EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0102

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Grenade o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

/* COM/2015/0102 final - 2015/0057 (NLE) */

52015PC0102

Prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Grenade o ukidanju viza za kratkotrajni boravak /* COM/2015/0102 final - 2015/0057 (NLE) */


OBRAZLOŽENJE

1.           POLITIČKI I PRAVNI KONTEKST

U Uredbi Vijeća (EZ) br. 539/2001[1] navode se treće zemlje čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica država članica i zemlje čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva. Uredba (EZ) br. 539/2001 primjenjuje se u svim državama članicama, osim Irske i Ujedinjene Kraljevine.

Uredbom (EU) br. 509/2014 Europskog parlamenta i Vijeća[2] izmijenjena je Uredba (EZ) br. 539/2001 tako što je 19 zemalja prebačeno u Prilog II. u kojem se navodi popis trećih zemalja čiji su državljani izuzeti od obveze posjedovanja vize. Tih su 19 zemalja sljedeće: Dominika, Grenada, Kiribati, Kolumbija, Maršalovi Otoci, Mikronezija, Nauru, Palau, Peru, Sveta Lucija, Sveti Vincent i Grenadini, Samoa, Salomonovi Otoci, Timor-Leste, Tonga, Trinidad i Tobago, Tuvalu, Ujedinjeni Arapski Emirati i Vanuatu. Uz upućivanja na svaku od tih zemalja u Prilogu II. navedena je sljedeća bilješka: „izuzeće od obveze posjedovanja vize primjenjuje se od dana stupanja na snagu sporazuma o izuzeću od obveze posjedovanja vize koji se treba sklopiti s Europskom unijom”.

Uredba (EU) br. 509/2014 donesena je 20. svibnja 2014. te je stupila na snagu 9. lipnja 2014. U srpnju 2014. Komisija je dostavila Vijeću preporuku da je ovlasti za početak pregovora o sporazumima o ukidanju viza sa svakom od sljedećih 17 zemalja: Dominikom, Grenadom, Kiribatima, Maršalovim Otocima, Mikronezijom, Nauruom, Palauom, Svetom Lucijom, Svetim Vincentom i Grenadinima, Samoom, Salomonovim Otocima, Timor-Lesteom, Tongom, Trinidadom i Tobagom, Tuvaluom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Vanuatuom[3]. Vijeće je 9. listopada 2014. dostavilo pregovaračke smjernice Komisiji.

U skladu s uvodnom izjavom 5. Uredbe (EU) br. 509/2014 i zajedničkom izjavom izdanom u trenutku donošenja, na Kolumbiju i Peru primjenjuje se poseban postupak kojim se zahtijeva daljnje ocjenjivanje njihova ispunjavanja odgovarajućih kriterija, prije nego što Komisija može dostaviti Vijeću preporuke za odluke o odobrenju otvaranja pregovora o sporazumima o ukidanju viza s tim dvjema zemljama. Stoga one nisu uključene u navedenu preporuku Vijeću. 

Pregovori o sporazumu o ukidanju viza s Grenadom i četiri druge karipske zemlje započeli su 12. studenoga 2014. u Bruxellesu. Tijekom tog sastanka mogao se revidirati cijeli tekst nacrta i postignut je dogovor o većini njegovih aspekata. Predstavnici karipskih zemalja inzistirali su međutim na pojašnjavanju određenih odredbi u članku 6. stavku 2. točki (c), članku 8. stavku 1. i članku 8. stavku 4. Nakon nekoliko naknadnih neformalnih razgovora, Komisija je prihvatila manje izmjene tih članaka. Glavni pregovarači parafirali su sporazum 9. prosinca 2014.

Države članice obaviještene su tijekom sastanka Radne skupine za vize u okviru Vijeća koji je održan 21. studenoga 2014.

Sa strane Unije, pravna je osnova sporazuma članak 77. stavak 2. točka (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), u vezi s njegovim člankom 218.

[...] potpisao/la je Sporazum dana [...] u ime Europske unije. U skladu s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) UFEU-a, Europski parlament dao je svoju suglasnost za sklapanje Sporazuma dana [...].

2.           ISHOD PREGOVORA

Komisija smatra da su ciljevi koje je Vijeće postavilo u svojim pregovaračkim smjernicama postignuti i da je nacrt sporazuma o ukidanju viza prihvatljiv za Uniju.

Njegov konačan sadržaj može se sažeti kako slijedi:

Svrha

Sporazumom se građanima Europske unije i državljanima Grenade omogućava boravak bez vize na državnom području druge ugovorne stranke od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Kako bi se osiguralo jednako postupanje prema svim građanima EU-a, u sporazum je uključena odredba prema kojoj Grenada može suspendirati primjenu sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice Europske unije te da i Unija može suspendirati primjenu sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice.

Posebni položaj Ujedinjene Kraljevine i Irske prikazan je u preambuli.

Područje primjene

Ukidanjem viza obuhvaćene su sve kategorije osoba (nositelji obične, diplomatske, službene i posebne putovnice) čija svrha putovanja ne uključuje obavljanje plaćene aktivnosti. Svaka država članica i Grenada mogu za tu kategoriju uvesti obvezu posjedovanja vize za državljane druge stranke u skladu s primjenjivim pravom Unije ili nacionalnim pravom. Kako bi se osigurala usklađena provedba, sporazumu je priložena zajednička izjava o tumačenju kategorije osoba koje putuju u svrhu obavljanja plaćene aktivnosti.

Trajanje boravka

Sporazumom se građanima Europske unije i državljanima Grenade omogućava boravak bez vize na državnom području druge ugovorne stranke od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Zajednička izjava o tumačenju tog razdoblja od 90 dana priložena je sporazumu.

Sporazumom se uzima u obzir položaj država članica koje još ne primjenjuju u cijelosti schengensku pravnu stečevinu. Sve dok nisu dio schengenskog prostora bez unutarnjih granica, ukidanjem viza državljani Grenade stječu pravo boravka od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake od tih država članica (Bugarske, Hrvatske, Cipra i Rumunjske), neovisno o razdoblju izračunatom za cijeli schengenski prostor.

Teritorijalna primjena

Sporazum sadržava odredbe o njegovoj teritorijalnoj primjeni: u slučaju Francuske i Nizozemske, ukidanjem viza državljani Grenade imali bi pravo na boravak samo na europskim područjima tih država članica.

Izjave

Sporazumu su priložene i druge zajedničke izjave:

– o potpunom širenju informacija o sadržaju i posljedicama sporazuma o ukidanju viza i povezanim pitanjima, kao što su uvjeti ulaska, i

– o pridruživanju Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

3.           ZAKLJUČCI

Imajući na umu navedene rezultate, Komisija predlaže Vijeću da, nakon što dobije suglasnost Europskog parlamenta, odobri Sporazum između Europske unije i Grenade o ukidanju viza za kratkotrajni boravak.

2015/0057 (NLE)

Prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Grenade o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 77. stavak 2. točku (a), u vezi s člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir suglasnost Europskog parlamenta,

budući da:

(1)       Komisija je u ime Europske unije pregovarala o Sporazumu s Grenadom o ukidanju viza za kratkotrajni boravak (dalje u tekstu „Sporazum“).

(2)       Sporazum je potpisan, u ime Europske unije, dana …….2015. i privremeno se primjenjuje od tog datuma, podložno njegovu mogućem sklapanju na kasniji datum, u skladu s Odlukom……../……/EU Vijeća od [………….].

(3)       Sporazum bi trebalo odobriti.

(4)       Sporazumom se osniva Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom, koji donosi svoj poslovnik. Primjereno je osigurati pojednostavnjeni postupak za utvrđivanje stajališta Unije u tom slučaju.

(5)       U skladu s Protokolom o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokolom o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, koji su priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Sporazum između Europske unije i Grenade o ukidanju viza za kratkotrajni boravak odobrava se u ime Unije.

Članak 2.

Predsjednik Vijeća dostavlja obavijest predviđenu člankom 8. stavkom 1. Sporazuma[4].

Članak 3.

Komisija, uz pomoć stručnjaka iz država članica, predstavlja Uniju u Zajedničkom odboru stručnjaka koji je uspostavljen člankom 6. Sporazuma.

Članak 4.

Stajalište Unije u Zajedničkom odboru stručnjaka u pogledu donošenja poslovnika, kako se zahtijeva člankom 6. stavkom 4. Sporazuma, utvrđuje Komisija nakon savjetovanja s posebnim odborom koji imenuje Vijeće.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

[1]               Uredba Vijeća (EZ) br. 539/2001 od 15. ožujka 2001. o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, SL L 81, 21.3.2001., str. 1.

[2]               Uredba (EU) br. 509/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, SL L 149, 20.5.2014., str. 67.

[3]               COM (2014) 467, 17.7.2014.

[4]               Glavno tajništvo Vijeća objavit će datum stupanja na snagu Sporazuma u Službenom listu Europske unije.

PRILOG

Prijedlogu Odluke Vijeća

o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Grenade o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

SPORAZUM

između Europske unije i Grenade o ukidanju viza za kratkotrajni boravak

EUROPSKA UNIJA, dalje u tekstu „Unija”, i

GRENADA, dalje u tekstu zajednički „ugovorne stranke”,

U CILJU daljnjeg razvoja prijateljskih odnosa između ugovornih stranaka i u želji olakšanja putovanja osiguranjem ulaska i kratkotrajnog boravka bez viza za svoje građane,

UZIMAJUĆI U OBZIR Uredbu (EU) br. 509/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 539/2001 o popisu trećih zemalja čiji državljani moraju imati vizu pri prelasku vanjskih granica i zemalja čiji su državljani izuzeti od tog zahtjeva, među ostalim, premještanjem 19 trećih zemalja, uključujući Grenadu, na popis trećih zemalja čiji su državljani izuzeti od obveze posjedovanja vize za kratkotrajni boravak u državama članicama Europske unije (EU),

IMAJUĆI NA UMU da se u članku 1. Uredbe (EU) br. 509/2014 navodi da se za tih 19 zemalja izuzeće od obveze posjedovanja vize primjenjuje od dana stupanja na snagu sporazuma o izuzeću od obveze posjedovanja vize koji se zaključuje s Europskom unijom,

ŽELEĆI zaštititi načelo jednakog postupanja prema svim građanima EU-a,

UZIMAJUĆI U OBZIR da osobe koje putuju u svrhu obavljanja plaćene aktivnosti tijekom svojeg kratkotrajnog boravka nisu obuhvaćene ovim Sporazumom pa se stoga na tu kategoriju nastavljaju primjenjivati odgovarajuća pravila prava Unije i nacionalni propisi država članica te nacionalni propisi Grenade o obvezi posjedovanja vize ili o izuzeću od te obveze i o pristupu zapošljavanju,

UZIMAJUĆI U OBZIR Protokol o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde i Protokol o schengenskoj pravnoj stečevini uključenoj u okvir Europske unije, koji su priloženi Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, te potvrđujući da se odredbe ovog Sporazuma ne primjenjuju na Ujedinjenu Kraljevinu i Irsku,

SPORAZUMJELE SU SE KAKO SLIJEDI:

Članak 1.

Svrha

Sporazumom se građanima Europske unije i državljanima Grenade omogućava boravak bez vize na državnom području druge ugovorne stranke od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ovog Sporazuma:

(a) „država članica“ znači svaka država članica Europske unije, osim Ujedinjene Kraljevine i Irske;

(b) „građanin Europske unije“ znači državljanin države članice iz točke (a);

(c) „državljanin Grenade“ znači svaka osoba koja ima državljanstvo Grenade;

(d) „schengenski prostor“ znači prostor bez unutarnjih granica koji se sastoji od državnih područja država članica iz točke (a) koje primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u cijelosti.

Članak 3.

Područje primjene

1. Građani Europske unije koji imaju valjanu običnu, diplomatsku, službenu ili posebnu putovnicu izdanu od države članice, mogu bez vize ući na državno područje Grenade i na njemu boraviti u razdoblju navedenom u članku 4. stavku 1.

Državljani Grenade koji imaju valjanu običnu, diplomatsku, službenu ili posebnu putovnicu izdanu od Grenade, mogu bez vize ući na državno područje država članica i na njemu boraviti u razdoblju navedenom u članku 4. stavku 2.

2. Stavak 1. ne primjenjuje se na osobe koje putuju u svrhu obavljanja plaćene aktivnosti.

Za tu kategoriju osoba svaka država članica može zasebno uvesti obvezu posjedovanja vize za državljane Grenade ili je može ukinuti u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 539/2001.

Grenada može za tu kategoriju osoba donijeti odluku o obvezi posjedovanja vize ili o njezinu ukidanju za državljane svake države članice zasebno u skladu sa svojim nacionalnim pravom.

3. Ukidanje obveze posjedovanja vize koje je predviđeno ovim Sporazumom primjenjuje se ne dovodeći u pitanje propise ugovornih stranaka u vezi s uvjetima za ulazak i kratkotrajni boravak. Države članice i Grenada zadržavaju pravo odbiti ulazak i kratkotrajni boravak na svojim državnim područjima ako nije ispunjen jedan od tih uvjeta ili više njih.

4. Ukidanje obveze posjedovanja vize primjenjuje se bez obzira na vrstu prijevoza kojim se koristi za prelazak granica ugovornih stranaka.

5. Pitanja koja nisu obuhvaćena ovim Sporazumom uređena su pravom Unije, nacionalnim propisima država članica i nacionalnim pravom Grenade.

Članak 4.

Trajanje boravka

1. Građani Europske unije mogu boraviti na državnom području Grenade najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

2. Državljani Grenade mogu boraviti na državnom području država članica koje u cijelosti primjenjuju schengensku pravnu stečevinu najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. To razdoblje izračunava se neovisno o trajanju boravka u državi članici koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu.

Državljani Grenade mogu boraviti najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana na državnom području svake države članice koja još ne primjenjuje u cijelosti schengensku pravnu stečevinu, neovisno o izračunatom trajanju boravka na državnom području država članica koje primjenjuju schengensku pravnu stečevinu u cijelosti.

3. Ovim se Sporazumom ne utječe na mogućnost Grenade i država članica da produlje razdoblje boravka na više od 90 dana u skladu s nacionalnim pravom i pravom Unije.

Članak 5.

Teritorijalna primjena

1. U pogledu Francuske Republike odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se samo na europsko područje Francuske Republike.

2. U pogledu Kraljevine Nizozemske odredbe ovog Sporazuma primjenjuju se samo na europsko područje Kraljevine Nizozemske.

Članak 6.

Zajednički odbor za upravljanje Sporazumom

1. Ugovorne stranke osnivaju zajednički odbor stručnjaka (dalje u tekstu „Odbor”) koji se sastoji od predstavnika Europske unije i predstavnika Grenade. Uniju predstavlja Europska komisija.

2. Odbor, među ostalim, ima sljedeće zadatke:

(a) nadzor provedbe ovog Sporazuma;

(b) predlaganje izmjena ili dopuna ovom Sporazumu;

(c) davanje prijedloga za rješavanje sporova koji proizlaze iz tumačenja ili primjene odredaba ovog Sporazuma.

3. Odbor se, prema potrebi, sastaje na zahtjev jedne ugovorne stranke.

4. Odbor donosi svoj poslovnik.

Članak 7.

Odnos između ovog Sporazuma i postojećih bilateralnih sporazuma o ukidanju obveze posjedovanja viza između država članica i Grenade

Ovaj Sporazum ima prednost pred odredbama svakog bilateralnog sporazuma ili dogovora zaključenog između pojedinih država članica i Grenade ako se njihovim odredbama uređuju pitanja koja ulaze u područje primjene ovog Sporazuma.

Članak 8.

Završne odredbe

1. Ugovorne stranke ratificiraju ili odobravaju ovaj Sporazum u skladu sa svojim mjerodavnim unutarnjim postupcima i Sporazum stupa na snagu prvog dana drugog mjeseca nakon kasnijeg datuma od dva datuma na koji su ugovorne stranke priopćile jedna drugoj da su navedeni postupci okončani.

2. Ovaj se Sporazum sklapa na neodređeno vrijeme, osim ako se otkaže u skladu sa stavkom 5.

3. Ovaj se Sporazum može izmijeniti pisanim sporazumom ugovornih stranaka. Izmjene stupaju na snagu nakon što ugovorne stranke obavijeste jedna drugu o okončanju unutarnjih postupaka potrebnih u tu svrhu.

4. Svaka ugovorna stranka može suspendirati provedbu cijelog ili dijela ovog Sporazuma, posebno zbog javnog poretka, zaštite nacionalne sigurnosti ili zaštite javnog zdravlja, nezakonite imigracije ili ponovnog uvođenja obveze posjedovanja vize od strane neke od ugovornih stranaka. Odluka o suspenziji priopćuje se drugoj ugovornoj stranci najkasnije dva mjeseca prije njezina stupanja na snagu. Ugovorna stranka koja je suspendirala primjenu ovog Sporazuma bez odgode obavješćuje drugu ugovornu stranku o prestanku postojanja razloga za suspenziju i ukida suspenziju.

5. Svaka ugovorna stranka može otkazati ovaj Sporazum pisanom obaviješću drugoj ugovornoj stranci. Ovaj Sporazum prestaje važiti 90 dana od datuma takve obavijesti.

6. Grenada može suspendirati primjenu ovog Sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice.

7. Unija može suspendirati primjenu ovog Sporazuma ili ga otkazati samo u odnosu na sve države članice.

Sastavljeno u Bruxellesu, u dva primjerka svaki na bugarskom, češkom, danskom, engleskom, estonskom, finskom, francuskom, grčkom, hrvatskom, latvijskom, litavskom, mađarskom, malteškom, nizozemskom, njemačkom, poljskom, portugalskom, rumunjskom, slovačkom, slovenskom, španjolskom, švedskom i talijanskom jeziku, pri čemu je svaki od tih tekstova jednako vjerodostojan.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O ISLANDU, NORVEŠKOJ, ŠVICARSKOJ I LIHTENŠTAJNU

Ugovorne stranke primaju na znanje bliski odnos između Europske unije i Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, posebno na temelju sporazuma od 18. svibnja 1999. i 26. listopada 2004. o pridruživanju navedenih zemalja provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine.

U takvim je okolnostima poželjno da tijela Norveške, Islanda, Švicarske i Lihtenštajna, s jedne strane, i Grenade, s druge strane, bez odlaganja sklope bilateralne sporazume o ukidanju viza za kratkotrajni boravak koji bi sadržavali odredbe kao u ovom Sporazumu.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU KATEGORIJE OSOBA KOJE PUTUJU U SVRHU OBAVLJANJA PLAĆENE AKTIVNOSTI U SKLADU S ČLANKOM 3. STAVKOM 2. OVOG SPORAZUMA

Želeći osigurati zajedničko tumačenje, ugovorne stranke suglasne su da, za potrebe ovog Sporazuma, kategorija osoba koje obavljaju plaćenu aktivnost obuhvaća osobe koje ulaze na državno područje druge ugovorne stranke u svrhu obavljanja plaćenog zanimanja/aktivnosti kao zaposlenik ili pružatelj usluga.

Ta kategorija ne bi trebala obuhvaćati:

— poslovne osobe, tj. osobe koje putuju za potrebe poslovanja (bez sklapanja radnog odnosa u državi druge ugovorne stranke),

— sportaše i umjetnike koji obavljaju aktivnost na ad hoc osnovi,

— novinare koje je uputila medijska kuća iz njihove matične države, i

— pripravnike u poduzećima.

Provedbu ove izjave nadzire zajednički odbor prema svojim nadležnostima u skladu s člankom 6. ovog Sporazuma, te može predložiti izmjene ako to na temelju iskustava ugovornih stranaka smatra potrebnim.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O TUMAČENJU RAZDOBLJA OD 90 DANA U BILO KOJEM RAZDOBLJU OD 180 DANA KAO ŠTO JE NAVEDENO U ČLANKU 4. OVOG SPORAZUMA

Ugovorne stranke suglasne su da razdoblje od najviše 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana kako je utvrđeno u članku 4. ovog Sporazuma znači neprekidni posjet ili nekoliko uzastopnih posjeta čije ukupno trajanje ne prelazi 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana.

Pojam „bilo koji” podrazumijeva primjenu pomičnog referentnog razdoblja od 180 dana, računajući retroaktivno svaki dan boravka u posljednjem razdoblju od 180 dana, kako bi se provjerilo poštuje li se i dalje uvjet maksimalno dozvoljenog boravka od 90 dana u bilo kojem razdoblju od 180 dana. Među ostalim, to znači da se u slučaju odsutnosti u neprekinutom razdoblju od 90 dana dozvoljava novi boravak u trajanju do 90 dana.

ZAJEDNIČKA IZJAVA O INFORMIRANJU GRAĐANA O SPORAZUMU O UKIDANJU VIZA

Priznajući važnost transparentnosti za građane Europske unije i državljane Grenade, ugovorne stranke suglasne su osigurati potpuno širenje informacija o sadržaju i posljedicama sporazuma o ukidanju viza i povezanim pitanjima, kao što su uvjeti ulaska.

Top