EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0333

Delegirana uredba Komisije (EU) 2023/333 оd 11. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja slučajeva u kojima se podaci o identitetu smatraju istima ili sličnima za potrebe otkrivanja višestrukih identiteta

C/2022/4775

SL L 47, 15.2.2023, p. 17–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/333/oj

15.2.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 47/17


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/333

оd 11. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu utvrđivanja slučajeva u kojima se podaci o identitetu smatraju istima ili sličnima za potrebe otkrivanja višestrukih identiteta

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (1), a posebno njezin članak 28. stavak 5.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2019/817, zajedno s Uredbom (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća (2), uspostavlja se okvir za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica, viza, policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija.

(2)

Taj okvir uključuje niz komponenata interoperabilnosti, među ostalim detektor višestrukih identiteta. Detektor višestrukih identiteta stvara i pohranjuje poveznice među podacima u različitim informacijskim sustavima EU-a u cilju otkrivanja višestrukih identiteta čime se ujedno olakšava provjera identiteta osoba koje putuju u dobroj vjeri i suzbijaju prijevare povezane s identitetom. Povezivanje podataka neophodno je za postizanje ciljeva detektora višestrukih identiteta.

(3)

U postupku otkrivanja višestrukih identiteta stvaraju se automatizirane bijele i žute poveznice. Bijela poveznica upućuje na to da su podaci o identitetu iz povezanih spisa isti ili slični, a žuta je poveznica znak da se podaci o identitetu iz povezanih spisa ne mogu smatrati sličnima i da bi trebalo provesti ručnu provjeru različitih identiteta.

(4)

To je opterećenje za osobe čiji su podaci registrirani u informacijskim sustavima EU-a, ali i za nacionalna tijela i agencije Unije, stoga je potrebno ograničiti broj slučajeva u kojima detektor višestrukih identiteta stvara žute poveznice, koje ukazuju na potrebu ručne provjere.

(5)

U skladu s Uredbom (EU) 2019/817, Europska agencija za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde („eu-LISA”), osnovana Uredbom (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (3), trebala bi biti odgovorna za razvoj komponenata interoperabilnosti, uključujući detektor višestrukih identiteta, te za operativno upravljanje tim komponentama.

(6)

Prije razvoja detektora višestrukih identiteta potrebno je utvrditi postupke za utvrđivanje slučajeva u kojima se podaci o identitetu osobe pohranjeni u nekoliko sustava smatraju istima ili sličnima za potrebe otkrivanja višestrukih identiteta.

(7)

Budući da se Uredba (EU) 2019/817 temelji na schengenskoj pravnoj stečevini, u skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska je obavijestila o provedbi Uredbe (EU) 2019/817 u svojem nacionalnom pravu. Stoga je ova Uredba obvezuje.

(8)

Ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u kojima Irska ne sudjeluje (4). Irska stoga ne sudjeluje u donošenju ove Uredbe te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(9)

U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (5), koje pripadaju području iz članka 1. točke A Odluke Vijeća 1999/437/EZ (6).

(10)

U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (7), koje pripadaju području iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (8).

(11)

U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9), koje pripadaju području iz članka 1. točke A Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (10).

(12)

U pogledu Cipra, Bugarske, Rumunjske i Hrvatske ova Uredba predstavlja akt koji se temelji na schengenskoj pravnoj stečevini ili je na drugi način s njom povezan u smislu članka 3. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2003., članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2005. odnosno članka 4. stavka 1. Akta o pristupanju iz 2011.

(13)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (11) te je on dao mišljenje 27. travnja 2021.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(1)

„podaci o identitetu” znači sljedeći podaci:

(a)

prezime (obiteljsko ime); ime ili imena (osobna imena); datum rođenja; državljanstvo ili državljanstva; i spol; kako je navedeno u članku 16. stavku 1. točki (a), članku 17. stavku 1. i članku 18. stavku 1. Uredbe (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća (12),

(b)

prezime, ime (imena), prezime pri rođenju; pseudonim(i); datum rođenja, mjesto rođenja, spol i sadašnje državljanstvo; kako je navedeno u članku 17. stavku 2. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (13),

(c)

prezimena, imena, imena pri rođenju, prethodno upotrebljavana prezimena i imena i pseudonimi, mjesto rođenja, datum rođenja, rod i sva državljanstva koja osoba ima, kako je navedeno u članku 20. stavku 2. Uredbe (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća (14);

(d)

prezimena, imena, imena pri rođenju, prethodno upotrebljavana prezimena i imena te pseudonimi, mjesto rođenja, datum rođenja, rod i sva državljanstva koja osoba ima, kako je navedeno u članku 4. Uredbe (EU) 2018/1860 Europskog parlamenta i Vijeća (15);

(e)

prezimena, imena, imena pri rođenju, prethodno upotrebljavana prezimena i imena i pseudonimi, mjesto rođenja, datum rođenja, rod i sva državljanstva koja osoba ima, kako je navedeno u članku 20. stavku 3. Uredbe (EU) 2018/1862 Europskog parlamenta i Vijeća (16);

(f)

prezime, ime (imena), datum rođenja, mjesto rođenja (grad i zemlja), državljanstvo ili državljanstva, spol, prethodna imena ako je primjenjivo, kako je navedeno u članku 5. stavku 1. točki (a) podtočki i. Uredbe (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća (17);

(g)

do početka rada viznog informacijskog sustava na temelju članka 11. Uredbe (EU) 2021/1134 Europskog parlamena i Vijeća (18): prezime (obiteljsko ime), ime ili imena (osobna imena), datum rođenja, spol, mjesto i zemlja rođenja te državljanstva kako je navedeno u članku 9. stavku 4. točkama (a) i (aa) Uredbe (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (19);

(h)

nakon početka rada viznog informacijskog sustava na temelju članka 11. Uredbe (EU) 2021/1134: prezime (obiteljsko ime), ime ili imena (osobna imena), datum rođenja, mjesto i zemlja rođenja, spol te državljanstvo ili državljanstva kako je navedeno u članku 9. stavku 4. točkama (a) i (aa) te članku 22.a stavku 1. točki (d) Uredbe (EZ) br. 767/2008.

(2)

„jednak” znači 100 %-tna korespondencija između podataka iz dvaju različitih informacijskih sustava EU-a, uključujući, prema potrebi, upotrebu funkcije za konverziju i usklađivanje radi usklađivanja formata svih podataka prije usporedbe;

(3)

„transliteracija” znači vrsta konverzije teksta iz jednog pisma u drugo koja uključuje zamjenu slova na prethodno utvrđene načine.

Članak 2.

Isti podaci o identitetu

Postupci za utvrđivanje slučajeva u kojima će se podaci o identitetu smatrati istima navedeni su u Prilogu I.

Članak 3.

Slični podaci o identitetu

Postupci za utvrđivanje slučajeva u kojima će se podaci o identitetu smatrati sličnima navedeni su u Prilogu II.

Članak 4.

Vođenje evidencije

1.   U zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu vodi se evidencija o usporedbi podataka koja sadržava barem:

(a)

datum i vrijeme usporedbe,

(b)

rezultat usporedbe, uključujući podatke o identitetu koji se smatraju istima ili sličnima;

(c)

boju poveznice nakon automatizirane usporedbe;

(d)

boju poveznice nakon ručne obrade koja se provodi poslije stvaranja žute poveznice;

(e)

izmjene poveznica, uključujući slučajeve u kojima se podaci o identitetu smatraju sličnima.

2.   Evidencija se pohranjuje u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu. Pohranjuje se najdulje godinu dana nakon usporedbe podataka. Nakon toga automatski se briše.

3.   Evidencija se u zajedničkom repozitoriju podataka o identitetu upotrebljava za izradu automatskih izvješća o aktivnostima te za unaprjeđivanje i praćenje točnosti usporedbe podataka među informacijskim sustavima EU-a.

Članak 5.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 135, 22.5.2019., str. 27.

(2)  Uredba (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 (SL L 135, 22.5.2019., str. 85.).

(3)  Uredba (EU) br. 1077/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2011. o osnivanju Europske agencije za operativno upravljanje opsežnim informacijskim sustavima u području slobode, sigurnosti i pravde (SL L 286, 1.11.2011., str. 1.).

(4)  Ova Uredba nije obuhvaćena područjem primjene mjera predviđenih Odlukom Vijeća 2002/192/EZ od 28. veljače 2002. o zahtjevu Irske za sudjelovanje u provedbi nekih odredbi schengenske pravne stečevine (SL L 64, 7.3.2002., str. 20.).

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(6)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(7)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(8)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(9)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(10)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).

(11)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).

(12)  Uredba (EU) 2017/2226 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. studenoga 2017. o uspostavi sustava ulaska/izlaska (EES) za registraciju podataka o ulasku i izlasku te podataka o odbijanju ulaska za državljane trećih zemalja koji prelaze vanjske granice država članica i određivanju uvjeta za pristup EES-u za potrebe izvršavanja zakonodavstva te o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma i uredbi (EZ) br. 767/2008 i (EU) br. 1077/2011 (SL L 327, 9.12.2017., str. 20.).

(13)  Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).

(14)  Uredba (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području granične kontrole i o izmjeni Konvencije o provedbi Schengenskog sporazuma te o izmjeni i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1987/2006 (SL L 312, 7.12.2018., str. 14.).

(15)  Uredba (EU) 2018/1860 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o upotrebi Schengenskog informacijskog sustava za vraćanje državljana trećih zemalja s nezakonitim boravkom (SL L 312, 7.12.2018., str. 1.).

(16)  Uredba (EU) 2018/1862 Europskog parlamenta i Vijeća od 28. studenoga 2018. o uspostavi, radu i upotrebi Schengenskog informacijskog sustava (SIS) u području policijske suradnje i pravosudne suradnje u kaznenim stvarima, izmjeni i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/533/PUP i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1986/2006 Europskog parlamenta i Vijeća i Odluke Komisije 2010/261/EU (SL L 312, 7.12.2018., str. 56.).

(17)  Uredba (EU) 2019/816 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2019. o uspostavi centraliziranog sustava za utvrđivanje država članica koje imaju podatke o osuđujućim presudama protiv državljana trećih zemalja i osoba bez državljanstva (sustav ECRIS-TCN) za dopunu Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije te o izmjeni Uredbe (EU) 2018/1726 (SL L 135, 22.5.2019., str. 1.).

(18)  Uredba (EU) 2021/1134 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EZ) br. 810/2009, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1860, (EU) 2018/1861, (EU) 2019/817 i (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP u svrhu reforme viznog informacijskog sustava (SL L 248, 13.7.2021., str. 11.).

(19)  Uredba (EZ) br. 767/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o viznom informacijskom sustavu (VIS) i razmjeni podataka među državama članicama o vizama za kratkotrajni boravak (SL L 218, 13.8.2008., str. 60.).


PRILOG I.

1.   PODACI IZ RAZLIČITIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA

 

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Imena (uključujući prezime i ime)

Prezimena

Prethodno upotrebljavana prezimena

Pseudonimi – prezimena

Imena

Prethodno upotrebljavana imena

Pseudonimi – imena

Imena pri rođenju

Prezime (obiteljsko ime)

Ime

Imena

Osobna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju

Ostala imena (pseudonimi, umjetnička imena, nadimci)

Ime (imena)

Osobno ime (imena)

Prezime (obiteljsko ime)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Imena (osobna imena)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju (bivše obiteljsko ime ili imena)

Ime(na) (osobna imena)

2

Datum rođenja

Datum rođenja

Pseudonimi – datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

3

Spol

Spol

Pseudonimi – spol

Spol

Spol

Spol

Spol

4

Državljanstvo i mjesto rođenja

Sva državljanstva koja osoba ima

Pseudonimi – nacionalnost

Mjesto rođenja (država rođenja)

Pseudonimi – mjesto rođenja (država rođenja)

Državljanstvo

Državljanstva

Sadašnje državljanstvo

Mjesto rođenja

Državljanstvo

Državljanstva

Mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Sadašnje državljanstvo

Državljanstva

Državljanstvo pri rođenju

Mjesto i zemlja rođenja

U slučaju Schengenskog informacijskog sustava, za svaki podatak naveden u tablici, podaci o identitetu mogu pripadati jednoj od sljedećih kategorija:

(a)

„potvrđeni identitet” ako je identitet osobe potvrđen na temelju izvornih identifikacijskih isprava, uspoređivanjem biometrijskih podataka ili izjavom nadležnih tijela;

(b)

„nepotvrđeni identitet” ako nema dovoljno dokaza za utvrđivanje identiteta osobe;

(c)

„pseudonim” ako se osoba koristi lažnim ili preuzetim identitetom;

(d)

„zlouporabljeni identitet” ako se osoba na koju se odnosi upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu koristi identitetom druge stvarne osobe, posebice ako se isprava koristi na štetu stvarnog vlasnika te isprave.

Za potrebe ove tablice, podaci o identitetu za pseudonime odnose se na kategorije (b), (c) i (d), dok podaci koji se ne odnose na pseudonime pripadaju kategoriji (a).

2.   ISTI PODACI O IDENTITETU

Ovim se Prilogom utvrđuju slučajevi u kojima će se podaci o identitetu smatrati istima. Kako bi se podaci o identitetu smatrali istima, trebaju biti ispunjeni svi uvjeti iz odjeljka 3.

3.   SLUČAJEVI U KOJIMA ĆE SE PODACI O IDENTITETU SMATRATI ISTIMA PO KATEGORIJI PODATAKA

Kako bi se podaci o identitetu smatrali istima, ako je stvorena poveznica između podataka iz dvaju informacijskih sustava EU-a, moraju biti ispunjeni kumulativni uvjeti utvrđeni u odjeljcima 3.1., 3.2., 3.3. i 3.4.

3.1.   Imena

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Imena (uključujući prezime i ime)

Prezimena

Prethodno upotrebljavana prezimena

Pseudonimi – prezimena

Imena

Prethodno upotrebljavana imena

Imena pri rođenju

Pseudonimi – imena

Prezime (obiteljsko ime)

Ime

Imena

Osobna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju

Ostala imena (pseudonimi, umjetnička imena, nadimci)

Ime (imena)

Osobno ime (imena)

Prezime (obiteljsko ime)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Imena (osobna imena)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju (bivše obiteljsko ime ili imena)

Ime(na) (osobna imena)

Kako bi se podaci o identitetu smatrali istima, ako je stvorena poveznica između podataka iz dvaju informacijskih sustava EU-a, moraju biti ispunjeni sljedeći kumulativni uvjeti:

(a)

podaci uneseni u barem jedno od sljedećih podatkovnih polja jednaki su u dva sustava:

i.

prezime;

ii.

obiteljsko ime;

iii.

prethodno upotrebljavana prezimena;

iv.

prezime pri rođenju;

v.

ostala imena (pseudonimi, umjetnička imena, nadimci);

vi.

pseudonimi;

vii.

pseudonimi – prezimena;

viii.

prethodna imena;

ix.

bivša obiteljska imena.

(b)

podaci uneseni u barem jedno od sljedećih podatkovnih polja jednaki su u dva sustava:

i.

ime;

ii.

ime;

iii.

ime;

iv.

osobna imena;

v.

prethodno upotrebljavana imena;

vi.

ostala imena (pseudonimi, umjetnička imena, nadimci);

vii.

pseudonimi;

viii.

pseudonimi – imena;

ix.

prethodna imena.

3.2.   Datum rođenja

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Datum rođenja

Datum rođenja

Pseudonimi – datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Kako bi se podaci o identitetu smatrali istima, ako je stvorena poveznica između podataka iz dvaju informacijskih sustava EU-a, vrijednosti pod kategorijom podataka „datum rođenja” moraju biti iste u oba sustava.

3.3.   Spol

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Spol

Spol

Pseudonimi – spol

Spol

Spol

Spol

Spol

Kako bi se podaci o identitetu smatrali istima, ako je stvorena poveznica između podataka iz dvaju informacijskih sustava EU-a, podaci pod kategorijom podataka „spol” moraju biti isti u oba sustava.

3.4.   Državljanstva i mjesto rođenja

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Državljanstva i mjesto rođenja

Sva državljanstva koja osoba ima

Pseudonimi – nacionalnost

Mjesto rođenja (država rođenja)

Pseudonimi – mjesto rođenja (država rođenja)

Državljanstvo

Državljanstva

Sadašnje državljanstvo

Mjesto rođenja

Državljanstvo

Državljanstva

Mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Sadašnje državljanstvo

Državljanstva

Državljanstvo pri rođenju

Mjesto i zemlja rođenja

Kako bi se podaci o identitetu smatrali istima, ako je stvorena poveznica između podataka iz dvaju informacijskih sustava EU-a, barem jedno podatkovno polje pod kategorijom podataka „državljanstva i mjesto rođenja” mora biti isto u oba sustava, uključujući barem jedno državljanstvo.


PRILOG II.

1.   PODACI IZ RAZLIČITIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA

 

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

1

Imena (uključujući prezime i ime)

Prezimena

Prethodno upotrebljavana prezimena

Pseudonimi – prezimena

Imena

Prethodno upotrebljavana imena

Imena pri rođenju

Pseudonimi – imena

Prezime (obiteljsko ime)

Ime

Imena

Osobna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju

Ostala imena (pseudonimi, umjetnička imena, nadimci)

Ime (imena)

Osobno ime (imena)

Prezime (obiteljsko ime)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Imena (osobna imena)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju (bivše obiteljsko ime ili imena)

Ime(na) (osobna imena)

2

Datum rođenja

Datum rođenja

Pseudonimi – datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

3

Spol

Spol

Pseudonimi – spol

Spol

Spol

Spol

Spol

4

Državljanstvo i mjesto rođenja

Sva državljanstva koja osoba ima

Pseudonimi – nacionalnost

Mjesto rođenja (država rođenja)

Pseudonimi – mjesto rođenja (država rođenja)

Državljanstvo

Državljanstva

Sadašnje državljanstvo

Mjesto rođenja

Državljanstvo

Državljanstva

Mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Sadašnje državljanstvo

Državljanstva

Državljanstvo pri rođenju

Mjesto i zemlja rođenja

U slučaju Schengenskog informacijskog sustava, za svaki podatak naveden u tablici, podaci o identitetu mogu pripadati jednoj od sljedećih kategorija:

(a)

„potvrđeni identitet” ako je identitet osobe potvrđen na temelju izvornih identifikacijskih isprava, uspoređivanjem biometrijskih podataka ili izjavom nadležnih tijela;

(b)

„nepotvrđeni identitet” ako nema dovoljno dokaza za utvrđivanje identiteta osobe;

(c)

„pseudonim” ako se osoba koristi lažnim ili preuzetim identitetom;

(d)

„zlouporabljeni identitet” ako se osoba na koju se odnosi upozorenje u Schengenskom informacijskom sustavu koristi identitetom druge stvarne osobe, posebice ako se isprava koristi na štetu stvarnog vlasnika te isprave.

Za potrebe ove tablice, podaci o identitetu za pseudonime odnose se na kategorije (b), (c) i (d), dok podaci koji se ne odnose na pseudonime pripadaju kategoriji (a).

2.   SLIČNI PODACI O IDENTITETU

U odjeljku 3. naveden je iscrpan popis pravila za slučajeve u kojima će se podaci o identitetu smatrati sličnima.

Uz savjete i pomoć savjetodavne skupine za interoperabilnost eu-LISA primjenjuje ta pravila koristeći poseban algoritam i uz savjetovanje s Komisijom, kojoj savjetima pomaže podskupina za interoperabilnost u okviru stručne skupine za informacijske sustave za granice i sigurnost („stručna skupina”).

Agencija eu-LISA prati učinak primjene algoritma i redovito izvješćuje stručnu skupinu.

Kad je to potrebno kako bi se ograničio broj slučajeva u kojima bi nadležna tijela žute poveznice koje generira detektor višestrukih identiteta trebala pretvoriti u bijele poveznice, Komisija, kojoj savjetima pomaže stručna skupina, zahtijeva od agencije eu-LISA da prilagodi algoritam davanjem prednosti onim žutim poveznicama između podataka o identitetu koji se smatraju sličnijima, u skladu s pravilima iz odjeljka 3.

Detektor višestrukih identiteta uvijek provjerava podatke o identitetu u odnosu na sva pravila utvrđena u odjeljku 3.

3.   SLUČAJEVI U KOJIMA ĆE SE PODACI O IDENTITETU SMATRATI SLIČNIMA

3.1.   Imena

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Imena (uključujući prezime i ime)

Prezimena

Prethodno upotrebljavana prezimena

Pseudonimi – prezimena

Imena

Prethodno upotrebljavana imena

Imena pri rođenju

Pseudonimi – imena

Prezime (obiteljsko ime)

Ime

Imena

Osobna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju

Ostala imena (pseudonimi, umjetnička imena, nadimci)

Ime (imena)

Osobno ime (imena)

Prezime (obiteljsko ime)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Imena (osobna imena)

Pseudonimi

Pseudonimi

Prethodna imena

Prezime (obiteljsko ime)

Prezime pri rođenju (bivše obiteljsko ime ili imena)

Ime(na) (osobna imena)

Podaci o identitetu u kategoriji podataka „imena” smatrat će se sličnima ako postoji:

(a)

poznata transliteracija imena;

(b)

inverzija sljedećih kategorija podataka:

i.

prezime; obiteljsko ime; prethodno upotrebljavana prezimena; prezime pri rođenju, ime pri rođenju; pseudonimi – prezimena, bivša obiteljska imena;

ii.

ime; ime; ime; osobna imena; prethodno upotrebljavana imena; pseudonimi – imena;

(c)

slučajevi u kojima su ime, ime i prezime preraspoređeni u jedno od podatkovnih polja;

(d)

slučajevi u kojima je redoslijed dviju riječi obrnut, uključujući susjedne i one koje nisu susjedne;

(e)

slučajevi u kojima je redoslijed dvaju slova obrnut, uključujući susjedna i ona koja nisu susjedna;

(f)

slučajevi u kojima je potrebna izmjena jednog znaka, bilo umetanjem, brisanjem ili zamjenom, da bi kategorija podataka u jednom informacijskom sustavu EU-a bila jednaka kategoriji podataka u drugom informacijskom sustavu EU-a;

(g)

slučajevi u kojima je utvrđena razlika zbog uporabe spojnica, zareza ili apostrofa;

(h)

slučajevi u kojima je ime skraćeno.

3.2.   Datum rođenja

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Datum rođenja

Datum rođenja

Pseudonimi – datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Datum rođenja

Podaci o identitetu u kategoriji podataka „datum rođenja” smatrat će se sličnima ako postoje:

(a)

slučajevi u kojima se polja za mjesec i dan podudaraju ako se zamijene;

(b)

slučajevi u kojima je razlika u datumu rođenja posljedica poznate konverzije različitih kalendara;

(c)

slučajevi u kojima je potrebna izmjena jednog znaka, bilo umetanjem, brisanjem ili zamjenom, da bi kategorija podataka u jednom informacijskom sustavu EU-a bila jednaka kategoriji podataka u drugom informacijskom sustavu EU-a.

3.3.   Spol

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Spol

Spol

Pseudonimi – spol

Spol

Spol

Spol

Spol

3.4.   Državljanstva i mjesto rođenja

Kategorija podataka

SIS

EES

ETIAS

ECRIS-TCN

VIS

Državljanstva i mjesto rođenja

Sva državljanstva koja osoba ima

Pseudonimi – nacionalnost

Mjesto rođenja (država rođenja)

Pseudonimi – mjesto rođenja (država rođenja)

Državljanstvo

Državljanstva

Sadašnje državljanstvo

Mjesto rođenja

Državljanstvo

Državljanstva

Mjesto rođenja (mjesto i zemlja)

Sadašnje državljanstvo

Državljanstva

Državljanstvo pri rođenju

Mjesto i zemlja rođenja

Podaci o identitetu u kategoriji podataka „državljanstva i mjesto rođenja” smatrat će se sličnima ako postoje:

(a)

poznata transliteracija državljanstava ili mjesta rođenja;

(b)

slučajevi u kojima je potrebna izmjena jednog znaka, bilo umetanjem, brisanjem ili zamjenom, da bi kategorija podataka u jednom informacijskom sustavu EU-a bila jednaka kategoriji podataka u drugom informacijskom sustavu EU-a;

(c)

poznati slučajevi u kojima su državljanstva/zemlje/gradovi promijenili naziv/ime.


Top