Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0735

KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU o postizanju sporazuma o dodjeli posebnog statusa Europskoj uniji u okviru Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)

COM/2016/0735 final

Bruxelles, 25.11.2016.

COM(2016) 735 final

KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU

o postizanju sporazuma o dodjeli posebnog statusa Europskoj uniji u okviru Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)


1.    Uvod

Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) međuvladina je znanstvena i tehnička organizacija aktivna u sektoru vinogradarstva, vina, pića na bazi vina, stolnog grožđa, grožđica i ostalih proizvoda od vinove loze. Osnovana je Međudržavnim sporazumom potpisanim 3. travnja 2001. u Parizu kao sljednica Međunarodnog ureda za lozu i vino osnovanog Međunarodnim sporazumom od 29. studenoga 1924.

Dana 1.  siječnja 2016. OIV se sastojao od 45 država članica uključujući glavne zemlje proizvođače izuzev Sjedinjenih Američkih Država, Kanade i Kine. Devetnaest država članica Europske unije ujedno su i članice OIV-a, odnosno: Belgija, Bugarska, Njemačka, Francuska, Grčka, Italija, Luksemburg, Malta, Nizozemska, Austrija, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Češka, Mađarska i Cipar. Godišnja financijska sredstva OIV-a iznose približno 2,5 milijuna eura te proizlaze prvenstveno iz članarina članova i promatrača.

Ciljevi OIV-a, detaljnije opisani u Sporazumu o osnivanju, jesu sljedeći:

informiranje članica o mjerama koje uzimaju u obzir interese proizvođača, potrošača i drugih sudionika u sektoru vinogradarstva i vinarstva;

podrška drugim međunarodnim organizacijama, međuvladinim i nevladinim, osobito onima koje se bave normizacijom;

doprinos međunarodnom usklađivanju postojećih praksi i normi i, prema potrebi, izradi novih međunarodnih normi radi poboljšanja uvjeta za proizvodnju i stavljanje na tržište vina i vinskih proizvoda te vođenje računa o interesima potrošača.

Kako bi postigao te ciljeve, OIV se bavi brojnim djelatnostima povezanima s vinogradarstvom i proizvodima od vinove loze, posebno djelatnostima promidžbe, informiranja i normizacije.

U okviru doprinosa međunarodnom usklađivanju postojeće prakse i normi OIV razvija, među ostalim, preporuke („rezolucije“) u sljedećim područjima:

uvjeti za proizvodnju grožđa;

enološki postupci;

definicija i/ili opis proizvoda, označivanje i uvjeti stavljanja na tržište,

metode analize i ocjenjivanja proizvoda od vinove loze.

Normativna djelatnost OIV-a temelji se na znanstvenom radu stručnjaka država članica te se konkretizira periodičnim publikacijama ažuriranima u skladu s rezolucijama koje donosi navedena organizacija. OIV je zasad objavio nekoliko normativnih kodeksa, odnosno: Međunarodni enološki kodeks, Međunarodni kodeks enoloških postupaka, Zbirku međunarodnih metoda analize vina i mošta, Zbirku međunarodnih metoda analize jakih alkoholnih pića, Međunarodnu normu za označivanje vina i rakije od grožđa i proizvoda vinove loze, Normu OIV-a o međunarodnim natječajima za vino i jaka alkoholna pića od grožđa i proizvoda vinove loze, popis deskriptora OIV-a za razne sorte biljke Vitis, opis svjetskih sorti vinove loze i popis međunarodnih vinski sorti i njihovih sinonima. Ovim publikacijama potrebno je dodati nekoliko rezolucija i radova različite tematike u okviru vinskog sektora.

Opsežno izvješće o strukturi i funkcioniranju OIV-a dostupno je na web-mjestu Organizacije, na adresi: www.oiv.org .

2.    Nadležnost Unije u pitanjima kojima se bavi OIV

Osnovni normativi kodeksi OIV-a (Međunarodni enološki kodeks, Međunarodni kodeks enoloških postupaka, Zbirka međunarodnih metoda analize vina i mošta, Međunarodna norma za označivanje vina i rakije od grožđa i proizvoda od vinove loze i Zbirka međunarodnih metoda analize jakih alkoholnih pića) u djelokrugu su zajedničke poljoprivredne politike Unije ili njezine politike usklađivanja zakonodavstava radi uspostave i funkcioniranja unutarnjeg tržišta.

Europsko zakonodavstvo u pitanjima kojima se bavi OIV uključuje:

Uredbu Komisije (EZ) br. 2870/2000 od 19. prosinca 2000. o utvrđivanju referentnih metoda Zajednice za analizu jakih alkoholnih pića (SL L 333, 29.12.2000., str. 20.),

Direktivu Vijeća 2001/112/EZ od 20. prosinca 2001. o voćnim sokovima i određenim sličnim proizvodima namijenjenima prehrani ljudi (SL L 10, 12.1.2002., str. 58.),

Uredbu (EZ) br. 110/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2008. o definiranju, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla jakih alkoholnih pića i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1576/89 (SL L 39, 13.2.2008., str. 16.),

Uredbu Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih aranžmana za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja (SL L 193, 24.7.2009., str. 1.),

Uredbu Komisije (EZ) br. 607/2009 od 14. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu zaštićenih oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, tradicionalnih izraza, označavanja i prezentiranja određenih proizvoda u vinskom sektoru (SL L 193, 24.7.2009., str. 60.),

Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 543/2011 od 7. lipnja 2011. o utvrđivanju detaljnih pravila za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1234/2007 za sektore voća i povrća te prerađevina voća i povrća (SL L 157, 15.6.2011., str. 1.),

Uredbu (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o informiranju potrošača o hrani, izmjeni uredbi (EZ) br. 1924/2006 i (EZ) br. 1925/2006 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive Komisije 87/250/EEZ, Direktive Vijeća 90/496/EEZ, Direktive Komisije 1999/10/EZ, Direktive 2000/13/EZ Europskog parlamenta i Vijeća, Direktiva Komisije 2002/67/EZ i 2008/5/EZ i Uredbe Komisije (EZ) br. 608/2004 (SL L 304, 22.11.2011., str. 18.),

Provedbenu uredbu Komisije (EU) br. 203/2012 od 8. ožujka 2012. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 889/2008 o utvrđivanju određenih aranžmana za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 u pogledu ekološke proizvodnje vina (SL L 71, 9.3.2012., str. 42.),

Uredbu (EZ) br. 1308/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EEZ) br. 922/72, (EEZ) br. 234/79, (EZ) br. 1037/2001 i (EZ) br. 1234/2007 (SL L 347, 20.12.2013., str. 671.),

Uredbu (EU) br. 251/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o definiciji, opisivanju, prezentiranju, označivanju i zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1601/91 (SL L 84, 20.3.2014., str. 14.),

Iako rezolucije OIV-a kao takve nisu obvezujuće na razini Unije, na temelju Uredbe (EU) br. 1308/2013 određene rezolucije koje je donio i objavio OIV utječu na pravo Unije. Uredba o ZOT-u predviđa upućivanje na rezolucije OIV-a u sljedećim odredbama:

određene metode analize za određivanje sastava proizvoda iz sektora vina koje je donio i objavio OIV, a na koje se Komisija mora oslanjati, osim ako su one neučinkovite ili neprimjerene s obzirom na cilj Unije (članak 80. stavak 5. Uredbe o ZOT-u),

određene specifikacije za čistoću i identifikaciju tvari koje se koriste u enološkim postupcima tako da pravila koja u vezi s tim donosi i objavljuje OIV postaju ipso facto obvezujuća u Uniji (članak 9. Uredbe Komisije (EZ) br. 606/2009 od 10. srpnja 2009. o utvrđivanju određenih aranžmana za primjenu Uredbe Vijeća (EZ) br. 479/2008 u pogledu kategorija proizvoda od vinove loze, enoloških postupaka i primjenjivih ograničenja),

enološki postupci koje je donio i objavio OIV, a koje Komisija mora uzeti u obzir pri odobravanju takvih postupaka (članak 80. stavak 3. točka (a) Uredbe o ZOT-u) te

isti enološki postupci ako se prije odobrenja u skladu s člankom 80. stavkom 3. Uredbe o ZOT-u upotrebljavaju za proizvodnju vina uvezenog u Uniju (članak 90. stavak 2. Uredbe o ZOT-u).

Isto tako, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2870/2000, određene rezolucije koje je donio i objavio OIV utječu na pravo Unije. Člankom 3. Uredbe (EZ) br. 2870/2000 predviđeno je upućivanje na rezolucije OIV-a ako nisu predviđene analitičke referentne metode Zajednice za detekciju i kvantifikaciju tvari sadržanih u određenom jakom alkoholnom piću.

Stoga razmjerno mogućem utjecaju rezolucija OIV-a na pravnu stečevinu ili izmjeni njezina opsega te u slučajevima u kojima se to zahtjeva na temelju njezine unutarnje nadležnosti Unija ima, u skladu s člankom 3. stavkom 2. UFEU-a isključivu nadležnost u tim pitanjima. Iz tog razloga te prije izglasavanja tih rezolucija u okviru OIV-a, Vijeće mora, na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a zauzeti zajedničko stajalište u ime Unije.

3.    Sudjelovanje Unije

3.1.    Trenutačno stanje

Unija trenutačno nema nikakav službeni status u okviru OIV-a. Predstavnicima Komisije upućen je općenit poziv za prisustvovanje i aktivno sudjelovanje u radu skupina stručnjaka, pododbora i odbora. Ponekad ih se poziva, bez mogućnosti aktivnog sudjelovanja, i na Glavnu skupštinu na kojoj članovi OIV-a donose rezolucije. Ne sudjeluju u radu Izvršnog odbora niti plaćaju pristojbu OIV-u.

Zbog tog ograničenog i ad hoc sudjelovanja Komisija nema potpun pristup informacijama o novim rezolucijama.

3.2.    Potreba za sudjelovanjem Unije

Uzimajući u obzir rad OIV-a u području pravne stečevine Unije i njezinu nadležnost u pitanjima kojima se OIV bavi, potrebno je ojačati i formalizirati ulogu Unije u okviru OIV-a.

Na temelju članka 8. završnog akta o osnivanju OIV-a, međunarodna međuvladina organizacija može sudjelovati u radu OIV-a ili biti njegova članica.

U pravnom smislu pristupanje Unije OIV-u u svojstvu članice prirodna je posljedica pravne stečevine Unije i njezine nadležnosti u područjima koja obuhvaća OIV. Međutim, tijekom rasprave o pristupanju Unije OIV-u u svojstvu članice, koja se vodila 2009. u Vijeću, većina se država članica tome protivila.

Unutarnjim pravilnikom OIV-a, koji je donijela Glavna skupština OIV-a, predviđa se poseban status za sudjelovanje međunarodnih međuvladinih organizacija. Tako se člankom 4. unutarnjeg pravilnika predviđa sljedeće:

„međunarodna međuvladina organizacija može zatražiti poseban status koji joj omogućuje:

(a) da aktivno sudjeluje u radu odbora, pododbora i skupina stručnjaka;

(b) da prisustvuje na sjednicama glavne skupštine i izvršnog odbora.

OIV je, prema dogovoru s glavnom skupštinom, a na prijedlog izvršnog odbora, sklopio poseban sporazum s navedenom Organizacijom. Njime se utvrđuju posebni uvjeti suradnje u svakom pojedinačnom slučaju uključujući i iznos godišnje financijske pristojbe.

U slučaju neplaćanja triju uzastopnih financijskih pristojbi glavni direktor OIV-a o tome obavješćuje predmetnu međunarodnu međuvladinu organizaciju. Ako se situacija ne regulira u roku od dvije godine od trideset i prvog prosinca treće godine neplaćanja, predmetna međunarodna međuvladina organizacija bit će automatski isključena iz Organizacije.“

Komisija smatra da Unija mora zatražiti od OIV-a dodjelu posebnog statusa, pri čemu zadržava mogućnost da Vijeću predloži započinjanje pregovora o njezinu punopravnom članstvu u OIV-u.

Taj će status omogućiti Komisiji, kao predstavnici Unije temeljem članka 17. UEU-a, potpun pristup informacijama o novim rezolucijama, mogućnost usklađivanja zajedničkog stajališta Unije o njima te prisustvovanje i aktivno sudjelovanje na formalnoj osnovi u ime Unije u radu odborâ, pododborâ i skupina stručnjaka te sudjelovanje na sjednicama glavne skupštine i izvršnog odbora, čime će se osigurati jedinstvo u zastupanju Unije u okviru OIV-a i bez dovođenja u pitanje uloge znanstvenih stručnjaka iz država članica Unije u okviru OIV-a.

Osim toga, dodjela tog statusa zastupnicima Unije omogućila bi, pod jednakim uvjetima kao i članicama OIV-a, pristup svim dokumentima kojima bi se Uniji omogućili najpovoljniji uvjeti za oblikovanje stajališta. Predviđenim posebnim statusom tako bi se olakšala priprema odluka koje Vijeće mora donijeti na temelju članka 218. stavka 9. UFEU-a.

Učinci dodjele tog statusa bit će ograničeni na posebne uvjete iz posebnog programa i pripadajućeg nacrta razmjene pisama, koji je priložen ovoj obavijesti. Statusom će se proizvoditi pravni učinci isključivo u okviru navedenih posebnih uvjeta.

3.3.    Postupak dobivanja posebnog statusa Unije u okviru OIV-a

Dana 25. travnja 2012. službe Komisije poslale su Vijeću i Parlamentu neformalnu obavijest o početku pregovora s OIV-om.

Zatim su 26. svibnja 2015. službe Komisije proslijedile Vijeću i Parlamentu nacrt razmjene pisama zajedno s posebnim programom o specifičnom položaju Unije u OIV-u koji je određen posebnim sporazumom u smislu članka 4. unutarnjeg pravilnika OIV-a, a 1. srpnja 2015. proslijedile su i dodatna objašnjenja o posebnom statusu. 1 Nacrtom zaključaka od 21. rujna 2015. Vijeće je odobrilo inicijativu Komisije o početku pregovora s OIV-om uz zahtjev Komisiji da predstavi nacrt razmjene pisama izmijenjen nakon pregovora. 2

Nacrt pisma EU-a i pripadajući posebni program proslijeđeni su OIV-u 14. listopada 2015., a nacrt pisma OIV-a proslijeđen je Komisiji 27. siječnja 2016. Završna verzija nacrta razmjene pisama s posebnim programom priložena je ovoj Obavijesti. Potpisivanjem te razmjene pisama Uniji će se dodijeliti poseban status u okviru OIV-a.

4.    Zaključak

S obzirom na prethodno navedeno Komisija će predložiti OIV-u da Unija dobije poseban status predviđen člankom 4. unutarnjeg pravilnika OIV-a. Komisija će u okviru tog postupka i kao zastupnica Unije potpisati razmjenu pisama između OIV-a i Unije te poseban program o posebnim uvjetima suradnje. Član Komisije odgovoran za poljoprivredu i ruralni razvoj bit će ovlašten potpisati razmjenu pisama u ime Komisije i pod njezinom odgovornošću.

S obzirom na članak 16. UEU-a Komisija poziva Vijeće da odobri ovaj zaključak te podrži njegovu provedbu.

(1)

     Dokumenti Vijeća 9226/15/ i 10432/15

(2)

     Dokument Vijeća 11788/1/15 REV 1

Top

Bruxelles, 25.11.2016.

COM(2016) 735 final

PRILOG

Komunikaciji Komisije Vijeću

o postizanju sporazuma o dodjeli posebnog statusa Europskoj uniji u okviru Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV)


PRILOG

NACRT razmjene pisama

između Međunarodne organizacije za vinogradarstvo i vinarstvo i Europske unije o konsolidaciji i jačanju suradnje

A. PISMO EUROPSKE UNIJE

Poštovani,

od osnivanja Međunarodnog ureda za lozu i vino, zamijenjenog 2001. Međunarodnom organizacijom za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV), više država članica Europske unije (EU) sudjeluje u aktivnostima OIV-a. U suradnji s ostalim članicama OIV-a sastavile su preporuke o enološkim postupcima, definicijama i opisima proizvoda te metodama analize i ocjenjivanja proizvoda od vinove loze. Od travnja 1962. EU ima zajedničku organizaciju tržišta u sektoru vina. Pravila povezana s enološkim postupcima, metodama analize i specifikacijom tvari upotrijebljenih pri enološkim postupcima utvrđena su zakonodavstvom EU-a.

U zakonodavstvu EU-a o enološkim postupcima uzimaju se u obzir preporuke OIV-a o enološkim postupcima i metodama analize. Metode analize određene na razini EU-a isto se tako temelje na preporučenim metodama koje je objavio OIV, a specifikacije tvari te organizacije izravno su uključene u zakonodavstvo EU-a. Preporuke OIV-a tako stječu veliku praktičnu važnost jer je većina svjetskih proizvođača vina upravo iz država članica EU-a. Kao i OIV, EU aktivno pridonosi međunarodnom usklađivanju normi i postojećih praksi u sektoru vina. I ostala pitanja kojima se bavi OIV, kao što su označivanje vina, jaka alkoholna pića, aromatizirano vino, grožđe i statistički podatci o vinu u nadležnosti su EU-a.

Zajednički je interes OIV-a i EU-a da EU dobije potpun pristup informacijama o raspravama na temelju kojih se sastavljaju nove rezolucije OIV-a. Aktivnijim sudjelovanjem EU-a u radu OIV-a olakšat će se utvrđivanje stajališta EU-a o nacrtima preporuka OIV-a i budući razvoj pravila EU-a u skladu s normama OIV-a. To sudjelovanje ojačat će doprinose OIV-a i EU-a međunarodnom usklađivanju praksi i normi o vinogradarstvu i vinu. Osim toga, kako bi se osigurala transparentnost statusa UE-a u OIV-u, osobito u odnosu na ostale članice OIV-a, potrebna je jasna definicija područja primjene i načina sudjelovanja EU-a u okviru OIV-a.

Stoga predlažem da se, na njegov zahtjev, EU-u dodijeli poseban status predviđen člankom 4. unutarnjeg pravilnika OIV-a, prema uvjetima posebnog programa priloženog ovom pismu, od datuma vašeg odgovora na ovo pismo. Europska komisija zastupat će EU u okviru tog programa, u skladu s člankom 17. Ugovora o Europskoj uniji.

Ova razmjena pisama ograničena je na odredbe potrebne za dodjelu posebnog statusa EU-u. Ne stvara prava ni obveze prema međunarodnom pravu kojim se reguliraju te odredbe.

S poštovanjem

Phil Hogan, povjerenik Europske komisije

B. PISMO MEĐUNARDONE ORGANIZACIJE ZA VINOGRADARSTVO I VINARSTVO

Poštovani povjereniče Europske komisije g. Phile Hogane,

veliko mi je zadovoljstvo primiti Vaše pismo od 14. listopada 2015. o konsolidaciji i jačanju suradnje naših dviju organizacija. Tekst tog pisma jest sljedeći:

„Od osnivanja Međunarodnog ureda za lozu i vino zamijenjenog 2001. Međunarodnom organizacijom za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV), više država članica Europske unije (EU) sudjeluje u aktivnostima OIV-a. U suradnji s ostalim članicama OIV-a sastavile su preporuke o enološkim postupcima, definicijama i opisima proizvoda te metodama analize i ocjenjivanja proizvoda od vinove loze. Od travnja 1962. EU ima zajedničku organizaciju tržišta u sektoru vina. Pravila povezana s enološkim postupcima, metodama analize i specifikacijom tvari upotrijebljenih pri enološkim postupcima utvrđena su zakonodavstvom EU-a.

U zakonodavstvu EU-a o enološkim postupcima uzimaju se u obzir preporuke OIV-a o enološkim postupcima i metodama analize. Metode analize određene na razini EU-a isto se tako temelje na preporučenim metodama koje je objavio OIV, a specifikacije tvari te organizacije izravno su uključene u zakonodavstvo EU-a. Preporuke OIV-a tako stječu veliku praktičnu važnost jer je većina svjetskih proizvođača vina upravo iz država članica EU-a. Kao i OIV, EU aktivno pridonosi međunarodnom usklađivanju normi i postojećih praksi u sektoru vina. I ostala pitanja kojima se bavi OIV, kao što su označivanje vina, jaka alkoholna pića, aromatizirano vino, grožđe i statistički podatci o vinu u nadležnosti su EU-a.

Zajednički je interes OIV-a i EU-a da EU dobije potpun pristup informacijama o raspravama na temelju kojih se sastavljaju nove rezolucije OIV-a. Aktivnijim sudjelovanjem EU-a u radu OIV-a olakšat će se utvrđivanje stajališta EU-a o nacrtima preporuka OIV-a i budući razvoj pravila EU-a u skladu s normama OIV-a. To sudjelovanje ojačat će doprinose OIV-a i EU-a međunarodnom usklađivanju praksi i normi o vinogradarstvu i vinu. Osim toga, kako bi se osigurala transparentnost statusa EU-a u OIV-u, osobito u odnosu na ostale članice OIV-a, potrebna je jasna definicija područja primjene i načina sudjelovanja EU-a u OIV-u.“

Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) ostvaruje svoje ciljeve i obavlja svoje dužnosti utvrđene člankom 2. svojeg Osnivačkog ugovora kao međuvladino znanstveno i tehničko tijelo s priznatom nadležnošću u području vinogradarstva, vina, pića na bazi vina, stolnog grožđa, grožđica i ostalih proizvoda od vinove loze.

Već više od 30 godina OIV surađuje s Europskom unijom, a njezin položaj formaliziran je od 2004. kada je Europska komisija dobila status „gosta“ u skladu s člankom 5. Unutarnjeg pravilnika OIV-a.

OIV je primio na znanje zahtjev Europske unije od 14. listopada 2015. za dobivanje posebnog statusa kako je predviđeno člankom 8. Osnivačkog ugovora od 3. travnja 2001., koji bi joj omogućio aktivno sudjelovanje u radu odborâ, pododborâ i skupina stručnjaka te prisustvovanje na sjednicama Glavne skupštine i Izvršnog odbora OIV-a.

U skladu s odredbama Priloga 3. točke A.4 Unutarnjeg pravilnika OIV je ispitao taj zahtjev uzimajući u obzir čimbenike kao što su vrsta djelatnosti predmetne organizacije, njezin sastav, broj članica OIV-a koji pripadaju organizaciji, uzajamne perspektive o sudjelovanju u raspravama, dokumenti i ostali aspekti statusa promatrača te je li organizacija u prošlosti bila povezana s radom OIV-a.

S obzirom na razmatranje Izvršnog odbora od ..... i odluku Glavne skupštine od ..... o dodjeli posebnog statusa promatrača Europskoj uniji kako je predviđeno člankom 8. Osnivačkog ugovora od 3. travnja 2001. zadovoljstvo mi je potvrditi da OIV prihvaća područja i posebne uvjete suradnje naših dviju organizacija utvrđene u priloženom posebnom programu.

Predlažem da se smatra da se ovim pismom i Vašim pismom od 14. listopada 2015. uključujući Prilog dodjeljuje poseban status Europskoj uniji u okviru OIV-a, primjenjiv od datuma potpisa ovog pisma.

Primite izraze mojeg osobitog poštovanja

Jean-Marie Aurand
Glavni direktor OIV-a

Potpisano u Parizu, danaPoseban program o posebnom položaju Europske unije u Međunarodnoj organizaciji za vinogradarstvo i vinarstvo

1. PODRUČJA SURADNJE

Međunarodna organizacija za vinogradarstvo i vinarstvo (OIV) i Europska unija (EU) imaju zajedničke ciljeve u sektoru vina. Obje pridonose usklađivanju praksi i normi na međunarodnoj razini i na razini EU-a kako bi olakšale proizvodnju i stavljanje na tržište vina i vinskih proizvoda. OIV donosi i objavljuje rezolucije o vinogradarstvu i vinarstvu te pomaže drugim međunarodnim organizacijama u aktivnostima normizacije. Aktivnosti EU-a u područjima koja obuhvaća OIV uključuju pravila o definiciji, proizvodnji i stavljanju na tržište vina, aromatiziranih proizvoda od vina, alkoholnih pića dobivenih destilacijom vina od grožđa, sokova od grožđa i stolnog grožđa.

2. POSEBNI UVJETI SURADNJE

EU, koji zastupa Europska komisija, može aktivno sudjelovati u radovima odborâ, pododborâ i skupina stručnjaka OIV-a. Predstavnik Europske komisije tijekom tih sjednica izložit će po potrebi i moguće zakonodavstvo EU-a u predmetnom području i poseban interes EU-a u pitanjima o kojima se raspravljalo.

Predstavnik Europske komisije može sudjelovati na sjednicama glavne skupštine i izvršnog odbora. Predstavnik Europske komisije može, na zahtjev i prema pravilima OIV-a, obavijestiti ta tijela o stajalištu EU-a o točkama dnevnog reda, u kojima EU otada ima izravan interes.

Europska komisija redovito će pozivati OIV na raspravu o temama od zajedničkog interesa za OIV i EU radi razmjene informacija.

OIV šalje Europskoj komisiji (putem adrese e-pošte AGRI-OIV@ec.europa.eu ), a istovremeno i svim članicama OIV-a, svu pripadajuću dokumentaciju, uključujući i nacrte rezolucija o kojima će glavna skupština glasovati. Kako bi se, po potrebi, stajalište EU-a pravovremeno utvrdilo, OIV šalje nacrte rezolucija u najkraćem mogućem roku glavnoj skupštini, koja će o njima glasovati.

Europska komisija prosljeđuje OIV-u svu pripadajuću dokumentaciju o donošenju novih pravnih akata EU-a koji se nakon objavljivanja izravno tiču OIV-a.

OIV prima na znanje da EU namjerava platiti godišnji financijski doprinos. Iznos tog doprinosa utvrđuje se zasebno.

Top