EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014DC0228

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Programa za politiku radiofrekvencijskog spektra

/* COM/2014/0228 final */

52014DC0228

IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o provedbi Programa za politiku radiofrekvencijskog spektra /* COM/2014/0228 final */


IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU

o provedbi Programa za politiku radiofrekvencijskog spektra

Sadržaj

1..... Uvod.. 3

2..... Program EU-a za politiku radiofrekvencijskog spektra 3

2.1.     Popis spektra. 4

2.2.     Bežične širokopojasne usluge. 4

2.2.1.       Provedba pojasa od 800 MHz. 5

2.3.     Zajednička uporaba. 6

2.3.1.       Nelicencirani spektar 7

2.3.2.       Licencirani dijeljeni pristup (LSA) 8

2.4.     Ostale politike EU-a. 8

3..... Odluka o radiofrekvencijskom spektru.. 8

4..... Zaključci. 9

1.           Uvod

Ovo izvješće odgovor je na zahtjeve iz članka 15. Odluke br. 243/2012/EU[1] Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPP), kojim je predviđeno da Komisija do travnja 2014. mora podnijeti izvješće o razvijenim aktivnostima i donesenim mjerama u okviru RSPP-a. Obveze izvješćivanja o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra sadržane su i u članku 9. Odluke br. 676/2002/EZ[2] Europskog parlamenta i Vijeća o regulatornom okviru za politiku radiofrekvencijskog spektra u Europskoj zajednici (Odluka o radiofrekvencijskom spektru). U ovom se izvješću stoga te obveze spajaju u jedno sažeto izvješće.

Radiofrekvencijski spektar osnova je bežične komunikacije, poput Wi-Fi mreža i mobilnih telefona, i ključni resurs u drugim sektorima, uključujući sektor emitiranja, proizvodnje i prometa te nekomercijalnih ključnih usluga kao što su obrana, hitne službe i zaštita okoliša. Radiofrekvencijski spektar ograničen je i vrlo tražen prirodni resurs koji je moguće ponovno upotrijebiti, a uređaji koji ga upotrebljavaju lako se prenose preko granica. Za najučinkovitiju moguću uporabu spektra na unutarnjem tržištu, uključujući dijeljenje spektra između različitih aplikacija i korisnika, nužna je koordinacija na međunarodnoj i europskoj razini, pri čemu treba uzeti u obzir njegov utjecaj na politike EU-a.

2.           Program EU-a za politiku radiofrekvencijskog spektra

U okviru RSPP -a utvrđuju se ključni ciljevi politike i opća načela strateškog planiranja i usklađivanja uporabe spektra kako bi se osiguralo funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Na temelju tih načela, u okviru RSPP-a utvrđeni su prioriteti djelovanja u području bežičnih širokopojasnih komunikacija i audiovizualnih medija te u drugim područjima politika EU-a kao što su program Galileo, Europski program za praćenje Zemlje Kopernik, promet, zdravlje, istraživanje, civilna zaštita i pomoć kod nepogoda, zaštita okoliša i aplikacije koje omogućuju uštedu energije.

U skladu s odlukom o radiofrekvencijskom spektru i RSPP-a, Komisija je donijela provedbene odluke kojima se podupiru određena područja politika EU-a. Posebnim područjima politika EU-a obuhvaćeno je sljedeće:

Digitalni program za Europu: usklađivanje spektra za bežične širokopojasne veze te za uređaje kratkog dometa kako bi se pospješile aplikacije „interneta stvari”.

Jedinstveno europsko nebo: usklađivanje spektra za mobilne komunikacije u zrakoplovima.

Pomorski i kopneni prijevoz: usklađivanje uporabe spektra za, među ostalim, inteligentne prometne sustave, uključujući elektroničke sustave za naplatu cestarine i automobilske radare kratkog dometa.

Europska komisija nastavlja rad na politici spektra zajedno s Odborom za radiofrekvencijski spektar (RSC), Skupinom za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPG)[3] i Europskom konferencijom poštanskih i telekomunikacijskih uprava (CEPT)[4].

Komisija odabire nekoliko prioriteta povezanih sa spektrom i detaljno opisanih u odjeljcima u nastavku.

2.1.        Popis spektra

U članku 9. RSPP-a predviđena je izrada popisa spektra kako bi se analizirali različiti načini na koje javni i privatni korisnici upotrebljavaju spektar radi stjecanja boljeg znanja o trenutnoj uporabi spektra. To bi Komisiji trebalo omogućiti predlaganje mjera za učinkovitiju uporabu spektra radi osiguravanja održive bežične povezivosti. To bi moglo obuhvaćati mogućnosti dijeljenja u pojasevima s postojećim korisnicima ili utvrđivanje pojaseva koji bi se mogli dodijeliti ili preraspodijeliti kako bi se poboljšala učinkovitost, promicale inovacije i potaknula konkurencija. Taj posao Komisiji će olakšati utvrđivanje dovoljnog i primjerenog spektra za bežične širokopojasne veze u cilju određivanja dodatnih potrebnih 210 MHz za postizanje cilja RSPP-a od 1200 MHz usklađenih pojaseva za bežičnu širokopojasnu mrežu.

Komisija je na temelju članka 9. stavka 2. RSPP-a u travnju 2013. donijela Provedbenu odluku 2013/195/EU[5] kojom se utvrđuju praktična rješenja, jedinstveni oblici i metodologija za popis radiofrekvencijskog spektra. Tom se odlukom od država članica zahtijeva da i dalje učitavaju podatke o Europskom sustavu informacija o frekvencijama (EFIS)[6] te da Komisiji dostave sve dodatne dostupne podatke, odnosno podatke koji se ne prikupljaju u okviru EFIS-a, u strojno čitljivom obliku u razdoblju 2013. – 2015.

U skladu s člankom 9. stavkom 4. RSPP-a Komisija će izvijestiti Europski parlament i Vijeće o rezultatima analize tehnoloških trendova, budućih potreba i potražnje za spektrom u okviru zasebnog izvješća o popisu, koje je planirano polovinom 2014.

2.2.        Bežične širokopojasne usluge

Člankom 3. točkom (b) RSPP-a države članice i Komisija pozivaju se na suradnju pri dodjeli najmanje 1200 MHz spektra do 2015. kako bi se ispunila rastuća potražnja koju generira bežični podatkovni promet. Do danas je prema odlukama Komisije donesenima u okviru Odluke o radiofrekvencijskom spektru usklađeno ukupno 990 MHz za bežičnu širokopojasnu mrežu. Države članice prosječno su na temelju tih provedbenih mjera dodijelile oko 600 MHz.

Kako bi se postigao cilj od 1200 MHz, provode se ispitivanja u suradnji s državama članicama. Budućnost pojasa UHF (470 – 790 MHz) politički je posebice važna te se za dodjelu natječu različite usluge: audiovizualne i širokopojasne usluge, bežični mikrofoni, mreže za javnu zaštitu i pomoć pri katastrofama. Komisija traži strateški savjet RSPG-a[7] i osnovala je skupinu dionika na visokoj razini[8]o potencijalnoj budućoj uporabi UHF spektra. Komisija želi za sektore emitiranja i bežičnih širokopojasnih mreža naći rješenje kojim svi dobivaju.

Radi se i na postizanju održivog rješenja za opremu za izradu audioprograma i posebne događaje (PMSE) (npr. bežični mikrofoni) u skladu s člankom 6. stavkom 6. RSPP-a te očekujući učinkovitiju uporabu pojasa UHF. Vrijeme je da se zajednici PMSE-a daju pouzdane informacije o trajnoj dostupnosti spektra za bežične mikrofone. Komisija je s državama članicama pokrenula rasprave u Odboru za radiofrekvencijski spektar o nacrtu Odluke Komisije kojom se usklađuje spektar za audio-PMSE uređaje, a njezino donošenje očekuje se u drugoj polovici 2014.

U sklopu postupka izrade popisa u tijeku je izrada tehničkih studija i analiza kako bi se utvrdilo može li se predvidjeti supostojanje bežične širokopojasne mreže i postojećih usluga u drugim pojasevima.

U članku 6. stavku 2. RSPP-a od država članica traži se da do 2012. odobre uporaba frekvencijskih pojaseva koje je već usklađeno na razini EU-a[9]. Komisija je radila na pravovremenoj provedbi obveza država članica u skladu s člankom 6. stavkom 2., primjenjujući sva sredstva koja su joj na raspolaganju, uključujući slanje dopisa u 23 države članice i pokretanje jednog postupka radi utvrđivanja povrede.

2.2.1.     Provedba pojasa od 800 MHz

U članku 6. stavku 4. RSPP-a od država članica traži se provođenje postupka autorizacije kako bi se dopustila uporaba pojasa od 800 MHz, tzv. „pojasa digitalne dividende”, za pružanje elektroničkih komunikacijskih usluga do 1. siječnja 2013. Komisija je na temelju propisno obrazloženih zahtjeva odobrila specifična odstupanja državama članicama u kojima iznimne nacionalne ili lokalne okolnosti ili prekogranični problemi povezani s koordinacijom frekvencija sprječavaju dostupnost pojasa (Table 1).

Odstupanja je zatražilo četrnaest država članica; dvije su u cijelosti odbijene jer nisu ispunile uvjete iz članka 6. stavka 4. Komisija je za preostalih 12 država ograničila trajanje odstupanja na minimalno potrebno vrijeme, uzimajući u obzir u svakom slučaju posebne okolnosti. Dva zahtjeva za odstupanje samo su djelomično odobrena, a četiri zahtjeva odobrena su na kraći rok od zatraženog. Premda su se za susjedne države članice nastojale izbjeći negativne posljedice, odstupanja su uglavnom opravdana poteškoćama pri isključivanju analognog TV signala zbog specifičnih zemljopisnih ili gospodarskih okolnosti ili problema u koordinaciji između država članica i trećih zemalja. Dostupnost spektra od 800 MHz odgodit će se u Bugarskoj jer je ona prijavila, u skladu s člankom 1. stavkom 3. RSPP-a, trajnu uporabu pojasa od 800 Mhz u vojsci dok se oprema postupno ne prestane upotrebljavati. Tijekom protekle dvije godine RSPG je ponudio „dobre usluge” za pomoć državama članicama oko pitanja prekogranične koordinacije unutar Unije, no to je dragocjeno posredovanje otežano nedostatkom jasnih ovlasti provedbe.

Tablica 1 – Dodjela i odstupanja od usklađenog pojasa od 800 Mhz

Status || Države članice || Broj država članica

Dodjela 2012. ili prije || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Dodjela 2013.** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, GB, EE*** || 8

Odstupanje do 1.1.2014. || ES || 1

Odstupanje do 5.4.2014. || RO || 1

Odstupanje do 30.6.2014. || HU || 1

Odstupanje do 30.10.2014. || EL || 1

Odstupanje do 31.12.2014. || MT || 1

Odstupanje do 30.6.2015. || LV || 1

Odstupanje do kraja 2015. || CY || 1

Još nije dodijeljeno || BG (vojna uporaba prijavljena u skladu s člankom 1. stavkom 3.); PL (odstupanje do kraja 2013., ali kasni), SI. || 3

*          Iako je dodijeljeno u 2011., odstupanje do 1.1.2014.

**        Uključujući odstupanja do 1. siječnja 2014.

***      Dodijeljeno je samo 40 MHz  (20 MHz dodijeljeno je u siječnju 2014.)

S obzirom na elektroničke komunikacijske usluge (ECS), u okviru RSPP-a od Komisije se traži da, u suradnji s državama članicama, suzbije mogući rizik od fragmentacije unutarnjeg tržišta zbog različitih kriterija odabira i postupaka za usklađeni spektar. To treba učiniti olakšavajući utvrđivanje i razmjenu najboljih praksi o uvjetima i postupcima odobravanja te potičući razmjenu informacija kako bi se povećala dosljednost u cijeloj Uniji. No temeljem početnog iskustva stečenog pri provođenju odredbi RSPP-a koje se odnose na bežične širokopojasne veze te pri nadzoru nacionalnih uvjeta i postupaka odobravanja tijekom protekle dvije godine vidljivo je da RSPP nije dovoljno poticajan za jedinstveno tržište koje dovodi do usklađivanja uvjeta licenciranja, integracije mreža ili ulaganja u bežični širokopojasni pristup i njegovo uvođenje po stopama usporedivima s onima u drugim regijama ili po stopama potrebnima za postizanje cilja utvrđenog DAE-om, a to je brzina od 30 Mb/s za sve do 2020.

2.3.        Zajednička uporaba

U članku 4. RSPP-a navodi se da države članice i Komisija, ako je primjereno, poduzimaju mjere za poboljšanje učinkovitosti i fleksibilnosti posebno zajedničkom i dijeljenom uporabom spektra radi promicanja inovacija i ulaganja. Europska komisija objavila je u rujnu 2012. svoja stajališta o „Promicanju zajedničkog korištenja resursa radiofrekvencijskog spektra u EU-u”[10]. Ta komunikacija predstavlja nastavak prioriteta utvrđenih RSPP-om te se njome naglašava važnost tehnologija za dijeljenje radijskih frekvencija i potreba stvaranja poticaja i pravne sigurnosti za inovatore. Njome se predlažu načini za promicanje učinkovitijeg dijeljenja spektra s pomoću bežičnih inovacija.

S obzirom na konkretne mjere o zajedničkoj uporabi spektra, Komisija pomaže inovacijama usklađivanjem frekvencijskih pojaseva koji podliježu općim odobrenjima (nelicencirani spektar) ili pojedinačnim pravima uporabe (licencirani zajednički pristup) kao što je naznačeno u sljedećim odjeljcima te zahtijevanjem srodnih standarda od europskih organizacija za normizaciju[11].

2.3.1.     Nelicencirani spektar

Uređaji malog dometa (SRD), primjerice uređaji za identifikaciju radijskom frekvencijom (RFID) koji podržavaju automatizaciju nabavnog lanca i aplikacije za razmjenu između strojeva (M2M); novi inteligentni prometni sustavi (ITS), uključujući elektroničku naplatu cestarine i automobilske radare kratkog dometa (SRR); i aplikacije koje upotrebljavaju građani, kao što su alarmi, medicinski uređaji i Wi-Fi usmjerivači. Odlukom Europske komisije 2006/771/EZ[12] o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređajâ malog dometa utvrđuju se usklađeni frekvencijski pojasevi i tehnički uvjeti uporabe pod kojima se SRD-ove mogu upotrebljavati u Europi. Aplikacije koje se odnose na pojaseve SRD-ova izuzete od plaćanja licencija imaju koristi od jednostavnog pristupa radiofrekvencijskom spektru jer u Europskoj uniji nisu potrebne licencije za spektar. Usklađivanjem pojaseva za SRD-ove na cijelom unutarnjem tržištu podržavaju se i ekonomije razmjera za proizvođače opreme.

Europska komisija zbog povećane potražnje za usklađenim pojasevima za SRD-ove za različite aplikacije redovito ažurira uvjete za usklađivanje spektra za SRD-ove. Tehnički prilog Odluci Komisije 2006/771/EZ od njegova prvog donošenja 2006. ažuriran je pet puta u okviru redovitog postupka ažuriranja, a posljednji put 2013. (Odluka Komisije 2013/752/EU[13]). U okviru najnovijeg ažuriranja uvedene su šire kategorije SRD-ova kao temelj usklađenim okruženjima za dijeljenje kako bi se pospješili jednostavniji pristup, inovacije i tehnologija i neutralnost usluge – sve su to važna načela sadržana u RSPP-u.

Komisija je u sklopu prijedloga Povezani kontinent predložila stvaranje povoljnog okruženja i upravnog režima za uvođenje malih ćelija kako bi se odgovorilo na buduću potražnju za kapacitetima širokopojasnog povezivanja te za dodjelu povezivanja za radijski LAN (RLAN ili Wi-Fi) i udruživanje resursa za RLAN različitih korisnika.

K tomu je CEPT dobio ovlasti u vezi s mogućim proširenjem RLAN-a u pojasu od 5 GHz, što podliježe tehničkoj izvedivosti održavanja drugih važnih usluga (GMES i ITS) koje su prema RSPP-u također prioriteti. Komisija radi i na mjeri za pospješivanje ultraširokopojasne tehnologije (UWB) koja emitira radijske signale male snage u širokom rasponu frekvencija i podržava primjene malog dometa kao što su komunikacije uz veliki kapacitet protoka podataka, praćenje lokacije i radar koji može snimati ispod zemlje. 

2.3.2.     Licencirani dijeljeni pristup (LSA)

U okviru koncepta LSA prava na dijeljenu uporabu spektra dodjeljuju se nositeljima licencija prema uvjetima koje definira regulator, što omogućuje predvidljivu kvalitetu usluge. Svakom korisniku potrebno je pojedinačno (ali neekskluzivno) pravo uporabe za pristup određenom frekvencijskom pojasu, pri čemu je tijelo za upravljanje spektrom nadležno za postavljanje uvjeta odobravanja te ono definira parametre pristupa s pomoću odredbi i uvjeta licencije.

Posljednje mišljenje RSPG-a o LSA-u može se smatrati početnom točkom za više generičku primjenu koncepta. I CEPT i RSPG utvrdili su da je pojas frekvencije 2,3 GHz kao moguće rješenje za usluge bežične širokopojasne veze u EU-u. Takva se uporaba razmatra u kontekstu LSA-a jer bi se time osigurala dugoročna daljnja uporaba pojasa u onim državama članicama koje žele održati postojeću uporabu, a istovremeno bi se za dodatne nositelje licencija osigurala pravna sigurnost.

2.4.        Ostale politike EU-a

Člankom 8. stavkom 2. RSPP-a od Komisije se traži da u suradnji s državama članicama utvrdi moguće uporabe spektra kako bi se pridonijelo niskougljičnom gospodarstvu. Mora se razmotriti i omogućivanje dostupnosti spektra bežičnim tehnologijama koje mogu poboljšati uštedu energije i učinkovitost pametnih mreža za distribuciju električne energije i pametnih sustava mjerenja. Komisija je u travnju 2012. održala „Javnu raspravu o uporabi spektra radi učinkovitije proizvodnje i distribucije energije” na kojoj se pokazalo da nema zajedničkog stajališta o uporabi infrastrukture ICT-a za pametne mreže i pametne metre ni o namjenskoj ili dijeljenoj uporabi spektra na temelju licencija ili bez njih.

Štoviše nema zajedničkog stava o tome kako treba pružati usluge ključne za poslovanje. U tu je svrhu Komisija pokrenula studiju o „Uporabi komercijalnih mobilnih mreža i opreme za širokopojasne komunikacije visoke brzine ključne za poslovanje u specifičnim sektorima”. Cilj je studije istražiti moguću ulogu komercijalnih mobilnih mreža kako bi se osiguralo pružanje komunikacijskih usluga „ključnih za poslovanje”, uključujući pametne energetske mreže. U studiji bi trebalo dati preporuke o infrastrukturi i uporabi spektra za te primjene.

3.           Odluka o radiofrekvencijskom spektru

Odlukom o radiofrekvencijskom spektru osigurani su regulatorni alati za koordinaciju političkih pristupa i usklađivanje uvjeta za dostupnost i učinkovitu uporabu radiofrekvencijskog spektra potrebnog za funkcioniranje unutarnjeg tržišta. Njome je osnovan i Odbor za radiofrekvencijski spektar (RSC) čija je uloga pomagati Komisiji u primjeni provedbenih ovlasti temeljenih na ovlastima CEPTU-a kako bi se postigli prethodno navedeni politički ciljevi. Uspješna provedba RSD-a temelji se na poticanju dobrih radnih odnosa između Komisije i država članica zastupljenih u RSC-u. Ta suradnja nastavlja se u trenutačnoj provedbi RSPP-a. Sve mjere o kojima je predloženo glasanje  u RSC-u dobile su pozitivno mišljenje. Popis odluka donesenih između 2006. i 2013. naveden je u Prilogu 1.

Odluka o radiofrekvencijskom spektru pokazala se uspješnom pri stavljanju na raspolaganje usklađenih resursa spektra strateškim sektorima na unutarnjem tržištu te predstavlja pozitivan primjer suradnje s državama članicama. Nadalje RSPP predstavlja važan strateški okvir za provedbu politike Unije o spektru s pomoću mehanizama utvrđenih RSD-om.

4.           Zaključci

RSPP je pridonio učinkovitijoj uporabi spektra promicanjem dijeljenja spektra, npr. postavljanjem cilja od 1200 MHz za širokopojasnu bežičnu vezu te pokretanjem postupka izrade popisa spektra koji će poslužiti kao alat za definiranje politike Komisije i država članica u većoj mjeri utemeljene na činjenicama. Njime je također olakšano poticanje inovacija i konkurentnosti učinkovitijom uporabom spektra, što ga je učinilo dostupnim za inovativne usluge. Usklađivanjem spektra nastaje potencijal za ekonomije razmjera, a omogućivanjem najširih mogućih uvjeta uporabe spektra omogućuje se pristup najvećem mogućem broju novih primjena uz poštovanje postojeće uporabe.

S druge strane pokazalo se da je RSPP ograničen uslijed općenite prirode nekih regulatornih načela koja su njime utemeljena, a da bi se ona učinkovito provela, moraju biti preciznija. Iako svaka država članica i dalje postavlja uvjete i postupke odobrenja za spektar, velike razlike u tim uvjetima i postupcima pridonose fragmentaciji unutarnjeg tržišta s negativnim učinkom na integraciju mreža preko granica, dostupne mogućnosti uređaja i ostale nepovoljne okolnosti za potrošače[14]. Čini se da puka razmjena informacija i najboljih praksi na temelju općih načela i uvjeta trenutačnog okvira nije dovoljna za uklanjanje tih prepreka na jedinstvenom tržištu. Čini se da je u najmanju ruku nužna pravna sigurnost u pogledu ustaljenih zajedničkih načela i kriterija koje države članice primjenjuju na koordinirani način u cijeloj Uniji.

Odgode u dodjeli pojasa od 800 MHz pokazatelj su potrebe za prilagodljivijim i fleksibilnijim mehanizmima za usklađivanje dodjela u cijeloj Uniji ili prema kategorijama država članica na temelju obilježja tržišta bežičnih širokopojasnih veza te za usklađivanje trajanja prava na uporabu spektra. U tom je smislu važno osigurati učinkovitu i pravovremenu dodjelu postojećeg usklađenog spektra kako bi se akumulirale potencijalne društveno-gospodarske koristi digitalnih usluga koja se pružaju putem bežičnih širokopojasnih mreža.

U takvim su područjima hitno potrebne konkretnije odredbe. Kako bi se ti nedostaci uklonili, Komisija je u sklopu paketa „Povezani kontinent”[15] predložila konkretne zakonodavne mjere. Njima se utvrđuje skup zajedničkih načela i kriterija za odobrenje spektra zajedno s formalnim i vremenski ograničenim mehanizmom stručnog pregleda nacionalnih planova kako bi se osigurale najbolje prakse.

Nadalje pravna sigurnost kad je riječ o zajedničkom vremenu i trajanju dodjela spektra za bežične širokopojasne veze koristit će operaterima pri ocjenama poslovnih modela i u prekograničnim strategijama te će im omogućiti predvidljiviji pristup spektru i uvjete ulaganja.

Kako bi se osigurao učinkovit doprinos politika radiofrekvencijskog spektra politikama EU-a, potrebno je da se povećanjem napora usmjerenih na koordiniranje odobrenja unutar Europe pojačaju i napori radi usklađivanja u okviru strateških smjernica RSPP-a te uspješne tehničke provedbe u okviru Odluke o radiofrekvencijskom spektru. Završno izvješće o prvom RSPP-u i napretku prema ostvarenju ciljeva planirano je za kraj 2015. Prilog 1 – Popis odluka u vezi sa spektrom 2006. – 2013.

Program i definicija politike

Datum || Odluka || Sadržaj

16. prosinca 2009. || Odluka Komisije 2009/978/EZ || o izmjeni Odluke 2002/622/EZ o osnivanju Skupine za politiku radiofrekvencijskog spektra

14. ožujka 2012. || Odluka 243/2012/EU Europskog parlamenta i Vijeća || o uspostavljanju višegodišnjeg programa za politiku radiofrekvencijskog spektra (RSPP)

Bežična širokopojasna veza

Datum || Akt Unije || Sadržaj

12. veljače 2007. || Odluka Komisije 2007/90/EZ || o izmjeni Odluke 2005/513/EZ o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u frekvencijskom pojasu 5 GHz za uvođenje sustava bežičnog pristupa uključujući radijske lokalne mreže (WAS/RLAN)

14. veljače 2007. || Odluka Komisije 2007/98/EZ || o usklađenoj uporabi radiofrekvencijskog spektra u pojasevima 2 GHz za uvođenje sustava za pružanje pokretnih satelitskih usluga

21. svibnja 2008. || Odluka Komisije 2008/411/EZ || o usklađivanju pojasa 3400 – 3800 MHz za usluge elektroničkih komunikacija

13. lipnja 2008. || Odluka Komisije 2008/477/EZ || o usklađivanju frekvencijskog pojasa 2500 – 2690 MHz za usluge elektroničkih komunikacija

5. kolovoza 2008. || Odluka Komisije 2008/671/EZ || o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 5875 – 5905 MHz za sigurnosne aplikacije inteligentnih prometnih sustava (ITS)

16. rujna 2009. || Direktiva 2009/114/EZ Europskog parlamenta i Vijeća || izmjena Direktive o GSM-u kako bi se pojas od 900 MHz učinio dostupnim svim zemaljskim sustavima koji mogu pružati usluge elektroničkih komunikacija koje mogu egzistirati zajedno s GSM sustavima

16. listopada 2009. || Odluka Komisije 2009/766/EZ || usklađivanje pojaseva od 900 MHz i 1800 MHz za elektroničke komunikacijske usluge

6. svibnja 2010. || Odluka Komisije 2010/267/EU || usklađivanje tehničkih uvjeta za uporabu u pojasu 790 – 862 MHz za elektroničke komunikacijske usluge

18. travnja 2011. || Provedbena odluka Komisije 2011/251/EU || o izmjeni Odluke 2009/766/EZ o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 900 MHz i 1 800 MHz za terestričke sustave koji mogu pružati paneuropske elektroničke komunikacijske usluge u Zajednici

5. studenoga 2012. || Provedbena odluka Komisije 2012/688/EU || o usklađivanju frekvencijskih pojaseva 1920 – 1980 MHz i 2110 – 2170 MHz za elektroničke komunikacijske usluge

Informacije o uporabi spektra

Datum || Odluka Komisije || Sadržaj

16. svibnja 2007. || 2007/344/EZ || o usklađenoj dostupnosti informacija u vezi s uporabom spektra u Zajednici

23. travnja 2013. || 2013/195/EU || o određivanju praktičnih rješenja, jedinstvenih oblika i metodologije u vezi s popisom radiofrekvencijskog spektra

Zajednička uporaba

Datum || Odluka Komisije || Sadržaj

9. studenoga 2006. || 2006/771/EZ || o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja malog dometa (SRD)

23. studenoga 2006. || 2006/804/EZ || o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uređaje za radiofrekvencijsku identifikaciju (RFID) koji rade u području ultra visoke frekvencije (UHF)

21. veljače 2007. || 2007/131/EZ || o dopuštanju usklađene uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom

23. svibnja 2008. || 2008/432/EZ || o izmjenama Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa

5. kolovoza 2008. || 2008/673/EZ || o izmjeni Odluke 2005/928/EZ o usklađivanju frekvencijskog pojasa 169,4-169,8125 MHz za određene vrste uređaja kratkog dometa

13. svibnja 2009. || 2009/381/EZ || o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa

21. travnja 2009. || 2009/343/EZ || o izmjeni Odluke 2007/131/EZ o dopuštanju uporabe radiofrekvencijskog spektra za opremu s ultraširokopojasnom tehnologijom

30. lipnja 2010. || 2010/368/EU || o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa

29. srpnja 2011. || 2011/485/EU || o izmjeni Odluke 2005/50/EZ o frekvencijskom pojasu 24 GHz za vremenski ograničenu uporabu automobilske radarske opreme

8. prosinca 2011. || 2011/829/EU || o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa

11. prosinca 2013. || 2013/752/EU || o izmjeni Odluke 2006/771/EZ o usklađivanju radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa i ukidanju Odluke 2005/928/EZ

Komunikacija u zrakoplovima i na brodovima

Datum || Odluka Komisije || Sadržaj

7. travnja 2008. || 2008/294/EZ || o usklađenim uvjetima uporabe spektra za izvođenje usluga mobilne komunikacije u zrakoplovima

19. ožujka 2010. || 2010/166/EU || o usklađenim uvjetima uporabe radiofrekvencijskog spektra za pokretne komunikacijske usluge na plovilima

12. studenoga 2013. || 2013/654/EU || o izmjeni Odluke Komisije 2008/294/EZ radi uvrštavanja dodatne pristupne tehnologije i frekvencijskih pojasa za usluge mobilne komunikacije u zrakoplovima.

Prijelazna razdoblja / prijelazni sporazumi o zajedničkom korištenju – članak 4. stavak 5. Odluke o radiofrekvencijskom spektru

Datum || Odluka Komisije || Sadržaj

22. svibnja 2007. || 2007/346/EZ || Francuska  – ograničeni kapacitet emisije za RFID

16. prosinca 2008. || 2009/1/EZ || Bugarska – usklađivanje pojasa 2500 – 2690 MHz

25. veljače 2009. || 2009/159/EZ || Austrija – uporaba pojasa 5875 – 5905 MHz za sigurnosne primjene ITS-a

6. listopada 2009. || 2009/740/EZ || Francuska – usklađivanje pojasa 2500 – 2690 MHz

26. listopada 2009. || 2009/812/EZ || Francuska – usklađivanje radiofrekvencijskog spektra za uporabu uređaja kratkog dometa

31. ožujka 2010. || 2010/194/EU || Bugarska – usklađivanje pojasa 2500 – 2690 MHz

Odstupanja u skladu s čl. 6. točkom (4) Odluke o RSPP-u koja se odnosi na pojas od 800 MHz

Datum odluke || Odluka Komisije o kojoj su obaviještene države članice || Sadržaj

23. srpnja 2013. || C(2013) 4546 || Španjolska – 12 mjeseci

23. srpnja 2013. || C(2013) 4547 || Poljska –12 mjeseci

23. srpnja 2013. || C(2013) 4569 || Mađarska – 18 mjeseci

23. srpnja 2013. || C(2013) 4570 || Austrjia – 9 mjeseci

23. srpnja 2013. || C(2013) 4590 || Malta – 24 mjeseca

23. srpnja 2013. || C(2013) 4592 || Slovačka – nije odobreno odstupanje

23. srpnja 2013. || C(2013) 4593 || Rumunjska – do 5.4.2014.

23. srpnja 2013. || C(2013) 4594 || Slovačka – nije odobreno odstupanje

23. srpnja 2013. || C(2013) 4595 || Cipar – 36 mjeseci

23. srpnja 2013. || C(2013) 4608 || Finska – 12 mjeseci

23. srpnja 2013. || C(2013) 4613 || Litva – 6 mjeseci*

17. listopada 2013. || C(2013)6765 || Grčka – 30.10.2014.

17. listopada 2013. || C(2013)6764 || Latvija – 30 mjeseci

9. prosinca 2013. || C(2013)8690 || Češka – 6 mjeseci**

*          30 mjeseci za podpojas 820 – 821 MHz

**        Samo dva okruga

[1]       SL L 81, 21.3.2012., str. 7.-17.

[2]       SL L 108, 24.4.2002., str. 1.-6.

[3]       Skupina za politiku radiofrekvencijskog spektra savjetodavna je skupina Komisije osnovana u okviru Odluke 2002/622/EZ.

[4]       CEPT je platforma za tehničku suradnju u okviru koje članovi iz 48 europskih zemalja surađuju u području pošta, radiofrekvencijskog spektra i telekomunikacijskih mreža.

[5]       SL L 113, 25.4.2013., str. 18.-21.

[6]       EFIS je internetska baza podataka za ispunjavanje Odluke Komisije 2007/344/EZ o usklađenoj dostupnosti informacija u vezi s uporabom spektra u Europi kojom upravlja Europski ured za komunikacije (ECO) u Kopenhagenu.

[7]       Dokument RSPG13-543 (Prilog 1): Javna rasprava o radnom programu 2014., str. 2.

[8]       Priopćenje za tisak skupine na visokoj razini, IP/14/14 od 13. siječnja 2014.

[9]       SL L 144, 4.6.2008., str. 77.-81., SL L 163, 24.6.2008., str. 37.-52. SL L 274, 20.10.2009., str. 32.-52.

[10]     Promicanje zajedničke uporabe resursa radiofrekvencijskog spektra u EU-u.

[11]     M 512 Mandat za standardizaciju radijskih sustava koje je moguće rekonfigurirati dodijeljen CEN-u, CENELEC-u i ETSI-ju.

[12]     SL L 312, 11.11.2006., str. 66.-70.

[13]     SL L 334, 13.12.2013., str. 17.-36.

[14]     Procjena učinka uz prijedlog Uredbe Europskog Parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera koje se odnose na europsko jedinstveno tržište elektroničkih komunikacija i ostvarivanje „Povezanog kontinenta”, SWD(2013) 331 završna verzija.

[15]     Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija o jedinstvenom tržištu telekomunikacija – COM(2013) 634.

Top