EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0158

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/158 оd 23. siječnja 2023. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/2019 u pogledu određenog bilja za sadnju vrsta Prunus domestica i Prunus cerasifera podrijetlom iz Ukrajine

C/2023/365

SL L 22, 24.1.2023, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/158/oj

24.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 22/15


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/158

оd 23. siječnja 2023.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2018/2019 u pogledu određenog bilja za sadnju vrsta Prunus domestica i Prunus cerasifera podrijetlom iz Ukrajine

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje i o izmjeni uredaba (EU) br. 228/2013, (EU) br. 652/2014 i (EU) br. 1143/2014 Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 69/464/EEZ, 74/647/EEZ, 93/85/EEZ, 98/57/EZ, 2000/29/EZ, 2006/91/EZ i 2007/33/EZ (1), a posebno njezin članak 42. stavak 4. prvi podstavak,

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2019 (2) utvrđen je popis visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta na temelju preliminarne procjene rizika.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/2018 (3) utvrđena su posebna pravila o postupku koji treba slijediti kako bi se provela procjena rizika povezanog s tim visokorizičnim biljem, biljnim proizvodima i drugim predmetima u smislu članka 42. stavka 4. Uredbe (EU) 2016/2031.

(3)

Nakon preliminarne procjene rizika 34 roda i jedna vrsta bilja za sadnju podrijetlom iz svih trećih zemalja uvršteni su u Prilog Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019 kao visokorizično bilje, uključujući rod Prunus L.

(4)

Ukrajina je 18. listopada 2019. Komisiji podnijela zahtjev za izvoz u Uniju bilja za sadnju vrste Prunus domestica cijepljenog na podloge vrste Prunus cerasifera, koje je golog korijenja, u stanju mirovanja i bez lišća. Zahtjev je potkrijepljen odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

(5)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) donijela je 17. svibnja 2022. znanstveno mišljenje o procjeni rizika robe za bilje za sadnju vrste Prunus domestica podrijetlom iz Ukrajine (4). Agencija je utvrdila da su za navedeno bilje za sadnju relevantni štetni organizmi Lopholeucaspis japonica, Eotetranychus prunicola, Erwinia amylovora i Xanthomonas arboricola pv. pruni, ocijenila je mjere za smanjenje rizika opisane u dokumentaciji i procijenila vjerojatnost da je ta roba slobodna od navedenih štetnih organizama.

(6)

Organizam Lopholeucaspis japonica naveden je kao karantenski štetni organizam Unije u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2019/2072 (5). Organizmi Erwinia amylovora i Xanthomonas arboricola pv. pruni navedeni su kao karantenski štetni organizmi zaštićenih područja u Prilogu III. odnosno kao regulirani nekarantenski štetni organizmi Unije u Prilogu IV. toj uredbi.

(7)

Organizam Eotetranychus prunicola još nije uvršten na popis karantenskih štetnih organizama Unije. Međutim, na temelju dokaza koje su dostavile države članice, utjecaj tog štetnog organizma na njegove biljke domaćine u Uniji nije znatan. Stoga u pogledu tog štetnog organizma nisu potrebni nikakvi uvozni zahtjevi.

(8)

Na temelju mišljenja Agencije fitosanitarni rizik od unosa u Uniju bilja za sadnju vrste Prunus domestica, golog korijenja, u stanju mirovanja i bez lišća, cijepljenog na podloge vrste Prunus cerasifera podrijetlom iz Ukrajine, smatra se prihvatljivim ako su ispunjeni odgovarajući uvozni zahtjevi iz Priloga VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2019/2072.

(9)

Stoga je primjereno da se bilje za sadnju vrste Prunus domestica, golog korijenja, u stanju mirovanja i bez lišća, cijepljeno na podloge vrste Prunus cerasifera podrijetlom iz Ukrajine više ne smatra visokorizičnim biljem.

(10)

Provedbenu uredbu (EU) 2018/2019 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Radi ispunjavanja obveza Unije koje proizlaze iz Sporazuma Svjetske trgovinske organizacije o primjeni sanitarnih i fitosanitarnih mjera (6), s uvozom te robe trebalo bi se nastaviti u što kraćem roku. Stoga bi ova Uredba trebala stupiti na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(12)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2018/2019 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 23. siječnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 317, 23.11.2016., str. 4.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2019 od 18. prosinca 2018. o utvrđivanju privremenog popisa visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda ili drugih predmeta u smislu članka 42. Uredbe (EU) 2016/2031 te popisa bilja za koje nije obvezan fitosanitarni certifikat za unos u Uniju u smislu članka 73. te uredbe (SL L 323, 19.12.2018., str. 10.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/2018 оd 18. prosinca 2018. o utvrđivanju posebnih pravila u vezi s postupkom koji treba slijediti kako bi se provela procjena rizika visokorizičnog bilja, biljnih proizvoda i drugih predmeta u smislu članka 42. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 323, 19.12.2018., str. 7.).

(4)  Odbor PLH EFSA-e (Odbor EFSA-e za zdravlje bilja), 2022. Scientific Opinion on the commodity risk assessment of Prunus domestica plants from Ukraine (Znanstveno mišljenje o procjeni rizika robe za bilje vrste Prunus domestica podrijetlom iz Ukrajine). EFSA Journal 2022.;20(6):7391, 76 str. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2022.7391.

(5)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/2072 оd 28. studenoga 2019. o utvrđivanju jedinstvenih uvjeta za provedbu Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zaštitnih mjera protiv organizama štetnih za bilje te o stavljanju izvan snage Uredbe Komisije (EZ) br. 690/2008 i izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/2019 (SL L 319, 10.12.2019., str. 1.).

(6)  SL L 336, 23.12.1994., str. 40.


PRILOG

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2018/2019

U točki 1. Priloga Provedbenoj uredbi (EU) 2018/2019, u tablici u drugom stupcu „Opis”, unos za Prunus L. zamjenjuje se sljedećim:

Prunus L., osim bilja za sadnju vrste Prunus domestica, golog korijenja, u stanju mirovanja, bez lišća, cijepljenog na podloge vrste Prunus cerasifera, podrijetlom iz Ukrajine”.


Top