EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1950

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/1950 оd 14. listopada 2022. o obnovi odobrenja kreozota kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2022/7194

SL L 269, 17.10.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1950/oj

17.10.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 269/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/1950

оd 14. listopada 2022.

o obnovi odobrenja kreozota kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 u skladu s Uredbom (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (1), a posebno njezin članak 14. stavak 4. točku (a),

budući da:

(1)

Aktivna tvar kreozot uvrštena je u Prilog I. Direktivi 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2) za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 te se stoga prema članku 86. Uredbe (EU) br. 528/2012 smatra odobrenom na temelju te uredbe, podložno uvjetima iz Priloga I. toj direktivi.

(2)

Dana 27. listopada 2016. podnesen je zahtjev za obnovu odobrenja kreozota za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 u skladu s člankom 13. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012. Taj je zahtjev u ulozi nadležnog ocjenjivačkog tijela ocijenilo nadležno tijelo Ujedinjene Kraljevine.

(3)

Nadležno ocjenjivačko tijelo dostavilo je 16. rujna 2019. Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) preporuku o obnovi odobrenja kreozota. Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije ulogu ocjenjivačkog tijela nadležnog za ocjenu zahtjeva preuzelo je 30. siječnja 2020. poljsko nadležno tijelo.

(4)

U skladu s člankom 14. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 528/2012 Agencija je 4. prosinca 2020. donijela mišljenje (3) koje je sastavio njezin Odbor za biocidne proizvode uzimajući u obzir zaključke nadležnog ocjenjivačkog tijela.

(5)

U skladu s tim mišljenjem kreozot je razvrstan kao karcinogena tvar kategorije 1B u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća (4) i ispunjava kriterije da bude definiran kao postojana, bioakumulativna i otrovna tvar (tvar sa svojstvima PBT) i vrlo postojana i vrlo bioakumulativna tvar (tvar sa svojstvima vPvB) u skladu s Prilogom XIII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Kreozot stoga ispunjava kriterije za isključivanje iz članka 5. stavka 1. točaka (a) i (e) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(6)

U skladu s člankom 12. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 528/2012 odobrenje aktivne tvari koja ispunjava kriterije za isključivanje može se obnoviti samo ako aktivna tvar i dalje ispunjava barem jedan od uvjeta iz članka 5. stavka 2. te uredbe.

(7)

Komisija je uz potporu Agencije provela javno savjetovanje radi prikupljanja informacija o tome jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012.

(8)

O mišljenju Agencije i doprinosima javnom savjetovanju održana je rasprava s državama članicama u okviru Stalnog odbora za biocidne proizvode. Od država članica usto je zatraženo da navedu smatraju li da bi na njihovu državnom području bio ispunjen barem jedan od uvjeta iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012 te da dostave obrazloženja.

(9)

Na temelju prikupljenih informacija i mišljenja koja su izrazile države članice čini se da su kreozot i drvo tretirano kreozotom i dalje potrebni u mnogim državama članicama za željezničke pragove i stupove za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove.

(10)

Drvo tretirano proizvodima koji sadržavaju kreozot upotrebljava se za izradu drvenih željezničkih pragova iz različitih tehničkih razloga (mala težina u usporedbi s betonskim pragovima i posljedična jednostavnost održavanja, dobra otpornost, dug očekivani životni vijek koji je uvjet za željezničke infrastrukture izgrađene da traju nekoliko desetljeća, održiv materijal). Drvene željezničke pragove karakterizira vrlo velika fleksibilnost u pogledu mjesta na kojima se mogu upotrebljavati (kao što su nepristupačna područja, skretnice, tuneli, mostovi, zavoji manjeg polumjera). Nadalje, primjena u razredu uporabe željezničkih pragova ključna je za sigurnost i može podlijegati zahtjevima za homologaciju ili certificiranje za željezničku infrastrukturu zbog razloga povezanih sa sigurnošću ljudi (putnika, strojovođa itd.) i željezničke opreme, odnosno vlakova i infrastrukture. Dobro funkcioniranje željezničke infrastrukture ključno je za pravilno funkcioniranje društva i gospodarske aktivnosti. U tijeku je razvoj alternativnih biocidnih proizvoda za tretiranje drvenih željezničkih pragova, a jedan je proizvod koji sadržava mješavinu bakrova hidroksida, DDA-karbonata i penflufena nedavno odobren u nekoliko država članica. Međutim, potrebno je vrijeme da se ti alternativni proizvodi testiraju i da se s njima stekne dovoljno iskustva te da se ustanovi mogu li oni zadovoljiti dugi životni vijek koji se očekuje od željezničkih pragova.

(11)

Postoje alternative drvu kao materijalu za željezničke pragove, uključujući beton, čelik ili kompozitne materijale kao što je uretanska pjena ojačana vlaknima, pri čemu svaka od njih ima prednosti (na primjer, slična mehanička svojstva i trajnost kao drveni pragovi tretirani kreozotom) i nedostatke (na primjer, problemi s održavanjem određenih kolosijeka u nepristupačnim područjima, na skretnicama, u tunelima, na sekundarnim prugama; trošak; veći negativan ekološki otisak od drva; poteškoće u održavanju kolosijeka u slučaju miješane uporabe drvenih pragova i pragova izrađenih od drugih materijala zbog različitih zahtjeva za tucanik). Neobnavljanje odobrenja kreozota kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za tretiranje drva radi proizvodnje željezničkih pragova imalo bi ozbiljne tehničke i gospodarske posljedice za operatere željezničke infrastrukture u nekim državama članicama u kojima bi zamjena zasad bila tehnički ili gospodarski teška.

(12)

Drvo tretirano proizvodima koji sadržavaju kreozot upotrebljava se za izradu stupova za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove iz različitih tehničkih razloga (na primjer, mala težina u usporedbi s betonskim stupovima i posljedična jednostavnost održavanja, dobra otpornost, dug očekivani životni vijek koji je uvjet za elektroenergetsku i telekomunikacijsku infrastrukturu izgrađenu da traje nekoliko desetljeća, održiv materijal). U tijeku je razvoj alternativnih biocidnih proizvoda za tretiranje drvenih stupova, a proizvod koji sadržava mješavinu bakrova hidroksida, DDA-karbonata i penflufena nedavno je odobren u nekoliko država članica. Neki drugi biocidni proizvodi, koji se temelje na spojevima bakra ili kvaternim amonijevim spojevima kao aktivnim tvarima, u završnoj su fazi postupka odobrenja. Međutim, potrebno je vrijeme da se ti alternativni proizvodi testiraju i da se s njima stekne dovoljno iskustva.

(13)

Postoje alternative drvu kao materijalu za stupove za vodove, uključujući čelik, beton, staklena vlakna, kompozitne materijale ili kompozitne pregradne obloge kojima se oblažu tretirani drveni stupovi za vodove. Svaka od tih alternativa ima prednosti (na primjer, krutost; nepromjenjiva fizička svojstva; usporavanje gorenja) i nedostatke (na primjer, potreba za daljnjim testiranjem; mogući kraći vijek trajanja ili drugi tehnički problemi; viša cijena u usporedbi s drvenim stupovima). Druga je alternativa polaganje kabela za prijenos pod zemljom, posebno u urbanim i gradskim sredinama, iako ta mogućnost može postati tehnički zahtjevnija ovisno o prirodnom terenu preko kojeg mreža mora proći (na primjer, udaljena područja ili planine), a postavljanje i održavanje mogu se činiti složenijima, skupljima i neizvedivima u nekim okolnostima. Neobnavljanje odobrenja kreozota za uporabu na drvenim stupovima moglo bi imati gospodarske posljedice za operatere elektroenergetske i telekomunikacijske infrastrukture te stvoriti probleme u održavanju određenih kabela za prijenos (na primjer, u područjima koja nisu lako dostupna, pri brzoj reakciji u slučaju jakih oluja) u nekim državama članicama u kojima bi zamjena drugim materijalima ili podzemnim kabelima za prijenos zasad bila tehnički ili ekonomski teška.

(14)

Agencija je utvrdila rizike za zdravlje ljudi koji su posljedica uporabe biocidnih proizvoda koji sadržavaju kreozot za tretiranje željezničkih pragova i stupova za vodove za radnike zadužene za tretiranje drva i postavljače telekomunikacijskih i elektroenergetskih stupova te rizik od izlaganja šire javnosti. Trebalo bi uvesti mjere za smanjenje rizika kako bi se što više ograničila izloženost kreozotu, na primjer tako da se primjenjuju mehanički ili automatizirani postupci kako bi se izbjeglo ručno rukovanje tretiranim drvom, da radnici nose osobnu zaštitnu opremu te da se široj javnosti onemogući pristup tretiranom drvu za vrijeme skladištenja. Utvrđeni su i rizici za okoliš jer je kreozot tvar sa svojstvima PBT i vPvB te bi trebalo uvesti mjere za smanjenje rizika kako bi se što više ograničila izloženost okoliša kreozotu, na primjer tako da se industrijska primjena provodi na ograničenom području ili na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi; da se svježe tretirano drvo nakon tretiranja skladišti natkriveno i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječili izravni gubici u tlo, kanalizaciju ili vodu; te da se svi gubici od primjene proizvoda prikupe za ponovnu uporabu ili odlaganje.

(15)

Na temelju prikupljenih informacija zaključuje se da bi neodobravanje kreozota kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima imalo nerazmjeran negativan učinak na društvo u odnosu na rizike koji su posljedica uporabe te tvari za tretiranje drva koje se upotrebljava za izradu željezničkih pragova i stupova za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove. Stoga je za te uporabe uvjet iz članka 5. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012 ispunjen.

(16)

Stoga je primjereno obnoviti odobrenje kreozota za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8, podložno određenim uvjetima.

(17)

Kreozot je potencijalna tvar za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkama (a), (d) i (e) Uredbe (EU) br. 528/2012 te stoga razdoblje obnove ne bi trebalo biti dulje od sedam godina u skladu s člankom 10. stavkom 4. te uredbe.

(18)

Kako bi se izloženost ljudi i okoliša svela na najmanju moguću mjeru, biocidne proizvode trebalo bi odobriti samo za tretiranje drva vakuumskom impregnacijom u industrijskim postrojenjima za izradu željezničkih pragova ili stupova za elektroenergetske ili telekomunikacijske vodove. U skladu s točkom 10. Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012 pri ocjeni proizvoda trebalo bi provjeriti jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 5. stavka 2. te uredbe. Trebalo bi predvidjeti da se proizvodi mogu odobriti za uporabu u državama članicama samo ako je ispunjen uvjet iz članka 5. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(19)

Kako bi se osiguralo da se proizvodi isporučuju samo za uporabu u industrijskim postrojenjima, trebalo bi dopustiti da se proizvodi na tržište stavljaju samo u pakiranju kapaciteta 200 litara ili većeg te ne bi trebalo dopustiti da se proizvodi stavljaju na raspolaganje na tržištu široj javnosti.

(20)

Nadalje, stavljanje na tržište drva tretiranog kreozotom trebalo bi podlijegati određenim uvjetima kako bi se zajamčila visoka razina sigurnosti za zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš. Naime, kako bi se osiguralo da se drvo tretirano kreozotom stavlja na tržište samo u državama članicama u kojima bi se uporaba biocidnih proizvoda koji sadržavaju kreozot mogla odobriti jer je ispunjen uvjet iz članka 5. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012, trebalo bi objaviti popise država članica u kojima je dopušteno stavljanje na tržište željezničkih pragova ili stupova za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove. Država članica trebala bi moći zatražiti uklanjanje s bilo kojeg od ta dva popisa kako se drvo tretirano za predmetne uporabe više ne bi moglo stavljati na tržište te države članice. Nadalje, osoba odgovorna za stavljanje na tržište drva tretiranog kreozotom trebala bi se pobrinuti da oznaka tog tretiranog drva sadržava posebne izjave kojima se nastoji zaštititi zdravlje ljudi i okoliša, izbjeći neovlaštena uporaba tretiranog drva i postići da se tretirano drvo na tržište stavlja samo u državama članicama uvrštenima na takve popise i u određenom vremenskom razdoblju u državama članicama koje su uklonjene s popisa.

(21)

U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Sporazum o povlačenju), a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, Uredba (EU) br. 528/2012 i akti Komisije koji se na njoj temelje primjenjuju se na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom nakon isteka prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju. Popisi država u kojima se tretirano drvo može stavljati na tržište zbog toga bi, prema potrebi, trebali uključivati i Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.

(22)

Kad je riječ o uporabi kreozota, osim za tretiranje drva za izradu željezničkih pragova i stupova za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove iz zahtjeva za obnovu odobrenja, nije dokazano da je ispunjen bilo koji od uvjeta iz članka 5. stavka 2. Uredbe (EU) br. 528/2012. Točnije, u pogledu uvjeta iz članka 5. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012, nije dokazano da će neobnavljanje odobrenja kreozota kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima za takve primjene imati nerazmjeran negativan učinak na društvo u odnosu na rizike uporabe kreozota i drva tretiranog kreozotom. Postoje prikladne i dostatne alternative koje se već primjenjuju u gotovo svim državama članicama i mogu se primjenjivati u cijeloj Uniji. Kako bi se gospodarskim subjektima omogućilo dovoljno vremena za prilagodbu zahtjevima utvrđenima u ovoj Provedbenoj uredbi, trebalo bi utvrditi prijelazno razdoblje nakon kojeg se drvo tretirano biocidnim proizvodima koji sadržavaju kreozot više ne stavlja na tržište osim kao željeznički pragovi i stupovi za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove. Isto razdoblje trebalo bi se primjenjivati na stavljanje na tržište željezničkih pragova i stupova za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove tretiranih kreozotom u državama članicama koje nisu uvrštene na popise za predmetne uporabe.

(23)

Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/1839 (6) istek odobrenja kreozota za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 odgođen je do 31. listopada 2022. Budući da je razmatranje zahtjeva za obnovu tog odobrenja dovršeno, primjereno je staviti izvan snage Provedbenu odluku (EU) 2021/1839.

(24)

Kreozot, njegovi spojevi i drvo koje je njima tretirano podliježu ograničenjima iz Priloga XVII. Uredbi (EZ) br. 1907/2006. Ova Uredba ne utječe na obvezu poštovanja tih ograničenja.

(25)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za biocidne proizvode,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odobrenje kreozota kao aktivne tvari za uporabu u biocidnim proizvodima vrste 8 obnavlja se, podložno specifikacijama i uvjetima iz Priloga.

Članak 2.

Provedbena odluka (EU) 2021/1839 stavlja se izvan snage.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. listopada 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 167, 27.6.2012., str. 1.

(2)  Direktiva 98/8/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 1998. o stavljanju biocidnih pripravaka na tržište (SL L 123, 24.4.1998., str. 1.).

(3)  Mišljenje Odbora za biocidne proizvode o zahtjevu za obnovu odobrenja aktivne tvari: kreozot, vrsta proizvoda: 8, ECHA/BPC/274/2020, doneseno 4. prosinca 2020.

(4)  Uredba (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (SL L 353, 31.12.2008., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(6)  Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1839 оd 15. listopada 2021. o odgodi isteka odobrenja kreozota za uporabu u biocidnim proizvodima vrste proizvoda 8 (SL L 372, 20.10.2021., str. 27.).


PRILOG

Uobičajeni naziv

Kemijski naziv prema IUPAC-u

Identifikacijski brojevi

Najmanji stupanj čistoće aktivne tvari (1)

Datum isteka odobrenja

Vrsta proizvoda

Posebne odredbe

Kreozot

Kemijski naziv prema IUPAC-u:

Kreozot

EZ br.: 232-287-5

CAS br.: 8001-58-9

100 % (m/m)

Kreozot mora sadržavati manje od:

0,005 % (m/m) benzo[a]pirena

3 % (m/m) fenola koji se mogu ekstrahirati vodom

31. listopada 2029.

8

Kreozot se smatra potencijalnom tvari za zamjenu u skladu s člankom 10. stavkom 1. točkama (a), (d) i (e) Uredbe (EU) br. 528/2012.

Odobrenja za biocidne proizvode podliježu sljedećim uvjetima:

(1)

Proizvodi se mogu odobriti samo za tretiranje drva vakuumskom impregnacijom u industrijskim postrojenjima za izradu željezničkih pragova ili stupova za elektroenergetske ili telekomunikacijske vodove.

(2)

U skladu s točkom 10. Priloga VI. Uredbi (EU) br. 528/2012 pri ocjeni proizvoda provjerava se i je li ispunjen uvjet iz članka 5. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012.

(3)

Proizvodi se mogu odobriti za uporabu u državama članicama samo ako je uvjet iz članka 5. stavka 2. točke (c) Uredbe (EU) br. 528/2012 ispunjen.

(4)

Proizvodi se na tržište mogu stavljati samo u pakiranju kapaciteta 200 litara ili većeg i ne smiju se stavljati na raspolaganje na tržištu široj javnosti.

(5)

Pri ocjenjivanju zahtjevâ za odobrenje proizvoda posebna se pozornost posvećuje:

(a)

profesionalnim korisnicima;

(b)

sekundarnoj izloženosti šire javnosti;

(c)

tlu i vodenom okolišu;

(d)

rizicima i učinkovitosti povezanima sa svim uporabama na koje se odnosi zahtjev za odobrenje, a koji nisu uzeti u obzir pri procjeni rizika za aktivnu tvar na razini Unije.

(6)

Na oznakama i, ako su dostupni, sigurnosno-tehničkim listovima odobrenih proizvoda mora se navesti da se industrijska uporaba mora provoditi na ograničenom području ili na ograđenoj nepropusnoj tvrdoj podlozi; da se svježe tretirano drvo nakon tretiranja mora skladištiti natkriveno i/ili na nepropusnoj tvrdoj podlozi kako bi se spriječili izravni gubici u tlo, kanalizaciju ili vodu; te da se svi gubici od primjene proizvoda moraju prikupiti za ponovnu uporabu ili odlaganje.

Stavljanje na tržište tretiranih proizvoda podliježe sljedećim uvjetima:

(1)

Agencija do 31. siječnja 2023. na svojim internetskim stranicama na temelju zahtjeva država članica objavljuje:

(a)

popis država članica u kojima se na tržište mogu stavljati željeznički pragovi tretirani kreozotom;

(b)

popis država članica u kojima se na tržište mogu stavljati stupovi za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove tretirani kreozotom.

(2)

Od 30. travnja 2023. na tržište u državama članicama uvrštenima na odgovarajući popis iz točke 1. ovog stavka mogu se stavljati samo željeznički pragovi ili stupovi za elektroenergetske i telekomunikacijske vodove tretirani kreozotom. Država članica može u bilo kojem trenutku zatražiti od Agencije da je ukloni s odgovarajućeg popisa. Kada Agencija ukloni državu članicu s bilo kojeg od ta dva popisa, navodi se datum uklanjanja, a 180 dana nakon datuma uklanjanja tretirani proizvodi za predmetnu uporabu više se ne smiju stavljati na tržište te države članice.

(3)

Osoba odgovorna za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište dužna je pobrinuti se da na oznaci tog tretiranog proizvoda budu navedene informacije iz članka 58. stavka 3. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 528/2012.

(4)

Osoba odgovorna za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište dužna je pobrinuti se da oznaka tog tretiranog proizvoda sadržava sljedeću izjavu: „Za vrijeme skladištenja tretirano drvo ne smije biti dostupno široj javnosti. Moraju se poduzeti mjere za sprečavanje neovlaštenog pristupa. Tretirano drvo mora se skladištiti na nepropusnoj tvrdoj podlozi ili na apsorpcijskom materijalu kako bi se spriječilo otjecanje u okoliš te mora biti natkriveno ili prekriveno ceradom. Svaki izljev ili kontaminirani materijal na takvim se lokacijama mora prikupiti i odložiti kao opasni otpad.”

(5)

Od 30. travnja 2023. osoba odgovorna za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište dužna je pobrinuti se da oznaka tog tretiranog proizvoda sadržava sljedeću izjavu: „Dopušteno samo za uporabu kao željeznički prag” ili „Dopušteno samo za uporabu kao stup za elektroenergetske ili telekomunikacijske vodove”, prema potrebi.

(6)

Od 30. travnja 2023. osoba odgovorna za stavljanje tretiranog proizvoda na tržište dužna je pobrinuti se da oznaka tog tretiranog proizvoda sadržava sljedeću izjavu: „Stavljanje na tržište ograničeno je na određene države članice Europske unije. Popis država članica u kojima je stavljanje na tržište dopušteno treba provjeriti na internetskim stranicama Europske agencije za kemikalije.”.


(1)  Čistoća navedena u ovom stupcu bila je najmanji stupanj čistoće ocijenjene aktivne tvari. Aktivna tvar u proizvodu stavljenom na tržište može biti jednake ili različite čistoće ako je dokazano da je tehnički ekvivalentna ocijenjenoj aktivnoj tvari.


Top