EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1273

Uredba Vijeća (EU) 2022/1273 od 21. srpnja 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

ST/11451/2022/INIT

OJ L 194, 21.7.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1273/oj

21.7.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 194/1


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/1273

od 21. srpnja 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 269/2014 o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća 2014/145/ZVSP od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Uredbom Vijeća (EU) br. 269/2014 (2) provode se mjere ograničavanja predviđene u Odluci 2014/145/ZVSP.

(2)

Vijeće je 21. srpnja 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/1272 (3) o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP kojom je uvedeno daljnje odstupanje od zamrzavanja imovine i zabrane stavljanja na raspolaganje sredstava i gospodarskih izvora osobama i subjektima uvrštenima na popis kako bi se hitno spriječio ili ublažio događaj koji bi mogao imati ozbiljan i znatan učinak na zdravlje i sigurnost ljudi ili okoliš.

(3)

S obzirom na odlučno stajalište Unije o izbjegavanju nesigurnosti opskrbe hranom u cijelom svijetu i borbi protiv nje te kako bi se izbjegli poremećaji u kanalima plaćanja za poljoprivredne proizvode, Odlukom (ZVSP) 2022/1272 uvodi se i odstupanje od zamrzavanja imovine i zabrane stavljanja na raspolaganje sredstava i gospodarskih izvora u odnosu na banke uvrštene na popis.

(4)

Odlukom (ZVSP) 2022/1272 uvodi se i odstupanje od zamrzavanja imovine i zabrane stavljanja na raspolaganje sredstava i gospodarskih izvora s ciljem uredne likvidacije poslovanja, što uključuje korespondentne bankarske odnose, s jednom bankom uvrštenom na popis.

(5)

Kako bi se osigurala učinkovita i ujednačena provedba Uredbe (EU) br. 269/2014 i s obzirom na sve veću kompleksnost shema za izbjegavanje sankcija kojima se ta provedba otežava, potrebno je obvezati osobe i subjekte uvrštene na popis koji imaju imovinu koja je pod jurisdikcijom države članice da tu imovinu prijave i da surađuju s nadležnim tijelom prilikom provjere tog prijavljivanja. Također je primjereno postrožiti odredbe o obvezama prijavljivanja za subjekte iz Unije kako bi se spriječilo kršenje i zaobilaženje zamrzavanja imovine. Nepoštovanje te obveze predstavljalo bi zaobilaženje zamrzavanja imovine te bi podlijegalo sankcijama ako su prema primjenjivim nacionalnim pravilima i postupcima ispunjeni uvjeti za takve sanckije.

(6)

Ova Uredba trebala bi se primjenjivati u skladu s pravima i načelima iz Povelje Europske unije o temeljnim pravima, osobito s pravom vlasništva, pravom na djelotvoran pravni lijek i na pošteno suđenje, poštovanjem privatnog i obiteljskog života, zaštitom osobnih podataka te pogotovo obvezom povjerljivosti odvjetnika prema njihovim klijentima.

(7)

Te izmjene obuhvaćene su područjem primjene Ugovora i stoga je za njihovu provedbu potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije, posebno kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama.

(8)

Uredbu (EU) br. 269/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 269/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 6.b mijenja se kako slijedi:

(a)

umeću se sljedeći stavci:

„2.a   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora koji pripadaju subjektu uvrštenom na popis pod rednim brojem 108 u Prilogu I. ili stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora tom subjektu, pod uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su takva sredstva ili gospodarski izvori potrebni za dovršetak, do 22. kolovoza 2023., operacija, ugovora ili drugih sporazuma, uključujući korespondentne bankarske odnose, sklopljenih s tim subjektom prije 21. srpnja 2022.”

2.b   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela države članice mogu, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora, ili stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora subjektu uvrštenom na popis pod rednim brojem 108 u Prilogu I., nakon što su utvrdila da su sredstva ili gospodarski izvori potrebni za dovršetak, do 31. listopada 2022., tekuće prodaje i prijenosa vlasničkih prava koja su u izravnom ili neizravnom vlasništvu tog subjekta u pravnoj osobi, subjektu ili tijelu s poslovnim nastanom u Uniji.”;

(b)

stavak 3. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

da su sredstva ili gospodarski izvori potrebni za prodaju i prijenos, do 31. prosinca 2022. ili u roku od šest mjeseci od datuma uvrštenja u Prilog I., ovisno o tome što nastupi kasnije, vlasničkih prava u pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji imaju poslovni nastan u Uniji ako su ta vlasnička prava u izravnom ili neizravnom posjedu fizičke ili pravne osobe, subjekta ili tijela navedenih u Prilogu I.; i”;

2.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 6.d

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela države članice mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, oslobađanje određenih zamrznutih gospodarskih izvora nakon što su utvrdila:

(a)

da je oslobađanje takvih gospodarskih izvora potrebno za hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i znatan učinak na zdravlje i sigurnost ljudi ili okoliš; i

(b)

da su prihodi nastali oslobađanjem takvih gospodarskih izvora zamrznuti.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.

Članak 6.e

1.   Odstupajući od članka 2., nadležna tijela država članica mogu odobriti oslobađanje određenih zamrznutih sredstava ili gospodarskih izvora koji pripadaju subjektima uvrštenima na popis pod brojevima unosa 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 i 108 u Prilogu I. ili stavljanje na raspolaganje određenih sredstava ili gospodarskih izvora tim subjektima, pod uvjetima koje nadležna tijela smatraju primjerenima i nakon što su utvrdila da su takva sredstva ili gospodarski izvori potrebni za kupnju, uvoz ili prijevoz poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uključujući pšenicu i gnojiva.

2.   Dotična država članica obavješćuje ostale države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 1. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”;

3.

članak 8. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Neovisno o primjenjivim pravilima o prijavljivanju, povjerljivosti i profesionalnoj tajni, fizičke i pravne osobe, subjekti i tijela:

(a)

nadležnom tijelu države članice u kojoj borave ili u kojoj imaju sjedište odmah priopćuju sve informacije koje bi mogle olakšati poštovanje ove Uredbe, kao što su informacije o računima i iznosima zamrznutima u skladu s člankom 2. ili informacije koje imaju o sredstvima i gospodarskim izvorima na području Unije koji pripadaju, u vlasništvu su, u posjedu ili pod kontrolom fizičkih ili pravnih osoba, subjekata ili tijela uvrštenih na popis iz Priloga I. i s kojima te fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela nisu postupali kao sa zamrznutim sredstvima i gospodarskim izvorima a obvezni su to učiniti, i takve informacije izravno ili preko države članice prosljeđuju Komisiji; te

(b)

surađuju s nadležnim tijelom prilikom svake provjere takvih informacija.”;

(b)

dodaju se sljedeći stavci:

„4.   Nadležna tijela država članica, uključujući tijela za izvršavanje zakonodavstva i administratore službenih registara u kojima su upisane fizičke osobe, pravne osobe, subjekti i tijela te registrirana nepokretna ili pokretna imovina, obrađuju i razmjenjuju informacije, uključujući osobne podatke, s drugim nadležnim tijelima država članica i Komisijom.

5.   Svaka obrada osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Uredbom i uredbama (EU) 2016/679 (*1) i (EU) 2018/1725 (*2) Europskog parlamenta i Vijeća te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za primjenu ove Uredbe i kako bi se osigurala učinkovita suradnja među državama članicama i suradnja s Komisijom u primjeni ove Uredbe.

(*1)  Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4.5.2016., str. 1.)."

(*2)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).”;"

4.

članak 9. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 9.

1.   Zabranjuje se svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje mjera iz članka 2.

2.   Fizičke ili pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu I.:

(a)

prijavljuju prije 1. rujna 2022. ili u roku od šest tjedana od datuma uvrštenja na popis iz Priloga I., ovisno o tome što je kasnije, sredstva ili gospodarske izvore pod jurisdikcijom države članice koji im pripadaju, u njihovu su vlasništvu, posjedu ili pod njihovom kontrolom, nadležnom tijelu države članice u kojoj se ta sredstva ili gospodarski izvori nalaze; i

(b)

surađuju s nadležnim tijelom prilikom svake provjere takvih informacija.

3.   Nepoštovanje stavka 2. smatra se sudjelovanjem, kako je navedeno u stavku 1., u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje mjera iz članka 2.

4.   Dotična država članica u roku od dva tjedna obavješćuje Komisiju o informacijama primljenima na temelju stavka 2. točke (a).

5.   Obveza iz stavka 2. točke (a) ne primjenjuje se do 1. siječnja 2023. u pogledu sredstava ili gospodarskih izvora koji se nalaze u državi članici koja je utvrdila sličnu obvezu prijavljivanja u skladu s nacionalnim pravom prije 21. srpnja 2022.

6.   Svaka informacija koja se pošalje ili primi u skladu s ovim člankom upotrebljava se samo u svrhe za koje je poslana ili primljena.

7.   Svaka obrada osobnih podataka provodi se u skladu s ovom Uredbom, Uredbom (EU) 2016/679 i Uredbom (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća te samo u mjeri u kojoj je to potrebno za primjenu ove Uredbe.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. srpnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

M. BEK


(1)  SL L 78, 17.3.2014., str. 16.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 269/2014 od 17. ožujka 2014. o mjerama ograničavanja u odnosu na djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalnu cjelovitost, suverenost i neovisnost Ukrajine (SL L 78, 17.3.2014., str. 6.).

(3)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2022/1272 od 21. srpnja 2022. o izmjeni Odluke 2014/145/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja kojima se podrivaju ili ugrožavaju teritorijalna cjelovitost, suverenitet i neovisnost Ukrajine (SL L 193, 21.7.2022.).


Top