EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015DC0444

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU 8. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI FINANCIJSKA GODINA 2014.

COM/2015/0444 final

Bruxelles, 14.9.2015.

COM(2015) 444 final

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

8. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI

FINANCIJSKA GODINA 2014.

{SWD(2015) 172 final}


SADRŽAJ

1.PRORAČUNSKI POSTUPAK

2.STANJE GOTOVINSKIH SREDSTAVA I UPRAVLJANJE ODOBRENIM SREDSTVIMA

3.IZVRŠENJE PRORAČUNA EFJP-a ZA 2014.

4.KOMENTARI O IZVRŠENJU PRORAČUNA EFJP-a ZA 2014.

5.IZVRŠENJE NAMJENSKIH PRIHODA

6.RAZVRSTAVANJE PREMA VRSTI RASHODA

Prilog 1.

Prilog 2.

Prilog 3.

Prilog 4.-I.

Prilog 4.-II.

Prilog 5.

Prilog 6.

Proračunski postupak za odobrena sredstva EFJP-a za 2014.

Udio proračuna EFJP-a u proračunu EU-a za razdoblje 2008. – 2014.

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2014.

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2014. namjenski prihodi. C4

Analiza izvršenja proračuna EFJP-a – financijska godina 2014. namjenski prihodi. C5

Izvršenje proračuna EFJP-a po članku i državi članici – financijska godina 2014.

Kretanje raspodjele rashoda EFJP-a za financijske godine 2008. – 2014.

Napomena: Ovom izvješću priložen je detaljan radni dokument službi Komisije. Puni tekst tog radnog dokumenta (na engleskom jeziku) i priložene tablice (na engleskom jeziku) bit će dostupni i na web-mjestu Glavne uprave za poljoprivredu (AGRI) na portalu Europa (http://ec.europa.eu/agriculture/cap-funding/financial-reports/eagf/index_en.htm).

 

1.PRORAČUNSKI POSTUPAK 1

1.1.Proračunski postupak 2014. – Nacrt proračuna za 2014. i Pismo izmjene 2/2014

Komisija je donijela nacrt proračuna za 2014. te ga je 28. lipnja 2013. predložila proračunskom tijelu. Nacrt proračuna (NP) za 2014. donesen je kasnije nego prethodnih godina zbog tekućih pregovora o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje 2014. – 2020. Odobrena sredstva za preuzimanje obveza predložena za EFJP iznosila su 43 778,1 milijun EUR.

Vijeće je svoje stajalište o Nacrtu proračuna za 2014. donijelo 2. rujna 2013., a Europski parlament 23. listopada 2013.  Vijeće je zadržalo razinu odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja za EFJP, dok ju je Europski parlament povećao za 28 milijuna EUR za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i za odobrena sredstva za plaćanja.

Komisija je 15. listopada 2013. donijela Pismo izmjene (PI) br. 2 uz Nacrt proračuna za 2014. u kojem je zadržala zahtjeve za odobrena sredstva za preuzimanje obveza za EFJP na razini iz Nacrta proračuna za 2014., tj. u iznosu od 43 778,1 milijun EUR.

U skladu s člankom 25. Uredbe (EU) br. 1306/2013, u financijskim godinama 2014. – 2020. proračun za EFJP trebao bi obuhvaćati pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru. Nadalje, u Komisijinu Nacrtu proračuna i Pismu izmjene za 2014. razina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza potrebnih za pokrivanje potreba EFJP-a viša je od neto gornje granice VFO-a za rashode povezane s tržištem i izravna plaćanja. Stoga, radi utvrđivanja pričuve za krize za proračunsku godinu 2014. i radi poštovanja neto gornje granice EFJP-a, Komisija je u skladu s člankom 26. iste Uredbe utvrdila stopu prilagodbe za izravna plaćanja s pomoću mehanizma financijske discipline 2 . Vijeće je tu stopu prilagodbe naknadno uskladilo s novim informacijama dostupnima u Pismu izmjene 3 .

1.2.Donošenje proračuna za 2014.

Dogovor o proračunu za 2014. postignut je u okviru postupka mirenja u studenome 2013. Vijeće i Europski parlament kompromisni su paket prihatili 12. studenoga 2013. Europski parlament naposljetku je donio proračun za 2014. 20. studenoga 2013. Proračun za 2014. obuhvaća odobrena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 43 778,1 milijun EUR i odobrena sredstva za plaćanja u iznosu od 43 776,96 milijuna EUR za poljoprivredne tržišne mjere i izravne potpore (područje politike 05 – Poljoprivreda i ruralni razvoj). Razlika između odobrenih sredstava za preuzimanje obveza i odobrenih sredstava za plaćanja postoji zato što se za određene mjere, koje izravno provodi Komisija, upotrebljavaju diferencirana odobrena sredstva. Te mjere odnose se uglavnom na promidžbu poljoprivrednih proizvoda i na stratešku politiku i koordinacijske mjere za poljoprivredu.

Konkretno, od izglasanih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza EFJP-a u vezi s područjem politike 05, 2 233,4 milijuna EUR predviđeno je za tržišne mjere iz poglavlja 05 02, a 41 447,3 milijuna EUR predviđeno je za izravne potpore iz poglavlja 05 03. Nadalje, 60,2 milijuna EUR predviđeno je za reviziju poljoprivrednih rashoda iz poglavlja 05 07, a 29,3 milijuna EUR za strategiju i koordinaciju politike iz poglavlja 05 08.

Za pojedinosti vidi Prilog 1.

1.3.Namjenski prihodi EFJP-a 4

U skladu s člankom 43. Uredbe (EZ) br. 1306/2013 o financiranju zajedničke poljoprivredne politike, prihodi podrijetlom iz financijskih ispravaka na temelju odluka o potvrdi o sukladnosti, iz nepravilnosti i iz pristojbe za mlijeko određeni su kao namjenski prihodi za financiranje rashoda EFJP-a. U skladu s tim pravilima namjenski prihodi mogu se upotrebljavati za pokrivanje financiranja bilo kakvih rashoda EFJP-a. Ako se dio tih prihoda ne upotrijebi, taj će se dio automatski prenijeti u sljedeću proračunsku godinu.

U vrijeme utvrđivanja proračuna za 2014. napravljena je procjena prihoda u pogledu iznosa za koji se očekivalo da će se prikupiti tijekom proračunske godine 2014. i iznosa za koji se očekivalo da će se prenijeti iz proračunske godine 2013. u 2014. Ta je procjena iznosila 1 464 milijuna EUR, a proračunsko tijelo uzelo ju je u obzir pri donošenju proračuna za 2014. Konkretno:

prihodi od ispravaka potvrda o sukladnosti i od nepravilnosti procijenjeni su na 638 milijuna EUR odnosno 165 milijuna EUR, dok su primitci od pristojbe za mlijeko procijenjeni na 46 milijuna EUR. Dakle, ukupni iznos namjenskih prihoda za koji se očekivalo da će se prikupiti tijekom proračunske godine 2014. procijenjen je na 849 milijuna EUR.

iznos namjenskih prihoda koji se prema očekivanjima trebao prenijeti iz proračunske godine 2013. u 2014. procijenjen je na 615 milijuna EUR.

U proračunu za 2014. Komisija je taj namjenski prihod, početno procijenjen na 1 464 milijuna EUR, namijenila sljedećim dvama programima:

464 milijuna EUR za operativne fondove za organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća te

1 000 milijuna EUR za program jedinstvenih plaćanja (izravne potpore).

Proračunsko tijelo naposljetku je izglasalo sredstva u iznosu od 285 milijuna EUR za prvi i 30 083 milijuna EUR za drugi program u skladu s prijedlozima Komisije. Zbroj prethodno navedenih izglasanih odobrenih sredstava i namjenskih prihoda odgovara ukupnoj procjeni raspoloživih odobrenih sredstava u iznosu od 749 milijuna EUR za operativne fondove za organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća te 31 083 milijuna EUR za program jedinstvenih plaćanja.

1.4.Udio proračuna EFJP-a u ukupnom proračunu EU-a

Konačni udio proračuna EFJP-a (odobrena sredstva za preuzimanje obveza) u ukupnom proračunu EU-a za svaku godinu u razdoblju 2008. – 2014. prikazan je u Prilogu 2.

2.STANJE GOTOVINSKIH SREDSTAVA I UPRAVLJANJE ODOBRENIM SREDSTVIMA 

2.1.Upravljanje odobrenim sredstvima

2.1.1.Odobrena sredstva dostupna za financijsku godinu 2014.

u EUR

Dio proračuna koji se odnosi na

rashode (1)

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Odobrena sredstva za plaćanja

Dio proračuna koji se odnosi na prihode (namjenski prihodi) (2)

Predviđanja

1. Početna odobrena sredstva za EFJP od kojih:

43 778 100 000

43 776 956 403

1. Potvrda o sukladnosti

638 000 000

1.a Odobrena sredstva u okviru zajedničkog upravljanja

43 732 575 640

43 732 575 640

2. Nepravilnosti

165 000 000

1.b Odobrena sredstva u okviru izravnog upravljanja

45 524 360

44 380 763

3. Dodatna pristojba na teret proizvođača mlijeka

46 000 000

2. Izmjena proračuna

– 308 029

Ukupan predviđeni iznos za namjenske prihode

849 000 000

3. Prijenos u EFJP / iz EFJP-a u godini

– 568 429

4. Konačna odobrena sredstva za EFJP od kojih:

43 778 100 000

43 776 079 945

4.a Odobrena sredstva u okviru zajedničkog upravljanja

43 732 725 640

43 732 725 640

4.b Odobrena sredstva u okviru izravnog upravljanja

45 374 360

43 354 305

(1)    Odobrena sredstva uključena u proračun za 2014. po odbitku očekivanih namjenskih prihoda koji se prikupljaju u 2014. te prihoda prenesenih iz 2013. u 2014. u skladu s člankom 14. Uredbe (EU, EURATOM) br. 966/2012.

(2)    Namjenski prihodi koji bi se trebali prikupljati. Nema iznosa prihoda koji su uključeni u liniju prihoda (p.m.) 5 , ali predviđeni iznos prikazan je u proračunskim napomenama.

2.1.2.Izvršenje proračuna za odobrena sredstva dostupna u financijskoj godini 2014.

u EUR

Izvršenje odobrenih sredstava za preuzimanje obveza

Izvršenje odobrenih sredstava za plaćanja

Zajedničko upravljanje (1)

44 247 498 686,51

44 247 498 686,51

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

45 154 328,55

39 190 101,47

Ukupno

44 292 653 015,06

44 286 688 787,98

(1) Iznosi preuzetih obveza. Iznos preuzetih obveza i plaćanja umanjen za namjenske prihode primljene za zajedničko upravljanje: 43 233 320 312,15 EUR.

Za financijsku godinu 2014. točan iznos iskorištenih odobrenih sredstava za preuzimanje obveza iznosio je 44 292 653 015,06 EUR dok je za odobrena sredstva za plaćanja iznosio 44 286 688 787,98 EUR.

2.1.3.Izvršenje proračuna za izglasana odobrena sredstva – rashodi u okviru izravnog upravljanja Komisije

u EUR

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

Odobrena sredstva za preuzimanje obveza

Opozivi

Odobrena sredstva za plaćanja

Prijenos u 2015. (2)

Odobrena sredstva (C1) (1)

45 374 360,00

43 354 305,00

Izvršenje (C1)

45 154 328,55

26 986 218,54

16 114 870,92

Ukinuta odobrena sredstva

220 031,45

253 215,54

(1) C1 označava izglasana odobrena proračunska sredstva. Taj iznos uključuje prijenos iznosa od – 150 000,00 EUR na „zajedničko upravljanje” za odobrena sredstva za preuzimanje obveza i odobrena sredstva za plaćanja te izmjene proračuna i prijenose iz EFJP-a u iznosu od – 876 458,00 EUR za odobrena sredstva za plaćanja.

(2) Prijenos u 2015. samo za nediferencirana odobrena sredstva.

Za rashode u okviru izravnog upravljanja u proračunu za 2014. bila su predviđena sredstva za preuzimanje obveza u iznosu od 45,4 milijuna EUR. U 2014. odobren je iznos od 45,2 milijuna EUR. Razlika u tim sredstvima, koja je iznosila 0,2 milijuna EUR, poništena je.

Većina odobrenih sredstava za preuzimanje obveza EFJP-a za rashode u okviru izravnog upravljanja Komisije nediferencirana su odobrena sredstva. Automatski prijenos u 2015., koji se odnosi samo na nediferencirana sredstva, iznosi 16,1 milijun EUR.

2.2.Mjesečna plaćanja

2.2.1.Mjesečna plaćanja državama članicama u okviru zajedničkog upravljanja

2.2.1.1.Mjesečna plaćanja za pokrivanje rashoda

U članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) br. 1306/2013 6 navodi se da „Komisija izvršava mjesečna plaćanja za rashod koji su ostvarile akreditirane agencije za plaćanja [država članica] u referentnom mjesecu”. Mjesečna plaćanja isplaćuju se svakoj državi članici najkasnije trećeg radnog dana drugog mjeseca nakon mjeseca u kojem su rashodi nastali.

Mjesečna plaćanja nadoknade su neto rashoda (nakon odbitka prihoda) koji su već izvršeni i stavljaju se na raspolaganje na temelju mjesečnih izjava koje prosljeđuju države članice 7 . Mjesečno knjiženje rashoda i prihoda podliježe provjerama i ispravcima na temelju detaljne izjave 8 . Nadalje, ta plaćanja bit će konačna nakon provjere Komisije u okviru računovodstvenog postupka poravnanja računa.

Plaćanja država članica u razdoblju od 16. listopada 2013. do 15. listopada 2014. pokrivena su sustavom za mjesečna plaćanja. Preostala plaćanja obavlja izravno Komisija za ograničeni broj mjera.

Za financijsku godinu 2014. ukupni neto iznos izvršenih mjesečnih plaćanja, nakon odbitka za poravnanje i s ostalim ispravcima, bio je 43 233 320 312,15 EUR.

2.2.1.2.Odluke o mjesečnim plaćanjima za 2014.

Za financijsku godinu 2014. Komisija je donijela dvanaest odluka o mjesečnim plaćanjima. Nadalje, u prosincu 2014. donesena je dodatna odluka o mjesečnim plaćanjima kojom se prilagođavaju mjesečna plaćanja već odobrena za ukupan rashod za tu proračunsku godinu.

3.IZVRŠENJE PRORAČUNA EFJP-a ZA 2014.

3.1.Uporaba proračunskih sredstava EFJP-a

Izvršenje proračuna iznosilo je 44 292,7 milijuna EUR. Taj je rashod financiran početnim proračunskim sredstvima i uporabom namjenskih prihoda za područje politike 05 – Poljoprivreda i ruralni razvoj, sastavljen od ukupnog iznosa od 710,2 milijuna EUR prenesenih iz 2013. i dijela namjenskih prihoda prikupljenih u 2014. u visini od 672,9 milijuna EUR od ukupno 1 014,2 milijuna EUR.

U području politike 05 – Poljoprivreda i ruralni razvoj rashod za tržišne mjere iznosio je 2 478,7 milijuna EUR, a za izravne potpore
41 659,7 milijuna EUR. Rashodom koji je nastao za pojedine tržišne mjere i izravne potpore premašena su izglasana odobrena proračunska sredstva te je on djelomično pokriven prijenosima odobrenih sredstava iz drugih stavki proračuna, a dijelom iz prihoda koji je bio namijenjen proračunu EFJP-a.

Za pojedinosti o izvršenju proračuna prema području politike vidi Prilog 3.

U Prilogu 5. prikazano je razvrstavanje rashoda na tržišne mjere, izravne potpore i reviziju poljoprivrednih rashoda po članku i državi članici.

4.KOMENTARI O IZVRŠENJU PRORAČUNA EFJP-a ZA 2014.

U nastavku se na temelju iscrpnih podataka iz Priloga 3. daje kratak komentar izvršenja proračunskih sredstava EFJP-a za 2014. i uporabe namjenskih prihoda dostupnih u 2014. za najvažnije sektore.

4.1.Poglavlje 05 02: Intervencije na poljoprivrednim tržištima

4.1.1.Uvod

Ukupna plaćanja za to poglavlje proračuna za 2014. iznosila su 2 478,7 milijuna EUR, a financirana su izglasanim odobrenim sredstvima i namjenskim prihodima u iznosu od 302,7 milijuna EUR. Ti su se namjenski prihodi upotrebljavali za pokrivanje rashoda nastalih u sektoru voća i povrća (napomena: za pojedinosti vidi točku 4.1.4.). Odobrena sredstva u iznosu od 57,4 milijuna EUR prenesena su na druge dijelove proračuna EFJP-a. Preostali saldo namjenskih prihoda prikupljenih u 2014. u iznosu od 291,6 milijuna EUR prenesen je u 2015. U stavkama za koje su potrebe bile više od proračunskih sredstava dodatni je rashod pokriven prijenosima iz drugih stavki proračuna. Isto tako, za tržišne mjere i izravne potpore za koje proračunska sredstva nisu u potpunosti upotrijebljena proizašla raspoloživa odobrena sredstva prenesena su na druge stavke proračuna kako bi se, prema potrebi, pokrili dodatni rashodi.

4.1.2.Programi pomoći u hrani

Trebalo bi napomenuti da je 2013. bila posljednja godina provedbe programa pomoći u hrani u okviru EFJP-a. Na temelju Uredbe (EU) br. 223/2014, ti programi se od 1. siječnja 2014. provode posredstvom Fonda europske pomoći za najpotrebitije financiranog u okviru naslova 3 VFO-a.

Iz tog razloga u proračunu za 2014. nije bilo predviđenih odobrenih sredstava za EFJP za te programe. Međutim, računi EFJP-a pokazuju da su države članice vratile i prijavile EFJP-u iznos od 7,2 milijuna EUR koji je plaćen prije 2014. godine.

4.1.3.Maslinovo ulje

Nedovoljno izvršenje u iznosu od 2,3 milijuna EUR uglavnom se odnosilo na potpore za financiranje programa za poboljšanje kvalitete rada. Odobrene organizacije gospodarskih subjekata nisu provele svoje radne programe za 2013./2014. u mjeri koja je za te programe predviđena u proračunu za 2014. Osim toga, došlo je do manjeg nedovoljnog izvršenja u iznosu od 0,2 milijuna EUR za plaćanja nepodmirenih predmeta u vezi s prethodnim programima sektora maslinova ulja s obzirom na to da su države članice prijavile niže rashode u usporedbi s odobrenim sredstvima predviđenima za te programe u proračunu za 2014.

4.1.4.Voće i povrće

Proračunom za 2014. predvidjela su se ukupna raspoloživa odobrena sredstva u iznosu od 1 140,7 milijuna EUR za financiranje potreba svih mjera za taj sektor. Proračunsko tijelo izglasalo je odobrena sredstva u iznosu od 676,7 milijuna EUR jer je uzelo u obzir predviđene prihode namijenjene tom sektoru koji su iznosili 464 milijuna EUR. U 2014. rashodi država članica iznosili su 1 010,5 milijuna EUR. Kod svih programa financiranih u okviru ovog članka prisutno je nedovoljno izvršenje u usporedbi s ukupnim procijenjenim potrebama predviđenima u proračunu za 2014. Saldo neiskorištenih namjenskih prihoda od 291,6 milijuna EUR prenesen je u proračunsku godinu 2015. za pokriće potreba u toj godini.

U pogledu operativnih fondova za organizacije proizvođača kojima je cilj financiranje programa za poboljšanje kvalitete njihove proizvodnje, promidžbe i komercijalizacije, potrebe za tim programima u 2014. procijenjene su na 749 milijuna EUR. Od tog ukupnog iznosa proračunsko tijelo izglasalo je sredstva u iznosu od 285 milijuna EUR jer je uzelo u obzir procijenjene prihode u iznosu od 464 milijuna EUR koji su namijenjeni financiranju tog programa. Rashodi država članica naposljetku su iznosili 724,4 milijuna EUR, što je manje od ukupnih raspoloživih odobrenih sredstava uglavnom jer su avansna plaćanja za prvi obrok planova organizacija proizvođača, odobrena u 2014., bila niža od prvotno predviđenih.

Nadalje, rashodi država članica za potporu proizvođačkim grupama za prethodno priznavanje bili su za oko 56,7 milijuna EUR manji od raspoloživih proračunskih sredstava za 2014. Učinak prijelaznih odredaba 9 , kojima se ograničilo godišnje povećanje odobrenih programa, pokazao se znatnijim nego što je Komisija prvotno predvidjela.

Naposljetku, proračun za 2014. za Program opskrbe škola voćem nedovoljno je izvršen za oko 48,3 milijuna EUR prvenstveno zbog toga što su nastali rashodi nekih država članica bili manji od dodijeljenih proračunskih sredstava. U proračunu za 2014. pretpostavljeno je da će predviđeno povećanje omotnice od 150 milijuna EUR za taj program biti već djelomično primijenjeno za školsku godinu 2013./2014., što je naposljetku bio slučaj tek od školske godine 2014./2015.

4.1.5.Proizvodi sektora vinogradarstva

Rashodi država članica za nacionalne programe potpora u 2014. iznosili su 1 019,5 milijuna EUR u usporedbi s 1 083 milijuna EUR odobrenih sredstava predviđenih u proračunu za 2014. To nedovoljno izvršenje posljedica je nižih rashoda nekih država članica u prvoj godini novih programa za razdoblje 2014. – 2018., čija je provedba bila malo odgođena, posebno u pogledu mjera „promidžbe” i „ulaganja u poduzeća”.

Naposljetku, države članice prijavile su rashode u iznosu od 2,9 milijuna EUR za različite programe potpora iz tržišne godine 2007./2008. i prethodnih godina.

4.1.6.Mlijeko i mliječni proizvodi

Kada je riječ o potpori za privatno skladištenje maslaca, odobrena sredstva predviđena u proračunu za 2014. iznosila su 6 milijuna EUR, dok su nastali rashodi iznosili 4,1 milijun EUR zbog kraćeg prosječnog vremena skladištenja za dotične količine maslaca.

U pogledu programa mlijeka u školama rashodi gotovo svih predmetnih država članica bili su niži od odobrenih sredstava u proračunu za 2014. za školsku godinu 2013./2014., što je dovelo do nedovoljnog izvršenja od oko 7,4 milijuna EUR.

4.1.7.Svinjsko meso, jaja i perad, pčelarstvo i drugi proizvodi životinjskog podrijetla

Rashodi država članica za nepodmirene iznose izvoznih subvencija za prerađene proizvode od svinjskog mesa, peradi i jaja iznosili su oko 1,2 milijuna EUR, dok su rashodi za posebne potpore za pčelarstvo bili gotovo na razini odobrenih sredstava zadržanih u proračunu za 2014. Naposljetku, trebalo bi napomenuti da je doprinos EU-a izvanrednim mjerama potpore tržištu u Poljskoj i Litvi u skladu s provedbenim uredbama Komisije (EU) 324/2014 i 428/2014 iznosio 0,8 milijuna EUR, kako je navedeno u stavki 05 02 15 99.

4.2.Poglavlje 05 03: Izravne potpore

Izglasana odobrena sredstva za to poglavlje iznosila su 41 447,3 milijuna EUR, dok su nastali rashodi iznosili oko 41 659,7 milijuna EUR. To očito prekomjerno izvršenje prvenstveno je posljedica činjenice da je za dio programa jedinstvenih plaćanja predviđeno financiranje namjenskim prihodima.

4.2.1.Članak 05 03 01: Proizvodno nevezane izravne potpore

Glavni programi koji se financiraju odobrenim sredstvima iz tog članka jesu program jedinstvenih plaćanja, program jedinstvenih plaćanja po površini i proizvodno nevezana posebna potpora iz članka 68. Uredbe Vijeća (EZ) br. 73/2009. Svi programi potpora u tom članku isplaćuju se neovisno o proizvodnji, ali pod određenim uvjetima, npr. poštovanje višestruke sukladnosti. Rashodi za sve programe u tom članku iznosili su 38 952,1 milijun EUR, dakle bili su viši od izglasanih odobrenih sredstava za 2014. u iznosu od 38 252 milijuna EUR za 700,1 milijun EUR jer se dio potreba za taj sektor financirao namjenskim prihodima (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o ovoj točki).

4.2.2.Članak 05 03 02: Ostale izravne potpore

Odobrena sredstva iz tog članka obuhvaćaju rashode za druge izravne potpore za koje su države članice odlučile zadržati djelomičnu vezu između plaćanja ovih potpora i proizvodnje za niz sektora pod točno utvrđenim uvjetima i uz jasna ograničenja kako bi se izbjeglo zapuštanje te proizvodnje. Tim člankom predviđa se financiranje trinaest programa.

Komisija je procijenila da je u 2014. za te programe bilo potrebno odobriti sredstva u iznosu od 2 770,2 milijuna EUR. Nastali rashodi država članica iznosili su 2 707,6 milijuna EUR (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.2.3.Članak 05 03 09: Nadoknada izravnih potpora u vezi s financijskom disciplinom

Proračunsko tijelo ne dodjeljuje sredstva u okviru tog članka. Taj je članak prvi put utvrđen u proračunskoj godini 2014. kako bi se olakšalo prikupljanje izglasanih odobrenih sredstava za koje nisu preuzete obveze. Prijenos tih odobrenih sredstava do maksimalnog iznosa od 2 % početnih odobrenih sredstava za EFJP u okviru zajedničkog upravljanja izvršen je kako bi se u 2015. financirala nadoknada financijske discipline koja se primjenjivala na izravne potpore za kalendarsku godinu 2013. 10  

Učinkovito provedena financijska disciplina za godinu potraživanja 2013. iznosila je 868,2 milijuna EUR. Taj iznos ostao je ispod maksimalnog iznosa od 2 % početnih odobrenih sredstava u okviru zajedničkog upravljanja EFJP-a. Taj je iznos bio obuhvaćen prijenosom odobrenih sredstava za koje nisu preuzete obveze u iznosu od 424,5 milijuna EUR iz članka 05 03 10 koji uključuje pričuve za krize u poljoprivrednom sektoru (napomena: vidi točku 4.2.4.) i dopunjen prijenosom odobrenih sredstava za koja nisu preuzete obveze u iznosu od 398,9 milijuna EUR iz stavke 05 03 01 01 i 44,8 milijuna EUR iz stavke 05 03 01 02.

4.2.4.Članak 05 03 10: Pričuva za krize u poljoprivrednom sektoru

Odobrena sredstva iz tog članka namijenjena su za pokriće rashoda za mjere koje treba donijeti radi suočavanja s većim krizama koje utječu na poljoprivrednu proizvodnju ili distribuciju. Pričuva će se uspostaviti primjenom smanjenja izravnih potpora početkom svake godine s pomoću mehanizma financijske discipline u skladu s člancima 25. i 26. Uredbe (EU) br. 1306/2013 i člankom 8. Uredbe (EU) br. 1307/2013. Ta pričuva ne smije biti viša od najvećeg godišnjeg iznosa od 400 milijuna EUR (u cijenama za 2011.). Za proračunsku godinu 2014. protuvrijednost iznosa pričuva za krize u sadašnjim cijenama iznosila je 424,5 milijuna EUR. U financijskoj godini 2014. pričuva se nije upotrebljavala.

Taj je neiskorišteni iznos pričuve stoga do kraja financijske godine prenesen na proračunski članak 05 03 09 za prijenos u sljedeću financijsku godinu i za konačnu nadoknadu kako je prethodno opisano u točki 4.2.3.

4.3.Poglavlje 05 07: Revizija poljoprivrednih rashoda

4.3.1.Članak 05 07 01: Kontrola poljoprivrednih rashoda

Tim su člankom obuhvaćene mjere poduzete u cilju jačanja mjera kontrola na licu mjesta i poboljšanja sustava provjere kako bi se ograničio rizik od prijevara i nepravilnosti na štetu proračuna Unije. U njega su uključeni i rashodi koji bi mogli biti potrebni za financiranje mogućih ispravaka u pogledu obračuna i sukladnosti u korist država članica (napomena: radni dokument službi Komisije sadržava više pojedinosti o toj točki).

4.3.2.Članak 05 07 02: Rješavanje sporova

Odobrena sredstva iz tog članka namijenjena su pokrivanju rashoda za koje bi Komisija mogla biti odgovorna na temelju sudske odluke, uključujući troškove podmirivanja odštetnih zahtjeva i kamata. Sud Europske unije donio je 27. rujna 2012. presudu u spojenim predmetima C-113/10, C-147/10 i C-234/10 (presuda Jüllich-II). Proračunom za 2014. predviđena su odobrena sredstva u iznosu od 53,4 milijuna EUR za plaćanje kompenzacijske kamate subjektima iz te presude. Međutim, nastali prijavljeni rashodi država članica iznosili su oko 92,3 milijuna EUR, što je više od predviđenih odobrenih sredstava u proračunu za 2014. Stoga su iz drugih stavki proračuna za 2014. prenesena odobrena sredstva u iznosu od 38,9 milijuna EUR radi financiranja nadoknade ukupnog iznosa kompenzacijskih kamata koji su prijavile predmetne države članice.

5.IZVRŠENJE NAMJENSKIH PRIHODA 

5.1.Namjenski prihodi EFJP-a

Namjenski prihodi koji su zapravo preneseni iz 2013. u 2014. iznosili su 710,2 milijuna EUR te su u potpunosti upotrijebljeni za financiranje rashoda za proračunsku godinu 2014. u skladu s člankom 14. Financijske uredbe. Kako je navedeno u Prilogu 4.-II., tim su iznosom pokriveni rashodi u iznosu od 270,3 milijuna EUR za operativne fondove za organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća te 439,9 milijuna EUR za program jedinstvenih plaćanja.

Kada je riječ o namjenskim prihodima koji su prikupljeni u 2014., u Prilogu 4.-I. prikazano je da je taj prihod iznosio 1 014,2 milijuna EUR te da potječe iz sljedećeg:

ispravaka postupka potvrde o sukladnosti koji su iznosili 815,6 milijuna EUR;

prihoda od nepravilnosti koji su iznosili 150,3 milijuna EUR;

prikupljanja pristojbe za mlijeko u iznosu od 48,3 milijuna EUR.

Dio namjenskih prihoda prikupljenih u 2014. u iznosu od 672,9 milijuna EUR upotrijebljen je za pokrivanje nastalih rashoda operativnih fondova za organizacije proizvođača u sektoru voća i povrća (32,4 milijuna EUR) i programa jedinstvenih plaćanja (640,5 milijuna EUR).

Saldo namjenskih prihoda prikupljenih u 2014. u iznosu od 341,3 milijuna EUR automatski je prenesen u proračun za 2015. kako bi se financirale proračunske potrebe za tu godinu.

Za pojedinosti vidi Priloge 4.-I. i 4.-II.

6.RAZVRSTAVANJE PREMA VRSTI RASHODA 

Ukupni rashodi EFJP-a iznose 44 292,7 milijuna EUR. Nadalje, ti rashodi prikazani su prema glavnim kategorijama izvješćivanja zajedno s postotkom koji čine u ukupnim rashodima EFJP-a u 2014.:

Skladištenje

Rashodi za skladištenje iznosili su 5,1 milijun EUR, odnosno 0,01 % ukupnih rashoda. Taj iznos uglavnom čine rashodi nastali zbog privatnog skladištenja maslaca.

Izvozne subvencije

Potrošnja na izvozne subvencije iznosila je 4,5 milijuna EUR, odnosno 0,01 % ukupnih rashoda, i uglavnom se odnosila na plaćanje nepodmirenih iznosa za prethodni izvoz žitarica i peradi.

Ostale tržišne mjere

Osim skladištenja i izvoznih subvencija, rashodi za ostale tržišne mjere iznosili su 2 579,6 milijuna EUR, odnosno 5,8 % ukupnog godišnjeg iznosa. Tom su kategorijom pokriveni rashodi koji se uglavnom odnose na maslinovo ulje, voće i povrće, vino, biljke namijenjene proizvodnji vlakana, POSEI, mjere promidžbe, mlijeko i mliječne proizvode te pčelarstvo. Ti rashodi uključuju i druge manje iznose te ispravke koji proizlaze iz poravnanja računa i rješavanja sporova.

Izravne potpore

Rashodi za izravne potpore iznosili su 41 659,7 milijuna EUR, odnosno 94 % ukupnog iznosa.

Rashodi u okviru izravnog upravljanja

Ti rashodi iznosili su 45,2 milijuna EUR (u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza), odnosno 0,1 % ukupnog iznosa, te ih je izravno platila Komisija. Pokrivali su uglavnom rashode koji se odnose na računovodstvene podatke poljoprivrednih gospodarstava, ankete o strukturi poljoprivrednih gospodarstava, informacije o ZPP-u, tehničku pomoć, itd.

Ruralni razvoj u okviru nekadašnje Komponente za jamstva EFSJP-a

Za te se programe više ne mogu odobriti sredstva za preuzimanje obveza. Države članice u postupku su zatvaranja tih programa i povrata nepropisno isplaćenih iznosa. Konačni neto naplaćeni iznos u ovom članku iznosio je oko 1,4 milijuna EUR.

Kretanje te raspodjele rashoda EFJP-a prema vrsti za razdoblje 2008. – 2014. prikazan je u Prilogu 6.

(1)  Ovaj postupak prikazan je u Prilogu 1.
(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 964/2013 (SL L 268, 10.10.2013., str. 5.).
(3)  Uredba Vijeća (EU) br. 1181/2013 (SL L 313, 22.11.2013., str. 13.).
(4) Ti iznosi nisu uključeni u prihodovnim linijama proračuna (članak 670. za namjenski prihod EFJP-a), ali su navedeni u proračunskim napomenama za taj članak.
(5) p.m. („pour mémoire”): promemorija
(6) SL L 347, 20.12.2013., str. 549.
(7) Te mjesečne izjave o rashodima države članice dostavljaju desetog dana u mjesecu N+1.
(8) Detaljne izjave mjesečno dostavljaju države članice (prema tablici 104.) 20. dana u mjesecu N+1.
(9)  Provedbena uredba Komisije (EU) br. 302/2012 od 4. travnja 2012.
(10)  Ta odobrena sredstva mogu se prenijeti u skladu s člankom 169. stavkom 3. Financijske uredbe (EU, Euratom) br. 966/2012 i u skladu s člankom 26. stavkom 5. Uredbe (EU) br. 1306/2013, a države članice vraćaju sredstva krajnjim korisnicima koji, u financijskoj godini na koju se odobrena sredstva prenose, podliježu primjeni financijske discipline u skladu s člankom 26. stavcima 1. do 4. te Uredbe.
Top

Bruxelles, 14.9.2015.

COM(2015) 444 final

PRILOZI

IZVJEŠĆU KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

8. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o EUROPSKOM FONDU ZA JAMSTVA U POLJOPRIVREDI

FINANCIJSKA GODINA 2014.

{SWD(2015) 172 final}
Top