EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Mišljenje Europske središnje banke od 10. listopada 2013. o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju i kvaliteti statistike za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

HR

Službeni list Europske unije

C 14/5


MIŠLJENJE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 10. listopada 2013.

o Prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju i kvaliteti statistike za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Uvod i pravna osnova

Europska središnja banka (ESB) zaprimila je 2. srpnja 2013. zahtjev Europskog parlamenta, a 12. srpnja 2013. zahtjev Vijeća za davanje mišljenja o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osiguravanju i kvaliteti statistike za postupak u slučaju makroekonomske neravnoteže (1) (dalje u tekstu „prijedlog uredbe”).

Nadležnost ESB-a za davanje mišljenja temelji se na članku 127. stavku 4. i članku 282. stavku 5. Ugovora o funkcioniranju Europske unije te na članku 2. i članku 3. stavku 1. Statuta Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke (dalje u tekstu: „Statut ESSB-a”) jer Prijedlog Uredbe sadrži odredbe koje utječu na određene zadaće i ciljeve ESSB-a. Članak 5. stavak 1. Statuta ESSB-a ovlašćuje ESB da prikuplja potrebne statističke podatke kako bi izvršio zadaće ESSB-a. Sukladno članku 5. stavku 3. Statuta ESSB-a, od ESB-a se zahtijeva da doprinese usklađivanju, prema potrebi, pravila i praksi kojima se uređuju prikupljanje, objedinjavanje i distribucija statističkih podataka u područjima iz njegove nadležnosti. Statistički podaci za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža potrebni su radi utvrđivanja monetarne politike, što je zadatak ESSB-a sukladno članku 127. stavku 2. Ugovora i članku 3. stavku 1. Statuta ESSB-a i radi održavanja stabilnosti cijena, a što je glavni cilj ESSB-a sukladno članku 127. stavku 1. Ugovora i članku 2. Statuta ESSB-a.

Upravno vijeće donijelo je ovo mišljenje u skladu s prvom rečenicom članka 17. stavka 5. Poslovnika Europske središnje banke.

1.    Opće napomene

1.1.

ESB naglašava važnost osiguravanja pouzdanih statističkih podataka za postupak u slučaju makroekonomskih neravnoteža (MIP) utvrđen Uredbom (EU) br. 1176/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. studenoga 2011. o sprečavanju i ispravljanju makroekonomskih neravnoteža (2). U jednom od svojih prethodnih mišljenja (3), ESB je podržao Prijedlog Uredbe (EU) br. 1176/2011.

1.2.

Sukladno članku 4. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1176/2011 tablica rezultata za MIP trebala bi sadržavati mali broj odgovarajućih, praktičnih, jednostavnih, mjerljivih i dostupnih makroekonomskih i makrofinancijskih pokazatelja za države članice. Nadalje, u skladu s člankom 4. stavkom 7. Komisija bi trebala redovito ocjenjivati prikladnost pokazatelja, uključujući njihov sastav, utvrđene pragove i upotrijebljenu metodologiju, prilagođavajući ih ili mijenjajući prema potrebi.

1.3.

S tim u vezi, Komisija je započela zakonodavnu inicijativu radi osiguranja kvalitete statistike za MIP. Cilj je ove inicijative osigurati da se objedinjavanje, praćenje i objava makroekonomske i financijske statistike značajne za tumačenje pokazatelja tablice rezultata za MIP, a koje Komisija utvrđuje temeljem članka 4. Uredbe (EU) br. 1176/2011 (dalje u tekstu: „značajni podaci za MIP”), provodi na način koji daje pouzdane i neovisne podatke. Prijedlog Uredbe određuje da Komisija može istražiti svaki problem i predložiti da Vijeće izrekne novčane kazne državama članicama koje namjerno ili zbog krajnje nepažnje netočno prikazuju značajne podatke za MIP.

2.    Objedinjavanje makroekonomskih i financijskih statistika koje se odnose na politiku ekonomske i monetarne unije i druge politike Unije

2.1.

Pokazatelji za MIP se u pravilu izvode iz dostupnih makroekonomskih i financijskih statistika, kao što su statistika platne bilance, financijskih i nacionalnih računa. Europski statistički sustav (ESS) i Europski sustav središnjih banaka (ESSB) (4) proizvode ove makroekonomske i financijske statistike niz godina, svaki u okviru svog područja nadležnosti, i neprekidno primjenjuju mehanizme osiguranja kvalitete statistike kako bi osigurali da su ove statistike u skladu s međunarodnim statističkim standardima te da su pouzdane i usporedive u državama članicama.

2.2.

Održavajući ravnotežu između pravovremenosti, pouzdanosti i stupanj podrobnosti, ESS i ESSB na troškovno učinkovit način proizvode makroekonomske i financijske statistike prikladne za svrhe za koje su namijenjene. Statistički podaci koji se učestalo objavljuju, objedinjuju se s manje detalja kako bi se osigurala pravovremenost, dok podrobnije statistike obično postaju dostupne nakon dužeg vremenskog odmaka. Osim upotrebom statističkih tehnika i prosudbi stručnjaka ove se statistike oslanjaju na istraživanja, administrativne podatke i neophodne procjene. Čitav postupak također uzima u obzir potrebu smanjenja tereta izvještavanja za ispitanike kao što su mala i srednja poduzeća.

Odluke ekonomske i monetarne politike na nacionalnoj i europskoj razini temelje su već niz godina na makroekonomskoj i financijskoj statistici. Međunarodne organizacije kao što su Međunarodni monetarni fond i Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj također upotrebljavaju navedene statistike u svojim nadzornim izvješćima.

3.    Osiguranje kvalitete statistike na kojoj se temelji MIP od strane ESS-a i ESB-a

3.1.

ESS i ESSB kao proizvođači europske statistike osiguravaju kvalitetu makroekonomske i financijske statistike. ESB smatra da su ovi mehanizmi za osiguranje kvalitete, općenito, proizveli statistiku visoke kvalitete koja podržava ekonomske i monetarne politike koje služe ekonomskoj i monetarnoj uniji i Uniji kao cjelini.

3.2.

Važeće statističko zakonodavstvo Unije već osigurava redovna izvješća o kvaliteti statističkih podataka za statistiku platne bilance, financijskih računa, nacionalnih računa, statistiku državnih financija i statistiku cijena koja često prate popise koji sadrže opis izvora i metoda primijenjenih u prikupljanju statistike.

3.3.

Izvješća o kvaliteti koja izrađuju ESS i ESSB ocjenjuju, između ostalog, odgovara li proizvedena statistika zahtjevima utvrđenim u pravu Unije, je li pouzdana i usporediva u državama članicama te je li prikladna za svrhe za koje se upotrebljava.

3.4.

Okvir kvalitete koji je predložen Prijedlogom Uredbe usmjeren je na statističke podatke za MIP, a zanemaruje ostale svrhe ekonomske i monetarne politike. Zbog navedenog se čini da ustanovljuje usporedne ocjene kvalitete umjesto da uključi statističke podatke za MIP u postojeće okvire kvalitete.

3.5.

Slijedom navedenog, ESB predlaže da se, umjesto uvođenja novog okvira osiguranja kvalitete predviđenog Prijedlogom Uredbe, za statističke podatke za MIP primjenjuju već postojeći mehanizmi osiguranja kvalitete od strane ESS-a i ESSB-a. Ovakav pristup podržavaju načela značajnosti podataka, troškovne učinkovitosti i smanjenja tereta izvještavanja kako su utvrđena u Uredbi (EZ) br. 223/2009 i Uredbi (EZ) br. 2533/98.

4.    Poboljšanje osiguranja kvalitete statistike uskom suradnjom ESS-a i ESSB-a

4.1.

Budući da je odgovornost za proizvodnju makroekonomske i financijske statistike na kojoj se temelje pokazatelji za MIP podijeljena između ESS-a i ESSB-a, neophodna je uska suradnja između dva sustava kako bi se osigurala kvaliteta navedenih statistika, a kako je utvrđeno člankom 9. Uredbe (EZ) br. 223/2009 i člankom 2.a Uredbe Vijeća (EZ) br. 2533/98, a kako je naglasilo Vijeće u svom zaključku o statistici EU od 30. studenoga 2011. i 13. studenoga 2012 (5).

4.2.

Uzimajući u obzir naprijed navedeno, ESB ukazuje na postupak koji je pokrenuo Odbor za monetarnu i financijsku statistiku i statistiku plaćanja (CMFB), s ciljem ocjenjivanja kvalitete i usporedivosti relevantnih podataka za MIP u okviru sadašnjeg statističkog pravnog okvira. CMFB može također dati mišljenje o mogućim načinima kako bi se podigla razina javne svijesti o takvim pitanjima. Kad rad CMFB-a postigne napredak, praktični dogovori o suradnji između ESS-a i ESSB-a o okviru osiguranja kvalitete za statističke podatke za MIP mogu se utvrditi u memorandumu o razumijevanju, ako se to bude smatralo prikladnim.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 10. listopada 2013.

Predsjednik ESB-a

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 konačno.

(2)  SL L 306, 23.11.2011., str. 25.

(3)  Mišljenje ESB-a CON/2011/13 od 16. veljače 2011. o reformi gospodarskog upravljanja u Europskoj uniji, (SL C 150, 20.5.2011., str. 1.). Sva mišljenja ESB-a se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a na http://www.ecb.europa.eu

(4)  Vidjeti Uredbu (EZ) br. 223/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2009. o europskoj statistici (SL L 87, 31.3.2009., str. 164.) i Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (SL L 318, 27.11.1998., str. 8.).

(5)  Zaključci Vijeća o statistici EU, 3129. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove, Bruxelles, 30. studenoga 2011. i zaključci Vijeća o statistici EU, 3198. sastanak Vijeća za ekonomske i financijske poslove, Bruxelles, 13. studenoga 2012., dostupno na mrežnim stranicama Vijeća http://www.consilium.europa.eu


Top