EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0170

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/170 оd 25. siječnja 2023. o utvrđivanju predloška za godišnja izvješća o uspješnosti Fonda za unutarnju sigurnost za programsko razdoblje 2021.–2027. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2023/559

OJ L 24, 26.1.2023, p. 24–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/170/oj

26.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 24/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/170

оd 25. siječnja 2023.

o utvrđivanju predloška za godišnja izvješća o uspješnosti Fonda za unutarnju sigurnost za programsko razdoblje 2021.–2027. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (1), a posebno njezin članak 30. stavak 5.,

nakon savjetovanja s Odborom za fondove u području unutarnjih poslova,

budući da:

(1)

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (2), zajedno s uredbama Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2021/1147 (3) i (EU) 2021/1148 (4) i Uredbom (EU) 2021/1149 („uredbe za pojedine fondove”), o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Fonda za unutarnju sigurnost, čini okvir za financiranje sredstvima Unije kojim se doprinosi razvoju područja slobode, sigurnosti i pravde.

(2)

Uredbom (EU) 2021/1060, a posebno njezinim člankom 41. stavkom 7., od država članica zahtijeva se da Komisiji podnose godišnje izvješće o uspješnosti za svaki program u skladu s uredbama za pojedine fondove.

(3)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti za provedbu godišnjeg izvješćivanja te dosljednost i usporedivost informacija koje se dostavljaju Komisiji, Uredbom (EU) 2021/1149 ističe se potreba da se provedbenim aktom utvrdi predložak za godišnja izvješća o uspješnosti.

(4)

U skladu s Protokolom br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženim Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Irska sudjeluje u Uredbi (EU) 2021/1149 i ona je za nju obvezujuća. Stoga je ova Uredba obvezujuća za Irsku.

(5)

U skladu s člancima 1. i 2. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska ne sudjeluje u Uredbi (EU) 2021/1149 te ona za nju nije obvezujuća. Stoga ova Uredba nije obvezujuća za Dansku.

(6)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom i osiguralo da nema kašnjenja u provedbi programa, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje predložak za godišnja izvješća o uspješnosti Fonda za unutarnju sigurnost iz članka 41. stavka 7. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 30. Uredbe (EU) 2021/1149.

Predložak je utvrđen u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. siječnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 251, 15.7.2021., str. 94.

(2)  SL L 231, 30.6.2021., str. 159.

(3)  SL L 251, 15.7.2021., str. 1.

(4)  SL L 251, 15.7.2021., str. 48.


PRILOG

Predložak za godišnje izvješće o uspješnosti koje države članice podnose Komisiji o Fondu za unutarnju sigurnost, kako je navedeno u članku 30. Uredbe (EU) 2021/1149

UTVRĐIVANJE

CCI

 

Naslov

 

Verzija

 

Obračunska godina

 

Datum odobrenja izvješća od strane odbora za praćenje

 

1.   Uspješnost

1.1   Napredak u provedbi – članak 30. stavak 2. točka (a) Uredbe (EU) 2021/1149

Za svaki specifični cilj izvješćuje se o napretku u provedbi programa i postizanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u njemu, uzimajući u obzir najnovije podatke za obračunsku godinu, kako je propisano člankom 42. Uredbe (EU) 2021/1060. To se odnosi na kumulativne podatke dostavljene do 31. srpnja godine koja prethodi godini u kojoj je izvješće podneseno.

U okviru svakog specifičnog cilja informacije o napretku trebale bi po mogućnosti biti strukturirane prema provedbenim mjerama, indikativnim mjerama i željenim ishodima utvrđenima u programu.

Opišite i sve poduzete korake i relevantne aktivnosti povezane s provedbom partnerstva u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 7 000 znakova

1.2   Problemi koji utječu na uspješnost – članak 30. stavak 2. točka (b) Uredbe (EU) 2021/1149

Za svaki specifični cilj opišite sve probleme koji utječu na uspješnost programa tijekom obračunske godine i sve mjere poduzete za njihovo rješavanje.

Kad god je to moguće i relevantno, potičemo vas da pravite razliku među problemima koji se odnose na:

nedovoljno izvješćivanje o postignućima (1),

utvrđivanje cilja (2),

postupovna kašnjenja i administrativne kapacitete (3),

promjenu konteksta (4),

osmišljavanje i/ili provedbu operacija (5), kao i

bilo koje drugo pitanje.

Opišite sve promjene strategije ili nacionalnih ciljeva ili sve čimbenike koji bi mogli dovesti do promjena u budućnosti, kao i izmjene koje su zbog tih promjena nastale u ciljnim vrijednostima procijenjenima u skladu s metodologijom za utvrđivanje okvira uspješnosti.

Uključite informacije o svim obrazloženim mišljenjima Komisije u vezi s postupcima zbog povrede na temelju članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koja su povezana s provedbom Fonda.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 7 000 znakova

1.3   Posebne mjere ublažavanja

Prema potrebi, ukratko opišite kako su programske aktivnosti pridonijele ublažavanju učinaka svih relevantnih i iznenadnih promjena konteksta koje su dovele do nepredviđenih sigurnosnih prijetnji. Kad god je to moguće, navedite količinu resursa preraspodijeljenih u tu svrhu te povezana ostvarenja i postignute rezultate.

Obratite posebnu pozornost na aktivnosti koje se provode kako bi se ublažile nepredviđene sigurnosne prijetnje i čija postignuća možda nisu u potpunosti obuhvaćena zajedničkim pokazateljima ostvarenja i rezultata.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

1.4   Operativna potpora – članak 16. stavak 3. Uredbe (EU) 2021/1149

Ako je operativna potpora korištena tijekom obračunske godine, opišite kako se njome pridonijelo postizanju ciljeva fonda (6).

Ako ukupni kumulativni prihvatljivi trošak operativne potpore za operacije odabrane za potporu premašuje 20 % ukupnih sredstava dodijeljenih programu na kraju obračunske godine, objasnite razloge. Osim toga, ako postoji rizik od prekoračenja praga do kraja programskog razdoblja, opišite mjere predviđene za njegovo ublažavanje.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

1.5   Posebna djelovanja (7)

Opišite glavna postignuća svih posebnih djelovanja provedenih tijekom obračunske godine i način na koji su ona doprinijela postizanju ciljeva programa i stvaranju dodane vrijednosti Unije (8).

Opišite kako su pojedinačna djelovanja napredovala, kako u postupovnom (9) tako i u operativnom (10) smislu, te istaknite sve probleme koji utječu na njihovu uspješnost, posebno svaki rizik od iskorištavanja premalo sredstava.

Ako je relevantno, raščlanite te informacije po projektima. Ako se očekuje bilo kakvo odstupanje od izvornog plana, objasnite razloge za to, opišite sve poduzete mjere ublažavanja i navedite revidirani raspored.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 5 000 znakova

U tablicu u nastavku unesite pojedinosti o svim posebnim nacionalnim djelovanjima koja se provode u okviru programa. Izvješćivanje o posebnim transnacionalnim djelovanjima trebalo bi biti u skladu s odabranom opcijom izvješćivanja (11).

Specifični cilj

Naziv/referentni broj djelovanja

Korisnik

Razdoblje provedbe

Prihvatljivi troškovi (12)

Prihvatljivi rashodi (13)

Napredak u pogledu relevantnih zajedničkih pokazatelja i/ili pokazatelja za pojedine programe (14)

Ostvarenje

Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6   Usklađenost s člankom 13. stavkom 7. Uredbe (EU) br. 2021/1149

Navodi se ukupni kumulativni iznos nastalih i plaćenih rashoda za opremu, prijevozna sredstva ili izgradnju objekata koji su važni za sigurnost na temelju članka 13. stavka 7. Uredbe (EU) 2021/1149 prema podacima koji se elektronički pohranjuju u skladu s poljem 142. Priloga XVII. Uredbi (EU) 2021/1060.

Ovdje unijeti iznos

Potvrdite da ukupni kumulativni prihvatljivi trošak operacija odabranih za potporu za opremu, prijevozna sredstva ili izgradnju objekata koji su važni za sigurnost u skladu s člankom 13. stavkom 7. Uredbe (EU) 2021/1149 ne premašuje 35 % ukupne dodjele programa do kraja obračunske godine ili objasnite razloge za to. Osim toga, ako postoji rizik od prekoračenja praga do kraja programskog razdoblja, opišite mjere predviđene za njegovo ublažavanje ili navedite propisno opravdane razloge za prekoračenje praga.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 3 000 znakova

1.7   Tek 2024.: nastavak projekata – članak 34. stavak 4. točka (e) Uredbe (EU) 2021/1149

Izvješće o svim projektima koji su nastavljeni nakon 1. siječnja 2021. i koji su odabrani i pokrenuti na temelju Uredbe (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (15), u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (16).

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

2.   KOMPLEMENTARNOST

2.1   Komplementarnost s drugim fondovima Unije – članak 30. stavak 2. točka (c) Uredbe (EU) 2021/1149

Opišite komplementarnost i, prema potrebi, sinergije između djelovanja koja se podupiru iz Fonda i potpore iz drugih fondova Unije u području sigurnosti, na primjer:

Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) i Fonda za integrirano upravljanje granicama (IBMF), uključujući Instrument za upravljanje granicama i vize (BMVI) i Instrument za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere,

kohezijskih fondova, posebno Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR),

dijela programa Obzor Europa koji se odnosi na istraživanja u području sigurnosti,

programa Građani, ravnopravnost, prava i vrijednosti i programa Pravosuđe,

programa Digitalna Europa,

programa InvestEU,

Instrumenta za tehničku potporu,

zaliha u sustavu rescEU,

Instrumenta za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa, kao i

Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA).

Obratiti posebnu pozornost na:

komplementarnost s instrumentima Unije za vanjsko financiranje za djelovanja poduzeta u trećim zemljama ili u vezi s njima, s naglaskom na aspektima koji su u skladu s načelima i općim ciljevima vanjske politike Unije, kao i

upotrebu mehanizama za olakšavanje, kao što su organizacijski i postupovni aranžmani koji pomažu u postizanju komplementarnosti i, prema potrebi, sinergija, te svih mjera poduzetih za njihovo poboljšanje tijekom obračunske godine.

Prema potrebi opišite i sljedeće:

komplementarnost aktivnosti koje se provode iz perspektive jačanja međuagencijske suradnje (17),

sinergije u pogledu sigurnosti infrastrukture i javnih prostora, kibersigurnosti, zaštite žrtava i sprečavanja radikalizacije.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 6 000 znakova

2.2   Višenamjenska oprema i sustavi IKT-a – članak 5. stavak 4. Uredbe (EU) 2021/1149

Ukratko opišite relevantne operacije koje uključuju opremu i sustave IKT-a koji su kupljeni u okviru programa i djelomično se upotrebljavaju u komplementarnom području obuhvaćenom Uredbom (EU) 2021/1148 te za postizanje ciljeva Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike. Navedite mjesta na kojima su višenamjenska oprema i sustavi IKT-a bili uvedeni.

Kad je riječ o opremi, navedite i informacije o razdoblju u kojem se upotrebljavala u komplementarnim područjima Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 3 000 znakova

Za informacijski sustav Unije financiran na temelju Uredbe (EU) 2021/1149 koji služi i ciljevima Uredbe (EU) 2021/1148 (višenamjenski) ili aktivnostima koje se zahtijevaju na temelju pravnog okvira EU-a o interoperabilnosti (18), ispunite tablicu u nastavku.

Specifični cilj

Naziv operacije

Korisnik operacije

Cilj operacije

Razdoblje provedbe

Stopa sufinanciranja

Prihvatljivi troškovi (19)

Prihvatljivi rashodi (20)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   PRIMJENA PRAVNE STEČEVINE UNIJE – ČLANAK 30. STAVAK 2. TOČKA (D) UREDBE (EU) 2021/1149

Opišite kako je tijekom obračunske godine program pridonio provedbi relevantne pravne stečevine Unije (dio prava Unije) u području sigurnosti i razmjene relevantnih informacija te svim relevantnim akcijskim planovima.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

4.   KOMUNIKACIJA I VIDLJIVOST – ČLANAK 30. STAVAK 2. TOČKA (E) UREDBE (EU) 2021/1149

Opišite kako su djelatnosti povezane s komunikacijom i vidljivošću provedene tijekom obračunske godine. Konkretno, opišite napredak postignut u odnosu na ciljeve utvrđene u komunikacijskoj strategiji koji se mjeri relevantnim pokazateljima i njihovim ciljnim vrijednostima. Prema potrebi opišite primjere dobre prakse koji se odnose na informiranje ciljnih skupina i/ili širenje i iskorištavanje rezultata projekata.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

Navedite poveznicu na internetski portal iz članka 46. točke (b) Uredbe (EU) 2021/1060 i, ako se razlikuju, na internetske stranice iz članka 49. stavka 1. te uredbe

 

5.   UVJETI KOJI OMOGUĆUJU PROVEDBU I HORIZONTALNA NAČELA

5.1   Uvjeti koji omogućuju provedbu – članak 30. stavak 2. točka (f) Uredbe (EU) 2021/1149

Opišite kako je osigurano ispunjenje primjenjivih uvjeta koji omogućuju provedbu iz Priloga III. Uredbi (EU) 2021/1060 i njihova primjena tijekom obračunske godine, posebno u pogledu usklađenosti s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ako je relevantno, opišite sve promjene koje su utjecale na način na koji su ispunjeni uvjeti koji omogućuju provedbu, kako je predviđeno u članku 15. stavku 6. Uredbe (EU) 2021/1060.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 5 000 znakova

5.2   Usklađenost s horizontalnim načelima – članak 9. Uredbe (EU) br. 2021/1060

Opišite kako ste osigurali usklađenost s horizontalnim načelima utvrđenima u Uredbi o zajedničkim odredbama tijekom obračunske godine, posebno ravnopravnost žena i muškaraca te promicanje rodno osviještene politike, kao i izbjegavanje diskriminacije na temelju roda, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 5 000 znakova

6.   PROJEKTI U TREĆIM ZEMLJAMA ILI U VEZI S TREĆIM ZEMLJAMA – ČLANAK 30. STAVAK 2. TOČKA (G) UREDBE (EU) 2021/1149

Opišite sva djelovanja koja se provode u trećim zemljama ili u vezi s njima tijekom obračunske godine i kako ona stvaraju dodanu vrijednost Unije u postizanju ciljeva utvrđenih u okviru fonda. Navedite imena dotičnih trećih zemalja. Prema potrebi navedite savjetovanja s Komisijom prije odobrenja projekta (članak 13. stavak 11. Uredbe (EU) 2021/1149).

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 6 000 znakova

7.   SAŽETAK – ČLANAK 30. STAVAK 2. UREDBE (EU) 2021/1149

Dostavite sažetak odjeljaka od 1. do 6., koji će se prevesti i staviti na raspolaganje javnosti.

Sažetak mora sadržavati barem sve točke navedene u članku 30. stavku 2. i po mogućnosti bi se trebao na njih nadovezati.

Potiče se upotreba natuknica, podebljanog teksta ili informativnih naslova kako bi zainteresirani dionici mogli lako utvrditi glavna postignuća programa i glavne probleme koji utječu na njegovu uspješnost.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 7 500 znakova


(1)  To se odnosi na situaciju u kojoj postoji razlika između nominalne stope ostvarenja cilja koja se mjeri pokazateljima i stvarnog napretka u provedbi. Na primjer, nedovoljno izvješćivanje o ostvarenjima i rezultatima moglo bi biti posljedica problema s razvojem IT sustava, tekućih operacija za koje ostvarenja i rezultati još nisu prijavljeni, problema s prikupljanjem podataka koji dovode do sporog ili nepotpunog izvješćivanja itd.

(2)  To se odnosi na situaciju u kojoj niska stopa ostvarenja cilja nije posljedica sporog napretka, već netočnog ili nerealističnog postavljanja ciljeva. Može uključivati iskustva stečena u vezi s uspostavom metodologije za utvrđivanje ciljeva, kao što su pogrešne ili nepotpune pretpostavke ili problemi s odabranim referentnim vrijednostima, te sve planirane promjene te metodologije.

(3)  Na primjer, problemi povezani s natječajnim postupcima, problemi s revizijskim postupcima, problemi povezani s nedostatkom resursa na razini upravljačkog tijela, nepredviđeno kašnjenje u donošenju programa itd.

(4)  To može uključivati, na primjer, društveno-gospodarske ili političke čimbenike, promjene u regulatornom kontekstu itd.

(5)  Na primjer, problemi povezani s opsegom djelovanja (npr. kriteriji prihvatljivosti), mali interes korisnika ili sudionika, odstupanja u provedbi djelovanja itd.

(6)  Ako je to relevantno, uputite na preporuke mehanizma kontrole kvalitete i mehanizma evaluacije, kao što su: i. mehanizam evaluacije i praćenja schengenske pravne stečevine, u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.) i Uredbom Vijeća (EU) 2022/922 od 9. lipnja 2022. o uspostavi i funkcioniranju mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1053/2013 (SL L 160, 15.6.2022., str. 1.) ili ii. drugi mehanizmi kontrole kvalitete i evaluacije, prema potrebi.

(7)  U slučaju posebnih djelovanja transnacionalne prirode područje primjene ovog odjeljka razlikuje se ovisno o raspodjeli uloga i odgovornosti između vodećih država članica i drugih država članica sudionica, kao i o odabiru metode izvješćivanja. To je opisano u obavijesti Komisije od 14. veljače 2022. – Transnacionalna posebna djelovanja u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI), Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) i Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) – sporazumi među partnerima (Ares (2022)1060102).

(8)  Dodana vrijednost EU-a definira se kao rezultati koji premašuju ono što bi se postiglo samostalnim djelovanjem država članica.

(9)  Na primjer, u vezi s aktivnostima nabave ili drugim poduzetim pripremnim koracima.

(10)  Na primjer, u smislu ostvarenja, rezultata itd.

(11)  Kako je navedeno u obavijesti Komisije od 14. veljače 2022. (Ares (2022)1060102).

(12)  Ukupni prihvatljivi trošak odabranih operacija, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.

(13)  Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su korisnici prijavili upravljačkom tijelu, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.

(14)  Ako posebna djelovanja predstavljaju dodatak prethodnim operacijama i ne postoje namjenski mehanizmi praćenja, o ostvarenjima i rezultatima izvješćuje se razmjerno.

(15)  Uredba (EU) br. 513/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, Instrumenta za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala i upravljanja krizama i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2007/125/PUP (SL L 150, 20.5.2014., str. 93.).

(16)  Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (SL L 150, 20.5.2014., str. 112.).

(17)  Poput suradnje na razini Unije među državama članicama te između država članica i relevantnih tijela, ureda i agencija Unije, kao i suradnje na nacionalnoj razini među nadležnim tijelima u svakoj državi članici.

(18)  Uredba (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (SL L 135, 22.5.2019., str. 27.).

Uredba (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 (SL L 135, 22.5.2019., str. 85.).

(19)  Ukupni prihvatljivi trošak odabranih operacija, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.

(20)  Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su korisnici prijavili upravljačkom tijelu, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.


Top