Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0496

Prijedlog UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

COM/2015/0496 final - 2015/0239 (COD)

No longer in force, Date of end of validity: 26/10/2016

Bruxelles, 18.11.2015.

COM(2015) 496 final

2015/0239(COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

(Tekst značajan za EGP)


OBRAZLOŽENJE

1.KONTEKST PRIJEDLOGA

Razlozi i ciljevi prijedloga

Komisija (Eurostat) prikuplja podatke o cijenama prirodnog plina i električne energije za krajnje korisnike u industriji (krajnji kupci koji nisu kućanstvo). Cijene za krajnje korisnike u industriji regulirane su zakonodavstvom od 1990. godine i trenutačno su regulirane Direktivom 2008/92/EZ kojom je izvan snage stavljena Direktiva 90/377/EEZ. Nacionalna tijela na dobrovoljnoj osnovi prikupljaju podatke o cijenama za kućanstva. Nacionalna tijela obavijestila su Komisiju da zbog ograničenih financijskih sredstava i manjka osoblja nekoliko pružatelja podataka (poduzeća iz plinskog i elektroenergetskog sektora) razmatra prestanak prikupljanja tih podataka.

Na sjednici Europskog vijeća održanoj 22. svibnja 2013. o energetici i poreznim pitanjima čelnici država i vlada naveli su da bi se EU-ovom energetskom politikom trebalo omogućiti kućanstvima i poduzećima da na siguran i održiv način i po pristupačnoj i konkuretnoj cijeni kupuju energiju. Stoga je od Komisije zatražena analiza „sastavnica i čimbenika cijena i troškova energije u državama članicama”. Analiza je usmjerena na učinak koji cijene energije imaju na kućanstva, mala i srednja poduzeća, energetski intenzivnu industriju te u širem smislu na usporedbu EU-ove konkurentnosti u odnosu na globalne gospodarske partnere.

Nakon što je utvrdila kako su za takvu analizu potrebni detaljni podaci o cijenama, Komisija je na dobrovoljnoj osnovi prikupila potrebne podatke od svih 28 država članica. U siječnju 2014. Vijeću je predstavljeno izvješće detaljnom analizom svih sastavnica cijena prirodnog plina i električne energije.

Kreatori politika su 2014. uputili nekoliko zahtjeva za detaljnijim službenim statistikama o cijenama prirodnog plina i električne energije. Na sastanku Vijeća za promet, telekomunikacije i energetiku (TTE) održanom 13. lipnja 2014. potvrđen je štetan učinak visokih i rastućih cijena i troškova energije na globalnu konkurentnost Europe, kao i na životni standard pojedinačnih kupaca. Iz tog je razloga navedeno Vijeće zatražilo je od Komisije „daljnje preispitivanje cijena i troškova energije i kupaca do 2016. godine”.

Europska komisija donijela je 25. veljače 2015. Paket mjera za energetsku uniju. Jedna od mjera navedenih u poglavlju o unutarnjem energetskom tržištu Paketa mjera za energetsku uniju je analiza cijena i troškova energije koja će se provesti 2016. i nakon toga svake dvije godine.

Utvrđen je i dodatni skup podsastavnica kad je riječ o porezima i doprinosima te mrežnim cijenama prirodnog plina i električne energije kojima se odražavaju ciljevi Paketa mjera za energetsku uniju, posebno u pogledu potrebe za većom transparentnošću cijena i troškova energije kako je navedeno u 8. mjeri Paketa.

Dosljednost s postojećim politikama u području

U lipnju 2014. Europsko vijeće ponovno je potvrdilo nužnost osnaživanja EU-ova jedinstvenog tržišta, jačanjem tržišnog natjecanja i transparentnosti na plinskom tržištu te dovršetkom integracije europskog energetskog tržišta. Vijeće je također pozvalo na daljnje analiziranje integracije tržišta u pogledu energetske učinkovitosti i sigurnosti.

Dosljednost s ostalim politikama EU-a

Komisija je 25. veljače 2015. donijela Paket mjera za energetsku uniju. U tom kontekstu Komisija će od 2016. godine pružati podatke o cijenama i troškovima energije (uključujući poreze i subvencije). Komisija će s pomoću te raščlambe cijena i troškova energije moći pratiti situaciju na energetskom tržištu.

2.PRAVNA OSNOVA, SUPSIDIJARNOST I PROPORCIONALNOST

Pravna osnova

Članak 338. stavak 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

Supsidijarnost (za neisključive nadležnosti)

Komisija (Eurostat) prikuplja podatke o cijenama prirodnog plina i električne energije u državama članicama uporabom metodologije kojom se omogućuje usporedba cijena među državama članicama. Ti podaci o cijenama moraju se prikupljati na razini EU-a, čime se osiguravaju pouzdanost i usporedivost podataka iz svih država članica, kao i agregiranje podataka na razini EU-a i europodručja. Na nacionalnoj razini podatke prikupljaju relevantna nacionalna tijela koja ih dostavljaju Eurostatu.

Proporcionalnost

Predloženim zakonodavnim aktom obuhvatit će se prikupljanje podataka o cijenama prirodnog plina i električne energije za sektor kućanstava i sektor potrošača koji nisu kućanstva. Dosad su podaci o cijenama za industrijski sektor prikupljani sukladno Direktivi 2008/92/EZ, no podaci o cijenama za sektor kućanstava prikupljani su na dobrovoljnoj osnovi. Unutarnje energetsko tržište sve je složenije te je zbog toga sve teže doći do pouzdanih i ažuriranih podataka o cijenama prirodnog plina i električne energije jer ne postoje zakonske obveze pružanja takvih podataka, osobito za sektor kućanstava. U usporedbi sa situacijom u okviru Direktive 2008/92/EZ, predloženim promjenama obuhvaćeno je prikupljanje podataka koji se trenutačno prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi. Promjenama se ne smije prijeći okvire onog što je potrebno za postizanje zadanih ciljeva.

Odabrani pravni instrument

Uporabom pravnog instrumenta Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća osigurala bi se pravovremena, uredna i usklađena provedba diljem EU-a.

3.REZULTATI EX POST EVALUACIJA, SAVJETOVANJA S DIONICIMA I PROCJENE UČINAKA

Ex post evaluacije / provjera primjerenosti postojećeg zakonodavstva

Važećim primjenjivim zakonodavstvom (Direktiva 2008/92/EZ) obuhvaćeno je samo prikupljanje podataka o cijenama prirodnog plina i električne energije za industrijski sektor. Metodologija koja se od 2007. upotrebljava za te ankete o cijenama pokazala se učinkovitom.

Savjetovanja s dionicima

Eurostat se u siječnju 2015. pisanim putem posavjetovao s članovima Radne skupine za energetsku statistiku (ESWG). Njihovi komentari i preporuke uzeti su u obzir. Pisano savjetovanje s ESWG-om rezultiralo je smanjenjem broja podsastavnica poreza i doprinosa (s 11 na 6 podsastavnica) i znatnim smanjenjem količine podataka o mrežnim cijenama električne energije i prirodnog plina koju je potrebno prikupljati. U svibnju i lipnju 2015. pisanim putem provedeno je savjetovanje s članovima skupine Upravitelja sektorskih i okolišnih statistika i računa (DIMESA) te su nakon tog savjetovanja produljeni rokovi za podnošenje zahtjeva za odstupanjem od izvješćivanja o sastavnicama i/ili podsastavnicama podataka o cijenama. Uspostavljen je prag za cijene prirodnog plina u sektoru kućanstava, čime su od tog izvješćivanja izuzete države u kojima je potrošnja prirodnog plina u kućanstvima niska. Izmijenjeni nacrt predstavljen je 11. lipnja 2015. na sastanku skupine DIMESA-e te 24. lipnja 2015. na sastanku skupine ESWG-a.

Prikupljanje i uporaba stručnih savjeta

Eurostat je o izvedivosti prikupljanja podataka proveo savjetovanja s Eurogasom i Eurelectricom, dvama udruženjima aktivnima u plinskom i elektroenergetskom sektoru. U obzir su uzete njihove preporuke o dostupnosti podataka o podsastavnicama mrežnih cijena električne energije i prirodnog plina.

Primjerenost propisa i pojednostavljivanje

Administrativno opterećenje za tijela koja provode izvješćivanje i za Komisiju neće se znatno povećati jer se o većini predmetnih podataka o cijenama već dobrovoljno izvješćuje. Iako je popis podataka koje je potrebno prikupiti dopunjen s nekoliko podsastavnica poreza i mrežnim cijenama, učestalost izvješćivanja smanjena je s izvješćivanja svake godine na svake tri godine. Stoga se ne očekuje promjena sveukupnog administrativnog opterećenja.

Procjena učinka

Procjena učinka nije provedena za ovaj prijedlog jer neće biti znatnijih promjena aktivnosti za tijela koja provode izvješćivanje niti za Komisiju. Detaljno obrazloženje za odluku o neprovođenju procjene učinka navedeno je u planu Komisije objavljenom na internetskoj stranici Komisije: http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/planned_ia/docs/2014_estat_001_roadmap_electricityprices.pdf.

Temeljna prava

Nije primjenjivo.

4.UTJECAJ NA PRORAČUN

Prijedlogom se ne utječe na proračun EU-a. S obzirom na to da se aktivnosti neće znatno povećati, neće biti dodatnih troškova.

5.OSTALI ASPEKTI

Planovi provedbe i mehanizmi praćenja, evaluacije i izvješćivanja

Nema.

Dokumenti s obrazloženjima (za direktive)

Nije primjenjivo.

Detaljno obrazloženje posebnih odredaba prijedloga

Pouzdani, pravovremeni i potpuni statistički podaci o cijenama prirodnog plina i električne energije važan su izvor informacija europskim kreatorima politika. S obzirom na to da se podaci o cijenama prirodnog plina i električne energije za sektor kućanstava prikupljaju na dobrovoljnoj osnovi, pojedinačni pružatelji podataka (poduzeća iz plinskog ili elektroenergetskog sektora) mogu ih prestati pružati. Prikupljanje podataka bit će obuhvaćeno pravnim okvirom, čime će se osigurati nastavak izvješćivanja.

Podaci o konačnim cijenama prirodnog plina i električne energije te mrežnim cijenama, porezima i cijenama proizvoda nedovoljni su za analiziranje glavnih čimbenika cijena električne energije i prirodnog plina. Radi utvrđivanja čimbenika cijena, prikupljaju se i podaci o skupu varijabli (podsastavnica), čime će se omogućiti detaljnija analiza podataka prikupljenih na temelju usklađene metodologije.

Europski gospodarski prostor

Predloženi akt odnosi se na pitanje značajno za Europski gospodarski prostor te ga stoga treba proširiti na Europski gospodarski prostor.

2015/0239 (COD)

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 338. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

djelujući u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom, 1

budući da:

(1)Konkurentnost, održivost i sigurnost opskrbe energijom sveobuhvatni su ciljevi snažne energetske unije s anticipativnom politikom o klimatskim promjenama.

(2)Visokokvalitetni, usporedivi, ažurirani, pouzdani i usklađeni podaci o cijenama prirodnog plina i električne energije koje se zaračunavaju krajnjim kupcima nužni su za sastavljanje politike energetske unije i praćenje energetskih tržišta država članica.

(3)Ovom Uredbom nastoje se osigurati europske statistike za podršku energetskoj politici, posebno u pogledu stvaranja potpuno integriranog unutarnjeg energetskog tržišta za kupce. U cilju boljeg integriranja tržišta potrebno je osigurati veću transparentnost troškova i cijena energije, kao i transparentnost razine javne potpore.

(4)Dosada je Direktivom 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 2 pružen zajednički okvir za sastavljanje, dostavljanje i širenje usporedivih statistika o maloprodajnim cijenama prirodnog plina i električne energije koje se zaračunavaju kupcima iz industrijskog sektora u Uniji.

(5)Prikupljanje podataka o maloprodajnim cijenama prirodnog plina i električne energije koje se zaračunavaju krajnjim kupcima u sektoru kućanstava dosada se provodilo na dobrovoljnoj osnovi.

(6)Unutarnje energetsko tržište sve je složenije te je zbog toga sve teže doći do pouzdanih i ažuriranih podataka o cijenama prirodnog plina i električne energije jer ne postoje zakonske obveze pružanja takvih podataka, osobito za sektor kućanstava.

(7)Kako bi se osiguralo izvješćivanje o visokokvalitetnim podacima o cijenama za sektor kućanstava i sektor kupaca koji nisu kućanstva, prikupljanje obje vrste podataka trebalo bi regulirati zakonskim aktom.

(8)U većini se država podaci o sustavima dostavljanja mogu zatražiti od energetskih regulatora. No za troškove distribucije uključen je znatno veći broj subjekata koji obrađuju podatke pa se izvješćivanje o podacima u nekim državama članicama smatra većim izazovom. Zbog znatnih troškova distribucije i potrebe za transparentnošću u pogledu tog pitanja, prikupljanje podataka mora se uskladiti s pomoću utemeljene metodologije.

(9)Sustavom skupina potrošača po razinama potrošnje koji upotrebljava Komisija (Eurostat) u svojim publikacijama o cijenama trebala bi se osigurati transparentnost tržišta i veća dostupnost podataka o cijenama koji nisu povjerljivi i omogućiti izračun agregata na europskoj razini.

(10)Uredbom (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća 3 osigurava se prikupljanje statistika u skladu s načelima nepristranosti, transparentnosti, pouzdanosti, objektivnosti, stručne neovisnosti i isplativosti, istovremeno štiteći statističku povjerljivost.

(11)Podacima o cijenama koje se zaračunavaju krajnjim kupcima prirodnog plina i električne energije trebale bi se omogućiti usporedbe s cijenama drugih energenata.

(12)Informacije o prikupljanju podataka o cijenama i kvaliteti trebale bi biti dio standardnog postupka izvješćivanja.

(13)Detaljni podaci o raščlambi skupina potrošača po razinama potrošnje i njihovih odgovarajućih tržišnih udjela temeljni su dio statističkih podataka o cijenama prirodnog plina i električne energije.

(14)Analize cijena moguće je provesti samo ako su dostupne visokokvalitetne službene statistike iz država članica u pogledu različitih sastavnica i podsastavnica cijena prirodnog plina i električne energije. Revidiranom metodologijom izrade detaljne raščlambe različitih sastavnica i podsastavnica cijena prirodnog plina i električne energije koje se zaračunavaju krajnjim kupcima omogućit će se analiziranje učinka različitih aspekata na konačne cijene.

(15)Komisija bi na temelju podataka o cijenama i uvjetima prodaje krajnjim kupcima koji se dostavljaju Komisiji (Eurostatu), kao i raščlambe broja krajnjih kupaca po potrošnji za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje, trebala moći donositi odluke o odgovarajućim mjerama ili prijedlozima u pogledu energetske politike.

(16)Dobro razumijevanje poreza i naknada u svakoj državi članici ključno je za osiguravanje transparentnosti cijena. Utvrđena je važnost raščlambe podataka o troškovima mreže, naknadama, porezima, doprinosima i pristojbama.

(17)Države članice u kojima je udio potrošnje prirodnog plina u ukupnoj potrošnji energije u kućanstvima nizak, trebale bi biti izuzete od obveze pružanja podataka o cijenama prirodnog plina za krajnje kupce iz kategorije kućanstva.

(18)Kako bi se poboljšala pouzdanost podataka, Komisija (Eurostat) bi u suradnji s državama članicama trebala procijeniti te, ako je potrebno, poboljšati metodologiju za precizno prikupljanje i obradu podataka usklađenu sa zakonodavnim okvirom za statistiku. Stoga je potrebno redovito pripremati izvješća o kvaliteti i provoditi redovito procjenjivanje kvalitete podataka o cijenama.

(19)Komisija može na temelju opravdanog zahtjeva državi članici odobriti odstupanja u pogledu onih posebnih obveza za koje primjena ove Uredbe na statistički sustav države članice zahtijeva znatne prilagodbe te će vjerojatno prouzročiti znatno dodatno administrativno opterećenje za ispitanike.

(20)Kako bi se održala kvaliteta podataka koje pružaju države članice, Komisija je ovlaštena donositi akte u skladu s člankom 290. Ugovora o funkcioniranju Europske unije radi prilagođavanja pragova koji se primjenjuju na tržište prirodnog plina. Posebno je važno da Komisija tijekom svojeg pripremnog rada provede odgovarajuća savjetovanja, uključujući i savjetovanja sa stručnjacima. Tijekom pripreme i izrade delegiranih akata Komisija bi trebala osigurati da se relevantni dokumenti Europskom parlamentu i Vijeću dostavljaju istodobno, pravovremeno i na primjeren način,

(21)Komisija bi trebala osigurati da se delegiranim aktima državama članicama ili ispitanicima ne nameće znatno dodatno administrativno opterećenje.

(22)Kako bi se osigurali ujednačeni uvjeti provedbe Uredbe, Komisiji bi trebalo dodijeliti provedbene ovlasti u pogledu oblika i načina dostavljanja podataka, zahtjeva za izvješća o kvaliteti te njihovu strukturu i usporedivost, kao i ovlasti odobravanja odstupanja. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije.

(23)Direktiva 2008/92/EZ stavlja se izvan snage.

(24)Provedeno je savjetovanje s Odborom za europski statistički sustav,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom uspostavlja zajednički okvir za razvoj, sastavljanje i širenje usporedivih europskih statistika o cijenama prirodnog plina i električne energije za kućanstva i krajnje potrošače koji nisu kućanstva u Europskoj Uniji.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)„kućanstvo”, „krajnja potrošnja energije” i „samostalni proizvođači” imaju jednako značenje kao i definicije iz Priloga A Uredbi (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća 4 ;

(2)„kupac”, „krajnji kupac”, „kupac iz kategorije kućanstvo”, „kupac koji nije kućanstvo”, „prijenos”, „distribucija” i „opskrba” u pogledu električne energije imaju jednako značenje kao i definicije iz Direktive 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 5 ako se koriste u odnosu na električnu energiju;

(3)„kupac”, „krajnji kupac”, „kupac iz kategorije kućanstvo”, „kupac koji nije kućanstvo”, „prijenos”, „distribucija” i „opskrba” u pogledu prirodnog plina imaju jednako značenje kao i definicije iz Direktive 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća 6 , ako se koriste u odnosu na prirodni plin;

(4)„mrežna sastavnica” znači kombinacija distribucijskih i prijenosnih troškova mreže kako je navedeno u točki 6. Priloga I. i točki 5. Priloga II.

Članak 3.

Izvori podataka

Primjenjujući načela održavanja smanjenog opterećenja na ispitanike i načela administrativnog pojednostavljivanja, države članice obrađuju prikupljene podatke o cijenama prirodnog plina i električne energije i njihovim podsastavnicama kad je riječ o troškovima mreže i porezima, doprinosima, pristojbama i naknadama kako je navedeno u prilozima I. i II., kao i o količinama potrošnje te pripremaju izvješće o kvaliteti uporabom slijedećih izvora:

(a)posebnih statističkih istraživanja o maloprodajnim cijenama prirodnog plina i električne energije u kojima sudjeluju proizvođači ili trgovci, operateri prijenosnih i distribucijskih sustava, uvoznici ili izvoznici energenata te opskrbna poduzeća;

(b)drugih statističkih istraživanja u kojima sudjeluju kupci u sektoru kućanstava i krajnji kupci koji nisu kućanstva;

(c)administrativnih izvora poput izvora koje održavaju nacionalni regulatori plinskih i elektroenergetskih tržišta;

(d)ostalih izvora u okviru kojih se primjenjuju utemeljeni postupci statističkih procjena.

Članak 4.

Obuhvat

(1)Države članice osiguravaju reprezentativnost sustava prikupljanja i obrade podataka.

(2)Države članice nisu dužne Komisiji (Eurostatu) dostavljati podatke o cijenama prirodnog plina za kupce iz kategorije kućanstva ako je potrošnja prirodnog plina u sektoru kućanstava manja od 1 % ukupne nacionalne potrošnje energije u sektoru kućanstava. Komisija (Eurostat) redovito, a najmanje svake tri godine, utvrđuje koje države članice na temelju količine prirodnog plina koji se u njima potroši u sektoru kućanstava ispunjavaju uvjete za izuzeće od izvješćivanja.

(3)U pogledu prilagođavanja praga Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 10. uzimajući u obzir gospodarski i tehnološki razvoj.

Članak 5.

Dostavljanje podataka

(1)Države članice pružaju podatke Komisiji (Eurostatu) kako je navedeno u prilozima I. i II.

(2)Komisija provedbenim aktima utvrđuje i donosi u kojem obliku i kako se podaci dostavljaju, kako je navedeno u prilozima. Ti provedbeni akti donose se u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

Članak 6.

Referentno razdoblje i učestalost izvješćivanja

(1)Države članice obrađuju sve podatke utvrđene prilozima ovoj Uredbi od početka kalendarske godine nakon donošenja ove Uredbe te dostavljaju statistike Komisiji (Eurostatu) u roku od tri mjeseca od kraja referentnog razdoblja.

(2)Učestalost dostavljanja je:

(a)    svake godine (od siječnja do prosinca) za podatke navedene u točki 6. podtočki (a) i točki 7. Priloga I. i u točki 5. podtočki (a) i točki 6. Priloga II.

(b)dvaput godišnje (od siječnja do lipnja i od srpnja do prosinca) za podatke navedene u točki 6. podtočki (b) Priloga I. i u točki 5. podtočki (b) Priloga II.

Članak 7.

Procjene i izvješća o kvaliteti

(1)Države članice osiguravaju kvalitetu podataka u skladu s kriterijima kvalitete navedenim u članku 12. stavku 1. Uredbe (EZ) br. 223/2009.

(2)Države članice odmah obavješćuju Komisiju (Eurostat) o svim promjenama u metodologiji ili drugim promjenama koje mogu imati znatan učinak na statistike cijena prirodnog plina i električne energije, a u svakom slučaju najkasnije mjesec dana od nastanka te promjene.

(3)Države članice svake tri godine dostavljaju Komisiji (Eurostatu) izvješće o kvaliteti podataka u kojem obrazlažu način izračuna podataka. To izvješće sadržava informacije o opsegu i prikupljanju podataka, upotrijebljenim kriterijima izračuna, metodologiji i izvorima, kao i svim promjenama u izvorima i metodologiji.

(4)Komisija (Eurostat) procjenjuje kvalitetu dostavljenih podataka i pruženih informacija sadržanih u izvješću o kvaliteti te priprema i prosljeđuje sažeto izvješće o procjeni kvalitete.

(5)Ako u dostavljenim podacima utvrdi statistički znatna odstupanja ili nedosljednosti, Komisija (Eurostat) može od nacionalnih tijela zatražiti odgovarajuću raščlambu podataka, kao i metode izračunavanja ili evaluacije na kojima se dostavljeni podaci temelje, čime će Komisija procijeniti podatke te, ako je potrebno, zatražiti od predmetne države članice da izmjeni i ponovno dostavi sve podatke ili informacije koje se smatraju netočnima.

(6)Komisija provedbenim aktima utvrđuje zahtjeve za izvješća o kvaliteti te njihovu strukturu i usporedivost navedene u stavku 3. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2.

Članak 8.

Širenje podataka

Komisija (Eurostat) prosljeđuje statistike o cijenama prirodnog plina i električne energije najkasnije pet mjeseci od kraja svakog referentnog razdoblja.

Članak 9.

Odstupanja

(1)Odstupanja se mogu odobravati provedbenim aktima u pogledu onih posebnih obveza za koje primjena ove Uredbe na nacionalni statistički sustav države članice zahtijeva znatne prilagodbe te će vjerojatno prouzročiti znatno dodatno administrativno opterećenje za ispitanike. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka 11. stavka 2. najkasnije [x.x.xxxx.].

(2)Za potrebe stavka 1. predmetne države članice dostavljaju propisno obrazložen zahtjev Komisiji najkasnije devet mjeseci nakon stupanja ove Uredbe na snagu.

(3)Odstupanja ostaju na snazi najkraće moguće, a ni u kojem slučaju dulje od tri godine.

(4)Država članica kojoj je odobreno odstupanje u skladu sa stavkom 1. nastavlja primjenjivati relevantne odredbe Direktive 2008/92/EZ tijekom razdoblja odstupanja.

Članak 10.

Izvršavanje delegiranja

(1)Ovlasti za donošenje delegiranih akata dodjeljuju se Komisiji pod uvjetima utvrđenim u ovom članku.

(2)Ovlasti iz članka 4. stavka 3. dodjeljuju se na neodređeno razdoblje od [x.x.xxxx.].

(3)Europski parlament ili Vijeće može u svakom trenutku opozvati delegiranje ovlasti iz članka 4. stavka 3. Odlukom o opozivu prekida se delegiranje ovlasti koje je u njoj navedeno. Ona počinje proizvoditi učinke sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije ili na kasniji dan naveden u spomenutoj odluci. Odluka ne utječe na valjanost delegiranih akata koji su već na snazi.

(4)Čim donese delegirani akt, Komisija ga istovremeno priopćuje Europskom parlamentu i Vijeću.

(5)Delegirani akt donesen na temelju članka 4. stavka 3. stupa na snagu samo ako ni Europski parlament ni Vijeće u roku od dva mjeseca od priopćenja tog akta Europskom parlamentu ili Vijeću na njega ne ulože nikakav prigovor ili ako su prije isteka tog roka i Europski parlament i Vijeće obavijestili Komisiju da neće uložiti prigovore. Taj se rok produljuje za dva mjeseca na inicijativu Europskog parlamenta ili Vijeća.

Članak 11.

Odborski postupak

(1)Komisiji pomaže Odbor za Europski statistički sustav osnovan Uredbom (EZ) br. 223/2009. Taj odbor je odbor u smislu Uredbe (EU) br. 182/2011 7 .

(2)Pri upućivanju na ovaj stavak primjenjuje se članak 5. Uredbe (EU) br. 182/2011.

Članak 12.

Stavljanje izvan snage Direktive 2008/92/EZ

(1)Direktiva 2008/92/EZ stavlja se izvan snage.

(2)Upućivanja na Direktivu stavljenu izvan snage smatraju se upućivanjima na ovu Uredbu.

Članak 13.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

Za Europski parlament    Za Vijeće

Predsjednik    Predsjednik

(1) Mišljenje Europskog parlamenta od ... (još nije objavljeno u Službenom listu) i Odluka Vijeća od ...
(2) Direktiva 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima (SL L 298, 7.11.2008., str. 9.).
(3) Uredba (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1101/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi povjerljivih statističkih podataka Statističkom uredu Europskih zajednica, Uredbe Vijeća (EZ) br. 322/97 o statistici Zajednice i Odluke Vijeća 89/382/EEZ, Euratom o osnivanju Odbora za statistički program Europskih zajednica (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.).
(4) Uredba (EZ) br. 1099/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. listopada 2008. o energetskoj statistici (SL L 304, 14.11.2008., str. od 6. do 11.).
(5) Direktiva 2009/72/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2003/54/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 55.).
(6) Direktiva 2009/73/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o zajedničkim pravilima za unutarnje tržište prirodnog plina i stavljanju izvan snage Direktive 2003/55/EZ (SL L 211, 14.8.2009., str. 94.).
(7) Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. od 13. do 18.).
Top

Bruxelles, 18.11.2015.

COM(2015) 496 final

PRILOZI

prijedlog
UREDBI EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA
o europskoj statistici cijena prirodnog plina i električne energije i stavljanju izvan snage Direktive 2008/92/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o postupku Zajednice za poboljšanje transparentnosti cijena plina i električne energije koje se zaračunavaju industrijskim krajnjim korisnicima


PRILOZI

PRILOG I. – CIJENE PRIRODNOG PLINA

Ovim se Prilogom utvrđuje metodologija prikupljanja i obrade statističkih podataka o cijenama prirodnog plina za kućanstva i krajnje kupce koji nisu kućanstva.

1. Cijene

Cijene o kojima se izvješćuje su cijene koje se zaračunavaju kućanstvima i krajnjim kupcima koji nisu kućanstva te koji prirodni plin kupuju za vlastitu upotrebu i opskrbljuju se opskrbnim mrežama.

2. Prirodni plin

Prirodnim plinom obuhvaćeni su prirodni plin i druga plinovita goriva izmiješana s prirodnim plinom u prijenosnoj i distribucijskoj mreži, poput bioplina. Ostala plinovita goriva koja se distribuiraju posebnim mrežama bez miješanja s prirodnim plinom (npr. gradski plin, koksni plin, plin iz visokih peći i bioplin) nisu obuhvaćena tom definicijom.

3. Jedinice izvještavanja

Podacima se moraju obuhvatiti svi kupci kategorije kućanstava i krajnji kupci koji nisu kućanstva, ali podaci ne uključuju kupce koji upotrebljavaju plin samo za:

proizvodnju električne energije u elektroenergetskim postrojenjima ili kombiniranim postrojenjima za proizvodnju toplinske i električne energije (kogeneracijske jedinice) ili

svrhe kojima se ne proizvodi energija (npr. u kemijskoj industriji).

4. Mjerne jedinice

Cijene o kojima se izvješćuje su nacionalni prosjeci cijena koje se zaračunavaju kućanstvima i krajnjim kupcima koji nisu kućanstva.

Cijene moraju biti izražene u nacionalnoj valuti po gigadžulu (GJ). Jedinica energije koja se upotrebljava mjeri se na temelju bruto kalorične vrijednosti (GCV).

Cijene se ponderiraju u skladu s tržišnim udjelom poduzeća koja prirodnim plinom opskrbljuju potrošače svih skupina potrošača po razinama potrošnje. Ako nije moguće izračunati ponderirane prosječne cijene, mogu se dostaviti aritmetički prosjeci cijena. U svakom se slučaju podacima mora obuhvatiti reprezentativan udio nacionalnog tržišta.

5. Skupine potrošača po razinama potrošnje

Cijene o kojima se izvješćuje moraju se temeljiti na sustavu standardnih godišnjih skupina potrošača po razinama potrošnje prirodnog plina.

(a) Za kupce iz kategorije kućanstva primjenjuju se sljedeće skupine potrošača po razinama potrošnje:

Skupina potrošača po razinama potrošnje

Godišnja potrošnja prirodnog plina (GJ)

Najmanje

Najviše

Skupina  D1

< 20

Skupina  D2

≥ 20

< 200

Skupina  D3

≥ 200

(b)    Za krajnje kupce koji nisu kućanstva primjenjuju se sljedeće skupine potrošača po razinama potrošnje:

Skupina potrošača po razinama potrošnje

Godišnja potrošnja prirodnog plina (GJ)

Najmanje

Najviše

Skupina  I1

< 1 000

Skupina  I2

≥ 1 000

< 10 000

Skupina  I3

≥ 10 000

< 100 000

Skupina  I4

≥ 100 000

< 1 000 000

Skupina  I5

≥ 1 000 000

< 4 000 000

Skupina  I6

≥ 4 000 000

6. Razina detaljnosti    

Predmetne cijene uključuju sve naknade: naknade mreže i naknade za potrošenu energiju, uz oduzimanje iznosa popusta i premija te dodavanje ostalih naknada (najam brojila, stalni troškovi itd.). Troškovi prvog priključenja nisu uključeni.

Detaljni podaci moraju se pružiti kako je navedeno u nastavku.

(a)    Razina zahtijevane detaljnosti za sastavnice i podsastavnice

Pružene cijene raščlanjuju se u tri glavne sastavnice te u zasebne podsastavnice.

Cijena za krajnjeg kupca prirodnog plina po skupini potrošača po razinama potrošnje zbroj je triju glavnih sastavnica: sastavnice koja se odnosi na energiju i opskrbu, mrežne sastavnice (prijenos i distribucija) i sastavnice kojom su obuhvaćeni porezi, doprinosi, pristojbe i naknade.

Sastavnica i

podsastavnica

Opis

energija i opskrba

Ta sastavnica mora uključiti cijenu energenata kad je riječ o prirodnom plinu plaćenom opskrbljivaču ili cijenu prirodnog plina na točki ulaza u prijenosni sustav, uključujući, ako je prikladno, troškove skladištenja i troškove prodaje prirodnog plina krajnjim kupcima.

mreža

Mrežna cijena uključuje sljedeće troškove: tarife za prijenos i distribuciju, gubitke pri prijenosu i distribuciji, troškove mreže, troškove usluga nakon prodaje, troškove održavanja sustava te najma i očitavanja brojila.

Podsastavnica

Mrežna sastavnica mora se podijeliti na prijenosne i distribucijske troškove mreže, kako je navedeno u nastavku:

1. Opći prosječni udio troškova prijenosa (izražen kao postotak ukupnih troškova mreže i temeljen na skupinama potrošača po razinama potrošnje definiranima u točki 5.).

2. Opći prosječni udio troškova distribucije (izražen kao postotak ukupnih troškova mreže i temeljen na skupinama potrošača po razinama potrošnje definiranima u točki 5.).

porezi, pristojbe, doprinosi i naknade 

Ova sastavnica zbroj je svih podsastavnica (poreza, pristojbi, doprinosa i naknada) navedenih u nastavku.

Podsastavnice

O sljedećim se podsastavnicama mora izvješćivati kao zasebnim stavkama za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje definiranu u točki 5.

1. Porez na dodanu vrijednost kako je definiran u Direktivi Vijeća 2006/112/EZ 1 o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.

2. Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s poticanjem upotrebe obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kogeneracijske proizvodnje toplinske i električne energije.

3. Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani sa strateškim zalihama, plaćanjima za kapacitete i energetskom sigurnošću; porezi na distribuciju plina; izgubljena ulaganja i davanja za financiranje energetskih regulatornih tijela ili tržišnih subjekata.

4. Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s kakvoćom zraka i zaštitom okoliša; porezi na emisije CO2 ili drugih stakleničkih plinova.

5. Svi ostali porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade koji nisu obuhvaćeni prethodnim četirima kategorijama: potpora za centralizirano grijanje; lokalne ili regionalne fiskalne naknade; pristojba za opskrbu otoka energijom; pristojbe za koncesijske dozvole i pristojbe za mreže ili druge uređaje postavljene na zemljištima i privatnoj ili javnoj imovini.

(b)    Razina detaljnosti na temelju oporezivanja

Podaci o cijenama raščlanjuju se na sljedeće tri razine:

Razina

Opis

cijene bez svih poreza, pristojbi, doprinosa i naknada

Ova razina cijena uključuje samo sastavnice energije i opskrbe te mrežnu sastavnicu.

cijene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i porezi čiji se povrat može zatražiti

Ova razina cijena uključuje sastavnice energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu i poreze, pristojbe, doprinose i naknade za koje krajnji kupci koji nisu kućanstva ne mogu zatražiti povrat. Za kupce iz kategorije kućanstva ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i mrežnu sastavnicu te poreze, pristojbe, doprinose i naknade, ali ne uključuje PDV.

cijene koje uključuju sve poreze

Ova razina cijena uključuje sastavnice energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu te sve poreze čiji se povrat može zatražiti i poreze čiji se povrat ne može zatražiti.

7. Količine potrošnje

Države članice dužne su dostaviti informacije o relativnom udjelu prirodnog plina za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje temeljene na ukupnoj količini na koju se cijene odnose.

O godišnjim količinama potrošnje za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje izvješćuje se jednom godišnje istovremeno kada se izvješćuje o podacima o cijenama za drugi semestar.

Podaci ne smiju biti stariji od dvije godine.PRILOG II. – CIJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Ovim se Prilogom utvrđuje metodologija prikupljanja i obrade statističkih podataka o cijenama električne energije za kućanstva i krajnje kupce koji nisu kućanstva.

1. Cijene

Cijene o kojima se izvješćuje su cijene koje se zaračunavaju kućanstvima i krajnjim kupcima koji nisu kućanstva, a koji kupuju električnu energiju za vlastitu upotrebu.

2. Jedinice izvještavanja

Ovim podacima moraju se obuhvatiti svi kupci kategorije kućanstava i kupci koji nisu kućanstva, ali električna energija koju proizvedu i potroše samostalni proizvođači nije uključena u obvezu izvješćivanja.

3. Mjerna jedinica

Cijene o kojima se izvješćuje su nacionalni prosjeci cijena koje se zaračunavaju kućanstvima i krajnjim kupcima koji nisu kućanstva.    
   
Cijene moraju biti izražene u nacionalnoj valuti po kilovatsatu (kWh).

Cijene se ponderiraju u skladu s tržišnim udjelom poduzeća koja električnom energijom opskrbljuju potrošače svih skupina potrošača po razinama potrošnje. Ako nije moguće izračunati ponderirane prosječne cijene, mogu se dostaviti aritmetički prosjeci cijena. U svakom se slučaju podacima mora obuhvatiti reprezentativan udio nacionalnog tržišta.

4. Skupine potrošača po razinama potrošnje

Cijene o kojima se izvješćuje moraju se temeljiti na sustavu standardnih godišnjih skupina potrošača po razinama potrošnje električne energije.

(a)    Za kupce iz kategorije kućanstva primjenju se sljedeće skupine potrošača po razinama potrošnje:

Skupina potrošača po razinama potrošnje

Godišnja potrošnja električne energije (MWh)

Najmanje

Najviše

Skupina DA

< 1 000

Skupina DB

≥ 1 000

< 2 500

Skupina DC

≥ 2 500

< 5 000

Skupina DD

≥ 5 000

< 15 000

Skupina DE

≥ 15 000

(b)    Za krajnje kupce koji nisu kućanstva primjenjuju se sljedeće skupine potrošača po razinama potrošnje:

Skupina potrošača po razinama potrošnje

Godišnja potrošnja električne energije (MWh)

Najmanje

Najviše

Skupina IA

< 20

Skupina IB

≥ 20

< 500

Skupina IC

≥ 500

< 2 000

Skupina ID

≥ 2 000

< 20 000

Skupina IE

≥ 20 000

< 70 000

Skupina IF

≥ 70 000

< 150 000

Skupina IG

≥ 150 000

5. Razina detaljnosti    

Predmetne cijene uključuju sve naknade: naknade mreže i naknade za potrošenu energiju, uz oduzimanje iznosa popusta i premija te dodavanje ostalih naknada (najam brojila, stalni troškovi itd.). Troškovi prvog priključenja nisu uključeni.

Detaljni podaci moraju se pružiti kako je navedeno u nastavku.

(a)    Razina zahtijevane detaljnosti za sastavnice i podsastavnice

Pružene cijene se raščlanjuju u tri glavne sastavnice te zasebne podsastavnice.

Cijena za krajnjeg kupca električne energije po skupini potrošača po razinama potrošnje zbroj je triju glavnih sastavnica: sastavnice koja se odnosi na energiju i opskrbu, mrežne sastavnice (prijenos i distribucija) i sastavnice kojom su obuhvaćeni porezi, doprinosi, pristojbe i naknade.

Sastavnica i

podsastavnica

Opis

energija i opskrba

Ova sastavnica mora uključiti sljedeće troškove: troškove proizvodnje, agregiranja, uravnoteživanja energije, troškove isporučene energije, troškove usluga za kupce, troškove upravljanja nakon prodaje i ostale troškove povezane s opskrbom.

mreža

Mrežna cijena uključuje sljedeće troškove: tarife za prijenos i distribuciju, gubitke pri prijenosu i distribuciji, troškove mreže, troškove usluga nakon prodaje, troškove održavanja sustava te najma i očitavanja brojila.

Podsastavnica

Mrežna sastavnica mora se podijeliti na prijenosne i distribucijske troškove mreže, kako je navedeno u nastavku:

1. Opći prosječni udio troškova prijenosa (izražen kao postotak ukupnih troškova mreže temeljenih na skupinama potrošača po razinama potrošnje definiranima u točki 4.).

2. Opći prosječni udio troškova distribucije (izražen kao postotak ukupnih troškova mreže temeljenih na skupinama potrošača po razinama potrošnje definiranima u točki 4.).

porezi, pristojbe, doprinosi i naknade 

Ova sastavnica zbroj je svih poreza, pristojbi, doprinosa i naknada navedenih u nastavku.

Podsastavnica

O sljedećim se podsastavnicama mora izvješćivati kao zasebnim stavkama za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje definiranu u točki 4.

1. Porez na dodanu vrijednost kako je definiran u Direktivi Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.

2. Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s poticanjem upotrebe obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i kogeneracijske proizvodnje toplinske i električne energije.

3. Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani sa strateškim zalihama, plaćanjima za kapacitete i prikladnošću proizvodnje; porezi za restrukturiranje industrije ugljena; porezi na distribuciju električne energije. Izgubljena ulaganja i doprinosi za financiranje energetskih regulatornih tijela ili tržišnih subjekata.

4. Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s kakvoćom zraka i zaštitom okoliša te porezi na emisije CO2 ili drugih stakleničkih plinova.

5. Porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade povezani s nuklearnim sektorom uključujući povlačenje nuklearnih postrojenja iz uporabe, inspekcije i pristojbe za nuklearna postrojenja.

6. Svi ostali porezi, pristojbe, doprinosi ili naknade koji nisu obuhvaćeni prethodnim četirima kategorijama: potpora za centralizirano grijanje; lokalne ili regionalne fiskalne naknade; pristojba za opskrbu otoka energijom; pristojbe za koncesijske dozvole i pristojbe za mreže ili druge uređaje postavljene na zemljištima i privatnoj ili javnoj imovini.

(b)    Razina detaljnosti na temelju oporezivanja

Podaci o cijenama raščlanjuju se na sljedeće tri razine:

Razina

Opis

cijene bez svih poreza, pristojbi, doprinosa i naknada

Ova razina cijena uključuje samo sastavnice energije i opskrbe te mrežnu sastavnicu.

cijene bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) i porezi čiji se povrat može zatražiti

Ova razina cijena uključuje sastavnice energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu i poreze, pristojbe, doprinose i naknade za koje krajnji kupci koji nisu kućanstva ne mogu zatražiti povrat. Za kupce iz kategorije kućanstva ova razina cijena uključuje sastavnicu energije i mrežnu sastavnicu te poreze, pristojbe, doprinose i naknade, ali ne uključuje PDV.

cijene koje uključuju sve poreze

Ova razina cijena uključuje sastavnice energije i opskrbe, mrežnu sastavnicu te sve poreze čiji se povrat može zatražiti i poreze čiji se povrat ne može zatražiti.

6. Količine potrošnje

Države članice dužne su dostaviti informacije o relativnom udjelu električne energije za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje temeljene na ukupnoj količini na koju se cijene odnose.

O godišnjim količinama potrošnje za svaku skupinu potrošača po razinama potrošnje izvješćuje se jednom godišnje istovremeno kada se izvješćuje o podacima o cijenama za drugi semestar.

Podaci ne smiju biti stariji od dvije godine.

(1) Direktiva Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 347/1, 11.12.2006., str. 1.).
Top