EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0168

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/168 оd 25. siječnja 2023. o utvrđivanju predloška za godišnja izvješća o uspješnosti Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021.–2027. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća

C/2023/565

OJ L 24, 26.1.2023, p. 7–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/168/oj

26.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 24/7


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/168

оd 25. siječnja 2023.

o utvrđivanju predloška za godišnja izvješća o uspješnosti Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike za programsko razdoblje 2021.–2027. u skladu s Uredbom (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2021/1148 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi, u okviru Fonda za integrirano upravljanje granicama, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (1), a posebno njezin članak 29. stavak 5.,

nakon savjetovanja s Odborom za fondove u području unutarnjih poslova,

budući da:

(1)

Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća (2), zajedno s uredbama (EU) 2021/1147 (3), (EU) 2021/1148 i (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća (4) („uredbe za pojedine fondove”) o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju, Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike i Fonda za unutarnju sigurnost, čini okvir za financiranje sredstvima Unije kojim se doprinosi razvoju područja slobode, sigurnosti i pravde.

(2)

Uredbom (EU) 2021/1060, a posebno njezinim člankom 41. stavkom 7., od država članica zahtijeva se da Komisiji podnose godišnje izvješće o uspješnosti za svaki program u skladu s uredbama za pojedine fondove.

(3)

Kako bi se osigurali jedinstveni uvjeti u provedbi godišnjeg izvješćivanja te dosljednost i usporedivost informacija koje se dostavljaju Komisiji, Uredbom (EU) 2021/1148 utvrđuje se potreba da se provedbenim aktom izradi predložak za godišnja izvješća o uspješnosti.

(4)

U skladu s Protokolom br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženim Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Irska ne sudjeluje u Uredbi (EU) 2021/1148. Stoga ova Uredba nije obvezujuća za Irsku.

(5)

U skladu s člankom 4. Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji i Ugovoru o funkcioniranju Europske unije, Danska je provela Uredbu (EU) 2021/1148 u svojem nacionalnom zakonodavstvu. Stoga je ova Uredba obvezujuća za Dansku.

(6)

U pogledu Islanda i Norveške ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine (5) u smislu Sporazuma između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, koje pripadaju području iz članka 1. točke A i B Odluke Vijeća 1999/437/EZ (6).

(7)

Međutim, u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1148, za sudjelovanje Islanda i Norveške u Instrumentu za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike potrebni su aranžmani za utvrđivanje prirode i načina takvog sudjelovanja u skladu s relevantnim odredbama njihovih sporazuma o pridruživanju. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na Island i Norvešku tek nakon sklapanja takvih sporazuma.

(8)

U pogledu Švicarske ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (7), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i B Odluke 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2008/146/EZ (8).

(9)

Međutim, u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1148, za sudjelovanje Švicarske u Instrumentu za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike potrebni su aranžmani za utvrđivanje prirode i načina takvog sudjelovanja u skladu s relevantnim odredbama njezinog sporazuma o pridruživanju. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na Švicarsku tek nakon sklapanja takvih sporazuma.

(10)

U pogledu Lihtenštajna ova Uredba predstavlja razvoj odredaba schengenske pravne stečevine u smislu Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Lihtenštajna provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (9), koje pripadaju području iz članka 1. točaka A i B Odluke Vijeća 1999/437/EZ u vezi s člankom 3. Odluke Vijeća 2011/350/EU (10).

(11)

Međutim, u skladu s člankom 7. stavkom 6. Uredbe (EU) 2021/1148, za sudjelovanje Lihtenštajna u Instrumentu za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike potrebni su aranžmani za utvrđivanje prirode i načina takvog sudjelovanja u skladu s relevantnim odredbama njezinog sporazuma o pridruživanju. Stoga bi se ova Uredba trebala primjenjivati na Lihtenštajn tek nakon sklapanja takvih sporazuma.

(12)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih ovom Uredbom i osiguralo da nema kašnjenja u provedbi programa, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Ovom se Uredbom utvrđuje predložak za godišnja izvješća o uspješnosti Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike iz članka 41. stavka 7. Uredbe (EU) 2021/1060 i članka 29. Uredbe (EU) 2021/1148.

Predložak je utvrđen u Prilogu.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Bruxellesu 25. siječnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 251, 15.7.2021., str. 48.

(2)  Uredba (EU) 2021/1060 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. lipnja 2021. o utvrđivanju zajedničkih odredaba o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu plus, Kohezijskom fondu, Fondu za pravednu tranziciju i Europskom fondu za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu te financijskih pravila za njih i za Fond za azil, migracije i integraciju, Fond za unutarnju sigurnost i Instrument za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (SL L 231, 30.6.2021., str. 159.).

(3)  Uredba (EU) 2021/1147 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za azil, migracije i integraciju (SL L 251, 15.7.2021., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2021/1149 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Fonda za unutarnju sigurnost (SL L 251, 15.7.2021., str. 94.).

(5)  SL L 176, 10.7.1999., str. 36.

(6)  Odluka Vijeća 1999/437/EZ od 17. svibnja 1999. o određenim aranžmanima za primjenu Sporazuma sklopljenog između Vijeća Europske unije i Republike Islanda i Kraljevine Norveške o pridruživanju tih dviju država provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 176, 10.7.1999., str. 31.).

(7)  SL L 53, 27.2.2008., str. 52.

(8)  Odluka Vijeća 2008/146/EZ od 28. siječnja 2008. o sklapanju, u ime Europske zajednice, Sporazuma između Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pridruživanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine (SL L 53, 27.2.2008., str. 1.).

(9)  SL L 160, 18.6.2011., str. 21.

(10)  Odluka Vijeća 2011/350/EU od 7. ožujka 2011. o sklapanju Protokola između Europske unije, Europske zajednice, Švicarske Konfederacije i Kneževine Lihtenštajna o pristupanju Kneževine Lihtenštajna Sporazumu Europske unije, Europske zajednice i Švicarske Konfederacije o pristupanju Švicarske Konfederacije provedbi, primjeni i razvoju schengenske pravne stečevine, u vezi s ukidanjem kontrola na unutarnjim granicama i kretanju osoba, u ime Europske unije (SL L 160, 18.6.2011., str. 19.).


PRILOG

Predložak za godišnja izvješća o uspješnosti koje države članice podnose Komisiji o Instrumentu za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike, kako je navedeno u članku 29. Uredbe (EU) 2021/1148

UTVRĐIVANJE

CCI

 

Naslov

 

Verzija

 

Obračunska godina

 

Datum odobrenja izvješća od strane odbora za praćenje

 

1.   Uspješnost

1.1.   Napredak u provedbi – članak 29. stavak 2. točka (a) Uredbe (EU) 2021/1148

Za svaki specifični cilj izvješćuje se o napretku u provedbi programa i postizanju ključnih etapa i ciljnih vrijednosti utvrđenih u njemu, uzimajući u obzir najnovije podatke za obračunsku godinu, kako je propisano člankom 42. Uredbe (EU) 2021/1060. To se odnosi na kumulativne podatke dostavljene do 31. srpnja godine koja prethodi godini u kojoj je izvješće podneseno.

U okviru svakog specifičnog cilja informacije o napretku trebale bi po mogućnosti biti strukturirane prema provedbenim mjerama, indikativnim mjerama i željenim ishodima utvrđenima u programu.

Opišite i sve poduzete korake i relevantne aktivnosti povezane s provedbom partnerstva u skladu s člankom 8. stavkom 2. Uredbe (EU) 2021/1060.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 7 000 znakova

1.2.   Problemi koji utječu na uspješnost – članak 29. stavak 2. točka (b) Uredbe (EU) 2021/1148

Za svaki specifični cilj opišite sve probleme koji utječu na uspješnost programa tijekom obračunske godine i sve mjere poduzete za njihovo rješavanje.

Kad god je to moguće i relevantno, potičemo vas da pravite razliku među problemima koji se odnose na:

nedovoljno izvješćivanje o postignućima (1),

utvrđivanje cilja (2),

postupovna kašnjenja i administrativne kapacitete (3),

promjenu konteksta (4),

osmišljavanje i/ili provedbu operacija (5), kao i

bilo koje drugo pitanje.

Opišite sve promjene strategije ili nacionalnih ciljeva ili sve čimbenike koji bi mogli dovesti do promjena u budućnosti, kao i izmjene koje su zbog tih promjena nastale u ciljnim vrijednostima procijenjenima u skladu s metodologijom za utvrđivanje okvira uspješnosti.

Uključite informacije o svim obrazloženim mišljenjima Komisije u vezi s postupcima zbog povrede na temelju članka 258. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) koja su povezana s provedbom Instrumenta.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 7 000 znakova

1.3.   Posebne mjere ublažavanja

Prema potrebi, ukratko opišite kako su programske aktivnosti pridonijele ublažavanju učinaka svih relevantnih i naglih promjena u pritisku na upravljanje vanjskim granicama koje su posljedica bilo kakvog nepredviđenog pogoršanja socioekonomske ili političke situacije u trećim zemljama. Kad god je to moguće, navedite količinu resursa preraspodijeljenih u tu svrhu te povezana ostvarenja i postignute rezultate.

Obratiti posebnu pozornost na aktivnosti koje se provode kako bi se ublažili učinci tih naglih promjena i čija postignuća možda nisu u potpunosti obuhvaćena zajedničkim pokazateljima ostvarenja i rezultata.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

1.4.   Operativna potpora – članak 16. stavak 3. Uredbe (EU) 2021/1148

Ako je operativna potpora korištena tijekom obračunske godine, opišite kako se njome pridonijelo postizanju ciljeva Instrumenta (6).

Pojasnite je li operativna potpora upotrijebljena za rad i održavanje opsežnih informacijskih sustava, uključujući europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS).

Ako ukupni kumulativni prihvatljivi trošak operativne potpore za operacije odabrane za potporu premašuje 33 % ukupnih sredstava dodijeljenih programu na kraju obračunske godine, objasnite razloge. Osim toga, ako postoji rizik od prekoračenja praga do kraja programskog razdoblja, opišite mjere predviđene za njegovo ublažavanje.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

1.5.   Posebna djelovanja (7)

Opišite glavna postignuća svih posebnih djelovanja provedenih tijekom obračunske godine i način na koji su ona doprinijela postizanju ciljeva programa i stvaranju dodane vrijednosti Unije (8).

Opišite kako su pojedinačne mjere napredovale, kako u postupovnom (9) tako i u operativnom (10) smislu, te istaknite sve probleme koji utječu na njihovu uspješnost, posebno svaki rizik od iskorištavanja premalo sredstava.

Ako je relevantno, raščlanite te informacije po projektima. Ako se očekuje bilo kakvo odstupanje od izvornog plana, objasnite razloge za to, opišite sve poduzete mjere ublažavanja i navedite revidirani raspored.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 5 000 znakova

U tablicu u nastavku unesite pojedinosti o svim posebnim nacionalnim djelovanjima koja se provode u okviru programa. Izvješćivanje o posebnim transnacionalnim djelovanjima trebalo bi biti u skladu s odabranom opcijom izvješćivanja (11).

Specifični cilj

Naziv/referentni broj djelovanja

Korisnik

Razdoblje provedbe

Prihvatljivi troškovi (12)

Prihvatljivi rashodi (13)

Napredak u pogledu relevantnih zajedničkih pokazatelja i/ili pokazatelja za pojedine programe (14)

Ostvarenje

Rezultat

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.   ETIAS – članak 29. stavak 2. točka (g) Uredbe (EU) 2021/1148

Navedite informacije o rashodima u skladu s člankom 85. stavcima 2. i 3. Uredbe (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća (15) koji su uključeni u račune na temelju članka 98. Uredbe (EU) 2021/1060, u skladu s naslovima navedenima u tablici u nastavku.

Vrsta troška

Rashodi u obračunskoj godini

Opsežni informacijski sustavi – europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) – članak 85. stavak 2. Uredbe (EU) 2018/1240

 

Opsežni informacijski sustavi – europski sustav za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) – članak 85. stavak 3. Uredbe (EU) 2018/1240

 

1.7.   Tek 2024.: nastavak projekata – članak 33. stavak 4. točka (e) Uredbe (EU) 2021/1148

Izvješće o svim projektima koji su nastavljeni nakon 1. siječnja 2021. i koji su odabrani i pokrenuti na temelju Uredbe (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (16), u skladu s Uredbom (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (17).

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

2.   Komplementarnost

2.1.   Komplementarnost s drugim fondovima Unije – članak 29. stavak 2. točka (c) Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite komplementarnost i, prema potrebi, sinergije ostvarene tijekom obračunske godine između djelovanja koja se podupiru iz Instrumenta i potpore iz drugih fondova Unije, posebno Instrumenta za financijsku potporu namijenjenu opremi za carinske provjere, Fonda za unutarnju sigurnost, Fonda za azil, migracije i integraciju, instrumenata Unije za financiranje vanjskog djelovanja ili povezanih s pomorskim operacijama višenamjenske prirode (18).

Opišite i komplementarnost aktivnosti koje se provode iz perspektive jačanja međuagencijske suradnje (19), uključujući suradnju s Agencijom za europsku graničnu i obalnu stražu i relevantnim nacionalnim tijelima.

Obratiti posebnu pozornost na:

komplementarnost sa svim instrumentima Unije za vanjsko financiranje za djelovanja poduzeta u trećim zemljama ili u vezi s njima, s naglaskom na aspektima koji su u skladu s načelima i općim ciljevima vanjske politike Unije,

upotrebu mehanizama za olakšavanje, kao što su postojeći organizacijski i postupovni aranžmani koji pomažu u postizanju sinergija i komplementarnosti, te svih djelovanja poduzetih za njihovo poboljšanje tijekom obračunske godine.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 6 000 znakova

2.2.   Višenamjenska oprema i sustavi IKT-a – članak 13. stavak 14. Uredbe (EU) 2021/1148

Ukratko opišite relevantne operacije koje uključuju opremu i sustave IKT-a kupljene uz potporu programa tijekom obračunske godine i koji se upotrebljavaju u komplementarnim područjima carinskih provjera, pomorskim operacijama višenamjenske prirode ili za postizanje ciljeva Fonda za unutarnju sigurnost i Fonda za azil, migracije i integraciju. Navedite mjesta na kojima su višenamjenska oprema i sustavi IKT-a bili uvedeni.

Kad je riječ o opremi, navedite i informacije o razdoblju u kojem se oprema upotrebljavala u komplementarnim područjima.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 3 000 znakova

Za informacijski sustav Unije financiran na temelju Uredbe (EU) 2021/1148 koji služi i ciljevima Uredbe (EU) 2021/1147 i Uredbe (EU) 2021/1149 (višenamjenski) ili aktivnostima koje se zahtijevaju na temelju pravnog okvira Unije o interoperabilnosti (20), ispunite tablicu u nastavku.

Specifični cilj

Naziv operacije

Korisnik operacije

Cilj operacije

Razdoblje provedbe

Stopa sufinanciranja

Prihvatljivi troškovi  (21)

Prihvatljivi rashodi  (22)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.   Višegodišnje planiranje za kupnju opreme – članak 13. stavak 14. točka (d) Uredbe (EU) 2021/1148

Utvrditi višegodišnji plan za očekivanu kupnju opreme u okviru Instrumenta.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 3 000 znakova

3.   Primjena pravne stečevine Unije – članak 29. Stavak 2. Točka (d) Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite ukratko kako je tijekom obračunske godine program pridonio provedbi relevantne pravne stečevine Unije (dio prava Unije), posebno u području Schengena, upravljanja granicama i vizne politike te svim relevantnim akcijskim planovima.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

4.   Komunikacija i vidljivost – članak 29. Stavak 2. Točka (e) Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite kako su djelatnosti povezane s komunikacijom i vidljivošću i provedene tijekom obračunske godine. Konkretno, opišite napredak postignut u odnosu na ciljeve utvrđene u komunikacijskoj strategiji koji se mjeri relevantnim pokazateljima i njihovim ciljnim vrijednostima. Prema potrebi opišite primjere dobre prakse koji se odnose na informiranje ciljnih skupina i/ili širenje i iskorištavanje rezultata projekata.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 4 000 znakova

Navedite poveznicu na internetski portal iz članka 46. točke (b) Uredbe (EU) 2021/1060 i, ako se razlikuje, na internetske stranice iz članka 49. stavka 1. te uredbe

 

5.   Uvjeti koji omogućuju provedbu i horizontalna načela

5.1.   Uvjeti koji omogućuju provedbu – članak 29. stavak 2. točka (f) Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite kako je osigurano ispunjenje primjenjivih uvjeta koji omogućuju provedbu iz Priloga III. Uredbi (EU) 2021/1060 i njihova primjena tijekom obračunske godine, posebno u pogledu usklađenosti s Poveljom Europske unije o temeljnim pravima. Ako je relevantno, opišite sve promjene koje su utjecale na način na koji su ispunjeni uvjeti koji omogućuju provedbu, kako je predviđeno u članku 15. stavku 6. Uredbe (EU) 2021/1060.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 5 000 znakova

5.2.   Usklađenost s horizontalnim načelima – članak 9. Uredbe (EU) 2021/1060

Opišite kako ste osigurali usklađenost s horizontalnim načelima utvrđenima u Uredbi o zajedničkim odredbama tijekom obračunske godine, posebno ravnopravnost žena i muškaraca te promicanje rodno osviještene politike, kao i izbjegavanje diskriminacije na temelju roda, rasnog ili etničkog podrijetla, vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili seksualne orijentacije.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 5 000 znakova

6.   Projekti u trećim zemljama ili u vezi s trećim zemljama – članak 29. Stavak 2. Točka (h) Uredbe (EU) 2021/1148

Opišite sva djelovanja koja se provode u trećim zemljama ili u vezi s njima tijekom obračunske godine i kako ona stvaraju dodanu vrijednost Unije u postizanju ciljeva utvrđenih u okviru Instrumenta. Navedite imena dotičnih trećih zemalja. Opišite kako djelovanja koje se podupiru iz Instrumenta nisu usmjerene na razvoj, služe interesu unutarnjih politika Unije i u skladu su s aktivnostima koje se poduzimaju unutar Europske unije. Prema potrebi navedite savjetovanja s Komisijom prije odobrenja projekta (članak 13. stavak 12. Uredbe (EU) 2021/1148).

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 6 000 znakova

7.   Sažetak – članak 29. Stavak 2. Uredbe (EU) 2021/1148

Dostavite sažetak odjeljaka od 1. do 6., koji će se prevesti i staviti na raspolaganje javnosti.

Sažetak mora sadržavati barem sve točke navedene u članku 29. stavku 2. i po mogućnosti bi se trebao na njih nadovezati.

Potiče se upotreba natuknica, podebljanog teksta ili informativnih naslova kako bi zainteresirani dionici mogli lako utvrditi glavna postignuća programa i glavne probleme koji utječu na njegovu uspješnost.

Ovdje umetnuti tekst. Najveća duljina: 7 500 znakova


(1)  To se odnosi na situaciju u kojoj postoji razlika između nominalne stope ostvarenja cilja koja se mjeri pokazateljima i stvarnog napretka u provedbi. Na primjer, nedovoljno izvješćivanje o ostvarenjima i rezultatima moglo bi biti posljedica problema s razvojem IT sustava, tekućih operacija za koje ostvarenja i rezultati još nisu prijavljeni, problema s prikupljanjem podataka koji dovode do sporog ili nepotpunog izvješćivanja itd.

(2)  To se odnosi na situaciju u kojoj niska stopa ostvarenja cilja nije posljedica sporog napretka, već netočnog ili nerealističnog postavljanja ciljeva. Može uključivati iskustva stečena u vezi s uspostavom metodologije za utvrđivanje ciljeva, kao što su pogrešne ili nepotpune pretpostavke ili problemi s odabranim referentnim vrijednostima, te sve planirane promjene te metodologije.

(3)  Na primjer, problemi povezani s natječajnim postupcima, problemi s revizijskim postupcima, problemi povezani s nedostatkom resursa na razini upravljačkog tijela, nepredviđeno kašnjenje u donošenju programa itd.

(4)  To može uključivati, na primjer, društveno-gospodarske ili političke čimbenike, promjene u regulatornom kontekstu itd.

(5)  Na primjer, problemi povezani s opsegom djelovanja (npr. kriteriji prihvatljivosti), mali interes korisnika ili sudionika, odstupanja u provedbi djelovanja itd.

(6)  Ako je relevantno, navedite informacije obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2021/1148 i dostupne kao rezultat schengenskih evaluacija provedenih u skladu s Uredbom Vijeća (EU) br. 1053/2013 od 7. listopada 2013. o uspostavi mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Odluke Izvršnog odbora od 16. rujna 1998. o uspostavi Stalnog odbora za ocjenu i provedbu Schengena (SL L 295, 6.11.2013., str. 27.) i Uredbom Vijeća (EU) 2022/922 od 9. lipnja 2022. o uspostavi i funkcioniranju mehanizma evaluacije i praćenja za provjeru primjene schengenske pravne stečevine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1053/2013 (SL L 160, 15.6.2022., str. 1.). Isto tako, prema potrebi, navedite procjene ranjivosti provedene u skladu s Uredbom (EU) 2019/1896 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2019. o europskoj graničnoj i obalnoj straži, uključujući preporuke nakon schengenskih evaluacija i procjena ranjivosti (SL L 295, 14.11.2019., str. 1.) i povezane preporuke.

(7)  U slučaju posebnih djelovanja transnacionalne prirode područje primjene ovog odjeljka razlikuje se ovisno o raspodjeli uloga i odgovornosti između vodećih država članica i drugih država članica sudionica, kao i o odabiru metode izvješćivanja. To je opisano u obavijesti Komisije od 14. veljače 2022. – Transnacionalna posebna djelovanja u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI), Instrumenta za financijsku potporu u području upravljanja granicama i vizne politike (BMVI) i Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) – sporazumi među partnerima (Ares (2022)1060102).

(8)  Dodana vrijednost EU-a definira se kao rezultati koji premašuju ono što bi se postiglo samostalnim djelovanjem država članica.

(9)  Na primjer, u vezi s aktivnostima nabave ili drugim poduzetim pripremnim koracima.

(10)  Na primjer, u smislu ostvarenja, rezultata itd.

(11)  Kako je navedeno u obavijesti Komisije od 14. veljače 2022. (Ares (2022)1060102).

(12)  Ukupni prihvatljivi trošak odabranih operacija, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.

(13)  Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su korisnici prijavili upravljačkom tijelu, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.

(14)  Ako posebna djelovanja predstavljaju dodatak prethodnim operacijama i ne postoje namjenski mehanizmi praćenja, o ostvarenjima i rezultatima izvješćuje se razmjerno.

(15)  Uredba (EU) 2018/1240 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. rujna 2018. o uspostavi europskog sustava za informacije o putovanjima i odobravanje putovanja (ETIAS) i izmjeni uredaba (EU) br. 1077/2011, (EU) br. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 i (EU) 2017/2226 (SL L 236, 19.9.2018., str. 1.).

(16)  Uredba (EU) br. 515/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o uspostavljanju, u okviru Fonda za unutarnju sigurnost, instrumenta za financijsku potporu u području vanjskih granica i viza i stavljanju izvan snage Odluke br. 574/2007/EZ (SL L 150, 20.5.2014., str. 143.).

(17)  Uredba (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o utvrđivanju općih odredaba o Fondu za azil, migracije te integraciju i o Instrumentu za financijsku potporu u području policijske suradnje, sprečavanja i suzbijanja kriminala te upravljanja krizama (SL L 150, 20.5.2014., str. 112.).

(18)  Konkretno, npr. Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju – Globalna Europa i Instrument pretpristupne pomoći (IPA).

(19)  Poput suradnje na razini Unije među državama članicama te između država članica i relevantnih tijela, ureda i agencija Unije, kao i suradnje na nacionalnoj razini među nadležnim tijelima u svakoj državi članici.

(20)  Uredba (EU) 2019/817 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području granica i viza i izmjeni uredaba (EZ) br. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 i (EU) 2018/1861 Europskog parlamenta i Vijeća te odluka Vijeća 2004/512/EZ i 2008/633/PUP (SL L 135, 22.5.2019., str. 27.).

Uredba (EU) 2019/818 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a u području policijske i pravosudne suradnje, azila i migracija i izmjeni uredaba (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 i (EU) 2019/816 (SL L 135, 22.5.2019., str. 85.).

(21)  Ukupni prihvatljivi trošak odabranih operacija, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.

(22)  Ukupni iznos prihvatljivih rashoda koji su korisnici prijavili upravljačkom tijelu, kako je prijavljen Komisiji do 31. srpnja posljednje obračunske godine.


Top