EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014JC0007

Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo

/* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */

52014JC0007

Zajednički prijedlog UREDBE VIJEĆA o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo /* JOIN/2014/07 final - 2014/0060 (NLE) */


OBRAZLOŽENJE

(1) Uredbom Vijeća (EZ) br. 1183/2005 provodi se Odluka Vijeća 2010/788/ZVSP i predviđaju se određene mjere usmjerene protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo, uključujući zamrzavanje njihove imovine.

(2) Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) br. 2136 (2014) od 30. siječnja 2014. izmijenjeni su kriteriji za određivanje osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja navedenima u stavcima 9. i 11. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1807 (2008).

(3) Navedene mjere spadaju u područje primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga je za njihovu provedbu neophodna regulatorna mjera na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti ujednačeno primjenjuju u svim državama članicama.        

(4) Visoka predstavnica Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europska komisija trebali bi u skladu s tim predložiti izmjene Uredbe (EZ) br. 1183/2005.

2014/0060 (NLE)

Zajednički prijedlog

UREDBE VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1183/2005 o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2010/788/ZVSP od 20. prosinca 2010. o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga i stavljanju izvan snage Zajedničkog stajališta 2008/369/ZVSP[1],

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)       Uredbom Vijeća (EZ) br. 1183/2005[2] provode se mjere utvrđene Odlukom 2010/788/ZVSP. U Prilogu I. Uredbi (EZ) br. 1183/2005 navode se fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela na koje se odnosi zamrzavanje financijskih sredstava i gospodarskih izvora na temelju te Uredbe.

(2)       Rezolucijom Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda (RVSUN) br. 2136 (2014) od 30. siječnja 2014. izmijenjeni su kriteriji za određivanje osoba i subjekata koji podliježu mjerama ograničavanja navedenima u stavcima 9. i 11. Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a br. 1807 (2008).

(3)       Navedene mjere spadaju u područje primjene Ugovora o funkcioniranju Europske unije i stoga je za njihovu provedbu neophodna regulatorna mjera na razini Unije, posebno kako bi se osiguralo da ih gospodarski subjekti ujednačeno primjenjuju u svim državama članicama.

(4)       Uredbu (EZ) br. 1183/2005 treba stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EZ) br. 1183/2005 mijenja se kako slijedi:

Članak 2.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.a

1.      Prilog I. uključuje fizičke ili pravne osobe, subjekte ili tijela koje je Odbor za sankcije ili Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda označilo kao:

(a)     osobe ili subjekte koji krše embargo na oružje i s njime povezane mjere iz članka 1. Odluke 2010/788/ZVSP i iz članka 2. Uredbe (EZ) br. 889/2005[3],

(b)     političke i vojne vođe stranih oružanih skupina koji djeluju u Demokratskoj Republici Kongu (DR Kongo) i koji sprečavaju razoružavanje i dobrovoljno vraćanje ili ponovno naseljavanje boraca koji pripadaju tim skupinama,

(c)     političke i vojne vođe kongoanskih paravojnih jedinica, uključujući one koje primaju potporu izvan Demokratske Republike Konga, koji sprečavaju sudjelovanje svojih boraca u procesima razoružavanja, demobilizacije i reintegracije,

(d)     osobe ili subjekte koji djeluju u Demokratskoj Republici Kongu i novače ili iskorištavaju djecu u oružanim sukobima čime se krši mjerodavno međunarodno pravo,

(e)     osobe ili subjekte koji djeluju u Demokratskoj Republici Kongu i uključeni su u planiranje, usmjeravanje ili sudjelovanje u napadima na djecu ili žene u situacijama oružanog sukoba, uključujući ubojstva i sakaćenje, silovanje i ostalo seksualno nasilje, otmicu, prisilno iseljavanje te napade na škole i bolnice,

(f)      osobe ili subjekte koji ometaju pristup do ili razdiobu humanitarne pomoći u Demokratskoj Republici Kongu,

(g)     osobe ili subjekte koji podupiru oružane skupine u Demokratskoj Republici Kongu kroz nezakonitu trgovinu prirodnim resursima, uključujući zlato ili divlje životinje te proizvode od divljih životinja,

(h)     osobe ili subjekti koji djeluju u ime ili prema uputama imenovane osobe ili subjekta, ili koji djeluju u ime ili prema uputama subjekta u vlasništvu ili pod nadzorom imenovane osobe ili subjekta,

(i)      osobe ili subjekte koji planiraju, vode, potpomažu ili sudjeluju u napadima na mirovne snage Misije Ujedinjenih naroda za stabilizaciju stanja u Demokratskoj Republici Kongu (MONUSCO),

(j)      osobe ili subjekte koji pružaju financijsku, materijalnu ili tehnološku potporu ili koji pružaju robu ili usluge, ili podupiru imenovanu osobu ili subjekt.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu

                                                                       Za Vijeće

                                                                       Predsjednik

[1]               SL L 336, 21.12.2010., str. 30.

[2]               Uredba Vijeća (EZ) br. 1183/2005 od 18. srpnja 2005. o uvođenju određenih posebnih mjera ograničavanja usmjerenih protiv osoba koje krše embargo na oružje u odnosu na Demokratsku Republiku Kongo (SL L 193, 23.7.2010., str. 1.).

[3]               Uredba Vijeća (EZ) br. 889/2005 od 13. lipnja 2005. o uvođenju određenih mjera ograničavanja protiv Demokratske Republike Konga i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1727/2003 (SL L 152, 15.6.2005., str. 1.).

Top