EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R1110

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1110 оd 6. lipnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2023/3571

OJ L 147, 7.6.2023, p. 111–141 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1110/oj

7.6.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 147/111


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/1110

оd 6. lipnja 2023.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2002. o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane (1), a posebno njezin članak 53. stavak 1. točku (b) podtočku ii.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (2), a posebno njezin članak 47. stavak 2. prvi podstavak točku (b) i članak 54. stavak 4. prvi podstavak točke (a) i (b),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/1793 (3) utvrđena su pravila o privremenom povećanju službenih kontrola pri ulasku u Uniju određenih pošiljaka hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja navedenih u Prilogu I. toj provedbenoj uredbi i o uvođenju posebnih uvjeta kojima se uređuje ulazak određenih pošiljaka hrane i hrane za životinje iz određenih trećih zemalja u Uniju zbog rizika od kontaminacije mikotoksinima, uključujući aflatoksine, ostacima pesticida, pentaklorfenolom i dioksinima te mikrobiološke kontaminacije, kontaminacije Sudan bojilima, rodaminom B i biljnim toksinima, koje su navedene u Prilogu II. toj provedbenoj uredbi.

(2)

Člankom 12. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 propisano je da Komisija u redovitim razmacima od najviše šest mjeseci revidira popise iz prilogâ toj provedbenoj uredbi kako bi se uzele u obzir nove informacije o rizicima za zdravlje ljudi i neusklađenosti sa zakonodavstvom Unije. Te nove informacije obuhvaćaju podatke iz obavijesti zaprimljenih putem Sustava brzog uzbunjivanja za hranu i hranu za životinje („RASFF”) uspostavljenog Uredbom (EZ) br. 178/2002, podatke i informacije o pošiljkama te rezultate provjera dokumentacije, provjera identiteta i fizičkih provjera koje su države članice dostavile Komisiji.

(3)

Nedavne obavijesti zaprimljene u sustavu RASFF upućuju na postojanje ozbiljnog izravnog ili neizravnog rizika za zdravlje ljudi od određene hrane ili hrane za životinje. Osim toga, službene kontrole određene hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koje su države članice provele u drugoj polovini 2022. upućuju na to da bi popise iz priloga I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izmijeniti radi zaštite zdravlja ljudi u Uniji.

(4)

Slatka paprika (Capsicum annuum) i paprika roda Capsicum (osim slatke) iz Dominikanske Republike od siječnja 2010. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije ostacima pesticida. Službene kontrole koje provode države članice pokazuju bolju usklađenost s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Rezultati tih kontrola dokazuju da ulazak tih prehrambenih proizvoda u Uniju više ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga više nije potrebno zahtijevati da svaku pošiljku prati službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analize pokazuju usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Istodobno, države članice bi radi održavanja trenutačne razine usklađenosti trebale nastaviti provoditi službene kontrole. Stoga bi unos koji se odnosi na slatku papriku (Capsicum annuum) i papriku roda Capsicum (osim slatke) iz Dominikanske Republike u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(5)

Kad je riječ o pošiljkama slatke paprike (Capsicum annuum), paprike roda Capsicum (osim slatke) i naranči iz Egipta, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 5. i 6. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 30 %.

(6)

Kad je riječ o pošiljkama ljuskaste anone (Annona squamosa) iz Egipta, podaci iz obavijesti u sustavu RASFF te informacije o službenim kontrolama koje su provele države članice upućuju na pojavu novih rizika za zdravlje ljudi zbog moguće kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je potrebno zahtijevati povećanu razinu službenih kontrola pri ulasku tog proizvoda iz Egipta. Stoga bi taj proizvod trebalo uvrstiti u Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 i učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(7)

Kikiriki i proizvodi od kikirikija iz Gambije od siječnja 2019. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije aflatoksinima. Ti proizvodi nisu uvezeni u Uniju dulje od tri godine. Stoga bi unos koji se odnosi na kikiriki i proizvode od kikirikija iz Gambije u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju. Države članice trebale bi i dalje provoditi službene kontrole kako bi se osiguralo da nakon ukidanja posebnih uvjeta, u slučaju ponovne uspostave trgovine, ti proizvodi koji se unose u Uniju ispunjavaju relevantne zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije aflatoksinima.

(8)

Kad je riječ o pošiljkama konjske rotkvice (Moringa oleifera) iz Indije, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 5. i 6. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 20 %.

(9)

Kad je riječ o pošiljkama riže iz Indije, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 5. i 6. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 10 %.

(10)

Kad je riječ o pošiljkama guave (Psidium guajava) iz Indije, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 5. i 6. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 30 %.

(11)

Paprika roda Capsicum (slatka ili ostala) iz Indije od siječnja 2016. podliježe povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije aflatoksinima. Službene kontrole koje provode države članice pokazuju bolju usklađenost s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Rezultati tih kontrola dokazuju da ulazak tih prehrambenih proizvoda u Uniju ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga više nije potrebno zahtijevati da svaku pošiljku prati službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analize pokazuju usklađenost s Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006 (5). Istodobno, države članice bi radi održavanja trenutačne razine usklađenosti trebale nastaviti provoditi službene kontrole. Stoga bi unos koji se odnosi na papriku roda Capsicum (slatku ili ostalu) iz Indije u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 10 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(12)

Rogač, sjeme rogača, neoljušteno, nedrobljeno niti mljeveno te sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od rogača ili sjemena rogača iz Indije i guar guma iz Indije od siječnja 2022. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije etilen oksidom. Službene kontrole koje provode države članice pokazuju bolju usklađenost s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Rezultati tih kontrola dokazuju da ulazak tih prehrambenih proizvoda u Uniju ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga više nije potrebno zahtijevati da svaku pošiljku prati službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analize pokazuju usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005. Istodobno, države članice bi radi održavanja trenutačne razine usklađenosti trebale nastaviti provoditi službene kontrole. Stoga bi unose koji se odnose na rogač, sjeme rogača, neoljušteno, nedrobljeno niti mljeveno te sluzi i zgušnjivače, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobivene od rogača ili sjemena rogača iz Indije i guar gumu iz Indije u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(13)

Guar guma iz Indije od veljače 2015. podliježe povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije pentaklorfenolom i dioksinima. Službene kontrole koje provode države članice pokazuju bolju usklađenost s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Rezultati tih kontrola dokazuju da ulazak tih prehrambenih proizvoda u Uniju ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga više nije potrebno zahtijevati da svaku pošiljku prati službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analize pokazuju usklađenost sa zahtjevima Unije. Istodobno, države članice bi radi održavanja trenutačne razine usklađenosti trebale nastaviti provoditi službene kontrole. Stoga bi unos koji se odnosi na guar gumu iz Indije u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(14)

Kad je riječ o pošiljkama sjemena kumina iz Indije, podaci iz obavijesti u sustavu RASFF te informacije o službenim kontrolama koje su provele države članice upućuju na pojavu novih rizika za zdravlje ljudi zbog moguće kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je potrebno zahtijevati povećanu razinu službenih kontrola pri ulasku tog proizvoda iz Indije. Stoga bi taj proizvod trebalo uvrstiti u Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 i učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(15)

Instant rezanci koji sadržavaju začine/začinska sredstva ili umake iz Južne Koreje od prosinca 2021. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije etilen oksidom. Službene kontrole koje provode države članice pokazuju bolju usklađenost s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Rezultati tih kontrola dokazuju da ulazak tih prehrambenih proizvoda u Uniju ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga više nije potrebno zahtijevati da svaku pošiljku prati službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analize pokazuju usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005. Istodobno, države članice bi radi održavanja trenutačne razine usklađenosti trebale nastaviti provoditi službene kontrole. Stoga bi unos koji se odnosi na instant rezance koji sadržavaju začine/začinska sredstva ili umake iz Južne Koreje u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(16)

Kad je riječ o pošiljkama gotu kole (Centella asiatica) i mukunuwenne (Alternanthera sessilis) iz Šri Lanke, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 5. i 6. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 50 %.

(17)

Rogač, sjeme rogača, neoljušteno, nedrobljeno niti mljeveno te sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od rogača ili sjemena rogača iz Malezije od prosinca 2021. podliježu povećanoj razini službenih kontrola zbog rizika od kontaminacije etilen oksidom. Ti proizvodi nisu uvezeni u Uniju dulje od godinu dana. Stoga bi unos u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 koji se odnosi na te proizvode trebalo izbrisati.

(18)

Kad je riječ o pošiljkama zelene papaje (Carica papaya) iz Meksika, podaci iz obavijesti u sustavu RASFF te informacije o službenim kontrolama koje su provele države članice upućuju na pojavu novih rizika za zdravlje ljudi zbog moguće kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je potrebno zahtijevati povećanu razinu službenih kontrola pri ulasku tog proizvoda iz Meksika. Stoga bi taj proizvod trebalo uvrstiti u Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 i učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(19)

Sjemenke lubenice (Egusi, Citrullus spp.) i proizvodi dobiveni od njih iz Nigerije od siječnja 2019. podliježu povećanoj razini službenih kontrola zbog rizika od kontaminacije aflatoksinima. Ti proizvodi nisu uvezeni u Uniju dulje od tri godine. Stoga bi unos u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 koji se odnosi na te proizvode trebalo izbrisati.

(20)

Paprika roda Capsicum (osim slatke) iz Pakistana od siječnja 2019. podliježe povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije ostacima pesticida. Ti proizvodi nisu uvezeni u Uniju dulje od tri godine. Stoga bi unos koji se odnosi na papriku roda Capsicum (osim slatke) iz Pakistana u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju. Države članice trebale bi i dalje provoditi službene kontrole kako bi se osiguralo da nakon ukidanja posebnih uvjeta, u slučaju ponovne uspostave trgovine, ti proizvodi koji se unose u Uniju ispunjavaju relevantne zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida.

(21)

Kikiriki i proizvodi od kikirikija iz Senegala od srpnja 2017. podliježu povećanoj razini službenih kontrola zbog rizika od kontaminacije aflatoksinima. Ti proizvodi nisu uvezeni u Uniju dulje od tri godine. Stoga bi unos u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 koji se odnosi na te proizvode trebalo izbrisati.

(22)

Kikiriki i proizvodi od kikirikija iz Sudana od siječnja 2019. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije aflatoksinima. Ti proizvodi nisu uvezeni u Uniju dulje od tri godine. Stoga bi unos koji se odnosi na kikiriki i proizvode od kikirikija iz Sudana u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju. Države članice trebale bi i dalje provoditi službene kontrole kako bi se osiguralo da nakon ukidanja posebnih uvjeta, u slučaju ponovne uspostave trgovine, ti proizvodi koji se unose u Uniju ispunjavaju relevantne zahtjeve propisane zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije aflatoksinima.

(23)

Kad je riječ o pošiljkama tahinija i halve iz Sirije, podaci iz obavijesti u sustavu RASFF te informacije o službenim kontrolama koje su provele države članice upućuju na pojavu novih rizika za zdravlje ljudi zbog moguće kontaminacije salmonelom. Stoga je potrebno zahtijevati povećanu razinu službenih kontrola pri ulasku tih proizvoda iz Sirije. Stoga bi te proizvode trebalo uvrstiti u Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 i učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(24)

Kad je riječ o pošiljkama nara iz Turske, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 5. i 6. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 30 %.

(25)

Rogač, sjeme rogača, neoljušteno, nedrobljeno niti mljeveno te sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od rogača ili sjemena rogača iz Turske od prosinca 2021. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije etilen oksidom. Službene kontrole koje provode države članice pokazuju bolju usklađenost s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Rezultati tih kontrola dokazuju da ulazak tih prehrambenih proizvoda u Uniju ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga više nije potrebno zahtijevati da svaku pošiljku prati službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analize pokazuju usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005. Istodobno, države članice bi radi održavanja trenutačne razine usklađenosti trebale nastaviti provoditi službene kontrole. Stoga bi unos koji se odnosi na rogač, sjeme rogača, neoljušteno, nedrobljeno niti mljeveno te sluzi i zgušnjivače, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobivene od rogača ili sjemena rogača iz Turske u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(26)

Suhe marelice i marelice, drukčije pripremljene ili konzervirane, iz Uzbekistana od travnja 2015. podliježu povećanoj razini službenih kontrola zbog rizika od kontaminacije sulfitima. Službene kontrole tih proizvoda u državama članicama upućuju na općenito zadovoljavajući stupanj usklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Stoga povećana razina službenih kontrola za te proizvode više nije opravdana te bi unos u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 koji se odnosi na te proizvode trebalo izbrisati.

(27)

Instant rezanci koji sadržavaju začine/začinska sredstva ili umake iz Vijetnama od prosinca 2021. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije etilen oksidom. Službene kontrole koje provode države članice pokazuju bolju usklađenost s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije. Rezultati tih kontrola dokazuju da ulazak tih prehrambenih proizvoda u Uniju ne predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga više nije potrebno zahtijevati da svaku pošiljku prati službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analize pokazuju usklađenost s Uredbom (EZ) br. 396/2005. Istodobno, države članice bi radi održavanja trenutačne razine usklađenosti trebale nastaviti provoditi službene kontrole. Stoga bi unos koji se odnosi na instant rezance koji sadržavaju začine/začinska sredstva ili umake iz Vijetnama u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u Prilog I. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 20 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(28)

Kako bi se osigurala učinkovita zaštita od mogućih rizika za zdravlje koji proizlaze iz moguće kontaminacije kikirikija aflatoksinima, u unos za Boliviju, u stupcu „Hrana i hrana za životinje (predviđena namjena)”, u tablici u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793, u retku koji se odnosi na kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran trebalo bi dodati izraz „uključujući mješavine”. Isto tako, u stupac „Oznaka KN” trebalo bi dodati oznake KN za mješavine.

(29)

Kad je riječ o pošiljkama kikirikija i proizvoda od kikirikija iz Egipta, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 7. i 8. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije aflatoksinima. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 30 %.

(30)

Kad je riječ o unosu za sezamovo sjeme iz Indije, koje podliježe povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije salmonelom i etilen oksidom, od listopada 2021. predviđena namjena proširena je na „hranu za životinje”. Ta roba otad nije uvezena u Uniju za predviđenu namjenu kao „hrana za životinje”. Stoga povećana razina službenih kontrola i posebni uvjeti zbog rizika od kontaminacije salmonelom sezamova sjemena iz Indije predviđenog za uporabu kao „hrana za životinje” više nisu opravdani te bi u unosu za Indiju, u stupcu „Hrana i hrana za životinje (predviđena namjena)”, u tablici u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo na odgovarajući način prilagoditi tekst u retku koji se odnosi na hranu i hranu za životinje.

(31)

Kad je riječ o pošiljkama naranči iz Turske, tijekom službenih kontrola koje su države članice provele u skladu s člancima 7. i 8. Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 otkrivena je visoka stopa neusklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije ostacima pesticida. Stoga je primjereno učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera tih pošiljaka koje ulaze u Uniju povećati na 30 %.

(32)

Neprerađene jezgre marelice iz Turske namijenjene stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača od srpnja 2019. podliježu povećanoj razini službenih kontrola i posebnim uvjetima za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije cijanidom. Službene kontrole tog proizvoda koje su provele države članice pokazuju stalno visoku stopu neusklađenosti od uvođenja povećane razine službenih kontrola. Te kontrole dokazuju da ulazak tog proizvoda u Uniju predstavlja ozbiljan rizik za zdravlje ljudi. Stoga je, uz povećanu razinu službenih kontrola, potrebno propisati posebne uvjete za uvoz neprerađenih jezgri marelice iz Turske namijenjenih stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača. Posebice, sve pošiljke neprerađenih jezgri marelice iz Turske namijenjenih stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača trebao bi pratiti službeni certifikat u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja i analiza pokazuju usklađenost s Uredbom Komisije (EZ) br. 1881/2006. Certifikatu bi trebalo priložiti rezultate uzorkovanja i analiza. Stoga bi unos koji se odnosi na neprerađene jezgre marelice iz Turske namijenjene stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača u Prilogu I. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 trebalo izbrisati i premjestiti u točku 1. Priloga II. toj provedbenoj uredbi, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(33)

Pistacije i proizvodi dobiveni od njih iz Turske navedeni su u točki 1. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 zbog moguće kontaminacije aflatoksinima, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrđena je na 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju. Pistacije i proizvodi dobiveni od njih iz Sjedinjenih Američkih Država uklonjeni su Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1900 (6) s popisa iz Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 službenih kontrola koje su provele države članice upućivali na općenito zadovoljavajući stupanj usklađenosti s relevantnim zahtjevima propisanima zakonodavstvom Unije u pogledu kontaminacije aflatoksinima i za njih se više nije zahtijevala povećana razina službenih kontrola. Međutim, podaci iz obavijesti u sustavu RASFF te informacije o službenim kontrolama koje su države članice provele u drugoj polovini 2022. upućuju na pojavu novih rizika za zdravlje ljudi koji zahtijevaju posebne uvjete uvoza zbog moguće kontaminacije aflatoksinima pistacija i proizvoda dobivenih od njih podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država koji su otpremljeni u Uniju iz Turske.

(34)

Kako bi se osigurala zaštita od mogućih rizika za zdravlje koji proizlaze iz moguće kontaminacije opasnostima iz Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793, u taj bi prilog trebalo dodati točku 3. u kojoj se navodi hrana i hrana za životinje neživotinjskog podrijetla koja je otpremljena u Uniju iz treće zemlje koja nije zemlja podrijetla.

(35)

S obzirom na nove informacije o pošiljkama pistacija i proizvoda dobivenih od njih podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država koje su otpremljene u Uniju iz Turske potrebno je utvrditi posebne uvjete kojima se uređuje njihov ulazak u Uniju. Stoga bi pistacije i proizvode dobivene od njih podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država koje su otpremljene u Uniju iz Turske trebalo uvrstiti u točku 3. Priloga II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793, a učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera utvrditi na 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju te bi ih trebao pratiti službeni certifikat koji su izdala nadležna tijela Turske i u kojem se navodi da svi rezultati uzorkovanja pokazuju usklađenost s Uredbom (EZ) br. 1881/2006.

(36)

Kako bi se zajamčila pravna sigurnost u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka koje su u trenutku stupanja na snagu ove Uredbe već otpremljene iz zemlje podrijetla ili iz druge treće zemlje ako ta zemlja nije zemlja podrijetla, primjereno je predvidjeti prijelazno razdoblje za pošiljke neprerađenih jezgri marelice iz Turske namijenjenih stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača i pošiljke pistacija i proizvoda dobivenih od njih podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država koje su otpremljene u Uniju iz Turske, a koje ne prate rezultati uzorkovanja i analiza i službeni certifikat. Istodobno je osigurana zaštita javnog zdravlja u slučaju pošiljaka neprerađenih jezgri marelice iz Turske namijenjenih stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača i pošiljaka pistacija i proizvoda dobivenih od njih podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država koje su otpremljene u Uniju iz Turske jer ti proizvodi podliježu provjerama identiteta i fizičkim provjerama učestalošću od 50 % pošiljaka koje ulaze u Uniju.

(37)

Provedbenu uredbu (EU) 2019/1793 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti. Radi dosljednosti i jasnoće primjereno je u cijelosti zamijeniti priloge I. i II. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/1793 tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

(38)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2019/1793 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

posebni uvjeti kojima se uređuje ulazak u Uniju sljedećih kategorija pošiljaka hrane i hrane za životinje zbog rizika od kontaminacije mikotoksinima, uključujući aflatoksine, ostacima pesticida, pentaklorfenolom i dioksinima te mikrobiološke kontaminacije, kontaminacije Sudan bojilima, rodaminom B i biljnim toksinima, u skladu s člankom 53. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EZ) br. 178/2002;

i.

pošiljke hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili dijelova tih trećih zemalja koja sadržava bilo koju hranu i hranu za životinje koja je navedena u tablici u točki 1. Priloga II. i obuhvaćena oznakama KN i TARIC utvrđenima u tom prilogu;

ii.

pošiljke hrane koja se sastoji od dvaju ili više sastojaka i koja sadržava bilo koju hranu koja je navedena u tablici u točki 1. Priloga II. zbog rizika od kontaminacije aflatoksinima u količini većoj od 20 % pojedinačnog proizvoda ili zbroja tih proizvoda i koja je obuhvaćena oznakama KN iz tablice u točki 2. tog priloga;

iii.

pošiljke hrane i hrane za životinje neživotinjskog podrijetla koja je otpremljena u Uniju iz treće zemlje koja nije zemlja podrijetla i koja sadržava bilo koju hranu i hranu za životinje koja je navedena u tablici u točki 3. Priloga II.;”;

2.

Članak 14. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 14.

Prijelazna razdoblja

1.   Pošiljke neprerađenih jezgri marelice iz Turske namijenjenih stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača koje su prije datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1110 (*1) otpremljene u Uniju iz Turske ili iz druge treće zemlje ako ta zemlja nije zemlja podrijetla smiju ulaziti u Uniju do 27. kolovoza 2023., a da ih ne prate rezultati uzorkovanja i analiza i službeni certifikat iz članaka 10. i 11.

2.   Pošiljke pistacija i proizvoda dobivenih od njih podrijetlom iz Sjedinjenih Američkih Država koje su prije datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe Komisije (EU) 2023/1110 otpremljene u Uniju iz Turske smiju ulaziti u Uniju do 27. kolovoza 2023., a da ih ne prate rezultati uzorkovanja i analiza i službeni certifikat iz članaka 10. i 11.”;

(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/1110 od 6. lipnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 147, 7.6.2023., str. 111.)."

3.

prilozi I. i II. zamjenjuju se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. lipnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 31, 1.2.2002., str. 1.

(2)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1793 оd 22. listopada 2019. o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredaba Komisije (EZ) br. 669/2009, (EU) br. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 i (EU) 2018/1660 (SL L 277, 29.10.2019., str. 89.).

(4)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

(5)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1900 od 27. listopada 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/1793 o privremenom povećanju službenih kontrola i hitnim mjerama kojima se uređuje ulazak određene robe iz određenih trećih zemalja u Uniju, o provedbi uredaba (EU) 2017/625 i (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 387, 3.11.2021., str. 78.).


PRILOG

„„PRILOG I

Hrana i hrana za životinje neživotinjskog podrijetla iz određenih trećih zemalja na koju se primjenjuje privremeno povećanje službenih kontrola na graničnim kontrolnim postajama i kontrolnim točkama

Redak

Zemlja podrijetla

Hrana i hrana za životinje (predviđena namjena)

Oznaka KN  (1)

Pododjeljak TARIC

Opasnost

Učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera (%)

 

 

lješnjaci (Corylus sp.), u ljusci

0802 21 00

 

 

 

 

 

lješnjaci (Corylus sp.), oljušteni

0802 22 00

 

 

 

 

 

mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje sadržavaju lješnjake

ex 0813 50 39 ,

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ,

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

pasta od lješnjaka

ex 2007 10 10 ,

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ,

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ,

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

lješnjaci, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući mješavine

ex 2008 19 12 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ,

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ,

15

 

 

1

Azerbajdžan (AZ)

 

ex 2008 97 14 ,

15

aflatoksini

20

 

ex 2008 97 16 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ,

15

 

 

 

 

brašno, krupica i prah lješnjaka

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulje lješnjaka

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(hrana)

 

 

 

 

 

 

brazilski orah u ljusci

0801 21 00 ,

 

 

 

 

 

mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje sadržavaju brazilske orahe u ljusci

(hrana)

ex 0813 50 31 ,

20

 

 

 

 

ex 0813 50 39 ,

20

aflatoksini

50

 

 

ex 0813 50 91 ,

20

 

 

 

 

ex 0813 50 99

20

 

 

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

2

Brazil (BR)

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ,

 

ostaci pesticida  (3)

30

 

2008 11 96 ,

 

 

2008 11 98

 

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

3

 

palmino ulje

1511 10 90

 

 

 

Côte d’Ivoire (CI)

(hrana)

1511 90 11

 

Sudan bojila  (14)

20

 

ex 1511 90 19

90

 

 

1511 90 99

 

 

 

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ,

 

 

 

 

2008 11 96 ,

 

 

 

 

2008 11 98

 

 

 

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

aflatoksini

10

 

 

 

 

 

 

4

Kina (CN)

 

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

 

 

slatka paprika (Capsicum

annuum)

(hrana – drobljena ili mljevena)

ex 0904 22 00

11

Salmonella  (4)

10

 

 

čaj, neovisno je li aromatiziran ili ne

(hrana)

0902

 

ostaci pesticida  (3)  (5)

20

5

Kolumbija (CO)

granadila i marakuja (pasiflora) (Passiflora ligularis i Passiflora edulis)

(hrana)

ex 0810 90 20

30

ostaci pesticida  (3)

10

6

Dominikanska Republika (DO)

slatka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

 

ostaci pesticida  (3)  (17)

50

0710 80 51

 

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

slatka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

ostaci pesticida  (3)  (6)

30

7

Egipat (EG)

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99

20

ex 0710 80 59

20

 

 

naranče

(hrana – svježa ili suha)

0805 10

 

ostaci pesticida  (3)

30

 

 

ljuskasta anona (Annona squamosa)

(hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0810 90 75

20

ostaci pesticida  (3)

20

 

 

lješnjaci (Corylus sp.), u ljusci

0802 21 00

 

 

 

 

 

lješnjaci (Corylus sp.), oljušteni

0802 22 00

 

 

 

 

 

mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje sadržavaju lješnjake

ex 0813 50 39 ,

70

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ,

70

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

70

 

 

 

 

pasta od lješnjaka

ex 2007 10 10 ,

70

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ,

05; 06

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ,

33

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

23

 

 

 

 

lješnjaci, drukčije pripremljeni ili konzervirani, uključujući mješavine

ex 2008 19 12 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ,

20

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ,

15

 

 

8

Gruzija (GE)

 

ex 2008 97 14 ,

15

aflatoksini

30

 

 

 

ex 2008 97 16 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ,

15

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ,

15

 

 

 

 

brašno, krupica i prah lješnjaka

ex 1106 30 90

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ulje lješnjaka

ex 1515 90 99

20

 

 

 

 

(hrana)

 

 

 

 

9

Gambija (GM)

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran, uključujući mješavine

2008 11 91 ,

 

 

 

 

2008 11 96 ,

 

 

 

 

2008 11 98 ,

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ,

40

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

50

aflatoksini

50

 

ex 2008 19 92 ,

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ,

40

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

10

Izrael (IL)  (16)

bosiljak (Ocimum basilicum)

(hrana)

ex 1211 90 86

20

ostaci pesticida  (3)

10

metvica (Mentha)

(hrana)

ex 1211 90 86

30

ostaci pesticida  (3)

10

 

 

listovi betela (Piper betle L.)

(hrana)

ex 1404 90 00  (10)

10

Salmonella  (4)

30

 

 

bamija

ex 0709 99 90 ,

20

ostaci pesticida  (3)  (7)  (13)

20

 

 

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0710 80 95

30

 

 

konjska rotkvica (Moringa oleifera)

ex 0709 99 90

10

ostaci pesticida  (3)

20

 

 

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0710 80 95

75

 

 

riža

(hrana)

1006

 

aflatoksini i

okratoksin A

5

 

 

 

 

 

ostaci pesticida  (3)

10

 

 

 

 

 

grah metraš

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(hrana – svježe, rashlađeno ili smrznuto

povrće)

ex 0708 20 00 ,

10

ostaci pesticida  (3)

20

 

 

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

 

 

guava (Psidium guajava)

(hrana)

ex 0804 50 00

30

ostaci pesticida  (3)

30

 

 

muškatni oraščić (Myristica fragrans)

(hrana – sušeni začini)

0908 11 00 ,

0908 12 00

 

aflatoksini

30

 

 

11

Indija (IN)

paprika roda Capsicum

(slatka ili ostala)

(hrana – suha, pržena,

drobljena ili mljevena)

0904 21 10

 

aflatoksini

10

 

 

ex 0904 22 00

11; 19

 

 

ex 0904 21 90

20

 

 

ex 2005 99 10

10; 90

 

 

ex 2005 99 80

94

 

 

rogač

1212 92 00

 

ostaci pesticida  (13)

20

 

 

sjeme rogača, neoljušteno, nedrobljeno niti mljeveno

1212 99 41

 

 

sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od rogača ili sjemena rogača

(hrana i hrana za životinje)

1302 32 10

 

 

guar guma

(hrana i hrana za životinje)

ex 1302 32 90

 

ostaci pesticida  (13)

20

pentaklorfenol i dioksini

50

sjeme kumina

0909 31 00

 

ostaci pesticida  (3)

20

sjeme kumina, drobljeno ili mljeveno

(hrana)

0909 32 00

12

Kenija (KE)

grah (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0708 20

 

ostaci pesticida  (3)

10

(hrana – svježa ili rashlađena)

 

 

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99 ,

20

ostaci pesticida  (3)

20

ex 0710 80 59

20

13

Južna Koreja (KR)

dodaci prehrani koji sadržavaju botaničke sastojke  (15)

(hrana)

ex 1302

ex 2106

 

ostaci pesticida  (13)

30

instant rezanci koji sadržavaju začine/začinska sredstva ili umake

(hrana)

ex 1902 30 10

30

ostaci pesticida  (13)

20

14

Šri Lanka (LK)

gotu kola (Centella asiatica)

(hrana)

ex 1211 90 86

60

ostaci pesticida  (3)

50

mukunuwenna (Alternanthera sessilis)

(hrana)

ex 0709 99 90

35

ostaci pesticida  (3)

50

15

Madagaskar (MG)

mletački grah (crnookica) (Vigna unguiculata)

(hrana)

0713 35 00

 

ostaci pesticida  (3)

10

16

Meksiko (MX)

zelena papaja (Carica papaya)

(hrana – svježa ili rashlađena)

0807 20 00

 

ostaci pesticida  (3)

20

17

Malezija (MY)

kruhovac (Artocarpus heterophyllus)

(hrana – svježa)

ex 0810 90 20

20

ostaci pesticida  (3)

50

 

 

mješavine začina

(hrana)

0910 91 10 ,

0910 91 90

 

aflatoksini

50

 

 

riža

(hrana)

1006

 

aflatoksini i

okratoksin A

10

18

Pakistan (PK)

 

 

 

ostaci pesticida  (3)

5

 

 

 

 

 

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99 ,

20

ostaci pesticida  (3)

20

 

 

ex 0710 80 59

20

19

Ruanda (RW)

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99 ,

20

ostaci pesticida  (3)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran, uključujući mješavine

2008 11 91 ,

 

 

 

 

 

2008 11 96 ,

 

 

 

20

Sudan (SD)

2008 11 98 ,

 

aflatoksini

50

 

 

 

ex 2008 19 12 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

50

 

 

 

 

 

ex 2008 19 92 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 95 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

21

Sirija (SY)

tahini i halva od sezamova sjemena

(hrana)

ex 1704 90 99

ex 1806 20 95

ex 1806 90 50

ex 1806 90 60

ex 2008 19 19

ex 2008 19 99

12; 92

13, 93

10

11; 91

40

40

Salmonella  (2)

20

22

Tajland (TH)

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99 ,

20

ostaci pesticida  (3)  (8)

30

ex 0710 80 59

20

 

 

limuni (Citrus limon, Citrus

limonum)

(hrana – svježa, rashlađena ili suha)

0805 50 10

 

ostaci pesticida  (3)

30

 

 

grejp

(hrana)

0805 40 00

 

ostaci pesticida  (3)

30

 

 

nar

(hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0810 90 75

30

ostaci pesticida  (3)  (9)

30

 

 

slatka paprika (Capsicum annuum)

0709 60 10

0710 80 51

 

ostaci pesticida  (3)  (10)

20

23

Turska (TR)

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99

ex 0710 80 59

20

20

 

 

sjeme kumina

0909 31 00

 

pirolizidinski alkaloidi

20

sjeme kumina, drobljeno ili mljeveno

(hrana)

0909 32 00

 

 

 

sušeni origano

(hrana)

ex 1211 90 86

40

pirolizidinski alkaloidi

20

 

 

sezamovo sjeme

(hrana)

1207 40 90

 

Salmonella  (2)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

rogač

1212 92 00

 

ostaci pesticida  (13)

20

 

 

sjeme rogača, neoljušteno, nedrobljeno niti mljeveno

1212 99 41

 

 

 

sluzi i zgušnjivači, neovisno jesu li modificirani ili ne, dobiveni od rogača ili sjemena rogača

(hrana i hrana za životinje)

1302 32 10

 

24

Uganda (UG)

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99 ,

20

ostaci pesticida  (3)

50

ex 0710 80 59

20

ostaci pesticida  (13)

10

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran

2008 11 91 ,

2008 11 96 ,

2008 11 98

 

 

 

25

Sjedinjene Američke Države (US)

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

aflatoksini

20

 

 

 

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07; 08

 

 

26

Vijetnam (VN)

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99 ,

20

ostaci pesticida  (3)  (12)

50

ex 0710 80 59

20

instant rezanci koji sadržavaju začine/začinska sredstva ili umake

(hrana)

ex 1902 30 10

30

ostaci pesticida  (13)

20

PRILOG II.

Hrana i hrana za životinje iz određenih trećih zemalja na koju se primjenjuju posebni uvjeti za ulazak u Uniju zbog rizika od kontaminacije mikotoksinima, uključujući aflatoksine, ostacima pesticida, pentaklorfenolom i dioksinima, od mikrobiološke kontaminacije i kontaminacije Sudan bojilima, rodaminom B i biljnim toksinima

1.   Hrana i hrana za životinje neživotinjskog podrijetla iz članka 1. stavka 1. točke (b) podtočke i.

Redak

Zemlja podrijetla

Hrana i hrana za životinje (predviđena namjena)

Oznaka KN  (18)

Pododjeljak TARIC

Opasnost

Učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera (%)

1

Bangladeš (BD)

prehrambeni proizvodi koji sadržavaju listove betela (Piper betle) ili se od njih sastoje

(hrana)

ex 1404 90 00  (25)

10

Salmonella  (22)

50

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran, uključujući mješavine

2008 11 91 ,

 

 

 

 

 

2008 11 96 ,

 

 

 

 

 

2008 11 98 ,

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

50

 

 

2

Bolivija (BO)

 

ex 2008 19 92 ,

40

aflatoksini

50

 

 

 

ex 2008 19 95 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07, 08

 

 

3

Brazil (BR)

crni papar (Piper nigrum)

(hrana – nedrobljena niti

mljevena)

ex 0904 11 00

10

Salmonella  (19)

50

4

Kina (CN)

ksantan guma

(hrana i hrana za životinje)

ex 3913 90 00

40

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

patlidžan (Solanum

melongena)

(hrana – svježa ili rashlađena)

0709 30 00

 

ostaci pesticida  (20)

50

 

 

grah metraš (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0708 20 00

10

Ostaci pesticida  (20)  (28)

30

5

Dominikanska

Republika (DO)

ex 0710 22 00

10

 

 

 

 

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran, uključujući mješavine

2008 11 91 ,

 

 

 

2008 11 96 ,

 

 

 

 

 

2008 11 98 ,

 

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

50

 

 

6

Egipat (EG)

 

ex 2008 19 92 ,

40

aflatoksini

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07, 08

 

 

 

 

papar roda Piper; suhi, drobljeni ili mljeveni plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta

0904

 

aflatoksini

50

7

Etiopija (ET)

ingver (đumbir), šafran, kurkuma (curcuma), majčina dušica, listovi lovora, kari (curry) i ostali začini

(hrana – sušeni začini)

0910

 

 

sezamovo sjeme

(hrana)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran, uključujući mješavine

2008 11 91 ,

 

 

 

2008 11 96 ,

 

 

 

2008 11 98 ,

 

 

 

 

 

ex 2008 19 12 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

50

aflatoksini

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ,

40

 

 

8

Gana (GH)

 

ex 2008 19 95 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07, 08

 

 

 

 

palmino ulje

1511 10 90

 

 

 

 

 

(hrana)

1511 90 11

 

Sudan bojila  (27)

50

 

 

 

ex 1511 90 19

90

 

 

 

1511 90 99

 

 

 

9

Indonezija (ID)

muškatni oraščić (Myristica fragrans)

(hrana – sušeni začini)

0908 11 00 ,

0908 12 00

 

aflatoksini

30

 

 

listovi curryja (Bergera ili Murraya koenigii)

(hrana – svježa, rashlađena, smrznuta ili suha)

ex 1211 90 86

10

ostaci pesticida  (20)  (29)

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kikiriki, u ljusci

1202 41 00

 

 

 

 

 

kikiriki, oljušten

1202 42 00

 

 

 

 

 

maslac od kikirikija

2008 11 10

 

 

 

 

 

kikiriki, drukčije pripremljen ili konzerviran, uključujući mješavine

2008 11 91 ,

 

 

 

2008 11 96 ,

2008 11 98 ,

 

 

ex 2008 19 12 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 19 ,

50

aflatoksini

50

 

 

 

ex 2008 19 92 ,

40

 

 

 

ex 2008 19 95 ,

40

 

 

 

 

 

ex 2008 19 99

50

 

 

 

 

uljane pogače i ostali kruti ostaci, neovisno jesu li mljeveni ili u obliku peleta ili ne, dobiveni pri ekstrakciji ulja od kikirikija

2305 00 00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Indija (IN)

 

 

 

 

 

 

brašno i krupica od kikirikija

ex 1208 90 00

20

 

 

 

 

pasta od kikirikija

ex 2007 10 10

80

 

 

 

 

(hrana i hrana za životinje)

ex 2007 10 99

50

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39

07, 08

 

 

 

 

paprika roda Capsicum (osim slatke)

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 60 99 ,

20

ostaci pesticida  (20)  (21)

20

ex 0710 80 59

20

 

 

sezamovo sjeme

(hrana)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

sezamovo sjeme

(hrana i hrana za životinje)

1207 40 90

 

ostaci pesticida  (26)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

mješavine prehrambenih aditiva koje sadržavaju karuba gumu ili guar gumu

(hrana)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

papar roda Piper; suhi, drobljeni ili mljeveni plodovi roda Capsicum ili roda Pimenta

(hrana – sušeni začini)

0904

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

vanilija

(hrana – sušeni začini)

0905

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

cimet i cvijet cimetova drveta

(hrana – sušeni začini)

0906

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

klinčići (cijeli plodovi, pupoljci i peteljke)

(hrana – sušeni začini)

0907

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

muškatni oraščić, macis i kardamomi

(hrana – sušeni začini)

0908

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

sjeme anisa, badijana, komorača, korijandra, kumina ili kima, bobice kleke

(hrana – sušeni začini)

0909

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

ingver (đumbir), šafran, kurkuma (curcuma), majčina dušica, listovi lovora, kari (curry) i ostalizačini

(hrana – sušeni začini)

0910

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

umaci i pripravci za umake; miješane začinske tvari i miješana začinska sredstva; brašno i krupica od gorušice i pripremljena gorušica (senf)

(hrana)

2103

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

kalcijev karbonat

(hrana i hrana za životinje)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 2530 90 70

2836 50 00

55

60

10

ostaci pesticida  (26)

30

 

 

dodaci prehrani koji sadržavaju botaničke sastojke  (30)

(hrana)

ex 1302

ex 2106

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

pistacije, u ljusci

0802 51 00

 

 

 

 

 

pistacije, oljuštene

0802 52 00

 

 

 

 

 

mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje sadržavaju pistacije

ex 0813 50 39 ,

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ,

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

pasta od pistacija

ex 2007 10 10 ,

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ,

03, 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ,

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

11

Iran (IR)

pistacije, pripremljene ili konzervirane, uključujući mješavine

ex 2008 19 13 ,

20

aflatoksini

50

 

 

ex 2008 19 93 ,

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

brašno, krupica i prah od pistacija

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hrana)

 

 

 

 

12

Libanon (LB)

repa (Brassica rapa ssp. rapa)

(hrana – pripremljena ili konzervirana u octu ili octenoj kiselini)

ex 2001 90 97

11, 19

rodamin B  (31)

50

repa (Brassica rapa ssp. rapa)

(hrana – pripremljena ili konzervirana u salamuri ili limunskoj kiselini, nesmrznuta)

ex 2005 99 80

93

rodamin B  (31)

50

13

Šri Lanka (LK)

paprika roda Capsicum

(slatka ili ostala)

(hrana – suha, pržena, drobljena ili mljevena)

0904 21 10

 

aflatoksini

50

ex 0904 21 90

20

ex 0904 22 00

11, 19

ex 2005 99 10

10, 90

ex 2005 99 80

94

14

Malezija (MY)

mješavine prehrambenih aditiva koje sadržavaju karuba gumu

(hrana)

ex 2106 90 92

 

ostaci pesticida  (26)

20

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

15

Nigerija (NG)

sezamovo sjeme

(hrana)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

 

 

sezamovo sjeme

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

50

16

Sudan (SD)

(hrana)

ex 2008 19 19

40

 

 

 

ex 2008 19 99

40

 

 

suhe smokve

0804 20 90

 

 

 

 

 

mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje sadržavaju smokve

ex 0813 50 99

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pasta od suhih smokava

ex 2007 10 10 ,

50

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ,

20

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ,

01, 02

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ,

31

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

21

 

 

 

 

suhe smokve, pripremljene ili konzervirane, uključujući mješavine

ex 2008 97 12 ,

11

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ,

11

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ,

11

 

 

17

Turska (TR)

 

ex 2008 97 51 ,

11

aflatoksini

30

 

ex 2008 97 59 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98 ,

11

 

 

 

 

 

ex 2008 99 28 ,

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 34 ,

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 37 ,

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 40 ,

10

 

 

 

 

 

ex 2008 99 49 ,

60

 

 

 

 

 

ex 2008 99 67 ,

95

 

 

 

 

 

ex 2008 99 99

60

 

 

 

 

brašno, krupica i prah od suhih smokava

ex 1106 30 90

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hrana)

 

 

 

 

 

 

pistacije, u ljusci

0802 51 00

 

 

 

 

 

pistacije, oljuštene

0802 52 00

 

 

 

 

 

mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje sadržavaju pistacije

ex 0813 50 39 ,

60

 

 

 

 

ex 0813 50 91 ,

60

 

 

 

 

 

ex 0813 50 99

60

 

 

 

 

pasta od pistacija

ex 2007 10 10 ,

60

 

 

 

 

 

ex 2007 10 99 ,

30

 

 

 

 

 

ex 2007 99 39 ,

03, 04

 

 

 

 

 

ex 2007 99 50 ,

32

 

 

 

 

 

ex 2007 99 97

22

 

 

 

 

pistacije, drukčije pripremljene ili konzervirane, uključujući mješavine

ex 2008 19 13 ,

20

aflatoksini

50

 

 

ex 2008 19 93 ,

20

 

 

 

 

ex 2008 97 12 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 14 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 16 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 18 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 32 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 34 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 36 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 38 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 51 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 59 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 72 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 74 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 76 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 78 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 92 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 93 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 94 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 96 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 97 ,

19

 

 

 

 

 

ex 2008 97 98

19

 

 

 

 

brašno, krupica i prah od pistacija

ex 1106 30 90

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(hrana)

 

 

 

 

 

 

lišće vinove loze

(hrana)

ex 2008 99 99

11, 19

ostaci pesticida  (20)  (23)

50

 

 

mandarine (uključujući tangerske i satsuma mandarine); klementine, wilking mandarine i slični hibridi agruma

(hrana – svježa ili suha)

0805 21 ,

0805 22 00 ,

0805 29 00

 

ostaci pesticida  (20)

20

 

 

naranče

(hrana – svježa ili suha)

0805 10

 

ostaci pesticida  (20)

30

 

 

mješavine prehrambenih aditiva koje sadržavaju karuba gumu

(hrana)

ex 2106 90 92

ex 2106 90 98

ex 3824 99 93

ex 3824 99 96

 

ostaci pesticida  (26)

20

neprerađene cijele, mrvljene, mljevene, gnječene i sjeckane jezgre marelice namijenjene stavljanju na tržište za krajnjeg potrošača  (32)  (33)

(hrana)

ex 1212 99 95

20

cijanid

50

18

Uganda (UG)

sezamovo sjeme

(hrana)

1207 40 90

 

Salmonella  (22)

20

ex 2008 19 19

40

ex 2008 19 99

40

20

Sjedinjene Američke Države (US)

ekstrakt vanilije

(hrana)

1302 19 05

 

ostaci pesticida  (26)

20

 

 

bamija

(hrana – svježa, rashlađena ili smrznuta)

ex 0709 99 90 ,

20

ostaci pesticida  (20)  (24)

50

21

Vijetnam (VN)

ex 0710 80 95

30

 

 

crvena pitaja

(hrana – svježa ili rashlađena)

ex 0810 90 20

10

ostaci pesticida  (20)  (24)

20

 

 

 

 

2.   Hrana iz članka 1. stavka 1. točke (b) podtočke ii.

Redak

Hrana koja se sastoji od dvaju ili više sastojaka i sadržava bilo koji pojedinačni proizvod koji je naveden u tablici u točki 1. zbog rizika od kontaminacije aflatoksinima u količini većoj od 20 % pojedinačnog proizvoda ili zbroja navedenih proizvoda

 

Oznaka KN  (34)

Naziv  (35)

1

ex 1704 90

Šećerni proizvodi (uključujući bijelu čokoladu), bez kakaa, osim žvakaćih guma, neovisno jesu li prevučene šećerom ili ne

2

ex 1806

čokolada i ostali prehrambeni proizvodi s kakaom

3

ex 1905

Kruh, kolači, keksi i ostali pekarski proizvodi, neovisno sadrže li kakao ili ne, hostije, prazne kapsule vrsta pogodnih za farmaceutsku uporabu, pečatne oblate, rižin papir i slični proizvodi

3.   Hrana i hrana za životinje neživotinjskog podrijetla iz članka 1. stavka 1. točke (b) podtočke iii.

Redak

Zemlja podrijetla

Zemlja iz koje se pošiljke otpremaju u Uniju

Hrana i hrana za životinje (predviđena namjena)

Oznaka KN  (36)

Pododjeljak TARIC

Opasnost

Učestalost provjera identiteta i fizičkih provjera (%)

1

Sjedinjene Američke Države (US)

Turska (TR)  (37)

pistacije, u ljusci

0802 51 00

 

aflatoksini

50

pistacije, oljuštene

0802 52 00

 

mješavine orašastih plodova ili suhog voća koje sadržavaju pistacije

ex 0813 50 39 ,

60

ex 0813 50 91 ,

60

ex 0813 50 99

60

pasta od pistacija

ex 2007 10 10 ,

60

 

ex 2007 10 99 ,

30

 

ex 2007 99 39 ,

03, 04

 

ex 2007 99 50 ,

32

 

ex 2007 99 97

22

pistacije, drukčije pripremljene ili konzervirane, uključujući mješavine

ex 2008 19 13 ,

20

ex 2008 19 93 ,

20

ex 2008 97 12 ,

19

 

ex 2008 97 14 ,

19

 

ex 2008 97 16 ,

19

 

ex 2008 97 18 ,

19

 

ex 2008 97 32 ,

19

 

ex 2008 97 34 ,

19

 

ex 2008 97 36 ,

19

 

ex 2008 97 38 ,

19

 

ex 2008 97 51 ,

19

 

ex 2008 97 59 ,

19

 

ex 2008 97 72 ,

19

 

ex 2008 97 74 ,

19

 

ex 2008 97 76 ,

19

 

ex 2008 97 78 ,

19

 

ex 2008 97 92 ,

19

 

ex 2008 97 93 ,

19

 

ex 2008 97 94 ,

19

 

ex 2008 97 96 ,

19

 

ex 2008 97 97 ,

19

 

ex 2008 97 98

19

brašno, krupica i prah od pistacija

ex 1106 30 90

50

(hrana)