EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Mišljenje Europske središnje banke od 22. siječnja 2014. o prijedlogu uredbe o odgodi datuma migracije na SEPA-u (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 80/1


MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 22. siječnja 2014.

o prijedlogu uredbe o odgodi datuma migracije na SEPA-u

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Uvod i pravna osnova

Europska središnja banka (ESB) primila je 14. siječnja 2014. od Vijeća Europske unije zahtjev za mišljenje o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije (1) (u daljnjem tekstu „prijedlog uredbe”).

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije i članku 3. stavku 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke budući da predložena uredba sadrži odredbe iz nadležnosti ESB-a, osobito u vezi osnovnih zadaća Eurosustava o promicanju nesmetanog funkcioniranja platnih sustava na temelju članka 127. stavka 2. Ugovora. Upravno vijeće donijelo je ovo mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.

Svrha i sadržaj predložene uredbe

Europska komisija je 9. siječnja 2014. objavila predloženu uredbu koja bi izmijenila Uredbu (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (2) uvođenjem dodatnog prijelaznog razdoblja od šest mjeseci. Na temelju predložene uredbe, klauzula o stečenim pravima bi bankama i drugim pružateljima platnih usluga omogućila obradu plaćanja koja nisu u skladu s Uredbom (EU) br. 260/2012 do 1. kolovoza 2014., kako bi se osiguralo da sudionici na tržištu, koji ne postupaju u skladu s Uredbom (EU) br. 260/2012 do veljače 2014. mogu nastaviti obavljati plaćanja i izbjeći neprilike za potrošače.

1.    Opće napomene

1.1.

Odmah nakon objave predložene uredbe, Eurosustav je u izjavi odao priznanje (3) velikim i uspješnim migracijskim naporima koje su napravile zainteresirane strane u europodručju. U izjavi se navodi da iz najnovijih podataka iz nacionalnih zajednica jedinstvenog područja plaćanja u eurima (SEPA) proizlazi da je tempo migracije visok te da ubrzava, što ukazuje na to da će velika većina zainteresiranih strana pravovremeno dovršiti svoju migraciju.

1.2.

Predložena uredba je uzrokovala zabunu na tržištima u vezi rokova za migraciju i stoga se hitno moraju dati jasne smjernice. Daljini razlog za zabrinutost je nedostatak pravne sigurnosti u slučaju da se predložena uredba donese tek nakon važećeg roka, tj. 1. veljače 2014. To bi se djelomično riješilo predloženim povratnim djelovanjem predložene uredbe, tj. od 31. siječnja 2014. Situaciju u kojoj se važeći rok za migraciju primjenjuje do donošenja predložene uredbe, za koje vrijeme na tržištima vlada nesigurnost u pogledu donošenja predložene uredbe, treba izbjeći u najvećoj mogućoj mjeri.

1.3.

Ponovna uspostava pravne sigurnosti, smanjenje pomutnje na tržištima i davanje smjernica tim tržištima stoga su od najveće važnosti. Ti se ciljevi mogu najbolje postići brzim donošenjem predložene uredbe od strane Vijeća i Parlamenta, bez ikakve izmjene njezinih osnovnih sastojaka.

2.    Posebne napomene

Imajući gornje ciljeve na umu, i u mjeri u kojoj to dopušta brzi zakonodavni postupak, ESB predlaže izmjene koji su usmjerene na (a) razjašnjenje područja primjene predložene uredbe (uvođenje dodatnog prijelaznog razdoblja putem odstupanja) te njegovo opravdanje (nije izvjesno da će migracija na SEPA-biti u potpunosti dovršena do 1. veljače 2014.); (b) usklađivanje terminologije iz predložene uredbe s onom iz Uredbe (EU) br. 260/2012, i (c) osiguravanje jasnog učinka prijelaznog razdoblja o izricanju kazni.

Na mjestima gdje ESB preporuča izmjenu predložene uredbe, poseban prijedlog nacrta naznačen je u Prilogu uz obrazloženje dano u tu svrhu.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 22. siječnja 2014.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Uredba (EU) br. 260/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2012. o utvrđivanju tehničkih i poslovnih zahtjeva za kreditne transfere i izravna terećenja u eurima te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 (SL L 94, 30.3.2012., str. 22.).

(3)  Priopćenje za tisak od 9. siječnja 2014. Dostupno na mrežnoj stranici ESB-a, http://www.ecb.europa.eu


PRILOG

Prijedlog nacrta

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjene koje je predložio ESB (1)

Izmjena 1.

Uvodna izjava 6.

„(6)

Od 1. veljače 2014. banke i ostali pružatelji platnih usluga morat će zbog pravnih obveza odbiti obradu kreditnih transfera ili izravnih terećenja koja nisu usklađena sa SEPA-om iako bi, kao što je trenutačno i slučaj, mogli tehnički nastaviti obradu tih plaćanja korištenjem postojećih naslijeđenih platnih shema zajedno s kreditnim transferima unutar SEPA-e i izravnim terećenjima unutar SEPA-e. Ako se ne ostvari potpuni prijelaz na kreditne transfere unutar SEPA-e i izravna terećenja unutar SEPA-e, ne mogu se isključiti problemi s plaćanjima koji mogu uzrokovati kašnjenja s plaćanjima. To bi moglo imati utjecaj na sve korisnike platnih usluga, a posebno na mala i srednja poduzeća i potrošače.”

„(6)

Od 1. veljače 2014. banke i ostali pružatelji platnih usluga morat će zbog pravnih obveza na temelju Uredbe (EU) br. 260/2012, odbiti obradu kreditnih transfera ili izravnih terećenja koja nisu usklađena sa SEPA-om iako bi, kao što je trenutačno i slučaj, mogli tehnički nastaviti obradu tih plaćanja korištenjem postojećih naslijeđenih platnih shema zajedno s kreditnim transferima unutar SEPA-e i izravnim terećenjima unutar SEPA-e. Ako se ne ostvari potpuni prijelaz na kreditne transfere unutar SEPA-e i izravna terećenja unutar SEPA-e, ne mogu se isključiti problemi s plaćanjima koji mogu uzrokovati kašnjenja s plaćanjima. To bi moglo imati utjecaj na sve korisnike platnih usluga, a posebno na mala i srednja poduzeća i potrošače.”

Obrazloženje

Izraz „pravne obveze” je nejasan i treba uputiti na Uredbu (EU) br. 260/2012.

Izmjena 2.

Uvodna izjava 7.

„(7)

Ključno je izbjeći nepotrebne poremećaje u plaćanjima uzrokovane činjenicom da se prijelaz na SEPA-u nije u potpunosti završio do 1. veljače 2014. (…) Stoga se treba uvesti prijelazno razdoblje kojim se omogućuje nastavak istodobne obrade plaćanja u različitim oblicima. (…) Tijekom prijelaznog razdoblja države članice trebale bi se suzdržati od primjene sankcija na pružatelje platnih usluga koji obrađuju neusklađena plaćanja i na korisnike platnih usluga koji još nisu migrirali.”

„(7)

Ključno je izbjeći nepotrebne poremećaje u plaćanjima uzrokovane činjenicom zbog male vjerojatnosti da se prijelaz na SEPA-u nije u potpunosti završio do 1. veljače 2014. (…) Stoga se treba uvesti dodatno prijelazno razdoblje kojim se omogućuje nastavak istodobne obrade plaćanja u različitim oblicima. (…) Trebalo bi se jasno dati do znanja da se tTijekom prijelaznog razdoblja države članice trebale bi se moraju suzdržati od primjene sankcija na pružatelje platnih usluga koji obrađuju neusklađena plaćanja i na korisnike platnih usluga koji još nisu migrirali.”

Obrazloženje

Frazi „činjenica da se prijelaz na SEPA-u nije u potpunosti završio do 1. veljače 2014” proturječi uvodna izjava 5. koja glasi: „mala je vjerojatnost da će se svi sudionici na tržištu uskladiti sa SEPA-om do 1. veljače 2014.”. Treba uskladiti ove dvije uvodne izjave. Osim toga, treba dosljedno primjenjivati izraz „dodatno prijelazno razdoblje”. Konačno, neprimjenjivost kazni zbog i za vrijeme dodatnog prijelaznog razdoblja treba navesti kao činjenicu zbog pravne sigurnosti.

Izmjena 3.

Članak 1. stavak 1.

„1.   Neovisno o članku 6. stavcima 1. i 2. pružatelji platnih usluga mogu do 1. kolovoza 2014. nastaviti obrađivati platne transakcije u eurima u oblicima koji se razlikuju od onih koji su potrebni za kreditne transfere unutar SEPA-e i izravna terećenja unutar SEPA-e.”

„1.   Neovisno o Odstupajući od članka u 6. stavaka cima 1. i 2. pružatelji platnih usluga mogu do 1. kolovoza 2014. nastaviti obrađivati platne transakcije u eurima u naslijeđenim oblicima koji se razlikuju od onih koji su potrebni za kreditne transfere unutar SEPA-e i izravna terećenja unutar SEPA-e na temelju ove Uredbe.”

Obrazloženje

Izraz „odstupajući” preuzet je iz važećeg teksta Uredbe (EU) br. 260/2012 i pravno je točan. Izrazi „kreditni transferi unutar SEPA-e” i „izravna terećenja unutar SEPA-e” nisu određeni Uredbom (EU) br. 260/2012. Radi pravne sigurnosti, područje primjene odstupanja mora biti jasno.

Izmjena 4.

Članak 1. stavak 1., drugi podstavak

„Države članice tek od 2. kolovoza 2014. primjenjuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje članka 6. stavaka 1. i 2., utvrđenima u skladu s člankom 11.”

„Države članice tek od 2. kolovoza 2014.i samo u odnosu na platne transakcije započete 2. kolovoza 2014. ili nakon toga primjenjuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju na kršenje članka 6. stavaka 1. i 2., utvrđenima u skladu s člankom 11.”

Obrazloženje

Radi jamčenja pravne sigurnosti, mora se jasno dati do znanja da su isključene kazne za transakcije obrađene za vrijeme dodatnog prijelaznog razdoblja.

Izmjena 5.

Članak 1. stavak 1., treći podstavak

„Odstupajući od odredaba članka 6. stavaka 1. i 2., države članice mogu dopustiti pružateljima platnih usluga da do 1. veljače 2016. korisnicima platnih usluga pružaju usluge konverzije za nacionalne platne transakcije, omogućujući korisnicima platnih usluga koji su potrošači da nastave koristiti BBAN umjesto identifikacijske oznake računa za plaćanje, navedene u točki (1)(a) Priloga, pod uvjetom da je osigurana interoperabilnost tehničkim pretvaranjem na siguran način platiteljevog BBAN-a i BBAN-a primatelja plaćanja u odgovarajuću identifikacijsku oznaku računa za plaćanje navedenu u točki (1)(a) Priloga. (…)”

Prijedlog ESB-a ne odnosi se na hrvatsku verziju.

Obrazloženje

Usklađivanje s terminologijom iz Uredbe (EU) br. 260/2012.


(1)  Masna slova u glavnom tekstu označavaju mjesto na kojem ESB predlaže umetnuti novi tekst. Precrtana slova u glavnom tekstu označavaju mjesto na kojem ESB predlaže izbrisati tekst.


Top