EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0432

Provedbena uredba Vijeća (EU) 2022/432 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine

ST/6066/2022/INIT

OJ L 88, 16.3.2022, p. 15–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/432/oj

16.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 88/15


PROVEDBENA UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/432

od 15. ožujka 2022.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 282/2011 u pogledu potvrde o oslobođenju od plaćanja PDV-a i/ili trošarine

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (1), a posebno njezin članak 397.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Direktiva 2006/112/EZ i Direktiva Vijeća 2008/118/EZ (2) izmijenjene su Direktivom Vijeća (EU) 2019/2235 (3) kojom su uvedena oslobođenja od PDV-a i trošarina za obrambene napore unutar okvira Unije. Države članice trebale su primjenjivati ta oslobođenja od 1. srpnja 2022.

(2)

Direktiva 2006/112/EZ dodatno je izmijenjena Direktivom Vijeća (EU) 2021/1159 (4) kojom su uvedena nova oslobođenja od PDV-a u pogledu mjera poduzetih na razini Unije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. S obzirom na hitnost situacije povezane s pandemijom bolesti COVID-19, države članice trebale su primjenjivati ta oslobođenja s retroaktivnim učinkom od 1. siječnja 2021.

(3)

Potvrda o oslobođenju od PDV-a/ili trošarine, utvrđena u Prilogu II. Provedbenoj uredbi Vijeća (EU) br. 282/2011 (5) („potvrda”) služi kako bi se potvrdilo da transakcija ispunjava uvjete za oslobođenje od PDV-a i/ili trošarine na temelju članka 151. Direktive 2006/112/EZ. Kako bi se državama članicama omogućilo da na ujednačen način primjenjuju novo oslobođenje od PDV-a za obrambene napore koji se poduzimaju unutar okvira Unije i nova oslobođenja od PDV-a u pogledu mjera poduzetih na razini Unije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, potvrdu bi trebalo izmijeniti.

(4)

U pogledu novih oslobođenja od PDV-a koja se odnose na mjere poduzete na razini Unije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, potvrdu bi trebalo izmijeniti kako bi se kao tijelo koje ima pravo na oslobođenje uključila Komisija ili bilo koja agencija ili tijelo osnovani na temelju prava Unije ako Komisija odnosno ta agencija ili tijelo izvršava svoje zadaće kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19. Kako bi se izbjeglo nepotrebno administrativno opterećenje ako su oslobođene isporuke već obrađene upotrebom trenutačne verzije potvrde, primjereno je da se potvrda kako je izmijenjena ovom Uredbom ne primjenjuje retroaktivno,.

(5)

U pogledu novog oslobođenja od PDV-a za obrambene napore poduzete unutar okvira Unije, potvrdu bi trebalo izmijeniti kako bi se kao tijela koja imaju pravo na oslobođenje uključila Komisija ili bilo koja agencija ili tijelo osnovani na temelju prava Unije ako Komisija odnosno ta agencija ili tijelo izvršava svoje zadaće kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, i oružane snage države članice koje sudjeluju u aktivnosti Unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP). U tu bi svrhu i u skladu s datumom početka primjene zakona i drugih propisa koji su potrebni radi usklađivanja država članica s Direktivom (EU) 2019/2235, potvrdu trebalo izmijeniti s učinkom od 1. srpnja 2022.

(6)

S obzirom na retroaktivni učinak novih oslobođenja od PDV-a koja se odnose na mjere poduzete na razini Unije kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

(7)

Provedbenu uredbu Vijeća (EU) br. 282/2011 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) br. 282/2011 mijenja se kako slijedi:

1.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu I. ovoj Uredbi;

2.

Prilog II. zamjenjuje se tekstom navedenim u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. točka 1. primjenjuje se do 30. lipnja 2022.

Članak 1. točka 2. primjenjuje se od 1. srpnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

B. LE MAIRE


(1)  SL L 347, 11.12.2006., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 2008/118/EZ od 16. prosinca 2008. o općim aranžmanima za trošarine i o stavljanju izvan snage Direktive 92/12/EEZ (SL L 9, 14.1.2009., str. 12.).

(3)  Direktiva Vijeća (EU) 2019/2235 od 16. prosinca 2019. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost i Direktive 2008/118/EZ o općim aranžmanima za trošarine u pogledu obrambenih napora unutar okvira Unije (SL L 336, 30.12.2019., str. 10.).

(4)  Direktiva Vijeća (EU) 2021/1159 od 13. srpnja 2021. o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu privremenih oslobođenja pri uvozu i određenim isporukama kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 (SL L 250, 15.7.2021., str. 1.).

(5)  Provedbena uredba Vijeća (EU) br. 282/2011 od 15. ožujka 2011. o utvrđivanju provedbenih mjera za Direktivu 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost (SL L 77, 23.3.2011., str. 1.).


PRILOG I.

„PRILOG II.

Članak 51. ove Uredbe

EUROPSKA UNIJA

POTVRDA O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA PDV-a I/ILI TROŠARINE (*)

(Direktiva 2006/112/EZ – članak 151. i Direktiva 2008/118/EZ – članak 13.)


Serijski br. (nije obvezno):

1.

TIJELO/OSOBA PODNOSITELJ

Naziv/ime

Ulica i broj

Poštanski broj, mjesto

Država članica (domaćin)

2.

NADLEŽNO TIJELO ODGOVORNO ZA OVJERAVANJE POTVRDE (ime, adresa i telefonski broj)

3.

IZJAVA PODNOSITELJA

Podnositelj (1) ovim izjavljuje

(a)

da je roba i/ili usluge navedene u polju 5. namijenjena (2)

za službenu uporabu

za osobnu uporabu

 

strane diplomatske misije

 

člana strane diplomatske misije

 

stranog konzularnog predstavništva

 

člana stranog konzularnog predstavništva

 

europskog tijela na koje se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije

 

 

 

međunarodne organizacije

 

člana osoblja međunarodne organizacije

 

oružanih snaga države koja je članica Sjevernoatlantskog saveza (NATO)

 

 

oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine stacioniranih na otoku Cipru

 

za potrebe Europske komisije ili bilo koje agencije ili tijela osnovanih na temelju prava Unije ako Komisija odnosno ta agencija ili tijelo izvršavaju svoje zadaće kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

 

 

(oznaka institucije) (vidjeti polje 4.)

(b)

da je roba i/ili usluge opisane u polju 5. u skladu s uvjetima i ograničenjima koji se primjenjuju na oslobođenje od poreza u državi članici domaćinu, navedenu u polju 1., i

(c)

da je prethodno navedena informacija navedena u dobroj vjeri.

Podnositelj se ovim obvezuje da će državi članici iz koje su roba i/ili usluge isporučene isplatiti PDV i/ili trošarinu koja bi bila naplativa kad roba i/ili usluge ne bi bile u skladu s uvjetima oslobođenja od poreza ili kad roba i/ili usluge ne bi bile upotrijebljene na predviđen način.

Mjesto, datum

Ime i status potpisnika

Potpis

4.

PEČAT TIJELA (u slučaju oslobođenja od poreza za potrebe osobne uporabe)

Mjesto, datum

Pečat

Ime i status potpisnika

Potpis

5.

OPIS ROBE I/ILI USLUGA ZA KOJE JE ZATRAŽENO OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-a I/ILI TROŠARINE

A.

Informacija koja se odnosi na isporučitelja/ovlaštenog posjednika skladišta:

(1)

ime i adresa:

(2)

Država članica

(3)

PDV broj/trošarinski broj ili referentni porezni broj

B.

Informacija koja se odnosi na robu i/ili usluge:

Br.

Detaljan opis robe i/ili usluga (3) (ili uputa na priloženu narudžbenicu)

Količina ili broj

Vrijednost bez PDV-a i trošarine

Valuta

 

 

 

Vrijednost po jedinici

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznos

 

6.

OVJERA NADLEŽNOG TIJELA DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

Pošiljka/isporuka robe i/ili usluga opisana u polju 5. ispunjava:

u potpunosti

u količini od

(broj) (4)

uvjete za oslobođenje od plaćanja PDV-a i/ili trošarine

Mjesto, datum

Pečat

Ime i status potpisnika

Potpis

7.

DOPUŠTENJE ZA IZOSTAVLJANJE PEČATA IZ POLJA 6. (samo u slučaju oslobođenja za službene potrebe)

S brojem dopisa:

 

Datum:

 

Oznaka ovlaštene institucije:

Nadležno

 

tijelo u državi članici domaćinu je:

dopustilo, da se izostavi pečat iz polja 6.:

 

Mjesto, datum

Pečat

Ime i status potpisnika

Potpis

(*)

Precrtati prema potrebi.

Pojašnjenja

1.

Isporučitelju i/ili ovlaštenom posjedniku skladišta ova potvrda služi kao popratni dokument za oslobođenje od plaćanja od poreza za isporuku robe i usluga ili za pošiljke robe tijelima/pojedincima koji na to imaju pravo prema članku 151. Direktive 2006/112/EZ i članku 13. Direktive 2008/118/EZ. U skladu s tim, za svakog se isporučitelja/posjednika skladišta sastavlja jedan primjerak potvrde. Povrh toga, isporučitelj/posjednik skladišta je obvezan čuvati tu potvrdu u svojoj evidenciji u skladu s pravnim odredbama koje se primjenjuju u njegovoj državi članici.

2.

(a)

Opća specifikacija papira, koji je potrebno koristiti je propisana u Službenom listu Europskih zajednica (C 164, 1.7.1989., str. 3.).

Sve preslike moraju biti sastavljene na papiru bijele boje, veličine 210 × 297 mm s maksimalnom tolerancijom dužine 5 milimetara manje ili 8 milimetara više.

Potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine se sastavlja u dva primjerka:

jedan primjerak zadržava pošiljatelj,

jedan primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda.

(b)

Svaki neiskorišten prostor u polju 5.B je potrebno precrtati tako da se onemogući naknadno upisivanje.

(c)

Dokument mora biti ispunjen čitljivo i tako da su svi upisi neizbrisivi. Brisanje ili ispravljanje upisa nije dopušteno. Potrebno ga je ispuniti na jeziku koji priznaje država članica domaćin.

(d)

Ako opis robe i/ili usluga, (polje 5.B potvrde), upućuje na narudžbenicu koja je sastavljena na jeziku koji nije priznat u državi članici domaćinu, tijelo/pojedinac koji ima pravo na oslobođenje je obvezan uz potvrdu priložiti njezin prijevod.

(e)

S druge strane, ako je potvrda sastavljena na jeziku koji nije priznat u državi članici isporučitelja/posjednika skladišta, tijelo/pojedinac koji ima pravo na oslobođenje je obvezan uz potvrdu priložiti informaciju o robi i uslugama navedenim u polju 5.B.

(f)

Priznati jezik znači jedan od jezika koji je u službenoj uporabi u državi članici ili bilo koji drugi jezik Unije, za koji je država članica objavila da se smije koristiti za te potrebe.

3.

Svojom izjavom u polju 3. potvrde, tijelo/pojedinac koji ima pravo na oslobođenje jamči informaciju potrebnu za procjenu zahtjeva za oslobođenje od poreza u državi članici domaćinu.

4.

Tijelo, svojom izjavom u polju 4. u potvrdi potvrđuje detalje navedene u polju 1. i 3.(a) dokumenta i ovjerava da je pojedinac koji ima pravo na oslobođenje član osoblja tog tijela.

5.

(a)

Uputa na narudžbenicu, (polje 5.B potvrde), mora sadržavati barem datum i broj narudžbe. Narudžbenica bi trebala sadržavati sve elemente navedene u polju 5. te potvrde. Ako država članica domaćin mora potvrdu ovjeriti pečatom, tada je i narudžbenicu također potrebno ovjeriti pečatom.

(b)

Navođenje broja trošarine kako je definiran u članku 2. točki 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 nije obvezno; identifikacijski broj za PDV ili referentni porezni broj mora biti naveden.

(c)

Valute je potrebno navesti uporabom oznake od tri slova u skladu sa standardnom ISO oznakom 4217 koju je utvrdila Međunarodna organizacija za standarde (5).

6.

Prethodno navedena izjava tijela/pojedinca koji ima pravo na oslobođenje mora biti ovjerena u polju 6. pečatom nadležnog tijela države članice domaćina. Navedeno tijelo svoje odobrenje može uvjetovati sporazumom s drugim tijelom u svojoj državi članici. Sklapanje navedenog sporazuma je odgovornost nadležnog poreznog tijela.

7.

Radi pojednostavnjenja postupka, nadležno tijelo može izostaviti obvezu tijela koje ima pravo na oslobođenje da traži pečat u slučaju oslobođenja za potrebe službenog puta. Tijelo koje ima pravo na oslobođenje bi trebalo navesti takvo izostavljanje u polju 7. potvrde.
”.

(1)  Precrtati prema potrebi.

(2)  Odgovarajuće polje označiti križićem.

(3)  Precrtati prostor koji se ne koristi. Ova se obveza također primjenjuje ako su priložene narudžbenice.

(4)  Neprikladnu robu i/ili usluge je potrebno precrtati u polju 5. ili u priloženoj narudžbenici.

(5)  Neke oznake valuta koje su trenutačno u uporabi: EUR (euro), BGN (bugarski lev), CZK (češka kruna), DKK (danska kruna), GBP (britanska funta), HUF (mađarska forinta), LTL (litavski litas), PLN (poljski zlot), RON (rumunjski leu), SEK (švedska kruna), USD (američki dolar).


PRILOG II.

„PRILOG II.

Članak 51. ove Uredbe

EUROPSKA UNIJA

POTVRDA O OSLOBOĐENJU OD PLAĆANJA PDV-a I/ILI TROŠARINE (*)

(Direktiva 2006/112/EZ – članak 151. i Direktiva 2008/118/EZ – članak 13.)


Serijski br. (nije obvezno):

1.

TIJELO/OSOBA PODNOSITELJ

Naziv/ime

Ulica i broj

Poštanski broj, mjesto

Država članica (domaćin)

2.

NADLEŽNO TIJELO ODGOVORNO ZA OVJERAVANJE POTVRDE (ime, adresa i telefonski broj)

3.

IZJAVA PODNOSITELJA

Podnositelj (1) ovim izjavljuje

(a)

da je roba i/ili usluge navedene u polju 5. namijenjena (2)

za službenu uporabu

za osobnu uporabu

 

strane diplomatske misije

 

člana strane diplomatske misije

 

stranog konzularnog predstavništva

 

člana stranog konzularnog predstavništva

 

europskog tijela na koje se primjenjuje Protokol o povlasticama i imunitetima Europske unije

 

 

 

međunarodne organizacije

 

člana osoblja međunarodne organizacije

 

oružanih snaga države koja je članica Sjevernoatlantskog saveza (NATO)

 

 

oružanih snaga države članice koje sudjeluju u aktivnosti Unije u okviru zajedničke sigurnosne i obrambene politike (ZSOP)

 

 

oružanih snaga Ujedinjene Kraljevine stacioniranih na otoku Cipru

 

za potrebe Europske komisije ili bilo koje agencije ili tijela osnovanih na temelju prava Unije ako Komisija odnosno ta agencija ili tijelo izvršavaju svoje zadaće kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

 

 

(oznaka institucije) (vidjeti polje 4.)

(b)

da je roba i/ili usluge opisane u polju 5. u skladu s uvjetima i ograničenjima koji se primjenjuju na oslobođenje od poreza u državi članici domaćinu, navedenu u polju 1., i

(c)

da je prethodno navedena informacija navedena u dobroj vjeri.

Podnositelj se ovim obvezuje da će državi članici iz koje su roba i/ili usluge isporučene isplatiti PDV i/ili trošarinu koja bi bila naplativa kad roba i/ili usluge ne bi bile u skladu s uvjetima oslobođenja od poreza ili kad roba i/ili usluge ne bi bile upotrijebljene na predviđen način.

Mjesto, datum

Ime i status potpisnika

Potpis

4.

PEČAT TIJELA (u slučaju oslobođenja od poreza za potrebe osobne uporabe)

Mjesto, datum

Pečat

Ime i status potpisnika

Potpis

5.

OPIS ROBE I/ILI USLUGA ZA KOJE JE ZATRAŽENO OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA PDV-a I/ILI TROŠARINE

A.

Informacija koja se odnosi na isporučitelja/ovlaštenog posjednika skladišta:

(1)

ime i adresa:

(2)

Država članica

(3)

PDV broj/trošarinski broj ili referentni porezni broj

B.

Informacija koja se odnosi na robu i/ili usluge:

Br.

Detaljan opis robe i/ili usluga (3) (ili uputa na priloženu narudžbenicu)

Količina ili broj

Vrijednost bez PDV-a i trošarine

Valuta

 

 

 

Vrijednost po jedinici

Ukupna vrijednost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupni iznos

 

6.

OVJERA NADLEŽNOG TIJELA DRŽAVE ČLANICE DOMAĆINA

Pošiljka/isporuka robe i/ili usluga opisana u polju 5. ispunjava:

u potpunosti

u količini od

(broj) (4)

uvjete za oslobođenje od plaćanja PDV-a i/ili trošarine

Mjesto, datum

Pečat

Ime i status potpisnika

Potpis

7.

DOPUŠTENJE ZA IZOSTAVLJANJE PEČATA IZ POLJA 6. (samo u slučaju oslobođenja za službene potrebe)

S brojem dopisa:

 

Datum:

 

Oznaka ovlaštene institucije:

Nadležno

 

tijelo u državi članici domaćinu je:

dopustilo, da se izostavi pečat iz polja 6.:

 

Mjesto, datum

Pečat

Ime i status potpisnika

Potpis

(*)

Precrtati prema potrebi.

Pojašnjenja

1.

Isporučitelju i/ili ovlaštenom posjedniku skladišta ova potvrda služi kao popratni dokument za oslobođenje od plaćanja od poreza za isporuku robe i usluga ili za pošiljke robe tijelima/pojedincima koji na to imaju pravo prema članku 151. Direktive 2006/112/EZ i članku 13. Direktive 2008/118/EZ. U skladu s tim, za svakog se isporučitelja/posjednika skladišta sastavlja jedan primjerak potvrde. Povrh toga, isporučitelj/posjednik skladišta je obvezan čuvati tu potvrdu u svojoj evidenciji u skladu s pravnim odredbama koje se primjenjuju u njegovoj državi članici.

2.

(a)

Opća specifikacija papira, koji je potrebno koristiti je propisana u Službenom listu Europskih zajednica (br. C 164 od 1.7.1989., str. 3).

Sve preslike moraju biti sastavljene na papiru bijele boje, veličine 210 × 297 mm s maksimalnom tolerancijom dužine 5 milimetara manje ili 8 milimetara više.

Potvrda o oslobođenju od plaćanja trošarine se sastavlja u dva primjerka:

jedan primjerak zadržava pošiljatelj,

jedan primjerak prati kretanje trošarinskih proizvoda.

(b)

Svaki neiskorišten prostor u polju 5.B je potrebno precrtati tako da se onemogući naknadno upisivanje.

(c)

Dokument mora biti ispunjen čitljivo i tako da su svi upisi neizbrisivi. Brisanje ili ispravljanje upisa nije dopušteno. Potrebno ga je ispuniti na jeziku koji priznaje država članica domaćin.

(d)

Ako opis robe i/ili usluga, (polje 5.B potvrde), upućuje na narudžbenicu koja je sastavljena na jeziku koji nije priznat u državi članici domaćinu, tijelo/pojedinac koji ima pravo na oslobođenje je obvezan uz potvrdu priložiti njezin prijevod.

(e)

S druge strane, ako je potvrda sastavljena na jeziku koji nije priznat u državi članici isporučitelja/posjednika skladišta, tijelo/pojedinac koji ima pravo na oslobođenje je obvezan uz potvrdu priložiti informaciju o robi i uslugama navedenim u polju 5.B.

(f)

Priznati jezik znači jedan od jezika koji je u službenoj uporabi u državi članici ili bilo koji drugi jezik Unije, za koji je država članica objavila da se smije koristiti za te potrebe.

3.

Svojom izjavom u polju 3. potvrde, tijelo/pojedinac koji ima pravo na oslobođenje jamči informaciju potrebnu za procjenu zahtjeva za oslobođenje od poreza u državi članici domaćinu.

4.

Tijelo, svojom izjavom u polju 4. u potvrdi potvrđuje detalje navedene u polju 1. i 3.(a) dokumenta i ovjerava da je pojedinac koji ima pravo na oslobođenje član osoblja tog tijela.

5.

(a)

Uputa na narudžbenicu, (polje 5.B potvrde), mora sadržavati barem datum i broj narudžbe. Narudžbenica bi trebala sadržavati sve elemente navedene u polju 5. te potvrde. Ako država članica domaćin mora potvrdu ovjeriti pečatom, tada je i narudžbenicu također potrebno ovjeriti pečatom.

(b)

Navođenje broja trošarine kako je definiran u članku 2. točki 12. Uredbe Vijeća (EZ) br. 389/2012 od 2. svibnja 2012. o upravnoj suradnji u području trošarina i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 2073/2004 nije obvezno; identifikacijski broj za PDV ili referentni porezni broj mora biti naveden.

(c)

Valute je potrebno navesti uporabom oznake od tri slova u skladu sa standardnom ISO oznakom 4217 koju je utvrdila Međunarodna organizacija za standarde (5).

6.

Prethodno navedena izjava tijela/pojedinca k oji ima pravo na oslobođenje mora biti ovjerena u polju 6. pečatom nadležnog tijela države članice domaćina. Navedeno tijelo svoje odobrenje može uvjetovati sporazumom s drugim tijelom u svojoj državi članici. Sklapanje navedenog sporazuma je odgovornost nadležnog poreznog tijela.

7.

Radi pojednostavnjenja postupka, nadležno tijelo može izostaviti obvezu tijela koje ima pravo na oslobođenje da traži pečat u slučaju oslobođenja za potrebe službenog puta. Tijelo koje ima pravo na oslobođenje bi trebalo navesti takvo izostavljanje u polju 7. potvrde.
”.

(1)  Precrtati prema potrebi.

(2)  Odgovarajuće polje označiti križićem.

(3)  Precrtati prostor koji se ne koristi. Ova se obveza također primjenjuje ako su priložene narudžbenice.

(4)  Neprikladnu robu i/ili usluge je potrebno precrtati u polju 5. ili u priloženoj narudžbenici.

(5)  Neke oznake valuta koje su trenutačno u uporabi: EUR (euro), BGN (bugarski lev), CZK (češka kruna), DKK (danska kruna), GBP (britanska funta), HUF (mađarska forinta), LTL (litavski litas), PLN (poljski zlot), RON (rumunjski leu), SEK (švedska kruna), USD (američki dolar).


Top