EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014PC0104

Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

/* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */

52014PC0104

Izmijenjeni prijedlog ODLUKE VIJEĆA o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane /* COM/2014/0104 final - 2006/0048 (APP) */


OBRAZLOŽENJE

1.           KONTEKST PRIJEDLOGA

Komisija je u ime Unije i u skladu s Odlukom Vijeća o odobrenju početka pregovora iz prosinca 2004. sklopila Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane. Sporazum je potpisan 12. prosinca 2006.

Na strani EU-a stranke sporazuma su Unija i njezine države članice. Postupak ratifikacije u svim je državama članicama dovršen 13. siječnja 2014. Ovaj se prijedlog odnosi na izmjenu prijedloga koji je Komisija podnijela Vijeću 2006. (COM(2006)145 završno). Kako bi se Vijeću olakšalo razmatranje, relevantni se tekst u cijelosti podnosi u obliku izmijenjenog prijedloga. Uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, Vijeće odluku o sklapanju međunarodnih sporazuma treba donijeti samo za pitanja u nadležnosti Unije. Cilj je ovog izmijenjenog prijedloga uskladiti naziv predloženog pravnog akta i njegove odredbe s odredbama Ugovorâ.

2.           REZULTATI SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANIM STRANAMA I OCJENE UTJECAJA

Nije primjenjivo.

3.           PRAVNI ELEMENTI PRIJEDLOGA

Nije primjenjivo.

4.           PRORAČUNSKE IMPLIKACIJE

Nije primjenjivo.

2006/0048 (APP)

Izmijenjeni prijedlog

ODLUKE VIJEĆA

o sklapanju Euro-mediteranskog sporazuma o zrakoplovstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroka, s druge strane

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 100. stavak 2. u vezi s člankom 218. stavkom 6. točkom (a),

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

uzimajući u obzir mišljenje Europskog parlamenta[1],

budući da:

(1)       Komisija je u ime Unije s Kraljevinom Maroko sklopila Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu (dalje u tekstu „Sporazum”).

(2)       Sporazum je potpisan 12. prosinca 2006.[2] u skladu s Odlukom 2006/959/EC Vijeća i predstavnika vlada država članica koji su se sastali u okviru Vijeća.

(3)       Sporazum je potrebno odobriti u ime Europske unije,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

1.           Euro-mediteranski sporazum o zrakoplovstvu između Europske zajednice i njezinih država članica, s jedne strane, i Kraljevine Maroko, s druge strane, odobrava se u ime Unije.

2.           Predsjednik Vijeća ovlašten je imenovati osobu ili osobe opunomoćene da Kraljevini Maroko u ime Unije dostave diplomatske note iz članka 30. Sporazuma i sljedeću obavijest:

„Kao posljedica stupanja na snagu Ugovora iz Lisabona 1. prosinca 2009., Europska je unija zamijenila i naslijedila Europsku zajednicu te od tog datuma ostvaruje sva prava i preuzima sve obveze Europske zajednice. Stoga se kada je to primjereno upućivanja na „Europsku zajednicu” u tekstu Sporazuma tumače kao upućivanja na „Europsku uniju”.”

Članak 2.

1.           U Zajedničkom odboru koji je osnovan u skladu s člankom 22. Sporazuma Uniju predstavlja Komisija.

2.           Stajalište koje će u okviru Zajedničkog odbora Unija zauzeti u pogledu izmjena priloga Sporazumu, uz iznimku Priloga I. (Dogovorene usluge i određene rute) i Priloga IV. (Prijelazne odredbe), i svih pitanja iz članka 7. ili 8. Sporazuma donosi Komisija nakon savjetovanja s posebnim odborom kojeg imenuje Vijeće.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu,

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

[1]               SL C 081 E, 15.3.2011.

[2]               SL L 386, 29.12.2006.

Top