EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0121

Provedbena uredba Komisije (EU) 2023/121 оd 17. siječnja 2023. o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2021/1165 o odobravanju određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

C/2023/243

OJ L 16, 18.1.2023, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/121/oj

18.1.2023   

HR

Službeni list Europske unije

L 16/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2023/121

оd 17. siječnja 2023.

o izmjeni i ispravku Provedbene uredbe (EU) 2021/1165 o odobravanju određenih proizvoda i tvari za uporabu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 24. stavak 9.,

budući da:

(1)

U skladu s postupkom predviđenim u članku 24. stavku 7. Uredbe (EU) 2018/848 države članice dostavile su dokumentaciju o određenim tvarima drugim državama članicama i Komisiji radi njihova odobravanja i uvrštavanja u priloge I., II., III. i V. Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/1165 (2). Tu su dokumentaciju pregledale Stručna skupina za tehničko savjetovanje o ekološkoj proizvodnji (EGTOP) i Komisija.

(2)

U svojim preporukama o aktivnim tvarima sadržanima u sredstvima za zaštitu bilja (3), EGTOP je preporučio da se uporaba tvari Talk E553b doda osnovnim tvarima dopuštenima u ekološkoj proizvodnji. EGTOP je preporučio i da se među niskorizičnim aktivnim tvarima koje se upotrebljavaju u ekološkoj poljoprivredi navedu sljedeće tvari: i. ABE-IT 56, pod uvjetom da nije dobiven iz sojeva GMO-a ni uporabom uzgojnih supstrata koji potječu od GMO-a; ii. „željezov pirofosfat” te iii. „vodeni ekstrakt iz proklijalih sjemenki biljke slatki Lupinus albus”. Stoga bi uporabu tih tvari trebalo odobriti.

(3)

EGTOP je nadalje preporučio da se omogući uporaba deltametrina u klopkama s posebnim atraktantima protiv Rhagoletis completa. Stoga bi tu uporabu deltametrina trebalo odobriti u skladu s posebnim uvjetima i ograničenjima.

(4)

Na temelju preporuka EGTOP-a o gnojivima, poboljšivačima tla i hranjivim tvarima (3), trebalo bi odobriti uporabu sljedećih tvari: i. oporabljeni struvit i taložne fosfatne soli, pod uvjetom da ispunjavaju zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i da životinjski gnoj kao sirovina ne potječe iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja; ii. kalijev klorid (MOP) prirodnog podrijetla; te iii. natrijev nitrat koji se upotrebljava za proizvodnju algi na zemljištu u zatvorenim sustavima.

(5)

Na temelju preporuka EGTOP-a o hrani (5) trebalo bi odobriti uporabu sljedećih tvari: i. monodikalcijev fosfat koji se upotrebljava kao krmivo mineralnog podrijetla; ii. osim onih dobivenih od Saccharomyces cerevisiae ili Saccharomyces carlsbergensis, svi odobreni kvasci i proizvodi od kvasca koji se upotrebljavaju kao krmiva; iii. ksantan guma koja se upotrebljava kao tehnološki dodatak hrani za životinje iz funkcionalne skupine „Emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači i tvari za želiranje”; iv. ilit-montmorilonit-kaolinit i sepiolitna glina koji se upotrebljavaju kao tehnološki dodaci hrani za životinje iz funkcionalne skupine „Veziva i tvari za sprečavanje zgrudnjavanja”; i v. bentonit koji se upotrebljava kao tehnološki dodatak hrani za životinje iz nove funkcionalne skupine „Tvari za smanjenje kontaminacije hrane za životinje mikotoksinima”.

(6)

Na temelju dodatne preporuke EGTOP-a o hrani za životinje (6) betain, anhidrid trenutačno je odobren samo za monogastrične životinje u Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165. Međutim, preporuka EGTOP-a temeljila se na dokumentaciji za betain, anhidrid koji se upotrebljava kao prehrambeni dodatak za perad, svinje i ribu. Stoga bi odobrenje betaina, anhidrida trebalo izdati i za hranidbu ribe.

(7)

Na temelju preporuka EGTOP-a o hrani za kućne ljubimce (5) trebalo bi odobriti uporabu sljedećih tvari: i. pentanatrijev trifosfat (STPP) i dinatrijev dihidrogen difosfat (SAPP) koji se upotrebljavaju kao krmivo mineralnog podrijetla; ii. karagenan; iii. karuba guma, pod uvjetom da se dobiva postupkom prženja; iv. akacija (gumi arabika), koja se upotrebljava kao tvar za želiranje i/ili emulgator; v. taurin koji se upotrebljava kao prehrambeni dodatak za mačke i pse; i vi. amonijev klorid koji se upotrebljava kao zootehnički dodatak za mačke.

(8)

Na temelju preporuka EGTOP-a o hrani (5) trebalo bi odobriti uporabu sljedećih tvari: i. silicijev dioksid koji se upotrebljava kao tvar za sprečavanje zgrudnjavanja kakao praha u automatima za distribuciju pića; i ii. ekstrakt kolofonija i ekstrakt hmelja kao antimikrobna sredstva u proizvodnji hrane biljnog podrijetla.

(9)

Provedbenom uredbom (EU) 2021/1165 predviđeno je da se gellan guma odobrava od 1. siječnja 2023. samo ako je iz ekološke proizvodnje. Međutim, nije dostupna dovoljna količina gellan gume iz ekološke proizvodnje. Kako bi se gospodarskim subjektima omogućio nastavak proizvodnje hrane, primjenu tog zahtjeva trebalo bi odgoditi.

(10)

Guar guma E 412 navedena je u dijelu B Priloga III. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165 kao vezivo i tvar za sprečavanje zgrudnjavanja u tehnološkim dodacima. Međutim, u registru dodataka hrani za životinje Europske unije naveden je pod kategorijom „Emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači i tvari za želiranje”. Tu pogrešku treba ispraviti.

(11)

Talk E 553b odobren je kao prehrambeni aditiv u hrani biljnog podrijetla Uredbom Komisije (EZ) br. 889/2008 (7). Ta uporaba nije bila uvrštena u Prilog V. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165. Tu pogrešku treba ispraviti.

(12)

Provedbenu uredbu (EU) 2021/1165 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti i ispraviti.

(13)

Uključivanje talka E 553b kao prehrambenog aditiva greškom je ograničeno, a neki subjekti u ekološkoj proizvodnji možda su ga nastavili upotrebljavati kao prehrambeni aditiv u hrani biljnog podrijetla. Tu bi pogrešku stoga trebalo ispraviti retroaktivno od datuma stupanja na snagu Provedbene uredbe (EU) 2021/1165.

(14)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Provedbene uredbe (EU) 2021/1165

Provedbena uredba (EU) 2021/1165 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog I. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

2.

Prilog II. mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi;

3.

Prilog III. mijenja se u skladu s Prilogom III. ovoj Uredbi;

4.

Prilog V. mijenja se u skladu s Prilogom IV. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ispravci Provedbene uredbe (EU) 2021/1165

Provedbena uredba (EU) 2021/1165 ispravlja se kako slijedi:

1.

točka 1. (Tehnološki dodaci) dijela B Priloga III. ispravlja se kako slijedi:

(a)

u točki (c) dodaje se sljedeći unos:

„E 412

Guar guma”

 

(b)

u točki (d) briše se unos za „E 412 Guar gumu”;

2.

u odjeljku A.1 (Prehrambeni aditivi, uključujući nosače) dijela A Priloga V. unos za „E 553b Talk” zamjenjuje se sljedećim:

„E 553b

Talk

 

proizvodi biljnog podrijetla

 

kobasice na bazi mesa

Za kobasice na bazi mesa, samo površinska obrada”

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 2. stavak 2. primjenjuje se od 5. kolovoza 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. siječnja 2023.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1165 оd 15. srpnja 2021. o odobravanju određenih proizvoda i tvari za upotrebu u ekološkoj proizvodnji i utvrđivanju njihovih popisa (SL L 253, 16.7.2021., str. 13.).

(3)  Završno izvješće EGTOP-a o gnojivima IV. i sredstvima za zaštitu bilja VI. i završno izvješće EGTOP-a o sredstvima za zaštitu bilja VII. i gnojivima V.: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(4)  Uredba (EU) 2019/1009 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o utvrđivanju pravila o stavljanju gnojidbenih proizvoda EU-a na raspolaganje na tržištu te o izmjenama uredaba (EZ) br. 1069/2009 i (EZ) br. 1107/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2003/2003 (SL L 170, 25.6.2019., str. 1.).

(5)  Završno izvješće EGTOP-a o hrani VII. – hrani za životinje V. i završno izvješće EGTOP-a o hrani za životinje VI. i hrani za kućne ljubimce I.: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(6)  Završno izvješće EGTOP-a o hrani za životinje III. – hrana V.: https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en.

(7)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).


PRILOG I.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165 mijenja se kako slijedi:

1.

u točki 1. (Osnovne tvari) iza unosa za „18.C Prah sjemenki gorušice(*)” umeće se sljedeći unos:

„19C

14807-96-6

Magnezijev hidrogen metasilikat

silikatni mineral

(Talk E553b)

prehrambena kvaliteta u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 231/2012 (*1)

2.

u točki 2. (Aktivne tvari niskog rizika) dodaju se sljedeći unosi:

„16D

CAS br. nije dodijeljen

ABE-IT 56 (komponente lizata kvasca Saccharomyces cerevisiae soj DDSF623)

ne potječu od GMO-a

ne proizvode se uporabom uzgojnih supstrata koji potječu od GMO-a”

20 D

10058-44-3

Željezov pirofosfat

 

28 D

 

Vodeni ekstrakt iz proklijalih sjemenki biljke slatki Lupinus albus

 

3.

u točki 4. (Aktivne tvari koje nisu uključene ni u jednu od prethodno navedenih kategorija) unos za „40.A Deltametrin” zamjenjuje se sljedećim:

„40 A

52918-63-5

Deltametrin

samo u klopkama s posebnim atraktantima protiv Bactrocera oleae, Ceratitis capitata i Rhagoletis completa”


(*1)  Uredba Komisije (EU) br. 231/2012 od 9. ožujka 2012. o utvrđivanju specifikacija za prehrambene aditive navedene u prilozima II. i III. Uredbi (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 83, 22.3.2012., str. 1.).”


PRILOG II.

U tablici u Prilogu II. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165 dodaju se sljedeći unosi:

„Oporabljeni struvit i taložne fosfatne soli

proizvodi moraju ispunjavati zahtjeve utvrđene u Uredbi (EU) 2019/1009

životinjsko gnojivo kao sirovina ne smije potjecati iz industrijskog poljoprivrednog uzgoja

Natrijev nitrat

samo za proizvodnju algi na zemljištu u zatvorenim sustavima

Kalijev klorid (MOP)

samo prirodnog podrijetla”


PRILOG III.

Prilog III. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165 mijenja se kako slijedi:

1.

dio A mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. iza unosa za „11.3.1. Dikalcijev fosfat” umeće se sljedeći unos:

„11.3.2.

Monodikalcijev fosfat”

 

(b)

u točki 1. iza unosa za „11.3.17. Monoamonijev fosfat” umeću se sljedeći unosi:

„11.3.19.

Pentanatrijev trifosfat (STPP)

samo za hranu za kućne ljubimce

11.3.27.

Dinatrijev dihidrogen difosfat (SAPP)

samo za hranu za kućne ljubimce”

(c)

u točki 2. unosi za „ex 12.1.5. Kvasci” i „ex 12.1.12. Proizvodi od kvasca” zamjenjuju se sljedećim:

„12.1.5.

Kvasci

kad nije dostupno iz ekološke proizvodnje

12.1.12.

Proizvodi od kvasca

kad nije dostupno iz ekološke proizvodnje”

2.

dio B mijenja se kako slijedi:

(a)

u točki 1. podtočki (c) (Emulgatori, stabilizatori, zgušnjivači i tvari za želiranje) dodaju se sljedeći unosi:

„E 407

Karagenan

samo za hranu za kućne ljubimce

E 410

Karuba guma

samo za hranu za kućne ljubimce

dobivena isključivo postupkom prženja

iz ekološke proizvodnje, ako je dostupno

E 414

Akacija (Gumi arabika)

samo za hranu za kućne ljubimce

iz ekološke proizvodnje, ako je dostupno

E 415

Ksantan guma”

 

(b)

u točki 1. podtočki (d) (Veziva i tvari za sprečavanje zgrudnjavanja) redom brojeva oznaka umeću se sljedeći unosi:

„E 563

Sepiolitna glina

 

1g599

Ilit-montmorilonit-kaolinit”

 

(c)

u točki 1. dodaje se nova točka (f) i sljedeći unos:

„(f)

tvari za smanjenje kontaminacije hrane za životinje mikotoksinima

Identifikacijski broj ili funkcionalna skupina

Naziv

Posebni uvjeti i ograničenja

1m558

Bentonit”

 

(d)

točka 3. podtočka (a) (Vitamini, provitamini i kemijski točno definirane tvari sličnog učinka) mijenja se kako slijedi:

i.

iza unosa za „ex3a Vitamine i provitamine” umeće se sljedeći unos:

„3a370

Taurin

samo za mačke i pse

nije sintetičkog podrijetla, ako je dostupno”

ii.

unos za „3a920 Betain, anhidrid” zamjenjuje se sljedećim:

„3a920

Betain, anhidrid

samo za monogastrične životinje i ribu

iz ekološke proizvodnje; ako nije dostupno, prirodnog podrijetla”

(e)

u točki 4. (Zootehnički dodaci) dodaje se sljedeći unos:

„4d7 i 4d8

Amonijev klorid

samo za mačke”


PRILOG IV.

Dio A Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1165 mijenja se kako slijedi:

1.

odjeljak A.1 (Prehrambeni aditivi, uključujući nosače) mijenja se kako slijedi:

(a)

unos za „E 418 Gellan gumu” zamjenjuje se sljedećim:

„E 418

Gellan guma

proizvodi biljnog i životinjskog podrijetla

samo oblik s visokim udjelom acila

samo iz ekološke proizvodnje, primjenjivo od 1. siječnja 2026.”

(b)

unos za „E 551 – Silicijev dioksid” zamjenjuje se sljedećim:

„E 551

Silicijev dioksid

kakao, začinsko bilje i začini u suhom praškastom obliku

arome

propolis

za kakao, samo za uporabu u automatima za distribuciju pića”

2.

u odjeljku A.2 (Pomoćna sredstva u preradi i drugi proizvodi koji se mogu upotrebljavati u preradi sastojaka poljoprivrednog podrijetla iz ekološke proizvodnje) unosi za ekstrakt ječma i ekstrakt kolofonija zamjenjuju se sljedećim:

„Ekstrakt hmelja

proizvodi biljnog podrijetla

samo za antimikrobne namjene

iz ekološke proizvodnje, ako je dostupno”

„Ekstrakt kolofonija

proizvodi biljnog podrijetla

samo za antimikrobne namjene

iz ekološke proizvodnje, ako je dostupno”


Top