EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2116

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/2116 оd 13. srpnja 2022. o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju mjere i postupci za plan kontinuiteta poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja (Tekst značajan za EGP)

C/2022/4833

OJ L 287, 8.11.2022, p. 38–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/2116/oj

8.11.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 287/38


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/2116

оd 13. srpnja 2022.

o dopuni Uredbe (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se utvrđuju mjere i postupci za plan kontinuiteta poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2020/1503 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. listopada 2020. o europskim pružateljima usluga skupnog financiranja za poduzeća i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1129 i Direktive (EU) 2019/1937 (1), a posebno njezin članak 12. stavak 16. četvrti podstavak,

budući da:

(1)

Kako bi se osiguralo da su mjere i postupci za plan kontinuiteta poslovanja iz članka 12. stavka 2. točke (j) Uredbe (EU) 2020/1503 propisno usklađeni unutar Unije, trebalo bi ih utvrditi.

(2)

Kako bi se na odgovarajući način odgovorilo na rizike povezane s prestankom pružanja ključnih usluga, planom kontinuiteta poslovanja trebalo bi osigurati da se ključne usluge, uključujući one koje se izdvajaju, nastave pružati unatoč prestanku poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja ili treće strane kojoj su izdvojene ključne usluge.

(3)

Budući da niz događaja može štetno utjecati na pružanje ključnih usluga, planom kontinuiteta poslovanja trebalo bi obuhvatiti situacije koje uzrokuju znatan nedostatak ili neispunjavanje obveza u pružanju ključnih usluga.

(4)

Kako bi plan kontinuiteta poslovanja bio djelotvoran, primjereno je utvrditi minimalni sadržaj mjera i postupaka za plan kontinuiteta poslovanja.

(5)

Prikladno je pojasniti određeni broj tehničkih pojmova. Te su tehničke definicije potrebne za ujednačenu primjenu ove Uredbe, a time doprinose uspostavi jedinstvenih pravila za pružatelje usluga skupnog financiranja iz Unije. Te definicije služe samo za utvrđivanje obveza pružatelja usluga skupnog financiranja i trebalo bi ih strogo ograničiti na razumijevanje ove Uredbe.

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala dostavilo Komisiji.

(7)

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala provelo je otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analiziralo moguće povezane troškove i koristi te zatražilo mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (3) te je on dao mišljenje 1. lipnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)

„ključne usluge” znači operativne i poslovne usluge čiji bi nedostatak ili neispunjavanje obveza u njihovu pružanju bitno narušili kontinuiranu usklađenost pružatelja usluga skupnog financiranja s Uredbom (EU) 2020/1503, ili njegovu financijsku uspješnost odnosno pouzdanost ili kontinuitet njegovih usluga i aktivnosti skupnog financiranja, posebno u odnosu na njegove klijente;

(b)

„prestanak poslovanja” znači svaki stečajni ili predstečajni postupak koji se primjenjuje u skladu s relevantnim nacionalnim pravom ili svaki znatan prekid poslovanja;

(c)

„znatan prekid poslovanja” znači znatan nedostatak ili neispunjavanje obveza koji bitno narušavaju pružanje ključnih usluga.

Članak 2.

Minimalni sadržaj plana kontinuiteta poslovanja

1.   Pružatelji usluga skupnog financiranja izrađuju detaljan plan kontinuiteta poslovanja kojim se uzimaju u obzir rizici povezani s njihovim prestankom poslovanja („plan kontinuiteta poslovanja”).

2.   Plan kontinuiteta poslovanja uključuje:

(a)

mjere i postupke kojima se osigurava kontinuitet pružanja ključnih usluga povezanih s postojećim ulaganjima;

(b)

mjere i postupke kojima se osigurava uredno ispunjavanje sporazumâ između pružatelja usluga skupnog financiranja i njegovih klijenata te dobro upravljanje ključnim poslovnim podacima.

Članak 3.

Kontinuitet pružanja ključnih usluga

1.   Planom kontinuiteta poslovanja osigurava se da se ključne usluge, uključujući one koje se izdvajaju trećim stranama, nastave pružati unatoč prestanku poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja ili treće strane kojoj su izdvojene ključne usluge.

2.   Mjere sadržane u planu kontinuiteta poslovanja prilagođavaju se poslovnom modelu pružatelja usluga skupnog financiranja i uključuju aranžmane kojima se osigurava kontinuitet ključnih usluga izdvajanjem nekih ili svih takvih ključnih usluga trećoj strani.

3.   Plan kontinuiteta poslovanja uključuje odredbe o:

(a)

obavješćivanju klijenta o nastanku događaja prestanka poslovanja;

(b)

pristupu klijenata informacijama povezanima s njihovim ulaganjima;

(c)

ako je primjenjivo, nastavku servisiranja nepodmirenih zajmova;

(d)

ako je primjenjivo, nastavku pružanja platnih usluga kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EU) 2020/1503, uključujući aranžmane iz stavka 5. tog članka;

(e)

ako je primjenjivo, primopredaji aranžmana za pohranu imovine kako je navedeno u članku 10. Uredbe (EU) 2020/1503.

Članak 4.

Uredno ispunjavanje sporazumâ

1.   Uzimajući u obzir prirodu, opseg i složenost pružatelja usluga skupnog financiranja te njegova poslovnog modela, u planu kontinuiteta poslovanja utvrđuju se detaljne mjere koje treba poduzeti kako bi se osiguralo uredno ispunjavanje sporazuma između pružatelja usluga skupnog financiranja i njegovih klijenata.

2.   Koraci iz stavka 1. primjenjuju se na:

(a)

sporazume između pružatelja usluga skupnog financiranja i njegovih klijenata, uključujući informacije koje su od ključne važnosti za uredno ispunjavanje sporazuma;

(b)

rezultate ulazne provjere znanja iz članka 21. Uredbe (EU) 2020/1503;

(c)

druge ključne poslovne podatke.

3.   Koraci iz stavka 1. uključuju sljedeće:

(a)

pohranu sporazuma iz stavka 2. točke (a) na sigurnom mjestu ako je izvornik dostupan samo u papirnatom obliku;

(b)

relevantnu sigurnosnu kopiju dokumenata i informacija iz stavka 2.

4.   Informacije i sporazumi kojima se omogućuje praćenje plaćanja ulagatelja i vlasnika projekata smatraju se ključnim poslovnim podacima za potrebe stavka 2. točke (c).

Članak 5.

Postupci

1.   Postupci iz članka 2. stavka 2. točaka (a) i (b) prilagođavaju se poslovnom modelu pružatelja usluga skupnog financiranja i uključuju:

(a)

sastavljanje popisa podataka za kontakt osoba ili odjela odgovornih u slučaju prestanka poslovanja pružatelja usluga skupnog financiranja;

(b)

utvrđivanje triju najizglednijih scenarija prestanka poslovanja i opis mjera koje treba poduzeti za ublažavanje njihova učinka na kontinuitet ključnih usluga;

(c)

odredbe o pristupu osoblja pružatelja usluga skupnog financiranja radnom prostoru i mreži poduzeća;

(d)

odredbe o pristupu informacijama o klijentima i, prema potrebi, imovini klijenata;

(e)

utvrđivanje operativnih i financijskih rizika, kao i mjera za smanjenje njihove pojave;

(f)

utvrđivanje ključnih poslovnih sustava i izvanrednih mjera kako bi se osigurao njihov kontinuitet;

(g)

utvrđivanje ključnih poslovnih odnosa, među ostalim izdvojenih funkcija;

(h)

postupke kojima se osigurava kontinuirana komunikacija između pružatelja usluga skupnog financiranja, njegovih klijenata, poslovnih partnera, zaposlenika i nadležnih tijela.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 13. srpnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 347, 20.10.2020., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


Top