EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0572

IZVJEŠĆE KOMISIJE O RADU ODBORA U 2013.

/* COM/2014/0572 final */

52014DC0572

IZVJEŠĆE KOMISIJE O RADU ODBORA U 2013. /* COM/2014/0572 final */


IZVJEŠĆE KOMISIJE

O RADU ODBORA U 2013.

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Uredbe br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije[1] („Uredba o komitologiji”), Komisija predstavlja godišnje izvješće o radu odbora za 2013.

U ovom izvješću daje se pregled događanja u okviru sustava komitologije u 2013. te sažetak aktivnosti odbora. Izvješće je popraćeno radnim dokumentom službi u kojem su navedeni iscrpni statistički podaci o radu pojedinih odbora.

1.            Pregled događanja u okviru sustava komitologije u 2013.

1.1         Opće promjene

Kao što je opisano u izvješću iz 2012.[2], svi odborski postupci predviđeni u okviru „stare” Odluke o komitologiji[3], osim regulatornog postupka s kontrolom (RPS), automatski su prilagođeni novim odborskim postupcima predviđenima u Uredbi o komitologiji.

Prema tome, odbori u okviru sustava komitologije u 2013. radili su u skladu s postupcima predviđenima u Uredbi o komitologiji , odnosno, savjetodavnim postupkom (članak 4.) i postupkom ispitivanja (članak 5.), te u skladu s regulatornim postupkom s kontrolom predviđenim u članku 5a. Odluke o komitologiji.

U skladu s izjavom[4] objavljenom u trenutku donošenja Uredbe o komitologiji da će sve odredbe regulatornog postupka s kontrolom u postojećim osnovnim aktima prilagoditi kriterijima utvrđenima u Ugovoru, Komisija je, nakon preliminarne analize provedene u 2012., u 2013. donijela tri prijedloga[5] o usklađivanju ukupno 200 osnovnih akata s člancima 290. i 291. UFEU-a. Ti su prijedlozi trenutačno u redovnom zakonodavnom postupku.

1.2         Revizija Poslovnika Žalbenog odbora

Poslovnik žalbenog odbora, koji je donesen 29. ožujka 2011[6], uključuje odredbu o reviziji (članak 14.) u kojoj je predviđeno da bi Komisija do travnja 2014. trebala ocijeniti primjenu pravila u praksi. Revizija se odnosi samo na Poslovnik, a ne na odredbe same Uredbe 182/2011, koja će biti revidirana do 1. ožujka 2014.

Od stupanja Uredbe 182/2011 na snagu 1. ožujka 2011. pa do kraja 2013., žalbeni odbor sazivao se uglavnom u vezi s jednim područjem politike, točnije zdravljem i zaštitom potrošača, te posebno u vezi s genetski modificiranom hranom i hranom za životinje te proizvodima za zaštitu bilja. Komisija je žalbenom odboru, koji se sastao 15 puta od osnivanja, uputila 23 nacrta provedbenih akata. Od nacrta akata koji su upućeni žalbenom odboru, dva nisu bila u području zdravlja i zaštite potrošača (odnosili su se na carine i okoliš).

U većini slučajeva žalbeni je odbor sazvan jer predmetni odbor nije donio mišljenje. Jedan od glavnih razloga za to nalazi se u članku 5. stavku 2. drugom podstavku Uredbe 182/2011 u kojem je propisano da se u području zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka provedbeni akt ne može donijeti bez mišljenja[7]. Ako se smatra da je provedbeni akt potreban, postoji mogućnost podnošenja izmijenjene verzije tog akta istom odboru ili podnošenja nacrta provedbenog akta žalbenom odboru u roku od mjesec dana. U slučajevima kao što je odobravanje genetski modificirane hrane ili hrane za životinje, opseg izmjena je ograničen i podnošenje odboru vjerojatno neće završiti drugačijim rezultatom. Službe Komisije stoga su provedbeni akt odlučile podnijeti žalbenom odboru. U većini slučajeva žalbeni odbor također nije donio mišljenje te je Komisija donijela mjere u skladu s člankom 6. stavkom 3. Uredbe 182/2011.

Dosad utvrđeni problemi u praktičnom iskustvu rada sa žalbenim odborom odnose se na određivanje datuma sastanka i razine zastupljenosti, mogućnosti postizanja kompromisa i uporabu pisanog postupka.

1.2.1 Datum sastanka i razina zastupljenosti

U članku 3. stavku 7. Uredbe 182/2011 propisano je da „Predsjednik određuje dan sastanka žalbenog odbora u bliskoj suradnji s članovima odbora kako bi se državama članicama i Komisiji omogućila odgovarajuća razina zastupljenosti”. To se odražava u članku 1. stavku 5. Poslovnika u kojem je propisano da se Komisija mora „savjetovati s državama članicama o različitim mogućnostima” za datum održavanja sastanka i države članice u tome smislu mogu davati prijedloge. Cilj je osigurati dovoljno visoku razinu zastupljenosti, u načelu ne ispod razine članova odbora stalnih predstavnika, kako bi se izbjeglo ponavljanje rasprava održanih unutar predmetnog odbora.

Budući da se u skladu s člankom 3. stavkom 7. Uredbe 182/2011 sastanak mora održati najkasnije šest tjedana nakon upućivanja žalbenom odboru, iz praktičnih razloga moglo bi biti teško pronaći odgovarajući datum sastanka, no ipak je u svim slučajevima pronađeno prihvatljivo rješenje. Kada je riječ o razini zastupljenosti, na temelju dosadašnjeg iskustva može se zaključiti da zastupanje na razini ministara nije pravilo. Zastupanje je obično na razini stalnih predstavnika. Države članice odlučuju tko će ih predstavljati u žalbenom odboru, a u tekstu članka 1. stavka 5. Pravilnika predviđena je dovoljna fleksibilnost za prilagodbu razine zastupljenosti predmetnom slučaju.

1.2.2 Postizanje kompromisa 

U Uredbi 182/2011 jasno je propisano da se nacrt provedbenog akta mora podnijeti žalbenom odboru. Stoga nije moguće podnijeti izmijenjenu verziju. Međutim, u skladu s člankom 6. stavkom 2. Uredbe 182/2011, dok se ne donese mišljenje, svaki član žalbenog odbora može predložiti izmjene nacrta provedbenog akta i predsjednik može odlučiti hoće li ga mijenjati ili ne. To je navedeno u članku 4. stavku 2. Poslovnika. Predsjednik stoga trenutačno može posredovati u postizanju kompromisa tako da, primjerice, prihvati ili predloži izmjene tijekom sastanka.

1.2.3 Pisani postupak

U određenim područjima politika, kao što je genetski modificirana hrana i hrana za životinje te proizvodi za zaštitu bilja, žalbeni odbor zbog prirode teme nije uspio postići kompromise. Sastanci žalbenog odbora često su kratki i u njima se ponavlja ishod predmetnog odbora te se ne donosi nikakvo mišljenje. Stoga se u takvim posebnim slučajevima u nekim situacijama od početka predlaže uporaba pisanog postupka. Mogućnosti i uvjeti za uporabu pisanog postupka utvrđeni su u članku 3. stavku 5. Uredbe 182/2011 i na njih se upućuje u članku 7. Poslovnika, pri čemu predsjednik može posebno upotrijebiti pisani postupak ako se o nacrtu već raspravljalo za vrijeme sastanka žalbenog odbora. Tom formulacijom nije isključena uporaba pisanog postupka od samog početka, ako je opravdan. U skladu s člankom 3. stavkom 5. Uredbe 182/2011 sastanak mora biti sazvan ako tako zatraži član odbora i ako su se do tada uvijek podnosili takvi zahtjevi.

1.2.4 Zaključak

Iskustva sa žalbenim odborom do sada potvrđuju da se u Poslovniku dobro odražavaju odredbe Uredbe 182/2011, da se njima osigurava učinkovita osnova za rad žalbenog odbora i da stoga trenutačno nema potrebe za izmjenom Poslovnika. Ako bude potrebno, to se pitanje može riješiti u okviru planirane revizije Uredbe 182/2011 u 2016.

1.3         Razvoj sudske prakse

Svojom presudom u predmetu C-427/12, Komisija protiv Parlamenta i Vijeća („predmet o biocidnim proizvodima”), Sud Europske unije prvi je put 18. ožujka 2014. donio presudu u predmetu povezanom s razgraničenjem delegiranih i provedbenih akata. Europska komisija u svom je zahtjevu u predmetu o biocidnim proizvodima tražila poništenje odredbe kojom se predviđa da se mjere kojima se utvrđuju naknade koje se moraju plaćati Europskoj agenciji za kemikalije donose provedbenim aktima. Komisija je smatrala da njih treba utvrditi delegiranim aktima. Sud je odbacio tužbu Komisije kao neutemeljenu. Iako se činilo da Sud ne dovodi u pitanje činjenicu da članci 290. i 291. UFEU-a svaki imaju svoje područje primjene, potvrdio je da zakonodavac ima određeni stupanj diskrecije kada odlučuje na Komisiju prenijeti delegirane ovlasti u skladu s člankom 290. stavkom 1. UFEU-a ili provedbene ovlasti u skladu s člankom 291. stavkom 2. UFEU-a. Zbog toga je Sud utvrdio da je sudsko preispitivanje ograničeno na očite pogreške.

U dvjema presudama Suda iz 2013. objašnjeni su određeni vidovi regulatornog postupka na temelju Odluke 1999/468/EZ[8]. Slučajevi su se odnosili na situacije u kojima je regulatorni odbor glasao prije stupanja na snagu Uredbe 128/2011 i stoga se moralo smatrati da je postupak u tijeku u smislu članka 14. te Uredbe i morao je biti zaključen u skladu s pravilima iz Odluke 1999/468/EZ.

2.            Pregled aktivnosti

2.1         Broj odbora i sastanka

Odbore u okviru sustava komitologije važno je razlikovati od drugih tijela, posebno „stručnih skupina” koje je osnovala sama Komisija. Potonji Komisiji daju stručne savjete[9] pri pripremi i provedbi politika i delegiranih akata, a odbori u sustavu komitologije pomažu Komisiji u izvršavanju provedbenih ovlasti koje su na nju prenesene temeljnim pravnim aktima. Ovo izvješće bavi se isključivo odborima u sustavu komitologije. Broj odbora u sustavu komitologije na dan 31. prosinca 2013. izračunan je prema sektoru djelovanja (vidi Tablicu I.). Navedeni su i podaci za prethodnu godinu (na dan 31. prosinca 2012.) u svrhe usporedbe. Odjeljci i sastavi ne računaju se zasebno jer pripadaju matičnom odboru.

TABLICA I. — UKUPAN BROJ ODBORA(2013.)

Sektor politike || 2012. || 2013.

Poljoprivreda i ruralni razvoj (AGRI) || 15 || 20

Ured za borbu protiv prijevara (OLAF) || 1. || 1

Proračun (BUDG) || 2 || 2

Klimatska politika (CLIMA) || 4 || 4

Komunikacije (COMM) || 1 || 1

Komunikacijske mreže, sadržaji i tehnologija (CNECT) || 6 || 6

Razvoj i suradnja – EuropeAid (DEVCO) || 6 || 6

Gospodarski i financijski poslovi (ECFIN) || 1 || 2

Obrazovanje i kultura (EAC) || 7 || 8

Zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje (EMPL) || 3 || 4

Energija (ENER) || 16 || 18

Proširenje (ELARG) || 4 || 4

Poduzetništvo i industrija (ENTR) || 30 || 33

Okoliš (ENV) || 31 || 33

Zdravlje i potrošači (SANCO) || 24 || 26

Unutarnji poslovi (HOME) || 11 || 13

Humanitarna pomoć i civilna zaštita (ECHO) || 2 || 3

Informatika (DIGIT) || 1 || 1

Unutarnje tržište (MARKT) || 15 || 15

Pravosuđe (JUST) || 14 || 17

Pomorska pitanja i ribarstvo (MARE) || 4 || 4

Mobilnost i promet (MOVE) || 31 || 32

Regionalna politika (REGIO) || 1 || 2

Istraživanje (RTD) || 6 || 8

Glavno tajništvo (SG) || 2* || 2*

Služba za instrumente vanjske politike (FPI) || 4 || 4

Statistika (ESTAT) || 7 || 7

Oporezivanje i carinska unija (TAXUD) || 11 || 13

Trgovina (TRADE) || 11 || 13

UKUPNO: || 271 || 302

* Uključujući žalbeni odbor (za potrebe registra komitologije, žalbeni odbor registriran je kao odbor u nadležnosti Glavnog tajništva; u praksi njime upravljaju sve uključene službe).

U 2013. odbori u okviru sustava komitologije mogli su se općenito podijeliti prema vrsti postupka u skladu s kojim su radili (savjetodavni postupak, postupak ispitivanja, regulatorni postupak s kontrolom – vidi Tablicu II.). Određeni odbori koji su primjenjivali više postupaka odvojeni su od odbora koji su primjenjivali samo jedan postupak.

TABLICA II.— BROJ ODBORA PREMA POSTUPKU (2013.)

|| Vrsta postupka ||

Savjetodavni || Ispitivanje || Regulatorni s kontrolom || Primjenjuje nekoliko postupaka || UKUPNO:

AGRI || 0 || 15 || 0 || 5 || 20

BUDG || 1 || 1 || 0 || 0 || 2

CLIMA || 0 || 0 || 0 || 4 || 4

CNECT || 0 || 2 || 0 || 4 || 6

COMM || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

DEVCO || 0 || 5 || 0 || 1 || 6

DIGIT || 0 || 1 || 0 || 0 || 1

EAC || 1 || 2 || 0 || 5 || 8

ECFIN || 1 || 0 || 0 || 1 || 2

ECHO || 0 || 2 || 0 || 1 || 3

ELARG || 1 || 3 || 0 || 0 || 4

EMPL || 0 || 0 || 2 || 2 || 4

ENER || 3 || 8 || 1 || 6 || 18

ENTR || 6 || 6 || 4 || 17 || 33

ENV || 0 || 6 || 5 || 22 || 33

ESTAT || 0 || 3 || 0 || 4 || 7

FPI || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

HOME || 1 || 6 || 0 || 6 || 13

JUST || 3 || 4 || 4 || 6 || 17

MARE || 0 || 4 || 0 || 0 || 4

MARKT || 0 || 2 || 4 || 9 || 15

MOVE || 3 || 7 || 4 || 18 || 32

OLAF || 0 || 0 || 0 || 1 || 1

REGIO || 0 || 0 || 0 || 2 || 2

RTD || 0 || 6 || 0 || 2 || 8

SANCO || 1 || 9 || 1 || 15 || 26

SG || 0 || 2 || 0 || 0 || 2

TAXUD || 1 || 11 || 0 || 1 || 13

TRADE || 3 || 6 || 0 || 4 || 13

UKUPNO: || 25 || 116 || 25 || 136 || 302

* Uključujući žalbeni odbor.

Broj odborâ nije jedini pokazatelj aktivnosti na razini komitologije. Intenzitet rada na razini sektora i u pojedinačnim odborima vidi se iz broja održanih sastanaka te broja pisanih postupaka[10] upotrijebljenih u 2013. (Tablica III.)

TABLICA III. — Broj sastanaka i pisanih postupaka (2013.)

|| Broj odbora || Sastanci || Pisani postupci

2012. || 2013. || 2012. || 2013.

AGRI || 20 || 134 || 132 || 3 || 3

BUDG || 2 || 5 || 6 || 0 || 1

CLIMA || 4 || 16 || 13 || 0 || 3

CNECT || 6 || 26 || 16 || 7 || 12

COMM || 1 || 1 || 2 || 2 || 4

DEVCO || 6 || 24 || 20 || 28 || 48

DIGIT || 1 || 2 || 2 || 0 || 0

EAC || 9 || 14 || 9 || 53 || 59

ECFIN || 2 || 1 || 0 || 0 || 0

ECHO || 3 || 4 || 5 || 6 || 5

ELARG || 4 || 5 || 4 || 22 || 10

EMPL || 4 || 2 || 2 || 6 || 15

ENER || 18 || 27 || 33 || 9 || 2

ENTR || 33 || 51 || 56 || 25 || 29

ENV || 33 || 46 || 42 || 14 || 18

ESTAT || 7 || 12 || 12 || 6 || 4

FPI || 4 || 7 || 4 || 7 || 7

HOME || 13 || 31 || 21 || 40 || 15

JUST || 17 || 7 || 4 || 18 || 11

MARE || 4 || 11 || 8 || 8 || 15

MARKT || 15 || 11 || 9 || 7 || 6

MOVE || 32 || 50 || 52 || 22 || 16

OLAF || 1 || 4 || 2 || 0 || 0

REGIO || 2 || 7 || 7 || 6 || 3

RTD || 8 || 56 || 23 || 227 || 240

SANCO || 26 || 144 || 127 || 354 || 403

SG || 2 || 3* || 7* || 0 || 0

TAXUD || 13 || 81 || 81 || 14 || 32

TRADE || 13 || 15 || 19 || 5 || 9

UKUPNO: || 302 || 797 || 718 || 889 || 970

* Uključujući 7 sastanka žalbenog odbora.

2.2         Broj mišljenja i provedbenih akata/mjera

Kao i u prethodnim izvješćima, u ovom izvješću navode se ukupni podaci o službenim mišljenjima koja su dali odbori te o povezanim provedbenim aktima/mjerama koje je donijela Komisija[11]. Brojke pokazuju opipljive „rezultate“ odborâ (vidi Tablicu IV.).

TABLICA IV. — BROJ MIŠLJENJA I DONESENIH PROVEDBENIH AKATA/MJERA (2013.)

|| Mišljenja || Doneseni akti || Mjere donesene u skladu s RPS-om

AGRI || 189 || 202 || 1

BUDG || 9 || 9 || 0

CLIMA || 11 || 5 || 8

CNECT || 45 || 45 || 1

COMM || 4 || 4 || 0

DEVCO || 127 || 127 || 0

DIGIT || 1 || 1 || 0

EAC || 75 || 55 || 0

ECFIN || 0 || 1 || 0

ECHO || 6 || 7 || 0

ELARG || 35 || 39 || 0

EMPL || 14 || 14 || 0

ENER || 17 || 3 || 7

ENTR || 49 || 29 || 21

ENV || 60 || 36 || 25

ESTAT || 13 || 4 || 13

FPI || 6 || 6 || 0

HOME || 21 || 19 || 0

JUST || 11 || 12 || 0

MARE || 29 || 29 || 0

MARKT || 7 || 4 || 8

MOVE || 56 || 39 || 7

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 4 || 5 || 0

RTD || 250 || 250 || 0

SANCO || 709 || 605 || 80

SG || 9* || 8 || 0

TAXUD || 105 || 106 || 0

TRADE || 54 || 52 || 0

UKUPNO: || 1 916 || 1 716 || 171

* Uključujući 9 mišljenja koja je dao žalbeni odbor.

2.3         Sastanci žalbenog odbora

Žalbeni odbor sastao se 7 puta u 2013. te je raspravljao o ukupno 9 nacrta provedbenih akata (u području politike zdravlja i potrošača, carina i okoliša) koje mu je uputila Komisija. Žalbeni odbor nije dao mišljenje ni u jednom od 9 slučajeva i Komisija je odlučila donijeti 8 od tih provedbenih akata.

2.4         Korištenje regulatornog postupka s kontrolom (RPS)

Kao što je već navedeno u odjeljku 1., reforma komitologije iz 2011. nije utjecala na regulatorni postupak s kontrolom. Taj se postupak više ne može primjenjivati u novom zakonodavstvu, ali se još pojavljuje u mnogim postojećim osnovnim aktima i nastavit će se primjenjivati u skladu s tim aktima do njihova usklađivanja. U 2013. donesena je171 mjera u skladu s RPS-om (vidi Tablicu IV.). Pravo veta upotrijebljeno je u jednom slučaju (DG ENV). Za usporedbu, u 2012. pravo veta nije upotrijebljeno.

TABLICA V. — BROJ MJERA KOJE SU DONESENE U SKLADU S REGULATORNIM POSTUPKOM S KONTROLOM (RPS) (2013.)

|| Mjere donesene u skladu s RPS-om || EP se usprotivio donošenju nacrta mjera u skladu s RPS-om || Vijeće se usprotivilo donošenju nacrta mjera u skladu s RPS-om

AGRI || 1 || 0 || 1

BUDG || 0 || 0 || 0

CLIMA || 8 || 0 || 0

CNECT || 1 || 0 || 0

COMM || 0 || 0 || 0

DEVCO || 0 || 0 || 0

DIGIT || 0 || 0 || 0

EAC || 0 || 0 || 0

ECFIN || 0 || 0 || 0

ECHO || 0 || 0 || 0

ELARG || 0 || 0 || 0

EMPL || 0 || 0 || 0

ENER || 7 || 0 || 0

ENTR || 21 || 0 || 0

ENV || 25 || 1 || 0

ESTAT || 13 || 0 || 0

FPI || 0 || 0 || 0

HOME || 0 || 0 || 0

JUST || 0 || 0 || 0

MARE || 0 || 0 || 0

MARKT || 8 || 0 || 0

MOVE || 7 || 0 || 0

OLAF || 0 || 0 || 0

REGIO || 0 || 0 || 0

RTD || 0 || 0 || 0

SANCO || 80 || 0 || 0

SG || 0 || 0 || 0

TAXUD || 0 || 0 || 0

TRADE || 0 || 0 || 0

UKUPNO: || 171 || 1 || 1

3.            Iscrpni podaci o aktivnostima odbora

U radnom dokumentu koji prati ovo izvješće navedeni su iscrpni podaci o radu pojedinih odborâ u 2013., raščlanjenima prema različitim predmetnim odjelima Komisije.

[1]               SL L 55, 28.2.2011., str. 13.

[2]               Izvješće Komisije o radu odbora tijekom 2012. ,COM(2013)701 završna verzija.

[3]               Odluka Vijeća 1999/468/EZ od 28.lipnja 1999. (SL L 184, 17.7.1999., str. 23.), kako je izmijenjena Odlukom Vijeća 2006/512/EZ (SL C 255, 21.10.2006., str. 4.).

[4]               Izjava je objavljena u Službenom listu zajedno s Uredbom (EU) br. 182/2011 (SL LL 55 od 28.2. 2011., str. 19.).

[5]               COM(2013) 0451, 0452 i 0751.

[6]               SL C 183, 24.6.2011., str. 13.

[7]               Time se ne dovodi u pitanje donošenje provedbenih akata u iznimnim slučajevima kako je predviđeno u članku 7.

[8]               Presuda od 26. rujna 2013. u predmetu T-164/10, Pioneer Hi-Bred International, Inc. protiv Europske komisije i presuda od 13. prosinca 2013. u predmetu T-240/10, Mađarska protiv Europske komisije.

[9]               Za više informacija: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm

[10]             Glasanje u odboru može se održavati u okviru redovnog sastanka odbora ili, u opravdanim slučajevima, pisanim postupkom u skladu s člankom 3. stavkom 5. Uredbe o komitologiji.

[11]             Treba napomenuti da se broj mišljenja i broj provedbenih akta/mjera ne podudaraju u svim godinama. Razlozi za to objašnjeni su u uvodu popratnog radnog dokumenta službi.

Top