EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 41995A0330(01)

Konvencija sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o pojednostavljenom postupku izručenja između država članica Europske unije

OJ C 78, 30.3.1995, p. 2–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 008 P. 3 - 11
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 011 P. 128 - 136
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 011 P. 128 - 136
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 107 - 115

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

19/Sv. 13

HR

Službeni list Europske unije

107


41995A0330(01)


C 078/2

SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE


KONVENCIJA

sastavljena na temelju članka K.3 Ugovora o Europskoj uniji o pojednostavljenom postupku izručenja između država članica Europske unije

VISOKE UGOVORNE STRANKE ove Konvencije, države članice Europske unije,

POZIVAJUĆI SE na Akt Vijeća od 9. ožujka 1995.,

ŽELEĆI poboljšati pravosudnu suradnju između država članica u kaznenim stvarima, u pogledu postupaka i izvršenja presuda,

PREPOZNAJUĆI važnost izručenja u pravosudnoj suradnji radi postizanja ovih ciljeva,

UVJERENE u potrebu pojednostavljenja postupaka izručenja u mjeri u kojoj je to u skladu s njihovim temeljnim pravnim načelima, uključujući načela Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda,

UTVRĐUJUĆI da u velikom broju postupaka izručenja, osoba za koju se traži izručenje pristaje na izručenje,

UTVRĐUJUĆI da je poželjno u takvim slučajevima smanjiti na najmanju moguću mjeru vrijeme potrebno za izručenje i vrijeme pritvora u svrhu izručenja,

SMATRAJUĆI da bi se, kao rezultat toga, primjena Europske konvencije o izručenju od 13. prosinca 1957. trebala olakšati pojednostavljenjem i unapređenjem postupka izručenja,

SMATRAJUĆI da se odredbe Europske konvencije o izručenju i dalje primjenjuju na sve slučajeve koji nisu obuhvaćeni ovom Konvencijom,

SPORAZUMJELE SU SE O SLJEDEĆIM ODREDBAMA:

Članak 1.

Opće odredbe

1.   Cilj ove Konvencije je olakšati primjenu Europske konvencije o izručenju između država članica Europske unije dopunom njezinih odredaba.

2.   Stavak 1. ne utječe na primjenu povoljnijih odredaba u bilateralnim i multilateralnim sporazumima na snazi između država članica.

Članak 2.

Obveza izručenja osoba

U skladu s pojednostavljenim postupkom kako je predviđeno ovom Konvencijom, države članice obvezuju se međusobno predati osobe koje se traži radi izručenja, podložno pristanku takvih osoba i uz suglasnost države od koje se traži izručenje dano u skladu s ovom Konvencijom.

Članak 3.

Uvjeti za predaju

1.   U skladu s člankom 2. bilo koja osoba koja je predmet zahtjeva za privremenim uhićenjem u skladu s člankom 16. Europske konvencije o izručenju predaje se u skladu s člancima od 4. do 11. i u skladu s člankom 12. stavkom 1. ove Konvencije.

2.   Predaja iz stavka 1. ne podliježe podnošenju zahtjeva za izručenje ili dokumentima koji se zahtijevaju u članku 12. Europske konvencije o izručenju.

Članak 4.

Informacije koje se dostavljaju

1.   Sljedeće informacije države koja podnosi zahtjev smatraju se dostatnim u pogledu informiranja o uhićeniku radi primjene članaka 6. i 7. i za nadležno tijelo iz članka 5. stavka 2.:

(a)

identitet osobe koja se traži;

(b)

tijelo koje traži uhićenje;

(c)

postojanje uhidbenog naloga ili drugog dokumenta jednakog pravnog učinka ili izvršne presude;

(d)

narav i pravni opis kaznenog djela;

(e)

opis okolnosti u kojima je kazneno djelo počinjeno, uključujući vrijeme, mjesto i stupanj sudjelovanja osobe koja se traži;

(f)

što je više moguće, posljedice kaznenog djela.

2.   Neovisno o stavku 1. mogu se zatražiti dodatne informacije, ako informacije predviđene u navedenom stavku nisu dostatne da bi nadležnom tijelu države od koje se traži izručenje omogućile davanje suglasnosti za predaju.

Članak 5.

Pristanak i suglasnost

1.   Pristanak uhićenika daje se u skladu s člancima 6. i 7.

2.   Nadležno tijelo države od koje se traži izručenje daje svoju suglasnost u skladu sa svojim nacionalnim postupcima.

Članak 6.

Informacije koje se daju osobi

U slučaju kada se osoba koja se traži zbog izručenja uhiti na državnom području druge države članice, nadležno tijelo dužne obavješćuje tu osobu, u skladu s vlastitim nacionalnim pravom, o zahtjevu koji se na nju odnosi te o mogućnosti njezinog pristanka na predaju državi koja traži izručenje u skladu s pojednostavljenim postupkom.

Članak 7.

Utvrđivanje pristanka

1.   Pristanak uhićenika i, prema potrebi, njegovo izričito odricanje od prava na pravilo specijalnosti daje se pred nadležnim pravosudnim tijelom države od koje se traži izručenje u skladu s nacionalnim pravom te države.

2.   Svaka država članica usvaja mjere potrebne kako bi se osiguralo da se suglasnost i, prema potrebi, odricanje, kako je navedeno u stavku 1., utvrde na takav način da pokazuju da je dotična osoba izrazila iste dobrovoljno i potpuno svjesna posljedica. U tu svrhu uhićenik ima pravo na pravnog zastupnika.

3.   Pristanak i, prema potrebi, odricanje, kako je navedeno u stavku 1., bilježi se; postupak bilježenja u skladu je s nacionalnim pravom države od koje se traži izručenje.

4.   Pristanak i, prema potrebi, odricanje kako je navedeno u stavku 1., ne mogu se opozvati. Polaganjem isprava o ratifikaciji, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju, države članice mogu navesti u izjavi da se pristanak i, prema potrebi, odricanje mogu opozvati u skladu s pravilima koja se primjenjuju u skladu s nacionalnim pravom. U tom slučaju razdoblje između obavijesti o pristanku i o njezinom opozivu ne uzima se u obzir kod utvrđivanja razdoblja predviđenih u članku 16. stavku 4. Europske konvencije o izručenju.

Članak 8.

Obavijest o pristanku

1.   Država od koje se traži izručenje bez odlaganja obavješćuje državu koja traži izručenje o pristanku osobe. Kako bi država koja traži izručenje mogla, gdje je primjenjivo, podnijeti zahtjev za izručenje, država od koje se traži izručenje obavješćuje ju najkasnije 10 dana od privremenog uhićenja o tome je li osoba dala svoj pristanak.

2.   Obavijest iz stavka 1. nadležna tijela daju izravno jedno drugom.

Članak 9.

Odricanje od prava na pravilo specijalnosti

Svaka država članica može izjaviti prilikom polaganja isprave o ratifikaciji, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju, ili u bilo koje drugu vrijeme, da se pravila utvrđena u članku 14. Europske konvencije o izručenju ne primjenjuju u slučaju kada osoba u skladu s člankom 7. ove Konvencije:

(a)

pristane na izručenje; ili

(b)

pristane na izručenje i izričito se odrekne od prava na pravilo specijalnosti.

Članak 10.

Obavješćivanje o odluci o izručenju

1.   Neovisno o pravilima iz članka 18. stavka 1. Europske konvencije o izručenju, odluka o izručenju donesena u skladu s pojednostavljenim postupkom i informacije o pojednostavljenom postupku izručenja priopćuju se izravno između nadležnog tijela države od koje se traži izručenje i tijela države koja traži izručenje i koja je zatražila privremeno uhićenje.

2.   O odluci iz stavka 1. obavješćuje se najkasnije u roku 20 dana od dana na koji je osoba dala pristanak.

Članak 11.

Rok za predaju

1.   Predaja se provodi u roku od 20 dana od dana priopćenja odluke o izručenju pod uvjetima utvrđenim u članku 10. stavku 2.

2.   Nakon isteka roka utvrđenog u stavku 1., ako je osoba zadržana, osoba se pušta na slobodu na državnom području države od koje se traži izručenje.

3.   Ako je predaja osobe unutar roka utvrđenog u stavku 1. spriječena okolnostima izvan njezine kontrole, dotično tijelo iz članka 10. stavka 1. obavješćuje o tome obavijestiti drugo tijelo. Dva dotična tijela dogovaraju novi datum predaje. U tom se slučaju predaja provodi u roku od 20 dana od novog roka dogovorenog na taj način. Ako je dotična osoba još uvijek zadržana nakon isteka ovog roka, ona se pušta na slobodu.

4.   Stavci 1., 2. i 3. ovog članka se ne primjenjuju u slučajevima kada država od koje se traži izručenje želi primijeniti članak 19. Europske konvencije o izručenju.

Članak 12.

Pristanak dan nakon isteka roka utvrđenog u članku 8. ili u drugim okolnostima

1.   U slučaju kada uhićenik da svoj pristanak nakon isteka roka od 10 dana utvrđenog u članku 8., država od koje se traži izručenje:

provodi pojednostavljen postupak kako je predviđeno u ovoj Konvenciji ako još uvijek nije primila zahtjev za izručenje u smislu članka 12. Europske konvencije o izručenju,

može primijeniti ovaj pojednostavljeni postupak ako je u međuvremenu primila zahtjev za izručenje u smislu članka 12. Europske konvencije o izručenju.

2.   U slučaju kada nije izdan zahtjev za privremeno uhićenje i ako je pristanak dan nakon primitka zahtjeva za izručenje, država od koje se traži izručenje može iskoristiti pojednostavljen postupak kako je predviđeno u ovoj Konvenciji.

3.   Prilikom polaganja isprava o ratifikaciji, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju svaka država članica izjavljuje namjerava li primijeniti stavak 1. drugu alineju i stavak 2., te u tom slučaju, pod kojim uvjetima.

Članak 13.

Ponovno izručenje drugoj državi članici

U slučaju kada se pravilo specijalnosti ne primijeni na osobu koja je izručena u skladu s izjavom države članice predviđenom u članku 9. ove Konvencije, članak 15. Europske konvencije o izručenju se ne primjenjuje za ponovno izručenje dotične osobe drugoj državi članici, osim ako je drukčije predviđeno gore navedenom izjavom.

Članak 14.

Tranzit

U slučaju tranzita pod uvjetima utvrđenim u članku 21. Europske konvencije o izručenju, u slučaju kada se radi o izručenju u skladu s pojednostavljenim postupkom, primjenjuju se sljedeće odredbe:

(a)

u slučaju hitnosti, državi tranzita može se podnijeti zahtjev koji sadrži informacije koje se zahtijevaju člankom 4. na bilo koji način koji ostavlja pisani zapisnik. Država tranzita se može očitovati o svojoj odluci na isti način;

(b)

informacije iz članka 4. moraju biti dostatne kako bi omogućile nadležnom tijelu države tranzita da utvrdi vrši li se izručenje u skladu s pojednostavljenim postupkom izručenja i da poduzme mjere ograničenja potrebne za provedbu tranzita u odnosu na osobu koja se izručuje.

Članak 15.

Određivanje nadležnih tijela

Prilikom polaganja isprava o ratifikaciji, prihvaćanju, odobrenju ili pristupanju, svaka država članica navodi u izjavi koja su tijela nadležna u smislu članaka od 4. do 8., 10. i 14.

Članak 16.

Stupanje na snagu

1.   Ova Konvencija podliježe ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju. Isprave o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju polažu se u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije. Glavni tajnik Vijeća obavješćuje sve države članice o takvom polaganju.

2.   Ova Konvencija stupa na snagu 90 dana od polaganja isprava o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju posljednje države članice koja je ispunila tu formalnost.

3.   Dok ova Konvencija ne stupi na snagu, svaka država članica može prilikom polaganja vlastite isprave o ratifikaciji, prihvaćanju ili odobrenju, ili u bilo kojem trenutku, izjaviti da se ova Konvencija primjenjuje na nju u njezinim odnosima s državama članicama koje su donijele istu izjavu 90 dana od dana polaganja izjave.

4.   Svaka izjava dana u skladu s člankom 9. proizvodi pravne učinke 30 dana nakon njezinog polaganja, ali ne prije dana stupanja na snagu ove Konvencije ili njezine primjene od strane dotične države članice.

5.   Ova se Konvencija primjenjuje isključivo na zahtjeve podnesene nakon dana na koji je stupila na snagu ili se primjenjuje između države od koje se traži izručenje i države koja traži izručenje.

Članak 17.

Pristupanje

1.   Ova Konvencija otvorena je za pristupanje svakoj državi koja postane članica Europske unije.

2.   Tekst ove Konvencije na jeziku države pristupnice koji je sastavilo Glavno tajništvo Vijeća Europske unije i koji su odobrile sve države članice jednako je vjerodostojan kao i drugi vjerodostojni tekstovi. Glavni tajnik dostavlja ovjereni prijepis teksta svakoj državi članici.

3.   Isprava o pristupanju pohranjuje se u Glavnom tajništvu Vijeća Europske unije.

4.   Ova Konvencija stupa na snagu u odnosu na svaku državu koja joj pristupi 90 dana nakon polaganja isprave o pristupanju ili na dan stupanja na snagu Konvencije, ako već nije stupila na snagu u vrijeme isteka navedenog roka od 90 dana.

5.   U slučaju da ova Konvencija još nije na snazi u vrijeme polaganja njihove isprave o pristupanju, na države članice koje pristupaju primjenjuje se članak 16. stavak 3.

En fe de lo cual los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Convenio.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne konvention.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Übereinkommen gesetzt.

Σε πίστωση των ανωτέρω, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα σύμδαση.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente convention.

Dá fhianú sin, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe a lámh leis an gCoinbhinsiún seo.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final da presente convenção.

Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän yleissopimuksen.

Till bekräftelse härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat denna konvention.

Hecho en Bruselas, el diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, en un ejemplar único, en lenguas alemana, inglesa, danesa, española, finlandesa, francesa, griega, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca, cuyos textos son igualmente auténticos y que será depositado en los archivos de la Secretaría General del Consejo de la Unión Europea. El Secretario General remitirá a cada Estado miembro una copia autenticada de dicho texto.

Udfærdiget i Bruxelles, den tiende marts nitten hundrede og femoghalvfems, i ét eksemplar på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, irsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, hvilke tekster alle har samme gyldighed, og er deponeret i arkiverne i Generalsekretariatet for Rådet for Den Europæiske Union. Generalsekretæren fremsender en bekræftet genpart til hver medlemsstat.

Geschehen zu Brüssel am zehnten März neunzehnhundertfünfundneunzig in einer Urschrift in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, irischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist; die Urschrift wird im Archiv des Generalsekretariats des Rates der Europäischen Union hinterlegt. Der Generalsekretär übermittelt jedem Mitgliedstaat eine beglaubigte Abschrift dieser Urschrift.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα Μαρτίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε, σε ένα μόνον αντίτυπο, στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ιρλανδική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα, όλα δε τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά και κατατίθενται στα αρχεία της Γενικής Γραμματείας του Συμδουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 0 Γενικός Γραμματέας διαδιδάζει επικυρωμένο αντίγραφο σε κάθε κράτος μέλος.

Done at Brussels, this tenth day of March in the year one thousand nine hundred and ninety-five in a single original, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Irish, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each text being equally authentic, such original remaining deposited in the archives of the General Secretariat of the Council of the European Union, which shall transmit a certified copy to each of the Member States.

Fait à Bruxelles, le dix mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze, en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi, exemplaire qui est déposé dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne. Le Secrétaire général en transmet une copie certifiée conforme à chaque État membre.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an deichiú lá de Mhárta míle naoi gcéad nócha a cúig, i scríbhinn bhunaidh amháin sa Bhéarla, sa Danmhairgis, san Fhionlainnis, sa Fhraincis, sa Ghaeilge, sa Ghearmáinis, sa Ghréigis, san Iodáilis, san Ollainnis, sa Phortaingéilis, sa Spáinnis agus sa tSualainnis agus comhúdarás ag na téacsanna i ngach ceann de na teangacha sin; déanfar an scríbhinn bhunaidh sin a thaisceadh i gcartlann Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh. Cuirfidh an tArdrúnaí cóip dhílis dheimhnithe chuig gach Ballstát.

Fatto a Bruxelles, il dieci marzo millenovecentonovantacinque, in un unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, i testi di ciascuna di queste lingue facenti ugualmente fede, esemplare depositato negli archivi del Segretariato generale dell'Unione europea, che ne trasmette copia certificata conforme a ciascuno Stato membro.

Gedaan te Brussel, de tiende maart negentienhonderdvijfennegentig, in één exemplaar, in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Ierse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek, dat wordt neergelegd in het archief van het Secretariaat-Generaal van de Raad van de Europese Unie. De Secretaris-Generaal zendt een voor eensluidend gewaarmerkt afschrift daarvan toe aan elke Lid-Staat.

Feito em Bruxelas, em dez de Março de mil novecentos e noventa e cinco, em exemplar único, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, irlandesa, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé todos os textos, depositado nos arquivos do Secretariado-Geral do Conselho da União Europeia. O Secretário-Geral remeterá uma cópia autenticada a cada Estado-membro.

Tehty Brysselissä kymmenentenä päivänä maaliskuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksän-kymmentäviisi yhtenä ainoana kappaleena englannin, espanjan, hollannin, iirin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä kaikkien näiden tekstien ollessa yhtä todistusvoimaiset, ja se talletetaan Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristön arkistoon. Pääsihteeristö toimittaa oikeaksi todistetun jäljennöksen siitä kaikille jäsenvaltioille.

Utfärdad i Bryssel dentionde mars år nittonhundranittiofem i ett enda exemplar, på danska, engelska, finska, franska, grekiska, irländska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska, varvid alla texter är lika giltiga, och deponerad i arkiven vid generalsekretariatet för Europeiska unionens råd. Generalsekreteraren skall vidarebefordra en bestyrkt kopia tili varje medlemsstat.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk België

Für die Regierung des Königreichs Belgien

Image

For regeringen for Kongeriget Danmark

Image

Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την κυδέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας

Image

Por el Gobierno del Reino de España

Image

Pour le gouvernement de la République française

Image

Thar ceann Rialtas na hÉireann

For the Government of Ireland

Image

Per il governo della Repubblica italiana

Image

Pour le gouvernement du grand-duché de Luxembourg

Image

Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Regierung der Republik Österreich

Image

Pelo Governo da República Portuguesa

Image

Suomen hallituksen puolesta

Image

På svenska regeringens vägnar

Image

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image


Top