EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Mišljenje Europske središnje banke оd 12. rujna 2016. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

HR

Službeni list Europske unije

C 394/2


MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

оd 12. rujna 2016.

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Uvod i pravna osnova

Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 3. kolovoza 2016. zahtjev Vijeća za davanje mišljenja o Prijedlogu uredbe (1) Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (2) i Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (3) (dalje u tekstu „Prijedlog uredbe”).

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja utemeljena je na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije budući da Prijedlog uredbe sadrži odredbe koje utječu na zadaće Europskog sustava središnjih banaka da provodi monetarnu politiku i doprinosi nesmetanom vođenju politika nadležnih tijela koje se odnose na stabilnost financijskog sustava, kako je navedeno u prvoj alineji članka 127. stavka 2. i stavku 5. Ugovora. Upravno vijeće donijelo je ovo Mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.

1.   Opće napomene

ESB podržava ciljeve Prijedloga uredbe, što je ključni dio Akcijskog plana za izgradnju unije tržišta kapitala („CMU”) (4) i dopuna je drugim stupovima Plana ulaganja za Europu (5). Prijedlog uredbe trebao bi olakšati ulagateljima, upraviteljima fondova i kvalificiranim subjektima za imovinu za takva ulaganja da imaju koristi od sredstava europskih fondova poduzetničkog kapitala („EuVECA”) i europskih fondova za socijalno poduzetništvo („EuSEF”), time pomažući dovršetak CMU-a i podupirući proširenje izvora financiranja i mobilizaciju kapitala.

2.   Posebne napomene

2.1.   Registracija fondova EuVECA i EuSEF i njihovih upravitelja

ESB primjećuje da Prijedlog uredbe utvrđuje uvjete koje moraju udovoljiti upravitelji koji su dobili odobrenje na temelju Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća (6) pri registraciji fondova EuVECA i EuSEF. Ovi uvjeti uključuju davanje informacija kojima se utvrđuju sami fondovi, informacija o tome kojima od udjela ili dionica ovih fondova se trguje te o osobama koje stvarno upravljaju fondovima.

Kao što je ESB ranije naveo u vezi s CMU-om (7), ujednačavanje statističkih podataka, posebno putem jedinstvenih identifikacijskih oznaka za institucije, proizvode i transakcije, ključan je priroritet radi postizanja prihvatljive strukture podataka visoke kvalitete. Posebno, ESB snažno podupire korištenje međunarodno dogovorenih standarda, kao što su međunarodni identifikacijski broj vrijednosnog papira (ISIN) i globalna identifikacijska oznaka pravnih osoba (LEI) kao jedinstvene identifikacijske oznake radi udovoljavanja zahtjevima tržišta vrijednosnih papira (8). Kada se radi o fondovima EuVECA i EuSEF, ESB smatra da bi informacije koje upravitelji trebaju dati pri registraciji tih fondova, kao obvezan uvjet, trebali uključiti globalni LEI za identifikaciju fondova i njihovih ovlaštenih upravitelja (9). Također bi trebalo uključiti i ISIN radi identifikacije udjela fondova ili dionica u fondovima kojima se trguje. Ovo će unaprijediti pouzdanost takvih statističkih podataka i tako omogućiti učinkovitu provedbu monetarne politike. Fondovi EuVECA i EuSEF dio su izvještajne populacije za statistiku imovine i obveza investicijskih fondova, kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 1073/2013 Europske središnje banke (ESB/2013/38) (10), a njihove dionice ili udjeli dio su centralizirane baze podataka vrijednosnih papira, u skladu sa Smjernicom ESB/2012/21 Europske središnje banke (11). ESB koristi ove podatke radi utvrđivanja monetarne politike Unije, uključujući praćenje i analizu nestandardnih mjera.

Nadalje, ESB-ov predloženi obvezni zahtjev za dostavu globalnog LEI-ja i ISIN-a potrebno je primijeniti na sva financijska tržišta, a ne samo na pojedine segmente tržišta. Takva primjena osigurat će da minimalni skup standardiziranih podataka koji obuhvaćaju glavna obilježja svih institucija, proizvoda i transakcija na financijskim tržištima bude dostupan svim dionicima.

Sukladno tome, ESB smatra da bi, gdje je primjereno i u mjeri u kojoj je to moguće, druge zakonodavne promjene koje podupiru CMU trebale također uspostaviti obvezno dostavljanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka. Ovo bi otvorilo put uspostavljanju automatskih obrada podataka koje bi olakšale raspodjelu standardiziranih podataka svim dionicima na tržištima kapitala. ESB je prethodno izrazio stajalište da bi, kada se vrijednosni papiri nude javnosti ili kada se prihvaćaju za trgovanje na redovnim financijskim tržištima, ključne informacije u sažetku prospekta trebale biti dostupne na strojno čitljiv način i trebale bi uključivati jedinstvene identifikacijske oznaka u pogledu izdavatelja, ponuditelja, jamaca i samih vrijednosnih papira (12). Udjeli koje izdaju subjekti za zajednička ulaganja, osim zatvorenog tipa, izričito su isključeni iz opsega primjene Prijedloga uredbe o prospektu (13) i stoga nisu obuhvaćeni ESB-ovim pozivom za obvezno dostavljanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka s tim u vezi (14). Stoga, radi djelomičnog zatvaranja te praznine, Prijedlog uredbe trebao bi također uključiti obvezno dostavljanje jedinstvenih identifikacijskih oznaka, kao dio predloženih izmjena u vezi zahtjeva za informacijama za upravitelje pri registraciji njihovih fondova EuVECA i EuSEF.

2.2.   Središnja baza podataka ESMA-e o upraviteljima fondova EuVECA i EuSEF

ESB primjećuje da Prijedlog uredbe zahtijeva od Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) da uspostavi središnje, javno dostupne baze podataka: (a) radi utvrđivanja svih upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala koji koriste oznaku „EuVECA”, fondova za koje koriste takve oznake i zemlje u kojima se trguje ovim fondovima; i (b) radi utvrđivanja svih upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo koji koriste oznaku „EuSEF”, fondova za koji koriste takve oznake i zemlje u kojima su trguje ovim fondovima.

U skladu s gornjim navodima, ESB predlaže da bi ove baze podataka koje ESMA treba uspostaviti, trebale uključiti LEI svakog fonda i njegova upravitelja i ISIN za udjele ili dionice fonda.

3.   Tehničke primjedbe i prijedlozi izmjena

Na mjestima gdje ESB preporučuje izmjenu Prijedloga uredbe, poseban prijedlog nacrta naznačen je u zasebnom tehničkom radnom dokumentu uz popratno obrazloženje.

Tehnički radni dokument priložen je ovom Mišljenju i dostupan je na engleskom jeziku na mrežnim stranicama ESB-a.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 12. rujna 2016.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 konačno.

(2)  Uredba (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima poduzetničkog kapitala (SL L 115, 25.4.2013. str. 1.).

(3)  Uredba (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2013. o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo (SL L 115, 25.4.2013. str. 18.).

(4)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija: Akcijski plan o izgradnji unije tržišta kapitala (COM(2015) 468 konačno).

(5)  Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskoj središnjoj banci, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru, Odboru regija i Europskoj investicijskoj banci: Plan ulaganja za Europu (COM(2014) 903 konačno).

(6)  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(7)  Vidi „Stvaranje tržišta kapitala u Uniji – doprinos Eurosustava Zelenoj knjizi Europske komisije”; dostupno na: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  Vidi šesti podstavak stavka 2.4 Mišljenja CON/2014/49. Sva mišljenja ESB-a objavljena su na mrežnim stranicama ESB-a na www.ecb.europa.eu. Također se razvijaju drugi međunarodno dogovoreni standardi, odnosno jedinstvena identifikacijska oznaka proizvoda i jedinstvena identifikacijska oznaka trgovanja, koje bi trebalo razmotriti kao dodatne jedinstvene identifikacijske oznake za korištenje na tržištima.

(9)  Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala definirani su u točki (c) članka 3. Uredbe (EU) br. 345/2013 kao „pravne osoba čija je osnovna djelatnost upravljanje najmanje jednim kvalificiranim fondom poduzetničkog kapitala”. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo slično su definirani u točki (c) članka 3. Uredbe (EU) br. 346/2013.

(10)  Uredba (EU) br. 1073/2013 Europske središnje banke od 18. listopada 2013. o statistici imovine i obveza investicijskih fondova (ESB/2013/38) (SL L 297, 7.11.2013., str.73.).

(11)  Smjernica ESB/2012/21 od 26. rujna 2012. o okviru za upravljanje kvalitetom podataka u centraliziranoj bazi podataka o vrijednosnim papirima (SL L 307, 7.11.2012., str. 89.).

(12)  Vidi stavak 2.2 i 2.3 Mišljenja CON/2016/15.

(13)  Vidi članak 1. stavak 2. točku (a) Prijedloga uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o prospektu koji se objavljuje prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili uvrštavanja za trgovanje (COM(2015) 583 konačno).

(14)  Vidi stavak 2.2 i 2.3 Mišljenja CON/2016/15.


Top