EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2361

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/2361 оd 1. prosinca 2022. o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači (Tekst značajan za EGP)

C/2022/8960

OJ L 312, 5.12.2022, p. 5–90 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2361/oj

5.12.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 312/5


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2361

оd 1. prosinca 2022.

o izmjeni priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 u pogledu unosa za Kanadu, Ujedinjenu Kraljevinu i Sjedinjene Američke Države na popisima trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi te svježeg mesa peradi i pernate divljači

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 230. stavak 1. i članak 232. stavke 1. i 3.,

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 propisano je da u Uniju smiju ulaziti samo pošiljke životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koje dolaze iz treće zemlje ili područja ili njihove zone ili kompartmenta koji su uvršteni na popis u skladu s člankom 230. stavkom 1. te uredbe.

(2)

U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 (2) utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja kojima moraju udovoljavati pošiljke određenih vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla iz trećih zemalja ili područja ili njihovih zona, ili kompartmenata ako je riječ o životinjama akvakulture, kako bi mogle ući u Uniju.

(3)

U Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2021/404 (3) utvrđeni su popisi trećih zemalja ili područja, ili njihovih zona ili kompartmenata, iz kojih je dopušten ulazak u Uniju vrsta i kategorija životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(4)

Konkretnije, u prilozima V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 utvrđeni su popisi trećih zemalja ili područja, ili njihovih zona, iz kojih je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi odnosno svježeg mesa peradi i pernate divljači.

(5)

Kanada je obavijestila Komisiju o osam izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi u pokrajinama Alberta (1), Britanska Kolumbija (5), Ontario (1) i Saskatchewan (1) u Kanadi, koja su potvrđena između 14. studenoga 2022. i 19. studenoga 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(6)

Nadalje, Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju o osam izbijanja visokopatogene influence ptica kod peradi u grofovijama Derbyshire (1), Durham (1), Lincolnshire (1), Norfolk (1), North Yorkshire (1), Staffordshire (1) i Worcestershire (1) u Engleskoj, Ujedinjena Kraljevina, te u okrugu Aberdeenshire (1) u Škotskoj, Ujedinjena Kraljevina, koja su potvrđena između 20. studenoga 2022. i 26. studenoga 2022. laboratorijskom analizom (RT-PCR).

(7)

Nakon tih nedavnih izbijanja visokopatogene influence ptica veterinarska tijela Kanade i Ujedinjene Kraljevine uspostavila su zone kontrole od najmanje 10 km oko zahvaćenih objekata i provela mjere usmrćivanja radi kontrole visokopatogene influence ptica i ograničenja njezina širenja.

(8)

Kanada i Ujedinjena Kraljevina Komisiji su dostavile podatke o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području i o mjerama koje su poduzele radi suzbijanja daljnjeg širenja visokopatogene influence ptica. Komisija je ocijenila te informacije. Na temelju te ocjene i radi zaštite zdravstvenog stanja životinja u Uniji više ne bi trebao biti odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi, zametnih proizvoda peradi i svježeg mesa peradi i pernate divljači iz područja pod ograničenjima koja su zbog nedavnih izbijanja visokopatogene influence ptica uspostavila veterinarska tijela Kanade i Ujedinjene Kraljevine.

(9)

Nadalje, Sjedinjene Američke Države dostavile su ažurirane informacije o epidemiološkoj situaciji na svojem državnom području u pogledu 17 izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi u državama Colorado (3), Kansas (2), Maine (1), New York (3), Pennsylvania (6) i Wisconsin (2), Sjedinjene Američke Države, koja su potvrđena od 11. ožujka 2022. do 9. lipnja 2022.

(10)

Sjedinjene Američke Države dostavile su i informacije o mjerama koje su poduzele radi sprečavanja daljnjeg širenja visokopatogene influence ptica. Konkretno, nakon tih izbijanja predmetne bolesti Sjedinjene Američke Države provele su mjere usmrćivanja radi kontrole i ograničavanja širenja te bolesti te potrebne mjere čišćenja i dezinfekcije nakon provedbe mjera usmrćivanja u zaraženim objektima za uzgoj peradi na svojem državnom području.

(11)

Komisija je ocijenila informacije koje su dostavile Sjedinjene Američke Države i zaključila da su izbijanja visokopatogene influence ptica u objektima za uzgoj peradi uklonjena i da više ne postoji rizik povezan s ulaskom u Uniju proizvoda od peradi iz zona Sjedinjenih Američkih Država iz kojih je zbog tih izbijanja suspendiran ulazak u Uniju proizvoda od peradi.

(12)

Priloge V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se u obzir uzela trenutačna epidemiološka situacija u pogledu visokopatogene influence ptica u Kanadi, Ujedinjenoj Kraljevini i Sjedinjenim Američkim Državama.

(13)

Osim toga, zbog stalnog povećanja broja izbijanja visokopatogene influence ptica u trećim zemljama i na područjima u kojima se provodi regionalizacija, popise u dijelu 1. Priloga V. i dijelu 1. Priloga XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 potrebno je hitno izmijeniti kako bi se u obzir uzela trenutačna epidemiološka situacija u pogledu te bolesti. Kako bi se olakšala ta zadaća i osiguralo da se u dijelu 1. tih priloga odražava ažurirana epidemiološka situacija u pogledu te bolesti, primjereno je pojednostavniti strukturu i format tih odredaba. Stoga bi strukturu i format dijela 1. priloga V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebalo izmijeniti kako bi se potrebne informacije predstavile na kraći i jednostavniji način.

(14)

Uzimajući u obzir trenutačnu epidemiološku situaciju u Kanadi i Ujedinjenoj Kraljevini u pogledu visokopatogene influence ptica i ozbiljan rizik njezina unošenja u Uniju, izmjene koje se ovom Uredbom unose u priloge V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 trebale bi hitno stupiti na snagu.

(15)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).


PRILOG

Prilozi V. i XIV. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog V. mijenja se kako slijedi:

(a)

dio 1. zamjenjuje se sljedećim:

„Dio 1.

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi iz članka 3. stavka 1. točke (d)

Odjeljak A

Kategorije kojima može biti odobren ulazak u Uniju i certifikat o zdravlju životinja za pošiljku

Kategorije

Certifikat o zdravlju životinja

Perad za rasplod osim bezgrebenki i perad za proizvodnju osim bezgrebenki

BPP

Bezgrebenke za rasplod i bezgrebenke za proizvodnju

BPR

Jednodnevni pilići osim bezgrebenki

DOC

Jednodnevni pilići bezgrebenki

DOR

Jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HEP

Jaja za valenje bezgrebenki

HER

Jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike

SPF

Perad namijenjena klanju osim bezgrebenki

SP

Bezgrebenke namijenjene klanju

SR

Manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki

POU-LT20

Manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki

HE-LT20

Odjeljak B

Popis trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz koji je odobren ulazak u Uniju pošiljaka peradi i zametnih proizvoda peradi

ISO oznaka i ime treće zemlje ili područja

Oznaka zone kako je navedena u dijelu 2.

Certifikat o zdravlju životinja za kategorije koje smiju ulaziti u Uniju

Posebni uvjeti kako su navedeni u dijelu 3.

Jamstva u pogledu zdravlja životinja kako su navedena u dijelu 4.

Zaključni datum

Početni datum

1

2

3

4

5

6

7

AR

Argentina

AR-0

SPF

 

 

 

 

AU

Australija

AU-0

SPF

 

 

 

 

BPP, DOC, SP, POU-LT20, HEP, HE-LT20

P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

BPR, DOR, HER,

C, P1

 

31.7.2020.

20.7.2021.

BR

Brazil

BR-0

SPF

 

 

 

 

BR-1

BPR, DOR, SR, HER

N

 

 

 

BR-2

BPP, SP, DOC, POU-LT20, HEP, HE-LT20

N

 

 

 

BW

Bocvana

BW-0

BPR, DOR, HER

P1

C

27.8.2021.

 

SPF

 

 

 

 

CA

Kanada

CA-0

SPF

 

 

 

 

CA-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

CA-2

 

 

 

 

CA-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.2.2022.

1.7.2022.

CA-2.2

N, P1

 

8.2.2022.

11.6.2022.

CA-2.3

N, P1

 

26.3.2022.

15.9.2022.

CA-2.4

N, P1

 

28.3.2022.

23.9.2022.

CA-2.5

N, P1

 

31.3.2022.

7.9.2022.

CA-2.6

N, P1

 

2.4.2022.

31.8.2022.

CA-2.7

N, P1

 

4.4.2022.

4.9.2022.

CA-2.8

N, P1

 

5.4.2022.

 

CA-2.9

N, P1

 

7.4.2022.

2.9.2022.

CA-2.10

N, P1

 

7.4.2022.

 

CA-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022.

21.9.2022.

CA-2.12

N, P1

 

8.4.2022.

1.9.2022.

CA-2.13

N, P1

 

10.4.2022.

 

CA-2.14

N, P1

 

11.4.2022.

4.8.2022.

CA-2.15

N, P1

 

11.4.2022.

3.9.2022.

CA-2.16

N, P1

 

11.4.2022.

4.9.2022.

CA-2.17

N, P1

 

11.4.2022.

13.8.2022.

CA-2.18

N, P1

 

11.4.2022.

2.9.2022.

CA-2.19

N, P1

 

10.4.2022.

24.9.2022.

CA-2.20

N, P1

 

12.4.2022.

14.10.2022.

CA-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

30.9.2022.

CA-2.22

N, P1

 

14.4.2022.

 

CA-2.23

N, P1

 

14.4.2022.

3.9.2022.

CA-2.24

N, P1

 

14.4.2022.

16.10.2022.

CA-2.25

N, P1

 

15.4.2022.

31.8.2022.

CA-2.26

N, P1

 

19.4.2022.

29.8.2022.

CA-2.27

N, P1

 

19.4.2022.

28.8.2022.

CA-2.28

N, P1

 

21.4.2022.

10.9.2022.

CA-2.29

N, P1

 

21.4.2022.

19.7.2022.

CA-2.30

N, P1

 

16.4.2022.

30.8.2022.

CA-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.4.2022.

4.9.2022.

CA-2.32

N, P1

 

20.4.2022.

18.8.2022.

CA-2.33

N, P1

 

21.4.2022.

23.9.2022.

CA-2.34

N, P1

 

22.4.2022.

9.9.2022.

CA-2.35

N, P1

 

22.4.2022.

21.8.2022.

CA-2.36

N, P1

 

22.4.2022.

 

CA-2.37

N, P1

 

22.4.2022.

19.8.2022.

CA-2.38

N, P1

 

23.4.2022.

1.9.2022.

CA-2.39

N, P1

 

24.4.2022.

 

CA-2.40

N, P1

 

25.4.2022.

 

CA-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

8.10.2022.

CA-2.42

N, P1

 

26.4.2022.

5.8.2022.

CA-2.43

N, P1

 

27.4.2022.

9.9.2022.

CA-2.44

N, P1

 

26.4.2022.

16.9.2022.

CA-2.45

N, P1

 

28.4.2022.

1.9.2022.

CA-2.46

N, P1

 

28.4.2022.

18.8.2022.

CA-2.47

N, P1

 

29.4.2022.

 

CA-2.48

N, P1

 

29.4.2022.

 

CA-2.49

N, P1

 

2.5.2022.

 

CA-2.50

N, P1

 

2.5.2022.

29.8.2022.

CA-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.5.2022.

21.8.2022.

CA-2.52

N, P1

 

3.5.2022.

 

CA-2.53

N, P1

 

3.5.2022.

3.9.2022.

CA-2.54

N, P1

 

3.5.2022.

 

CA-2.55

N, P1

 

3.5.2022.

 

CA-2.56

N, P1

 

4.5.2022.

 

CA-2.57

N, P1

 

5.5.2022.

30.8.2022.

CA-2.58

N, P1

 

5.5.2022.

 

CA-2.59

N, P1

 

5.5.2022.

 

CA-2.60

N, P1

 

10.5.2022.

 

CA-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.5.2022.

26.8.2022.

CA-2.62

N, P1

 

12.5.2022.

 

CA-2.63

N, P1

 

13.5.2022.

 

CA-2.64

N, P1

 

18.5.2022.

10.9.2022.

CA-2.65

N, P1

 

18.5.2022.

 

CA-2.66

N, P1

 

22.5.2022.

 

CA-2.67

N, P1

 

26.5.2022.

 

CA-2.68

N, P1

 

4.5.2022.

26.8.2022.

CA-2.69

N, P1

 

4.6.2022.

 

CA-2.70

N, P1

 

4.6.2022.

 

CA-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.6.2022.

6.10.2022.

CA-2.72

N, P1

 

15.6.2022.

 

CA-2.73

N, P1

 

18.6.2022.

 

CA-2.74

N, P1

 

9.7.2022.

 

CA-2.75

N, P1

 

21.7.2022.

 

CA-2.76

N, P1

 

28.7.2022.

 

CA-2.77

N, P1

 

1.8.2022.

 

CA-2.78

N, P1

 

23.8.2022.

 

CA-2.79

N, P1

 

31.8.2022.

 

CA-2.80

N, P1

 

4.9.2022.

 

CA-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.9.2022.

 

CA-2.82

N, P1

 

13.9.2022.

 

CA-2.83

N, P1

 

12.9.2022.

 

CA-2.84

N, P1

 

12.9.2022.

 

CA-2.85

N, P1

 

12.9.2022.

 

CA-2.86

N, P1

 

15.9.2022.

 

CA-2.87

N, P1

 

15.9.2022.

 

CA-2.88

N, P1

 

18.9.2022.

 

CA-2.89

N, P1

 

15.9.2022.

 

CA-2.90

N, P1

 

19.9.2022.

 

CA-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

17.9.2022.

 

CA-2.92

N, P1

 

18.9.2022.

 

CA-2.93

N, P1

 

18.9.2022.

 

CA-2.94

N, P1

 

20.9.2022.

 

CA-2.95

N, P1

 

19.9.2022.

 

CA-2.96

N, P1

 

20.9.2022.

 

CA-2.97

N, P1

 

21.9.2022.

 

CA-2.98

N, P1

 

22.9.2022.

 

CA-2.99

N, P1

 

23.9.2022.

 

CA-2.100

N, P1

 

26.9.2022.

 

CA-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.9.2022.

 

CA-2.102

N, P1

 

26.9.2022.

 

CA-2.103

N, P1

 

27.9.2022.

 

CA-2.104

N, P1

 

28.9.2022.

 

CA-2.105

N, P1

 

29.9.2022.

 

CA-2.106

N, P1

 

1.10.2022.

 

CA-2.107

N, P1

 

4.10.2022.

 

CA-2.108

N, P1

 

4.10.2022.

 

CA-2.109

N, P1

 

6.10.2022.

 

CA-2.110

N, P1

 

7.10.2022.

 

CA-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.10.2022.

 

CA-2.112

N, P1

 

27.9.2022.

 

CA-2.113

N, P1

 

27.9.2022.

 

CA-2.114

N, P1

 

27.9.2022.

 

CA-2.115

N, P1

 

29.9.2022.

 

CA-2.116

N, P1

 

30.9.2022.

 

CA-2.117

N, P1

 

30.9.2022.

 

CA-2.118

N, P1

 

30.9.2022.

 

CA-2.119

N, P1

 

6.10.2022.

 

CA-2.120

N, P1

 

7.10.2022.

 

CA-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.10.2022.

 

CA-2.122

N, P1

 

7.10.2022.

 

CA-2.123

N, P1

 

9.10.2022.

 

CA-2.124

N, P1

 

10.10.2022.

 

CA-2.125

N, P1

 

12.10.2022.

 

CA-2.126

N, P1

 

13.10.2022.

 

CA-2.127

N, P1

 

14.10.2022.

 

CA-2.128

N, P1

 

15.10.2022.

 

CA-2.129

N, P1

 

18.10.2022.

 

CA-2.130

N, P1

 

18.10.2022.

 

CA-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022.

 

CA-2.132

N, P1

 

19.10.2022.

 

CA-2.133

N, P1

 

20.10.2022.

 

CA-2.134

N, P1

 

21.10.2022.

 

CA-2.135

N, P1

 

22.10.2022.

 

CA-2.136

N, P1

 

24.10.2022.

 

CA-2.137

N, P1

 

26.10.2022.

 

CA-2.138

N, P1

 

26.10.2022.

 

CA-2.139

N, P1

 

27.10.2022.

 

CA-2.140

N, P1

 

27.10.2022.

 

CA-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

28.10.2022.

 

CA-2.142

N, P1

 

28.10.2022.

 

CA-2.143

N, P1

 

31.10.2022.

 

CA-2.144

N, P1

 

4.11.2022.

 

CA-2.145

N, P1

 

9.11.2022.

 

CA-2.146

N, P1

 

14.11.2022.

 

CA-2.147

N, P1

 

16.11.2022.

 

CA-2.148

N, P1

 

16.11.2022.

 

CA-2.149

N, P1

 

16.11.2022.

 

CA-2.150

N, P1

 

18.11.2022.

 

CA-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022.

 

CA-2.152

N, P1

 

19.11.2022.

 

CA-2.153

N, P1

 

19.11.2022.

 

CH

Švicarska

CH-0

Podložno Sporazumu iz točke 7. Priloga I.

CL

Čile

CL-0

SPF

 

 

 

 

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB

Ujedinjena Kraljevina

GB-0

SPF

 

 

 

 

GB-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

GB-2

 

 

 

 

 

GB-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

6.1.2021.

GB-2.2

N, P1

 

1.1.2021.

8.1.2021.

GB-2.3

N, P1

 

1.1.2021.

10.1.2021.

GB-2.4

N, P1

 

1.1.2021.

11.1.2021.

GB-2.5

N, P1

 

1.1.2021.

17.1.2021.

GB-2.6

N, P1

 

1.1.2021.

19.1.2021.

GB-2.7

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.8

N, P1

 

1.1.2021.

20.1.2021.

GB-2.9

N, P1

 

1.1.2021.

23.1.2021.

GB-2.10

N, P1

 

1.1.2021.

28.1.2021.

GB-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.1.2021.

7.2.2021.

GB-2.12

N, P1

 

1.1.2021.

31.1.2021.

GB-2.13

N, P1

 

27.1.2021.

1.5.2021.

GB-2.14

N, P1

 

8.2.2021.

10.5.2021.

GB-2.15

N, P1

 

12.2.2021.

19.5.2021.

GB-2.16

N, P1

 

29.3.2021.

2.7.2021.

GB-2.17

N, P1

 

2.11.2021.

19.2.2022.

GB-2.18

N, P1

 

4.11.2021.

8.2.2022.

GB-2.19

N, P1

 

8.11.2021.

4.3.2022.

GB-2.20

N, P1

 

12.11.2021.

20.2.2022.

GB-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

14.11.2021.

14.5.2022.

GB-2.22

N, P1

 

14.11.2021.

22.3.2022.

GB-2.23

N, P1

 

17.11.2021.

22.3.2022.

GB-2.24

N, P1

 

19.11.2021.

24.2.2022.

GB-2.25

N, P1

 

19.11.2021.

18.5.2022.

GB-2.26

N, P1

 

21.11.2021.

14.3.2022.

GB-2.27

N, P1

 

21.11.2021.

25.4.2022.

GB-2.28

N, P1

 

21.11.2021.

8.3.2022.

GB-2.29

N, P1

 

22.11.2021.

2.3.2022.

GB-2.30

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

GB-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.11.2021.

14.5.2022.

GB-2.32

N, P1

 

24.11.2021.

26.4.2022.

GB-2.33

N, P1

 

25.11.2021.

12.4.2022.

GB-2.34

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

GB-2.35

N, P1

 

26.11.2021.

22.4.2022.

GB-2.36

N, P1

 

26.11.2021.

28.2.2022.

GB-2.37

N, P1

 

26.11.2021.

16.5.2022.

GB-2.38

N, P1

 

26.11.2021.

26.4.2022.

GB-2.39

N, P1

 

28.11.2021.

26.4.2022.

GB-2.40

N, P1

 

30.11.2021.

12.4.2022.

GB-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.12.2021.

26.4.2022.

GB-2.42

N, P1

 

2.12.2021.

22.3.2022.

GB-2.43

N, P1

 

2.12.2021.

7.4.2022.

GB-2.44

N, P1

 

3.12.2021.

20.3.2022.

GB-2.45

N, P1

 

3.12.2021.

12.3.2022.

GB-2.46

N, P1

 

3.12.2021.

6.4.2022.

GB-2.47

N, P1

 

5.12.2021.

9.4.2022.

GB-2.48

N, P1

 

5.12.2021.

26.4.2022.

GB-2.49

N, P1

 

6.12.2021.

12.4.2022.

GB-2.50

N, P1

 

7.12.2021.

12.4.2022.

GB-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.12.2021.

19.4.2022.

GB-2.52

N, P1

 

8.12.2021.

29.4.2022.

GB-2.53

N, P1

 

8.12.2021.

11.5.2022.

GB-2.54

N, P1

 

9.12.2021.

1.4.2022.

GB-2.55

N, P1

 

10.12.2021.

8.4.2022.

GB-2.56

N, P1

 

10.12.2021.

20.4.2022.

GB-2.57

N, P1

 

10.12.2021.

6.4.2022.

GB-2.58

N, P1

 

11.12.2021.

18.5.2022.

GB-2.59

N, P1

 

12.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.60

N, P1

 

13.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.12.2021.

4.4.2022.

GB-2.62

N, P1

 

11.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.63

N, P1

 

14.12.2021.

12.4.2022.

GB-2.64

N, P1

 

14.12.2021.

19.4.2022.

GB-2.65

N, P1

 

14.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.66

N, P1

 

14.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.67

N, P1

 

15.12.2021.

23.4.2022.

GB-2.68

N, P1

 

15.12.2021.

18.3.2022.

GB-2.69

N, P1

 

16.12.2021.

14.6.2022.

GB-2.70

N, P1

 

16.12.2021.

26.4.2022.

GB-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.72

N, P1

 

18.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.73

N, P1

 

18.12.2021.

31.5.2022.

GB-2.74

N, P1

 

18.12.2021.

4.5.2022.

GB-2.75

N, P1

 

22.12.2021.

4.5.2022.

GB-2.76

N, P1

 

11.12.2021.

20.5.2022.

GB-2.77

N, P1

 

22.12.2021.

22.7.2022.

GB-2.78

N, P1

 

28.12.2021.

19.5.2022.

GB-2.79

N, P1

 

28.12.2021.

8.6.2022.

GB-2.80

N, P1

 

30.12.2021.

11.5.2022.

GB-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

31.12.2021.

14.6.2022.

GB-2.82

N, P1

 

31.12.2021.

8.6.2022.

GB-2.83

N, P1

 

2.1.2022.

14.6.2022.

GB-2.84

N, P1

 

3.1.2022.

14.6.2022.

GB-2.85

N, P1

 

4.1.2022.

7.6.2022.

GB-2.86

N, P1

 

5.1.2022.

8.6.2022.

GB-2.87

N, P1

 

7.1.2022.

10.6.2022.

GB-2.88

N, P1

 

10.1.2022.

8.6.2022.

GB-2.89

N, P1

 

13.1.2022.

11.5.2022.

GB-2.90

N, P1

 

13.1.2022.

11.5.2022.

GB-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.1.2022.

22.6.2022.

GB-2.92

N, P1

 

22.1.2022.

11.5.2022.

GB-2.93

N, P1

 

25.1.2022.

16.6.2022.

GB-2.94

N, P1

 

28.1.2022.

11.5.2022.

GB-2.95

N, P1

 

28.1.2022.

22.6.2022.

GB-2.96

N, P1

 

4.2.2022.

15.6.2022.

GB-2.97

N, P1

 

9.2.2022.

20.6.2022.

GB-2.98

N, P1

 

21.2.2022.

31.5.2022.

GB-2.99

N, P1

 

21.2.2022.

31.5.2022.

GB-2.100

N, P1

 

21.2.2022.

26.5.2022.

GB-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

23.2.2022.

4.7.2022.

GB-2.102

N, P1

 

25.2.2022.

30.6.2022.

GB-2.103

N, P1

 

26.2.2022.

21.7.2022.

GB-2.104

N, P1

 

1.3.2022.

21.7.2022.

GB-2.105

N, P1

 

11.3.2022.

10.6.2022.

GB-2.106

N, P1

 

12.3.2022.

21.7.2022.

GB-2.107

N, P1

 

12.3.2022.

21.7.2022.

GB-2.108

N, P1

 

18.3.2022.

20.6.2022.

GB-2.109

N, P1

 

19.3.2022.

28.6.2022.

GB-2.110

N, P1

 

20.3.2022.

22.7.2022.

GB-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022.

22.7.2022.

GB-2.112

N, P1

 

28.3.2022.

21.7.2022.

GB-2.113

N, P1

 

30.3.2022.

22.7.2022.

GB-2.114

N, P1

 

6.4.2022.

15.7.2022.

GB-2.115

N, P1

 

6.4.2022.

2.8.2022.

GB-2.116

N, P1

 

7.4.2022.

15.7.2022.

GB-2.117

N, P1

 

8.4.2022.

22.7.2022.

GB-2.118

N, P1

 

8.4.2022.

21.7.2022.

GB-2.119

N, P1

 

13.4.2022.

15.7.2022.

GB-2.120

N, P1

 

22.4.2022.

27.7.2022.

GB-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.5.2022.

24.8.2022.

GB-2.122

N, P1

 

30.5.2022.

31.8.2022.

GB-2.123

N, P1

 

1.6.2022.

13.9.2022.

GB-2.124

N, P1

 

7.6.2022.

11.9.2022.

GB-2.125

N, P1

 

19.5.2022.

24.8.2022.

GB-2.126

N, P1

 

15.6.2022.

18.9.2022.

GB-2.127

N, P1

 

6.7.2022.

9.10.2022.

GB-2.128

N, P1

 

21.7.2022.

 

GB-2.129

N, P1

 

5.8.2022.

 

GB-2.130

N, P1

 

6.8.2022.

 

GB-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.8.2022.

 

GB-2.132

N, P1

 

10.8.2022.

 

GB-2.133

N, P1

 

21.8.2022.

 

GB-2.134

N, P1

 

26.8.2022.

 

GB-2.135

N, P1

 

28.8.2022.

 

GB-2.136

N, P1

 

29.8.2022.

 

GB-2.137

N, P1

 

2.9.2022.

 

GB-2.138

N, P1

 

3.9.2022.

 

GB-2.139

N, P1

 

5.9.2022.

 

GB-2.140

N, P1

 

6.9.2022.

 

GB-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

6.9.2022.

 

GB-2.142

N, P1

 

8.9.2022.

 

GB-2.143

N, P1

 

9.9.2022.

 

GB-2.144

N, P1

 

16.9.2022.

 

GB-2.145

N, P1

 

17.9.2022.

 

GB-2.146

N, P1

 

18.9.2022.

 

GB-2.147

N, P1

 

19.9.2022.

 

GB-2.148

N, P1

 

19.9.2022.

 

GB-2.149

N, P1

 

20.9.2022.

 

GB-2.150

N, P1

 

22.9.2022.

 

GB-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.9.2022.

 

GB-2.152

N, P1

 

23.9.2022.

 

GB-2.153

N, P1

 

24.9.2022.

 

GB-2.154

N, P1

 

24.9.2022.

 

GB-2.155

N, P1

 

27.9.2022.

 

GB-2.156

N, P1

 

28.9.2022.

 

GB-2.157

N, P1

 

29.9.2022.

 

GB-2.158

N, P1

 

1.10.2022.

 

GB-2.159

N, P1

 

1.10.2022.

 

GB-2.160

N, P1

 

1.10.2022.

 

GB-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

3.10.2022.

 

GB-2.162

N, P1

 

4.10.2022.

 

GB-2.163

N, P1

 

4.10.2022.

 

GB-2.164

N, P1

 

4.10.2022.

 

GB-2.165

N, P1

 

6.10.2022.

 

GB-2.166

N, P1

 

7.10.2022.

 

GB-2.167

N, P1

 

6.10.2022.

 

GB-2.168

N, P1

 

7.10.2022.

 

GB-2.169

N, P1

 

8.10.2022.

 

GB-2.170

N, P1

 

7.10.2022.

 

GB-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

9.10.2022.

 

GB-2.172

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.173

N, P1

 

10.10.2022.

 

GB-2.174

N, P1

 

10.10.2022.

 

GB-2.175

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.176

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.177

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.178

N, P1

 

11.10.2022.

 

GB-2.179

N, P1

 

12.10.2022.

 

GB-2.180

N, P1

 

12.10.2022.

 

GB-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.10.2022.

 

GB-2.182

N, P1

 

9.10.2022.

 

GB-2.183

N, P1

 

13.10.2022.

 

GB-2.184

N, P1

 

13.10.2022.

 

GB-2.185

N, P1

 

14.10.2022.

 

GB-2.186

N, P1

 

14.10.2022.

 

GB-2.187

N, P1

 

14.10.2022.

 

GB-2.188

N, P1

 

15.10.2022.

 

GB-2.189

N, P1

 

16.10.2022.

 

GB-2.190

N, P1

 

16.10.2022.

 

GB-2.191

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

16.10.2022.

 

GB-2.192

N, P1

 

16.10.2022.

 

GB-2.193

N, P1

 

16.10.2022.

 

GB-2.194

N, P1

 

17.10.2022.

 

GB-2.195

N, P1

 

18.10.2022.

 

GB-2.196

N, P1

 

18.10.2022.

 

GB-2.197

N, P1

 

18.10.2022.

 

GB-2.198

N, P1

 

18.10.2022.

 

GB-2.199

N, P1

 

18.10.2022.

 

GB-2.200

N, P1

 

19.10.2022.

 

GB-2.201

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.10.2022.

 

GB-2.202

N, P1

 

19.10.2022.

 

GB-2.203

N, P1

 

19.10.2022.

 

GB-2.204

N, P1

 

20.10.2022.

 

GB-2.205

N, P1

 

20.10.2022.

 

GB-2.206

N, P1

 

21.10.2022.

 

GB-2.207

N, P1

 

21.10.2022.

 

GB-2.208

N, P1

 

21.10.2022.

 

GB-2.209

N, P1

 

22.10.2022.

 

GB-2.210

N, P1

 

22.10.2022.

 

GB-2.211

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

22.10.2022.

 

GB-2.212

N, P1

 

23.10.2022.

 

GB-2.213

N, P1

 

23.10.2022.

 

GB-2.214

N, P1

 

23.10.2022.

 

GB-2.215

N, P1

 

23.10.2022.

 

GB-2.216

N, P1

 

23.10.2022.

 

GB-2.217

N, P1

 

24.10.2022.

 

GB-2.218

N, P1

 

24.10.2022.

 

GB-2.219

N, P1

 

26.10.2022.

 

GB-2.220

N, P1

 

26.10.2022.

 

GB-2.221

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.10.2022.

 

GB-2.222

N, P1

 

26.10.2022.

 

GB-2.223

N, P1

 

27.10.2022.

 

GB-2.224

N, P1

 

27.10.2022.

 

GB-2.225

N, P1

 

28.10.2022.

 

GB-2.226

N, P1

 

29.10.2022.

 

GB-2.227

N, P1

 

29.10.2022.

 

GB-2.228

N, P1

 

29.10.2022.

 

GB-2.229

N, P1

 

30.10.2022.

 

GB-2.230

N, P1

 

29.10.2022.

 

GB-2.231

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

30.10.2022.

 

GB-2.232

N, P1

 

31.10.2022.

 

GB-2.233

N, P1

 

1.11.2022.

 

GB-2.234

N, P1

 

1.11.2022.

 

GB-2.235

N, P1

 

1.11.2022.

 

GB-2.236

N, P1

 

2.11.2022.

 

GB-2.237

N, P1

 

2.11.2022.

 

GB-2.238

N, P1

 

2.11.2022.

 

GB-2.239

N, P1

 

3.11.2022.

 

GB-2.240

N, P1

 

3.11.2022.

 

GB-2.241

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.11.2022.

 

GB-2.242

N, P1

 

4.11.2022.

 

GB-2.243

N, P1

 

5.11.2022.

 

GB-2.244

N, P1

 

5.11.2022.

 

GB-2.245

N, P1

 

6.11.2022.

 

GB-2.246

N, P1

 

6.11.2022.

 

GB-2.247

N, P1

 

7.11.2022.

 

GB-2.248

N, P1

 

8.11.2022.

 

GB-2.249

N, P1

 

9.11.2022.

 

GB-2.250

N, P1

 

9.11.2022.

 

GB-2.251

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.11.2022.

 

GB-2.252

N, P1

 

11.11.2022.

 

GB-2.253

N, P1

 

11.11.2022.

 

GB-2.254

N, P1

 

13.11.2022.

 

GB-2.255

N, P1

 

14.11.2022.

 

GB-2.256

N, P1

 

14.11.2022.

 

GB-2.257

N, P1

 

15.11.2022.

 

GB-2.258

N, P1

 

16.11.2022.

 

GB-2.259

N, P1

 

16.11.2022.

 

GB-2.260

N, P1

 

18.11.2022.

 

GB-2.261

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.11.2022.

 

GB-2.262

N, P1

 

20.11.2022.

 

GB-2.263

N, P1

 

20.11.2022.

 

GB-2.264

N, P1

 

20.11.2022.

 

GB-2.265

N, P1

 

21.11.2022.

 

GB-2.266

N, P1

 

22.11.2022.

 

GB-2.267

N, P1

 

20.11.2022.

 

GB-2.268

N, P1

 

23.11.2022.

 

GB-2.269

N, P1

 

26.11.2022.

 

GG

Guernsey

GG-0

BPP, POU-LT20

N

 

 

 

GL

Grenland

GL-0

SPF

 

 

 

 

IL

Izrael

IL-0

BPP, BPR, DOC, DOR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

P2

 

28.1.2017.

 

SP

P2

 

18.4.2015.

 

SPF

 

 

 

 

IS

Island

IS-0

SPF

 

 

 

 

MG

Madagaskar

MG-0

SPF

 

 

 

 

MX

Meksiko

MX-0

SPF

 

 

 

 

NA

Namibija

NA-0

BPR, DOR, HER

 

C

 

 

SPF

 

 

 

 

NZ

Novi Zeland

NZ-0

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, SPF, HEP, HER, HE-LT20

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre-et-Miquelon

PM-0

SPF

 

 

 

 

TH

Tajland

TH-0

SPF

 

 

 

 

TN

Tunis

TN-0

BPP, BPR, DOR, POU-LT20, SPF, HER, HE-LT20

 

 

 

 

TR

Turska

TR-0

SPF

 

 

 

 

US

Sjedinjene Američke Države

US-0

SPF

 

 

 

 

US-1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N

 

 

 

US-2

 

 

 

 

 

US-2.1

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.2

N, P1

 

4.3.2017.

11.8.2017.

US-2.3

N, P1

 

8.4.2020.

5.8.2021.

US-2.4

N, P1

 

8.2.2022.

18.8.2022.

US-2.5

N, P1

 

12.2.2022.

22.7.2022.

US-2.6

N, P1

 

15.2.2022.

22.7.2022.

US-2.7

N, P1

 

16.2.2022.

18.8.2022.

US-2.8

N, P1

 

22.2.2022.

17.10.2022.

US-2.9

N, P1

 

23.2.2022.

4.8.2022.

US-2.10

N, P1

 

23.2.2022.

4.8.2022.

US-2.11

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.2.2022.

18.8.2022.

US-2.12

N, P1

 

2.3.2022.

18.8.2022.

US-2.13

N, P1

 

4.3.2022.

22.9.2022.

US-2.14

N, P1

 

4.3.2022.

20.10.2022.

US-2.15

N, P1

 

5.3.2022.

22.7.2022.

US-2.16

N, P1

 

6.3.2022.

27.8.2022.

US-2.17

N, P1

 

8.3.2022.

17.10.2022.

US-2.18

N, P1

 

8.3.2022.

9.8.2022.

US-2.19

N, P1

 

8.3.2022.

2.9.2022.

US-2.20

N, P1

 

9.3.2022.

21.8.2022.

US-2.21

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

10.3.2022.

17.10.2022.

US-2.22

N, P1

 

10.3.2022.

7.8.2022.

US-2.23

N, P1

 

11.3.2022.

11.9.2022.

US-2.24

N, P1

 

12.3.2022.

22.7.2022.

US-2.25

N, P1

 

14.3.2022.

26.8.2022.

US-2.26

N, P1

 

17.3.2022.

29.7.2022.

US-2.27

N, P1

 

17.3.2022.

3.8.2022.

US-2.28

N, P1

 

18.3.2022.

23.11.2022.

US-2.29

N, P1

 

18.3.2022.

17.10.2022.

US-2.30

N, P1

 

18.3.2022.

26.7.2022.

US-2.31

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

18.3.2022.

22.7.2022.

US-2.32

N, P1

 

20.3.2022.

26.7.2022.

US-2.33

N, P1

 

22.3.2022.

3.9.2022.

US-2.34

N, P1

 

22.3.2022.

21.11.2022.

US-2.35

N, P1

 

22.3.2022.

25.7.2022.

US-2.36

N, P1

 

22.3.2022.

22.7.2022.

US-2.37

N, P1

 

22.3.2022.

8.8.2022.

US-2.38

N, P1

 

23.3.2022.

25.7.2022.

US-2.39

N, P1

 

23.3.2022.

31.8.2022.

US-2.40

N, P1

 

23.3.2022.

22.7.2022.

US-2.41

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

24.3.2022.

3.9.2022.

US-2.42

N, P1

 

24.3.2022.

22.7.2022.

US-2.43

N, P1

 

24.3.2022.

27.8.2022.

US-2.44

N, P1

 

25.3.2022.

28.7.2022.

US-2.45

N, P1

 

25.3.2022.

7.9.2022.

US-2.46

N, P1

 

26.3.2022.

23.8.2022.

US-2.47

N, P1

 

23.3.2022.

26.11.2022.

US-2.48

N, P1

 

25.3.2022.

26.11.2022.

US-2.49

N, P1

 

25.3.2022.

26.7.2022.

US-2.50

N, P1

 

27.3.2022.

4.8.2022.

US-2.51

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

27.3.2022.

22.7.2022.

US-2.52

N, P1

 

27.3.2022.

22.7.2022.

US-2.53

N, P1

 

29.3.2022.

30.7.2022.

US-2.54

N, P1

 

29.3.2022.

9.8.2022.

US-2.55

N, P1

 

28.3.2022.

28.8.2022.

US-2.56

N, P1

 

28.3.2022.

29.7.2022.

US-2.57

N, P1

 

29.3.2022.

21.9.2022.

US-2.58

N, P1

 

29.3.2022.

3.9.2022.

US-2.59

N, P1

 

29.3.2022.

30.11.2022.

US-2.60

N, P1

 

29.3.2022.

10.10.2022.

US-2.61

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

29.3.2022.

 

US-2.62

N, P1

 

29.3.2022.

9.10.2022.

US-2.63

N, P1

 

30.3.2022.

27.8.2022.

US-2.64

N, P1

 

30.3.2022.

2.8.2022.

US-2.65

N, P1

 

31.3.2022.

24.9.2022.

US-2.66

N, P1

 

31.3.2022.

26.8.2022.

US-2.67

N, P1

 

31.3.2022.

20.8.2022.

US-2.68

N, P1

 

31.3.2022.

 

US-2.69

N, P1

 

31.3.2022.

12.9.2022.

US-2.70

N, P1

 

1.4.2022.

 

US-2.71

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

1.4.2022.

22.7.2022.

US-2.72

N, P1

 

1.4.2022.

12.9.2022.

US-2.73

N, P1

 

2.4.2022.

2.8.2022.

US-2.74

N, P1

 

2.4.2022.

24.8.2022.

US-2.75

N, P1

 

2.4.2022.

14.8.2022.

US-2.76

N, P1

 

2.4.2022.

10.10.2022.

US-2.77

N, P1

 

2.4.2022.

10.10.2022.

US-2.78

N, P1

 

2.4.2022.

10.10.2022.

US-2.79

N, P1

 

2.4.2022.

6.9.2022.

US-2.80

N, P1

 

2.4.2022.

8.8.2022.

US-2.81

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

2.4.2022.

15.8.2022.

US-2.82

N, P1

 

3.4.2022.

24.9.2022.

US-2.83

N, P1

 

3.4.2022.

30.8.2022.

US-2.84

N, P1

 

3.4.2022.

18.9.2022.

US-2.85

N, P1

 

3.4.2022.

29.8.2022.

US-2.86

N, P1

 

3.4.2022.

22.7.2022.

US-2.87

N, P1

 

4.4.2022.

29.7.2022.

US-2.88

N, P1

 

4.4.2022.

27.10.2022.

US-2.89

N, P1

 

4.4.2022.

22.10.2022.

US-2.90

N, P1

 

4.4.2022.

9.10.2022.

US-2.91

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

4.4.2022.

5.9.2022.

US-2.92

N, P1

 

4.4.2022.

7.8.2022.

US-2.93

N, P1

 

5.4.2022.

24.9.2022.

US-2.94

N, P1

 

5.4.2022.

8.8.2022.

US-2.95

N, P1

 

5.4.2022.

5.9.2022.

US-2.96

N, P1

 

5.4.2022.

9.10.2022.

US-2.97

N, P1

 

5.4.2022.

9.10.2022.

US-2.98

N, P1

 

5.4.2022.

12.8.2022.

US-2.99

N, P1

 

5.4.2022.

28.8.2022.

US-2.100

N, P1

 

5.4.2022.

 

US-2.101

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

5.4.2022.

10.10.2022.

US-2.102

N, P1

 

5.4.2022.

17.8.2022.

US-2.103

N, P1

 

5.4.2022.

26.8.2022.

US-2.104

N, P1

 

5.4.2022.

2.8.2022.

US-2.105

N, P1

 

5.4.2022.

15.8.2022.

US-2.106

N, P1

 

6.4.2022.

10.10.2022.

US-2.107

N, P1

 

6.4.2022.

10.10.2022.

US-2.108

N, P1

 

6.4.2022.

16.9.2022.

US-2.109

N, P1

 

6.4.2022.

 

US-2.110

N, P1

 

6.4.2022.

28.8.2022.

US-2.111

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

7.4.2022.

5.8.2022.

US-2.112

N, P1

 

7.4.2022.

13.10.2022.

US-2.113

N, P1

 

8.4.2022.

22.8.2022.

US-2.114

N, P1

 

7.4.2022.

19.10.2022.

US-2.115

N, P1

 

8.4.2022.

8.10.2022.

US-2.116

N, P1

 

8.4.2022.

8.9.2022.

US-2.117

N, P1

 

8.4.2022.

 

US-2.118

N, P1

 

1.4.2022.

24.8.2022.

US-2.119

N, P1

 

5.4.2022.

24.9.2022.

US-2.120

N, P1

 

6.4.2022.

20.8.2022.

US-2.121

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

8.4.2022.

 

US-2.122

N, P1

 

8.4.2022.

15.8.2022.

US-2.123

N, P1

 

8.4.2022.

31.8.2022.

US-2.124

N, P1

 

9.4.2022.

29.8.2022.

US-2.125

N, P1

 

9.4.2022.

14.8.2022.

US-2.126

N, P1

 

9.4.2022.

29.8.2022.

US-2.127

N, P1

 

9.4.2022.

29.7.2022.

US-2.128

N, P1

 

12.4.2022.

18.9.2022.

US-2.129

N, P1

 

12.4.2022.

16.9.2022.

US-2.130

N, P1

 

12.4.2022.

28.8.2022.

US-2.131

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

12.4.2022.

12.10.2022.

US-2.132

N, P1

 

12.4.2022.

26.9.2022.

US-2.133

N, P1

 

12.4.2022.

24.8.2022.

US-2.134

N, P1

 

12.4.2022.

10.10.2022.

US-2.135

N, P1

 

12.4.2022.

22.9.2022.

US-2.136

N, P1

 

13.4.2022.

 

US-2.137

N, P1

 

13.4.2022.

28.8.2022.

US-2.138

N, P1

 

13.4.2022.

29.9.2022.

US-2.139

N, P1

 

13.4.2022.

4.9.2022.

US-2.140

N, P1

 

13.4.2022.

 

US-2.141

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

13.4.2022.

26.7.2022.

US-2.142

N, P1

 

14.4.2022.

28.8.2022.

US-2.143

N, P1

 

14.4.2022.

5.9.2022.

US-2.144

N, P1

 

13.4.2022.

8.10.2022.

US-2.145

N, P1

 

14.4.2022.

 

US-2.146

N, P1

 

14.4.2022.

22.8.2022.

US-2.147

N, P1

 

15.4.2022.

28.11.2022.

US-2.148

N, P1

 

15.4.2022.

7.9.2022.

US-2.149

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.150

N, P1

 

19.4.2022.

26.11.2022.

US-2.151

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

19.4.2022.

18.9.2022.

US-2.152

N, P1

 

19.4.2022.

18.9.2022.

US-2.153

N, P1

 

19.4.2022.

7.9.2022.

US-2.154

N, P1

 

19.4.2022.

9.10.2022.

US-2.155

N, P1

 

19.4.2022.

9.10.2022.

US-2.156

N, P1

 

19.4.2022.

9.10.2022.

US-2.157

N, P1

 

19.4.2022.

11.10.2022.

US-2.158

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.159

N, P1

 

19.4.2022.

22.10.2022.

US-2.160

N, P1

 

19.4.2022.

 

US-2.161

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

20.4.2022.

 

US-2.162

N, P1

 

20.4.2022.

22.8.2022.

US-2.163

N, P1

 

20.4.2022.

14.8.2022.

US-2.164

N, P1

 

20.4.2022.

18.9.2022.

US-2.165

N, P1

 

20.4.2022.

18.9.2022.

US-2.166

N, P1

 

20.4.2022.

25.8.2022.

US-2.167

N, P1

 

20.4.2022.

28.11.2022.

US-2.168

N, P1

 

20.4.2022.

30.10.2022.

US-2.169

N, P1

 

21.4.2022.

7.10.2022.

US-2.170

N, P1

 

21.4.2022.

19.8.2022.

US-2.171

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

21.4.2022.

16.9.2022.

US-2.172

N, P1

 

21.4.2022.

19.9.2022.

US-2.173

N, P1

 

21.4.2022.

10.10.2022.

US-2.174

N, P1

 

22.4.2022.

14.9.2022.

US-2.175

N, P1

 

22.4.2022.

21.9.2022.

US-2.176

N, P1

 

22.4.2022.

23.9.2022.

US-2.177

N, P1

 

22.4.2022.

28.11.2022.

US-2.178

N, P1

 

23.4.2022.

 

US-2.179

N, P1

 

25.4.2022.

16.9.2022.

US-2.180

N, P1

 

26.4.2022.

 

US-2.181

BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER, HE-LT20

N, P1

 

26.4.2022.

28.11.2022.

US-2.182

N, P1

 

27.4.2022.

 

US-2.183

N, P1

 

27.4.2022.

8.9.2022.

US-2.184

N, P1

 

27.4.2022.

29.8.2022.

US-2.185

N, P1

 

28.4.2022.

 

US-2.186

N, P1

 

29.4.2022.

18.9.2022.

US-2.187

N, P1

 

29.4.2022.

 

US-2.188

N, P1

 

29.4.2022.

28.11.2022.

US-2.189

N, P1