EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0428

Uredba Vijeća (EU) 2022/428 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

ST/7130/2022/INIT

OJ L 87I, 15.3.2022, p. 13–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/428/oj

15.3.2022   

HR

Službeni list Europske unije

LI 87/13


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/428

od 15. ožujka 2022.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 833/2014 o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 215.,

uzimajući u obzir Odluku Vijeća (ZVSP) 2022/430 od 15. ožujka 2022. o izmjeni Odluke 2014/512/ZVSP o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (1),

uzimajući u obzir zajednički prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Europske komisije,

budući da:

(1)

Vijeće je 31. srpnja 2014. donijelo Uredbu (EU) br. 833/2014 (2).

(2)

Uredbom (EU) br. 833/2014 provode se određene mjere predviđene u Odluci Vijeća 2014/512/ZVSP (3).

(3)

Vijeće je 15. ožujka 2022. donijelo Odluku (ZVSP) 2022/430 kojom je izmijenjena Odluka 2014/512/ZVSP i kojom su uvedene daljnja trgovinska ograničenja u pogledu željeza i čelika te luksuzne robe.

(4)

Odlukom (ZVSP) 2022/430 proširuje se popis osoba povezanih s obrambenom i industrijskom bazom Rusije, kojima se uvode stroža izvozna ograničenja u pogledu robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije koje bi mogle doprinijeti tehnološkom jačanju obrambenog i sigurnosnog sektora Rusije.

(5)

Odlukom (ZVSP) 2022/430 uvode se i zabrane usmjerene na nova ulaganja u ruski energetski sektor te sveobuhvatno izvozno ograničenje za opremu, tehnologiju i usluge za energetsku industriju u Rusiji, uz iznimku nuklearne industrije i sektora primijenjenih aktivnosti prijenosa energije.

(6)

Odlukom (ZVSP) 2022/430 zabranjuju se sve transakcije s određenim trgovačkim društvima u državnom vlasništvu koja već podliježu ograničenjima refinanciranja.

(7)

Odlukom (ZVSP) 2022/430 zabranjuje se i pružanje usluga vezanih uz kreditni rejting te se ruskim klijentima zabranjuje pristup svim uslugama pretplate u vezi s aktivnostima vezanima uz kreditni rejting.

(8)

Te su mjere obuhvaćene područjem primjene Ugovora te je stoga, osobito kako bi se osigurala njihova ujednačena primjena u svim državama članicama, potrebno regulatorno djelovanje na razini Unije.

(9)

Uredbu (EU) br. 833/2014 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

DONIJELO JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 833/2014 mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. dodaju se sljedeće točke:

„(s)

„kreditni rejting” znači mišljenje koje se odnosi na kreditnu sposobnost subjekta, duga ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira, povlaštene dionice ili drugog financijskog instrumenta, ili izdavatelja takvog duga ili financijske obveze, dužničkog vrijednosnog papira, povlaštene dionice ili drugog financijskog instrumenta, koje se dodjeljuje na temelju uspostavljenog i definiranog sustava rangiranja kategorija rejtinga;

(t)

„aktivnosti vezane uz kreditni rejting” znači analiza podataka i informacija i ocjenjivanje, odobravanje, dodjela i preispitivanje kreditnih rejtinga.

(u)

„energetski sektor” znači sektor koji obuhvaća sljedeće djelatnosti, uz iznimku civilnih djelatnosti povezanih s nuklearnom energijom:

i.

istraživanje, proizvodnja, distribucija unutar Rusije ili rudarenje sirove nafte, prirodnog plina ili krutih fosilnih goriva, rafiniranje goriva, ukapljivanje prirodnog plina ili uplinjavanje;

ii.

proizvodnja ili distribucija u Rusiji proizvoda od krutih fosilnih goriva, naftnih derivata ili plina; ili

iii.

izgradnja objekata ili ugradnja opreme ili pružanje usluga, opreme ili tehnologije za djelatnosti povezane s proizvodnjom energije ili proizvodnjom električne energije.”;

2.

u članku 2. stavku 7. dodaje se sljedeća točka:

„iii.

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći koji su namijenjeni za energetski sektor osim ako su takva prodaja, opskrba, prijevoz ili izvoz ili s time povezana tehnička ili financijska pomoć dopušteni na temelju iznimki iz članka 3. stavaka od 3. do 6.”;

3.

u članku 2.a stavku 7. dodaje se sljedeća točka:

„iii.

prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe i tehnologije iz stavka 1. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći koji su namijenjeni za energetski sektor osim ako su takva prodaja, opskrba, prijevoz ili izvoz ili s time povezana tehnička ili financijska pomoć dopušteni na temelju iznimki iz članka 3. stavaka od 3. do 6.”;

4.

u članku 2.b stavku 1. uvodni tekst zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Kad je riječ o fizičkim ili pravnim osobama, subjektima ili tijelima navedenima u Prilogu IV., odstupajući od članka 2. stavaka 1. i 2. i članka 2.a stavaka 1. i 2., i ne dovodeći u pitanje zahtjeve u pogledu odobrenja u skladu s Uredbom (EU) 2021/821, nadležna tijela mogu odobriti prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe i tehnologije s dvojnom namjenom te robe i tehnologije navedene u Prilogu VII. ili pružanje povezane tehničke ili financijske pomoći tek nakon što su utvrdila da:”;

5.

članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

1.   Zabranjeni su izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz robe ili tehnologije navedene u Prilogu II., neovisno o tome jesu li podrijetlom iz Unije, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji, što uključuje njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas, ili za upotrebu u Rusiji, što uključuje njezin isključivi gospodarski pojas i njezin epikontinentalni pojas.

2.   Zabranjeno je:

(a)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga povezanih s robom i tehnologijom iz stavka 1. te s pružanjem, proizvodnjom, održavanjem i uporabom te robe i tehnologije bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji;

(b)

financiranje ili pružanje financijske pomoći povezane s robom i tehnologijom iz stavka 1. za svaku prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te robe i tehnologije ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih usluga ili drugih usluga, izravno ili neizravno, bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

3.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz robe ili tehnologije ni na pružanje tehničke ili financijske pomoći koji su potrebni za:

(a)

prijevoz fosilnih goriva, posebice ugljena, nafte i prirodnog plina, iz Rusije ili kroz Rusije u Uniju; ili

(b)

hitno sprečavanje ili ublažavanje događaja koji bi mogao imati ozbiljan i značajan utjecaj na ljudsko zdravlje i sigurnost ili na okoliš.

4.   Zabrane iz stavaka 1. i 2. ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. rujna 2022., obveze koja proizlazi iz ugovora sklopljenog prije 16. ožujka 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvog ugovora, pod uvjetom da je nadležno tijelo obaviješteno najmanje pet radnih dana unaprijed.

5.   Zabrane iz stavka 2. ne primjenjuju se na pružanje osiguranja ili reosiguranja pravnim osobama, subjektima ili tijelima osnovanima ili registriranima u skladu s pravom države članice u odnosu na njihove aktivnosti izvan energetskog sektora u Rusiji.

6.   Odstupajući od stavaka 1. i 2. nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, prodaju, opskrbu, prijenos ili izvoz te pružanje tehničke ili financijske pomoći nakon što su utvrdila:

(a)

da je to potrebno za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije; ili

(b)

da je to namijenjeno za isključivu uporabu od strane subjekata koji su u vlasništvu ili pod samostalnom ili zajedničkom kontrolom pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice.

7.   Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 6. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”;

6.

članak 3.a zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.a

1.   Zabranjeno je:

(a)

stjecanje novih ili povećanje postojećih udjela u bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji;

(b)

odobravanje bilo kojeg aranžmana za odobravanje bilo kakvog novog zajma ili kredita ili osiguravanje financiranja na drugi način, uključujući vlasnički kapital, ili sudjelovanje u takvom aranžmanu, bilo kojoj pravnoj osobi, subjektu ili tijelu koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji, ili u dokumentiranu svrhu financiranja takve pravne osobe, subjekta ili tijela;

(c)

osnivanje novog zajedničkog pothvata s bilo kojom pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom Rusije ili bilo koje treće zemlje i koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji;

(d)

pružanje investicijskih usluga izravno povezanih s aktivnostima iz točaka (a), (b) i (c).

2.   Odstupajući od stavka 1., nadležna tijela mogu odobriti, pod uvjetima koje smatraju primjerenima, svaku aktivnost iz stavka 1. nakon što su utvrdila:

(a)

da je ona potrebna za osiguravanje ključne opskrbe energijom unutar Unije te prijevoza fosilnih goriva, posebice ugljena, nafte i prirodnog plina, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju; ili

(b)

da se ona odnosi isključivo na pravnu osobu, subjekt ili tijelo koji djeluju u energetskom sektoru u Rusiji, a u vlasništvu su pravne osobe, subjekta ili tijela koji su osnovani ili registrirani u skladu s pravom države članice.

3.   Dotična država članica ili dotične države članice obavješćuju druge države članice i Komisiju o svakom odobrenju izdanom na temelju stavka 2. u roku od dva tjedna od izdavanja odobrenja.”;

7.

članak 3.e stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Upravitelj mreže za mrežne funkcije za upravljanje zračnim prometom jedinstvenog europskog neba podupire Komisiju i države članice u osiguravanju provedbe članka 3.d i usklađenosti s njime. Upravitelj mreže osobito odbija sve planove leta koje dostave operatori zrakoplova i u kojima se ukazuje na namjeru obavljanja aktivnosti nad područjem Unije, a koje predstavljaju kršenje ove Uredbe, tako da pilotu nije dopušteno letjeti”;

8.

umeću se sljedeći članci:

„Članak 3.g

1.   Zabranjenuje se:

(a)

izravni ili neizravni uvoz proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., u Uniju ako su:

i.

podrijetlom iz Rusije; ili

ii.

izvezeni iz Rusije;

(b)

izravna ili neizravna kupnja proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., koji se nalaze u Rusiji ili su podrijetlom iz Rusije;

(c)

prijevoz proizvoda od željeza i čelika, navedenih u Prilogu XVII., ako su podrijetlom iz Rusije ili se izvoze iz Rusije u bilo koju drugu zemlju;

(d)

izravno ili neizravno pružanje tehničke pomoći, brokerskih usluga, financiranja ili financijske pomoći, uključujući financijske izvedenice, te osiguranja i reosiguranja, u vezi sa zabranama utvrđenima u točkama (a), (b) i (c).

2.   Zabrane iz stavka 1. ne primjenjuju se na izvršenje, do 17. lipnja 2022., ugovora sklopljenih prije 16. ožujka 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

Članak 3.h

1.   Zabranjuje se izravna ili neizravna prodaja, opskrba, prijenos ili izvoz luksuzne robe navedene u Prilogu XVIII. bilo kojoj fizičkoj ili pravnoj osobi, subjektu ili tijelu u Rusiji ili za upotrebu u Rusiji.

2.   Zabrana iz stavka 1. primjenjuje se na luksuznu robu navedenu u Prilogu XVIII. ako njezina vrijednost premašuje 300 EUR po komadu, osim ako je u Prilogu navedeno drukčije.

3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na robu koja je potrebna za službene potrebe diplomatskih ili konzularnih misija država članica ili partnerskih država u Rusiji ili međunarodnih organizacija koje uživaju imunitet u skladu s međunarodnim pravom ni na osobne predmete njihova osoblja.”;

9.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 5.aa

1.   Zabranjeno je izravno ili neizravno sudjelovanje u bilo kojoj transakciji s:

(a)

pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom u Rusiji, koji su pod javnom kontrolom ili u kojima država ima više od 50 % vlasništva ili u kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju pravo sudjelovati u dobiti ili s kojima Rusija, njezina vlada ili središnja banka imaju druge značajne gospodarske odnose, kako su navedeni u Prilogu XIX.;

(b)

pravnom osobom, subjektom ili tijelom s poslovnim nastanom izvan Unije, u čijim vlasničkim pravima subjekt naveden u Prilogu XIX. ima, izravno ili neizravno, više od 50 % udjela; ili

(c)

pravnom osobom, subjektom ili tijelom koji djeluju za račun subjekta iz točke (a) ili točke (b) ovog stavka ili prema njegovim uputama.

2.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na izvršenje, do 15. svibnja 2022., ugovora sklopljenih prije 16. ožujka 2022. ili dodatnih ugovora potrebnih za izvršenje takvih ugovora.

3.   Zabrana iz stavka 1. ne primjenjuje se na:

(a)

transakcije koje su prijeko potrebne za kupnju, uvoz ili prijevoz fosilnih goriva, posebice ugljena, nafte i prirodnog plina te titanija, aluminija, bakra, nikla, paladija i željezne rude, iz Rusije ili kroz Rusiju u Uniju;

(b)

transakcije povezane s energetskim projektima izvan Rusije u kojima je pravna osoba, subjekt ili tijelo navedeni u Prilogu XIX. manjinski dioničar.”;

10.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 5.j

1.   Od 15. travnja 2022. zabranjeno je pružati usluge vezane uz kreditni rejting svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

2.   Od 15. travnja 2022. zabranjeno je pružati pristup svim uslugama pretplate u vezi s aktivnostima vezanima uz kreditni rejting svim ruskim državljanima ili fizičkim osobama s boravištem u Rusiji ili svim pravnim osobama, subjektima ili tijelima s poslovnim nastanom u Rusiji.

3.   Stavci 1. i 2. ne primjenjuju se na državljane države članice ili fizičke osobe koje imaju dozvolu privremenog ili stalnog boravka u državi članici.”;

11.

članak 11. stavak 1. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

pravne osobe, subjekti ili tijela navedeni u Prilogu III., Prilogu IV., Prilogu V.,Prilogu VI., Prilogu XII., Prilogu XIII., Prilogu XIV., Prilogu XV. ili Prilogu XIX., odnosno u članku 5. stavku 1. točki (b) ili točki (c), članku 5. stavku 2. točki (b) ili točki (c), članku 5. stavku 3. točki (c) ili točki (d), članku 5. stavku 4. točki (b) ili točki (c), članku 5.a točki (a), točki (b) ili točki (c), članku 5.aa točki (b) ili točki (c), članku 5.h ili članku 5.j.”;

12.

članak 12. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 12.

Zabranjeno je svjesno i namjerno sudjelovanje u aktivnostima čiji je cilj ili učinak zaobilaženje zabrana utvrđenih u ovoj Uredbi.”;

13.

Prilog IV. mijenja se u skladu s Prilogom I. ovoj Uredbi;

14.

Prilozi XVII., XVIII. i XIX. dodaju se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. ožujka 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  SL L 87 I, 15.3.2022.

(2)  Uredba Vijeća (EU) br. 833/2014 od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 1.).

(3)  Odluka Vijeća 2014/512/ZVSP od 31. srpnja 2014. o mjerama ograničavanja s obzirom na djelovanja Rusije kojima se destabilizira stanje u Ukrajini (SL L 229, 31.7.2014., str. 13.).


PRILOG I.

U Prilogu IV. Uredbi (EU) br. 833/2014 umeću se unosi za sljedeće fizičke osobe i subjekte:

 

„Amur Shipbuilding Factory PJSC

 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC

 

AO Kronshtadt

 

Avant Space LLC

 

Baikal Electronics

 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics

 

Central Research and Development Institute Tsiklon

 

Crocus Nano Electronics

 

Dalzavod Ship-Repair Center

 

Elara

 

Electronic Computing and Information Systems

 

ELPROM

 

Engineering Center Ltd.

 

Forss Technology Ltd.

 

Integral SPB

 

JSC Element

 

JSC Pella-Mash

 

JSC Shipyard Vympel

 

Kranark LLC

 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov)

 

LLC Center

 

MCST Lebedev

 

Miass Machine-Building Factory

 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk

 

MPI VOLNA

 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering

 

Nerpa Shipyard

 

NM-Tekh

 

Novorossiysk Shipyard JSC

 

NPO Electronic Systems

 

NPP Istok

 

NTC Metrotek

 

OAO GosNIIkhimanalit

 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era

 

OJSC TSRY

 

OOO Elkomtekh (Elkomtex)

 

OOO Planar

 

OOO Sertal

 

Photon Pro LLC

 

PJSC Zvezda

 

Production Association Strela

 

Radioavtomatika

 

Research Center Module

 

Robin Trade Limited

 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships

 

Rubin Sever Design Bureau

 

Russian Space Systems

 

Rybinsk Shipyard Engineering

 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry

 

Scientific-Research Institute of Electronics

 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems

 

Scientific Research Institute NII Submikron

 

Sergey IONOV

 

Serniya Engineering

 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory

 

Ship Maintenance Center Zvezdochka

 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS)

 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya

 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute

 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash)

 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center

 

UAB Pella-Fjord

 

United Shipbuilding Corporation JSC “35th Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Astrakhan Shipyard”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Aysberg Central Design Bureau”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Baltic Shipbuilding Factory”

 

United Shipbuilding Corporation JSC “Krasnoye Sormovo Plant OJSC”

 

United Shipbuilding Corporation JSC SC “Zvyozdochka”

 

United Shipbuilding Corporation “Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar”

 

United Shipbuilding Corporation “Scientific Research Design Technological Bureau Onega”

 

United Shipbuilding Corporation “Sredne-Nevsky Shipyard”

 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials

 

Urals Project Design Bureau Detal

 

Vega Pilot Plant

 

Vertikal LLC

 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko

 

VTK Ltd

 

Yaroslavl Shipbuilding Factory

 

ZAO Elmiks-VS

 

ZAO Sparta

 

ZAO Svyaz Inzhiniring”.


PRILOG II.

Umeću se sljedeći prilozi:

„PRILOG XVII.

POPIS PROIZVODA OD ŽELJEZA I ČELIKA IZ ČLANKA 3.g

Oznake KN/TARIC

Naziv robe

7208 10 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 25 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 26 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 27 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 36 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 37 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 38 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 39 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 40 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 52 99

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 53 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7208 54 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7211 14 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7211 19 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7212 60 00

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 19 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 30

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 30 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 40 15

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7225 40 90

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 19 10

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 20

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 91

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7226 91 99

Nelegirani i ostali legirani toplovaljani limovi i trake

7209 15 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 16 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 17 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 18 91

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 25 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 26 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 27 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 28 90

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 90 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 90 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 30

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 23 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 29 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 90 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7211 90 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7225 50 20

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7225 50 80

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7226 20 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7226 92 00

Nelegirani i ostali legirani hladnovaljani limovi

7209 16 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 17 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 18 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 26 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 27 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7209 28 10

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7225 19 90

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7226 19 80

Elektrolimovi (osim GOES-a)

7210410020

Limovi s metalnom prevlakom

7210410030

Limovi s metalnom prevlakom

7210490020

Limovi s metalnom prevlakom

7210490030

Limovi s metalnom prevlakom

7210610020

Limovi s metalnom prevlakom

7210610030

Limovi s metalnom prevlakom

7210690020

Limovi s metalnom prevlakom

7210690030

Limovi s metalnom prevlakom

7212300020

Limovi s metalnom prevlakom

7212300030

Limovi s metalnom prevlakom

7212506120

Limovi s metalnom prevlakom

7212506130

Limovi s metalnom prevlakom

7212506920

Limovi s metalnom prevlakom

7212506930

Limovi s metalnom prevlakom

7225920020

Limovi s metalnom prevlakom

7225920030

Limovi s metalnom prevlakom

7225990011

Limovi s metalnom prevlakom

7225990022

Limovi s metalnom prevlakom

7225990023

Limovi s metalnom prevlakom

7225990041

Limovi s metalnom prevlakom

7225990045

Limovi s metalnom prevlakom

7225990091

Limovi s metalnom prevlakom

7225990092

Limovi s metalnom prevlakom

7225990093

Limovi s metalnom prevlakom

7226993010

Limovi s metalnom prevlakom

7226993030

Limovi s metalnom prevlakom

7226997011

Limovi s metalnom prevlakom

7226997013

Limovi s metalnom prevlakom

7226997091

Limovi s metalnom prevlakom

7226997093

Limovi s metalnom prevlakom

7226997094

Limovi s metalnom prevlakom

7210 20 00

Limovi s metalnom prevlakom

7210 30 00

Limovi s metalnom prevlakom

7210 90 80

Limovi s metalnom prevlakom

7212 20 00

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 20

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 30

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 40

Limovi s metalnom prevlakom

7212 50 90

Limovi s metalnom prevlakom

7225 91 00

Limovi s metalnom prevlakom

7226 99 10

Limovi s metalnom prevlakom

7210410080

Limovi s metalnom prevlakom

7210490080

Limovi s metalnom prevlakom

7210610080

Limovi s metalnom prevlakom

7210690080

Limovi s metalnom prevlakom

7212300080

Limovi s metalnom prevlakom

7212506180

Limovi s metalnom prevlakom

7212506980

Limovi s metalnom prevlakom

7225920080

Limovi s metalnom prevlakom

7225990025

Limovi s metalnom prevlakom

7225990095

Limovi s metalnom prevlakom

7226993090

Limovi s metalnom prevlakom

7226997019

Limovi s metalnom prevlakom

7226997096

Limovi s metalnom prevlakom

7210 70 80

Limovi s organskom prevlakom

7212 40 80

Limovi s organskom prevlakom

7209 18 99

Proizvodi od bijelog lima

7210 11 00

Proizvodi od bijelog lima

7210 12 20

Proizvodi od bijelog lima

7210 12 80

Proizvodi od bijelog lima

7210 50 00

Proizvodi od bijelog lima

7210 70 10

Proizvodi od bijelog lima

7210 90 40

Proizvodi od bijelog lima

7212 10 10

Proizvodi od bijelog lima

7212 10 90

Proizvodi od bijelog lima

7212 40 20

Proizvodi od bijelog lima

7208 51 20

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 51 91

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 51 98

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 52 91

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 90 20

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7208 90 80

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7210 90 30

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 12

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 40

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7225 40 60

Nelegirani i ostali legirani kvarto-lim

7219 11 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 12 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 12 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 13 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 13 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 14 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 14 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 22 10

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 22 90

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 23 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 24 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7220 11 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7220 12 00

Nehrđajući toplovaljani limovi i trake

7219 31 00

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 32 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 32 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 33 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 33 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 34 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 34 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 35 10

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 35 90

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 90 20

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 90 80

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 21

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 29

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 41

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 49

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 81

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 20 89

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 90 20

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7220 90 80

Nehrđajući hladnovaljani limovi i trake

7219 21 10

Nehrđajući toplovaljani kvarto-lim

7219 21 90

Nehrđajući toplovaljani kvarto-lim

7214 30 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 91 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 91 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 31

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 39

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 50

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 71

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 79

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 99 95

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7215 90 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 10 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 21 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 22 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 40 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 40 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 91

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 50 99

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7216 99 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 10 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 20 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 20 91

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 41

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 49

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 61

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 69

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 70

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 30 89

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 60 20

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 60 80

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 70 10

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 70 90

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7228 80 00

Nelegirane i ostale legirane šipke i laki profili

7214 20 00

Čelične šipke za armiranje betona

7214 99 10

Čelične šipke za armiranje betona

7222 11 11

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 19

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 81

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 11 89

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 19 10

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 19 90

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 11

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 19

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 21

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 29

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 31

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 39

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 81

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 20 89

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 51

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 91

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 30 97

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 10

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 50

Nehrđajuće šipke i laki profili

7222 40 90

Nehrđajuće šipke i laki profili

7221 00 10

Nehrđajuće žičane šipke

7221 00 90

Nehrđajuće žičane šipke

7213 10 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 20 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 20

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 41

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 49

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 70

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 91 90

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 99 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7213 99 90

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 10 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 20 00

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 10

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 50

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7227 90 95

Nelegirane i ostale legirane žičane šipke

7216 31 10

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 31 90

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 11

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 19

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 91

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 32 99

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 33 10

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7216 33 90

Profili od željeza ili nelegiranog čelika

7301 10 00

Žmurje (talpe)

7302 10 22

Materijal za željezničke pruge

7302 10 28

Materijal za željezničke pruge

7302 10 40

Materijal za željezničke pruge

7302 10 50

Materijal za željezničke pruge

7302 40 00

Materijal za željezničke pruge

7306 30 41

Plinske cijevi

7306 30 49

Plinske cijevi

7306 30 72

Plinske cijevi

7306 30 77

Plinske cijevi

7306 61 10

Šuplji profili

7306 61 92

Šuplji profili

7306 61 99

Šuplji profili

7304 11 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 22 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 24 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 41 00

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 10

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 93

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 95

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 49 99

Bešavne nehrđajuće cijevi

7304 19 10

Ostale bešavne cijevi

7304 19 30

Ostale bešavne cijevi

7304 19 90

Ostale bešavne cijevi

7304 23 00

Ostale bešavne cijevi

7304 29 10

Ostale bešavne cijevi

7304 29 30

Ostale bešavne cijevi

7304 29 90

Ostale bešavne cijevi

7304 31 20

Ostale bešavne cijevi

7304 31 80

Ostale bešavne cijevi

7304 39 10

Ostale bešavne cijevi

7304 39 52

Ostale bešavne cijevi

7304 39 58

Ostale bešavne cijevi

7304 39 92

Ostale bešavne cijevi

7304 39 93

Ostale bešavne cijevi

7304 39 98

Ostale bešavne cijevi

7304 51 81

Ostale bešavne cijevi

7304 51 89

Ostale bešavne cijevi

7304 59 10

Ostale bešavne cijevi

7304 59 92

Ostale bešavne cijevi

7304 59 93

Ostale bešavne cijevi

7304 59 99

Ostale bešavne cijevi

7304 90 00

Ostale bešavne cijevi

7305 11 00

Velike varene cijevi

7305 12 00

Velike varene cijevi

7305 19 00

Velike varene cijevi

7305 20 00

Velike varene cijevi

7305 31 00

Velike varene cijevi

7305 39 00

Velike varene cijevi

7305 90 00

Velike varene cijevi

7306 11 10

Ostale varene cijevi

7306 11 90

Ostale varene cijevi

7306 19 10

Ostale varene cijevi

7306 19 90

Ostale varene cijevi

7306 21 00

Ostale varene cijevi

7306 29 00

Ostale varene cijevi

7306 30 11

Ostale varene cijevi

7306 30 19

Ostale varene cijevi

7306 30 80

Ostale varene cijevi

7306 40 20

Ostale varene cijevi

7306 40 80

Ostale varene cijevi

7306 50 20

Ostale varene cijevi

7306 50 80

Ostale varene cijevi

7306 69 10

Ostale varene cijevi

7306 69 90

Ostale varene cijevi

7306 90 00

Ostale varene cijevi

7215 10 00

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 11

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 19

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7215 50 80

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 10 90

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 20 99

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 20

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 40

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 61

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 69

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7228 50 80

Nelegirane i ostale legirane hladnodovršene šipke

7217 10 10

Nelegirana žica

7217 10 31

Nelegirana žica

7217 10 39

Nelegirana žica

7217 10 50

Nelegirana žica

7217 10 90

Nelegirana žica

7217 20 10

Nelegirana žica

7217 20 30

Nelegirana žica

7217 20 50

Nelegirana žica

7217 20 90

Nelegirana žica

7217 30 41

Nelegirana žica

7217 30 49

Nelegirana žica

7217 30 50

Nelegirana žica

7217 30 90

Nelegirana žica

7217 90 20

Nelegirana žica

7217 90 50

Nelegirana žica

7217 90 90

Nelegirana žica

PRILOG XVIII.

POPIS LUKSUZNE ROBE IZ ČLANKA 3.h

NAPOMENA S OBRAZLOŽENJEM

Oznake nomenklature preuzete su iz kombinirane nomenklature kako je definirana u članku 1. stavku 2. Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (1) kako je utvrđeno u njezinu Prilogu I., koje su važeće u trenutku objave ove Uredbe i kako su izmijenjene, mutatis mutandis, naknadnim zakonodavstvom.

1.   Konji

ex

0101 21 00

Čistokrvne rasplodne životinje

ex

0101 29 90

Ostalo

2.   Kavijar ili nadomjesci kavijara

ex

1604 31 00

Kavijar

ex

1604 32 00

Nadomjesci kavijara

3.   Tartufi i njihovi pripravci

ex

0709 56 00

Tartufi

ex

0710 80 69

Ostalo

ex

0711 59 00

Ostalo

ex

0712 39 00

Ostalo

ex

2001 90 97

Ostalo

ex

2003 90 10

Tartufi

ex

2103 90 90

Ostalo

ex

2104 10 00

Juhe i mesne juhe (temeljci) te pripravci za njih

ex

2104 20 00

Homogenizirani složeni prehrambeni proizvodi

ex

2106 00 00

Prehrambeni proizvodi koji nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

4.   Vina (uključujući pjenušava vina), piva, jaka alkoholna pića i alkoholna pića

ex

2203 00 00

Pivo dobiveno od slada

ex

2204 10 11

Champagne

ex

2204 10 91

Asti spumante

ex

2204 10 93

Ostalo

ex

2204 10 94

sa zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla (ZOZP)

ex

2204 10 96

Ostala sortna vina

ex

2204 10 98

Ostalo

ex

2204 21 00

U posudama obujma 2 l ili manjeg

ex

2204 29 00

Ostalo

ex

2205 00 00

Vermut i ostala vina od svježega grožđa, aromatizirani biljem ili aromatskim tvarima

ex

2206 00 00

Ostala fermentirana pića (na primjer, jabukovača, kruškovača, medovina, saké); mješavine fermentiranih pića te mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti uključene na drugom mjestu

ex

2207 10 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 % ili većim

ex

2208 00 00

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola manjim od 80 %; žestoka pića, likeri i ostala alkoholna pića

5.   Cigare i cigarilosi

ex

2402 10 00

Cigare i cigarilosi koji sadrže duhan

ex

2402 90 00

Ostalo

6.   Parfemi, toaletne vode i kozmetika, uključujući proizvode za uljepšavanje i šminkanje

ex

3303

Parfemi i toaletne vode

ex

3304 00 00

Proizvodi za uljepšavanje ili šminkanje i proizvodi za njegu kože (osim lijekova), uključujući pripravke za zaštitu od sunca ili pripravke za tamnjenje; preparati za manikuru ili pedikuru

ex

3305 00 00

Pripravci za uporabu na kosi

ex

3307 00 00

Pripravci prije brijanja, za brijanje ili nakon brijanja, dezodoransi za osobnu uporabu, pripravci za kupanje, pripravci za depilaciju i ostali parfumerijski, kozmetički ili toaletni pripravci, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu; pripremljeni dezodoransi za prostorije, neovisno jesu li parfimirani ili imaju dezinfekcijska svojstva ili ne

ex

6704 00 00

Vlasulje, lažne brade, obrve, trepavice, pletenice i slično, od ljudske kose, životinjske dlake ili od tekstilnih materijala; proizvodi od ljudske kose, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

7.   Predmeti od kože, sedla, konjska oprema, predmeti za putovanje, torbice i slični predmeti

ex

4201 00 00

Sedlarski i remenarski proizvodi za sve vrste životinja (uključujući konope za hamove, uzice za vođenje, koljenice, brnjice, podmetače i jastuke za sedla, torbe-bisage, kapute za pse i slično), od bilo kojeg materijala

ex

4202 00 00

Škrinje, kovčezi, kovčezi za kozmetiku, poslovne torbe, torbe za spise (aktovke), školske torbe, futrole za naočale, futrole za dalekozore, futrole za fotoaparate, futrole za glazbala, futrole za puške, futrole za pištolje i slični spremnici; putne torbe, izolirane torbe za hranu i piće, toaletne torbice, naprtnjače, ručne torbe, torbe za kupovinu, novčanici za papirni novac, novčanici za kovani novac, futrole za mape, futrole za cigarete, vrećice za duhan, torbe za alat, sportske torbe, omotači za boce, kutije za nakit, kutije za puder, kutije za pribor za jelo i slični spremnici, od kože, umjetne kože, folija od plastičnih masa, od tekstilnih materijala, vulkanfibera ili od kartona, ili u cijelosti ili pretežito presvučeni tim materijalima ili papirom

ex

4205 00 90

Ostalo

ex

9605 00 00

Putni setovi za osobnu toaletu, šivanje ili čišćenje cipela ili odjeće

8.   Kaputi ili ostala odjeća, odjevni dodaci i cipele (bez obzira na materijale od kojih su izrađeni)

ex

4203 00 00

Odjeća i pribor za odjeću, od kože ili od umjetne kože

ex

4303 00 00

Odjeća, pribor za odjeću i ostali proizvodi, od krzna

ex

6101 00 00

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, plaštevi, anoraci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, pleteni ili kukičani, osim onih iz tarifnog broja 6103

ex

6102 00 00

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, plaštevi, anoraci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani, osim proizvoda iz tarifnog broja 6104

ex

6103 00 00

Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za muškarce i dječake, pleteni ili kukičani

ex

6104 00 00

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za žene i djevojčice, pleteni ili kukičani

ex

6105 00 00

Muške i dječačke košulje, pletene ili kukičane

ex

6106 00 00

Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene ili djevojčice, pletene ili kukičane

ex

6107 00 00

Gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce i dječake, pleteni ili kukičani

ex

6108 00 00

Kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, pleteni ili kukičani

ex

6109 00 00

T-majice, potkošulje i druge majice bez rukava, pletene ili kukičane

ex

6110 00 00

Džemperi, puloveri, prsluci i slični proizvodi, pleteni ili kukičani

ex

6111 00 00

Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad i malu djecu, pleteni ili kukičani

ex

6112 11 00

Od pamuka

ex

6112 12 00

Od sintetičkih vlakana

ex

6112 19 00

Od ostalih tekstilnih materijala

ex

6112 20 00

skijaška odijela

ex

6112 31 00

Od sintetičkih vlakana

ex

6112 39 00

Od ostalih tekstilnih materijala

ex

6112 41 00

Od sintetičkih vlakana

ex

6112 49 00

Od ostalih tekstilnih materijala

ex

6113 00 10

Od pletenih ili kačkanih materijala iz tarifnog broja 5906

ex

6113 00 90

Ostalo

ex

6114 00 00

Ostala odjeća, pletena ili kukičana

ex

6115 00 00

Čarape s gaćicama, čarape s gaćicama bez stopala, čarape, kratke čarape i slično, uključujući gradirane stezne čarape (na primjer, čarape za vene) i obuću bez pričvršćenog potplata, pletene ili kukičane

ex

6116 00 00

Rukavice, rukavice s jednim prstom i rukavice bez prstiju, pletene ili kukičane

ex

6117 00 00

Ostali gotovi pribori za odjeću, pleteni ili kukičani; pleteni ili kukičani dijelovi odjeće ili pribora za odjeću

ex

6201 00 00

Kaputi, kratki kaputi, pelerine, plaštevi, anoraci (uključujući skijaške jakne), vjetrovke, bluzoni i slični proizvodi, za muškarce ili dječake, osim onih iz tarifnog broja 6203

ex

6202 00 00

Kaputi, ogrtači, pelerine, kratki kaputi, kratki ogrtači bez rukava, vjetrovke svih vrsta, anorak (uključujući skijaške jakne) i slični proizvodi, za žene ili djevojčice, osim onih iz tarifnog broja 6204

ex

6203 00 00

Odijela, kompleti, jakne, sakoi, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za muškarce ili dječake

ex

6204 00 00

Kostimi, kompleti, jakne, sakoi, haljine, suknje, suknje-hlače, hlače, hlače s plastronom i naramenicama, hlače stisnute ispod koljena i kratke hlače (osim odjeće za plivanje), za žene ili djevojčice

ex

6205 00 00

Košulje za muškarce i dječake

ex

6206 00 00

Bluze, košulje i košulje-bluze, za žene i djevojčice

ex

6207 00 00

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, gaće, noćne košulje, pidžame, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za muškarce ili dječake:

ex

6208 00 00

Potkošulje, majice bez rukava i ostale majice, kombinei, podsuknje, gaćice, spavaćice, pidžame, jutarnje haljine, ogrtači za kupanje, kućni ogrtači i slični proizvodi, za žene i djevojčice

ex

6209 00 00

Odjeća i pribor za odjeću, za dojenčad

ex

6210 10 00

Od materijala iz tarifnih brojeva 5602 ili 5603

ex

6210 20 00

Ostala odjeća, navedena u podbrojevima 6201 11 do 6201 19

ex

6210 30 00

Ostala odjeća, navedena u podbrojevima 6202 11 do 6202 19

ex

6210 40 00

Ostala odjeća, za muškarce ili dječake

ex

6210 50 00

Ostala odjeća, za žene ili djevojčice

ex

6211 11 00

Za muškarce ili dječake

ex

6211 12 00

Za žene ili djevojčice

ex

6211 20 00

skijaška odijela

ex

6211 32 00

Od pamuka

ex

6211 33 00

Od umjetnih ili sintetičkih vlakana

ex

6211 39 00

Od ostalih tekstilnih materijala

ex

6211 42 00

Od pamuka

ex

6211 43 00

Od umjetnih ili sintetičkih vlakana

ex

6211 49 00

Od ostalih tekstilnih materijala

ex

6212 00 00

Grudnjaci, steznici, korzeti, naramenice, držači čarapa, podvezice i slični proizvodi te njihovi dijelovi, neovisno jesu li pleteni ili kukičani ili ne

ex

6213 00 00

Rupčići

ex

6214 00 00

Šalovi, rupci, marame, velovi i slični proizvodi

ex

6215 00 00

Kravate, leptir kravate i slično

ex

6216 00 00

Rukavice, rukavice s jednim prstom ili bez prstiju

ex

6217 00 00

Ostali gotovi pribor za odjeću; dijelovi odjeće ili pribora za odjeću, osim onih iz tarifnog broja 6212

ex

6401 00 00

Nepromočiva obuća, s vanjskim potplatom i gornjim dijelom od gume ili plastične mase, čiji gornji dio nije pričvršćen za potplat niti je s njim spojen šivanjem, zakovicama, čavlima, vijcima, klinovima ili sličnim postupcima

ex

6402 20 00

Obuća s gornjim dijelom od vrpci ili remenja spojenih s potplatom klinovima

ex

6402 91 00

koja pokriva gležanj

ex

6402 99 00

Ostalo

ex

6403 19 00

Ostalo

ex

6403 20 00

Obuća s vanjskim potplatom od kože i gornjim dijelom koji se sastoji od kožnih traka preko rista i oko palca

ex

6403 40 00

Ostala obuća s kapicom od kovine

ex

6403 51 00

koja pokriva gležanj

ex

6403 59 00

Ostalo

ex

6403 91 00

koja pokriva gležanj

ex

6403 99 00

Ostalo

ex

6404 19 10

Papuče i ostala obuća za unutarnje prostore

ex

6404 20 00

Obuća s vanjskim potplatom od kože ili umjetne kože

ex

6405 00 00

Ostala obuća

ex

6504 00 00

Šeširi i ostala pokrivala za glavu, izrađeni uplitanjem ili sastavljanjem vrpca od bilo od kojeg materijala, neovisno jesu li podstavljeni ili ukrašeni ili ne

ex

6505 00 10

od pusta od dlake ili od pusta od vune i dlake, izrađeni od tuljaka, konusa i drugih proizvoda iz tarifnog broja 6501 00 00

ex

6505 00 30

Kape s obodom (šilterice)

ex

6505 00 90

Ostalo

ex

6506 99 00

od ostalih materijala

ex

6601 91 00

s teleskopskom drškom

ex

6601 99 00

Ostalo

ex

6602 00 00

Štapovi za hodanje, štapovi za sjedenje, bičevi, korbači i slično

ex

9619 00 81

Pelene i podlošci za pelene za dojenčad

9.   Sagovi, prostirke i tapiserije, neovisno o tome jesu li ručno tkani ili ne

ex

5701 00 00

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, uzlani, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5702 10 00

„Kelem”, „Schumacks”, „Karamanie” i slične ručno tkane pokrivače

ex

5702 20 00

podni pokrivači od kokosovih vlakana

ex

5702 31 80

Ostalo

ex

5702 32 00

Od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

ex

5702 39 00

Od ostalih tekstilnih materijala

ex

5702 41 90

Ostalo

ex

5702 42 00

Od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

ex

5702 50 00

ostali, bez flora, nedovršeni

ex

5702 91 00

od vune ili fine životinjske dlake

ex

5702 92 00

Od umjetnih ili sintetičkih tekstilnih materijala

ex

5702 99 00

Od ostalih tekstilnih materijala

ex

5703 00 00

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, dobiveni tafting-postupkom, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5704 00 00

Sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, od pusta, nedobiveni tafting-postupkom niti flokirani, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5705 00 00

Ostali sagovi i ostali tekstilni podni pokrivači, neovisno jesu li dovršeni ili ne

ex

5805 00 00

Ručno tkane tapiserije vrsta Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais i slično, te tapiserije rađene iglom (na primjer, sitnim bodom, križićima), neovisno jesu li gotove ili ne

10.   Biseri, dragulji i poludragulji, proizvodi od bisera, draguljarski, zlatarski ili filigranski proizvodi

ex

7101 00 00

Biseri, prirodni ili kultivirani, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; biseri, prirodni ili kultivirani, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

ex

7102 00 00

Dijamanti, neovisno jesu li obrađeni ili ne, ali nemontirani niti umetnuti, osim za upotrebu u industriji

ex

7103 00 00

Dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, neovisno jesu li obrađeni ili sortirani ili ne, ali nenanizani, nemontirani niti umetnuti; nesortirani dragulji (osim dijamanata) i poludragulji, privremeno nanizani radi lakšeg transporta

ex

7104 91 00

Dijamanti, osim za upotrebu u industriji

ex

7105 00 00

Prašina i prah od prirodnih ili sintetičkih dragulja ili poludragulja

ex

7106 00 00

Srebro (uključujući srebro prevučeno zlatom ili platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

ex

7107 00 00

Obične kovine platirane srebrom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

ex

7108 00 00

Zlato (uključujući zlato prevučeno platinom), neobrađeno ili u obliku poluproizvoda ili praha

ex

7109 00 00

Obične kovine ili srebro, platirane zlatom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

ex

7110 11 00

Neobrađeni ili u obliku praha

ex

7110 19 00

Ostalo

ex

7110 21 00

Neobrađeni ili u obliku praha

ex

7110 29 00

Ostalo

ex

7110 31 00

Neobrađeni ili u obliku praha

ex

7110 39 00

Ostalo

ex

7110 41 00

Neobrađeni ili u obliku praha

ex

7110 49 00

Ostalo

ex

7111 00 00

Obične kovine, srebro ili zlato, platirani platinom, u obliku poluproizvoda i dalje neobrađene

ex

7113 00 00

Draguljarski proizvodi i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

7114 00 00

Proizvodi zlatarstva ili filigranstva i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

7115 00 00

Ostali proizvodi od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

7116 00 00

Proizvodi od prirodnih ili kultiviranih bisera, dragulja ili poludragulja (prirodnih, sintetičkih ili rekonstituiranih)

11.   Kovanice i novčanice, koje nisu zakonsko sredstvo plaćanja

ex

4907 00 30

banknote

ex

7118 10 00

Kovani novac (osim zlatnoga kovanog novca), koji nije zakonsko sredstvo plaćanja

ex

7118 90 00

Ostalo

12.   Pribor za jelo od plemenitih kovina ili prevučen plemenitim kovinama ili platiran plemenitim kovinama

ex

7114 00 00

Proizvodi zlatarstva ili filigranstva i njihovi dijelovi, od plemenitih kovina ili od običnih kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

7115 00 00

Ostali proizvodi od plemenitih kovina ili od kovina platiranih plemenitim kovinama

ex

8214 00 00

Ostali nožarski proizvodi (na primjer, strojevi za šišanje ili striženje, mesarske ili kuhinjske sjekirice, bradve i noževi za usitnjavanje, noževi za papir); setovi i sprave za manikuru i pedikuru (uključujući rašpe za nokte)

ex

8215 00 00

Žlice, vilice, grabilice, žlice za obiranje, lopatice za serviranje kolača, noževi za ribu, noževi za maslac, štipaljke za šećer i slični kuhinjski ili stolni proizvodi

ex

9307 00 00

Mačevi, sablje, bajunete, koplja i slična oružja te njihovi dijelovi i korice za njih

13.   Stolni proizvodi od porculana, finog porculana, kremenaste gline, fajanse ili fine keramike

ex

6911 00 00

Stolni proizvodi, kuhinjski proizvodi, ostali kućanski proizvodi te toaletni proizvodi, porculanski

ex

6912 00 23

proizvodi od kremenaste gline

ex

6912 00 25

Proizvodi od fajansa ili fine keramike

ex

6912 00 83

proizvodi od kremenaste gline

ex

6912 00 85

Proizvodi od fajansa ili fine keramike

ex

6914 10 00

porculanski

ex

6914 90 00

Ostalo

14.   Predmeti od olovnoga kristalnog stakla

ex

7009 91 00

neuokvirena

ex

7009 92 00

uokvirena

ex

7010 00 00

Boce, tegle, lonci, fiole, ampule i ostali spremnici, od stakla, vrsta koje se rabi za transport ili pakiranje robe; staklenke za konzerviranje; čepovi, poklopci i ostali zatvarači, od stakla

ex

7013 22 00

od olovnoga kristalnog stakla

ex

7013 33 00

od olovnoga kristalnog stakla

ex

7013 41 00

od olovnoga kristalnog stakla

ex

7013 91 00

od olovnoga kristalnog stakla

ex

7018 10 00

staklene perlice, imitacije bisera, imitacije dragulja ili poludragulja i slični sitni stakleni proizvodi

ex

7018 90 00

Ostalo

ex

7020 00 80

Ostalo

ex

9405 50 00

Neelektrične svjetiljke i svjetleća tijela

ex

9405 91 00

od stakla

15.   Elektronički proizvodi za upotrebu u kućanstvu čija vrijednost premašuje 750 EUR

ex

8414 51

Stolni, podni, zidni, prozorski, stropni ili krovni ventilatori, s ugrađenim elektromotorom snage ne veće od 125 W

ex

8414 59 00

Ostalo

ex

8414 60 00

Nape s najvećom vodoravnom stranicom koja nije veća od 120 cm

ex

8415 10 00

vrste koja je konstruirana za postavljanje na prozor ili zid, kompaktni ili razdvojeni („split”)

ex

8418 10 00

kombinirani hladnjak i zamrzivač, opremljen posebnim vanjskim vratima

ex

8418 21 00

kompresijski

ex

8418 29 00

Ostalo

ex

8418 30 00

zamrzivači u obliku sanduka, obujma ne većeg od 800 l

ex

8418 40 00

zamrzivači uspravnog tipa, obujma ne većeg od 900 l

ex

8419 81 00

za pripravu toplih napitaka ili za kuhanje ili grijanje hrane

ex

8422 11 00

za kućanstvo

ex

8423 10 00

Osobni uređaji za vaganje, uključujući vage za dojenčad; vage za kućanstvo

ex

8443 12 00

strojevi za ofset tisak, za papir u listovima, uredski (za listove s jednom stranom ne većom od 22 cm i drugom stranom ne većom od 36 cm u nepresavijenom stanju)

ex

8443 31 00

uređaji s dvije ili više od funkcija tiskanja, kopiranja ili faksiranja, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu

ex

8443 32 00

ostali, koje se može povezati na stroj za automatsku obradu podataka ili na mrežu

ex

8443 39 00

Ostalo

ex

8450 11 00

potpuno automatske perilice

ex

8450 12 00

ostali, s ugrađenom centrifugom za sušenje

ex

8450 19 00

Ostalo

ex

8451 21 00

kapaciteta suhog rublja ne većeg od 10 kg

ex

8452 10 00

Šivaći strojevi za kućanstvo

ex

8470 10 00

elektronički strojevi za računanje, sposobni raditi bez vanjskog izvora električne energije i džepni strojevi za pohranu, reprodukciju i prikaz podataka, s računskim funkcijama

ex

8470 21 00

s ugrađenim pisačem

ex

8470 29 00

Ostalo

ex

8470 30 00

ostali računski strojevi

ex

8471 00 00

Strojevi za automatsku obradu podataka i njihove jedinice; magnetni ili optički čitači, strojevi za bilježenje podataka u kodiranom obliku na nosače podataka i strojevi za obradu takvih podataka, nespomenuti niti uključeni na drugom mjestu

ex

8472 90 80

Ostalo

ex

8479 60 00

evaporacijski hladnjaci zraka

ex

8508 11 00

snage ne veće od 1 500 W i s vrećom za prašinu ili drugim spremnikom ne većim od 20 l

ex

8508 19 00

Ostalo

ex

8508 60 00

ostali usisavači

ex

8509 80 00

Ostali uređaji

ex

8516 31 00

aparati za sušenje kose

ex

8516 50 00

Mikrovalne pećnice

ex

8516 60 10

štednjaci (koji imaju barem pećnicu i jednu ploču)

ex

8516 71 00

aparati za pripravu kave ili čaja

ex

8516 72 00

uređaji za prženje kruha (tosteri)

ex

8516 79 00

Ostalo

ex

8517 11 00

Žični telefoni s bežičnom mikrotelefonskom kombinacijom

ex

8517 13 00

Pametni telefoni

ex

8517 18 00

Ostalo

ex

8517 61 00

Bazne stanice

ex

8517 62 00

Strojevi za prijam, konverziju i slanje ili regeneraciju glasa, slike ili drugih podataka, uključujući aparate za prespajanje i aparate za usmjeravanje

ex

8517 69 00

Ostalo

ex

8526 91 00

radionavigacijski uređaji

ex

8529 10 65

unutrašnje antene za radiodifuzijske ili televizijske prijamnike, uključivši vrste koje se ugrađuje

ex

8529 10 69

Ostalo

ex

8531 10 00

Dojavnici krađe ili požara i slični uređaji

ex

8543 70 10

električni strojevi s funkcijom prevođenja ili rječnika

ex

8543 70 30

antenska pojačala

ex

8543 70 50

Solariji, lampe za sunčanje i slična oprema za sunčanje

ex

8543 70 90

Ostalo

ex

9504 50 00

Video igraće konzole i uređaji, osim onih iz podbroja 9504 30

ex

9504 90 80

Ostalo

16.   Električni/elektronički ili optički aparati visoke klase za snimanje i reproduciranje zvuka i slike čija vrijednost premašujke 1 000 EUR

ex

8519 00 00

Aparati za snimanje ili reprodukciju zvuka

ex

8521 00 00

Aparati za snimanje ili reprodukciju slike, neovisno sadržavaju li videoprijamnik ili ne

ex

8527 00 00

Prijamnici radiodifuzije, neovisno jesu li kombinirani, u istom kućištu, s aparatom za snimanje ili reprodukciju zvuka ili sa satom ili ne

ex

8528 71 00

koji nisu konstruirani za ugradnju video pokaznika ili zaslona

ex

8528 72 00

ostali, u boji

ex

9006 00 00

Fotografski aparati (osim kinematografskih); fotografske bljeskalice i žarulje-bljeskalice, osim žarulja s izbijanjem iz tarifnog broja 8539

ex

9007 00 00

Kinematografske kamere i projektori, neovisno imaju li ugrađen aparat za snimanje ili reprodukciju zvuka ili ne

17.   Vozila, osim vozila hitne pomoći, za prijevoz osoba kopnom, zrakom ili morem čija je pojedinačna vrijednost veća od 50 000 EUR, žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice, vučne mehanizme za tračničke uspinjače ili motocikle čija je pojedinačna vrijednost veća od 5 000 EUR, kao i njihovi dodaci i rezervni dijelovi

ex

4011 10 00

vrsta koje se rabi za osobne automobile (uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile)

ex

4011 20 00

vrsta koje se rabi za autobuse ili kamione

ex

4011 30 00

vrsta koje se rabi za zrakoplove

ex

4011 40 00

vrsta koje se rabi za motocikle

ex

4011 90 00

Ostalo

ex

7009 10 00

retrovizori za vozila

ex

8407 00 00

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećica s pravocrtnim ili rotacijskim kretanjem klipa

ex

8408 00 00

Klipni motori s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću kompresije (dizelski ili poludizelski motori)

ex

8409 00 00

Dijelovi pogodni za uporabu isključivo ili uglavnom s motorima iz tarifnog broja 8407 ili 8408

ex

8411 00 00

Turbomlazni motori, turbopropelerni motori i ostale plinske turbine

ex

8428 60 00

Žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice; vučni mehanizmi za tračničke uspinjače

ex

8431 39 00

Dijelovi i dodaci za žičare s kabinama, žičare sa sjedalima, skijaške vučnice, vučne mehanizme za tračničke uspinjače

ex

8483 00 00

transmisijska vratila (uključujući bregaste osovine i koljenasta vratila) i poluge; kućišta za ležajeve i klizni ležajevi; zupčani prijenosi; navojna vretena s kuglicama ili valjcima; mjenjačke kutije i ostali mjenjači brzina, uključujući pretvarače momenta; zamašnjaci, remenice i užnice, uključujući koloturnike; spojnice i spojke (uključujući univerzalne spojnice)

ex

8511 00 00

Električna oprema za paljenje ili pokretanje vrsta koje se rabi za motore s unutarnjim izgaranjem na paljenje pomoću svjećice ili kompresije (na primjer, magneti za paljenje, dinamo magneti, svitci za paljenje, svjećice i žarne svjećice, elektropokretači); generatori (na primjer, dinama, alternatori) i regleri, vrsta koje se rabi zajedno s takvim motorima

ex

8512 20 00

ostala oprema za rasvjetu ili vizualnu signalizaciju

ex

8512 30 10

Dojavnici krađe vrsta koje se rabi za motorna vozila

ex

8512 30 90

Ostalo

ex

8512 40 00

Brisači vjetrobrana, uređaji za odmrzavanje i uređaji za odmagljivanje

ex

8544 30 00

Setovi vodiča za paljenje i ostali setovi vodiča za cestovna motorna vozila, zrakoplove i brodove

ex

8603 00 00

Samokretna željeznička ili tramvajska putnička i teretna kola, osim onih iz tarifnog broja 8604

ex

8605 00 00

Željeznički ili tramvajski putnički vagoni, nesamokretni; prtljažni vagoni, poštanski vagoni i drugi željeznički ili tramvajski vagoni za posebne namjene, nesamokretni (osim onih iz tarifnog broja 8604 )

ex

8607 00 00

Dijelovi željezničkih ili tramvajskih lokomotiva ili vagona

ex

8702 00 00

Motorna vozila za prijevoz deset ili više osoba, uključujući vozača

ex

8703 00 00

Osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba (osim vozila iz tarifnog broja 8702 ), uključujući karavan ili kombi vozila i trkaće automobile, među ostalim motorne saonice

ex

8706 00 00

Šasije s ugrađenim motorima, za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705

ex

8707 00 00

Karoserije (uključujući i kabine), za motorna vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705

ex

8708 00 00

Dijelovi i pribor motornih vozila iz tarifnih brojeva 8701 do 8705

ex

8711 00 00

Motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice; bočne prikolice

ex

8712 00 00

Bicikli i druga slična vozila (uključujući dostavne tricikle), bez motornog pogona

ex

8714 00 00

Dijelovi i pribor vozila iz tarifnih brojeva 8711 do 8713

ex

8716 10 00

Prikolice i poluprikolice tipa karavana, za stanovanje ili kampiranje

ex

8716 40 00

Ostale prikolice i poluprikolice

ex

8716 90 00

dijelovi

ex

8901 10 00

Putnički brodovi, izletnički brodovi i slična plovila konstruirana prvenstveno za prijevoz putnika; trajekti svih vrsta

ex

8901 90 00

ostala plovila za prijevoz robe i ostala plovila za prijevoz i putnika i robe

ex

8903 00 00

Jahte i ostala plovila za razonodu ili sport; čamci na vesla i kanui

18.   Satovi i njihovi dijelovi

ex

9101 00 00

Ručni, džepni i ostali osobni satovi, uključujući štoperice, s kućištem od plemenite kovine ili od kovine platirane plemenitom kovinom

ex

9102 00 00

Ručni, džepni i ostali osobni satovi, uključujući štoperice, osim onih iz tarifnog broja 9101

ex

9103 00 00

Ostali satovi, s mehanizmom za osobne satove, osim satova iz tarifnog broja 9104

ex

9104 00 00

Satovi za instrument ploče i slične vrste satova za vozila, zrakoplove, svemirske letjelice ili plovila

ex

9105 00 00

Ostali satovi

ex

9108 00 00

Satni mehanizmi za osobne satove, kompletni i sastavljeni

ex

9109 00 00

Satni mehanizmi, kompletni i sastavljeni

ex

9110 00 00

Kompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, nesastavljeni ili djelomično sastavljeni (satni mehanizmi u setovima); nekompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, sastavljeni; nekompletni mehanizmi za osobne ili druge satove, nesastavljeni

ex

9111 00 00

Kućišta za osobne satove i njihovi dijelovi

ex

9112 00 00

Kućišta za ostale satove i kućišta slične vrste za ostalu robu iz ovog poglavlja te njihovi dijelovi

ex

9113 00 00

Remeni i narukvice za osobne satove te dijelovi za njih

ex

9114 00 00

Ostali dijelovi osobnih ili drugih satova

19.   Glazbeni instrumenti čija vrijednost premašuje 1 000 EUR

ex

9201 00 00

Glasoviri, uključujući i automatske glasovire; čembala i ostala klavijaturna glazbala sa žicama

ex

9202 00 00

Ostala žičana glazbala (na primjer, gitare, violine, harfe)

ex

9205 00 00

Puhačka glazbala (na primjer, orgulje s klavijaturom, harmonike, klarineti, trube, gajde), osim sajamskih orgulja i mehaničkih uličnih orgulja

ex

9206 00 00

Udaraljke (na primjer, bubnjevi, ksilofoni, činele, kastanjete, maraksi).

ex

9207 00 00

Glazbala u kojih zvuk nastaje ili se mora pojačavati električki (na primjer, orgulje, gitare, harmonike)

20.   Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti

ex

9700

Umjetnička djela, kolekcionarski predmeti i antikviteti

21.   Sportski proizvodi i oprema, među ostalim za skijanje, golf, ronjenje i vodene sportove

ex

4015 19 00

Ostalo

ex

4015 90 00

Ostalo

ex

6210 40 00

Ostala odjeća, za muškarce ili dječake

ex

6210 50 00

Ostala odjeća, za žene ili djevojčice

ex

6211 11 00

Za muškarce ili dječake

ex

6211 12 00

Za žene ili djevojčice

ex

6211 20 00

skijaška odijela

ex

6216 00 00

Rukavice, rukavice s jednim prstom ili bez prstiju

ex

6402 12 00

za skijanje, skijaško trčanje i daskanje na snijegu

ex

6402 19 00

Ostalo

ex

6403 12 00

za skijanje, skijaško trčanje i daskanje na snijegu

ex

6403 19 00

Ostalo

ex

6404 11 00

Sportska obuća; obuća za tenis, košarku, gimnastiku, vježbanje i slično

ex

6404 19 90

Ostalo

ex

9004 90 00

Ostalo

ex

9020 00 00

Ostali dišni aparati i plinske maske, osim zaštitnih maski koje nemaju mehaničkih dijelova niti izmjenjive filtre

ex

9506 11 00

skije

ex

9506 12 00

vezovi za skije

ex

9506 19 00

Ostalo

ex

9506 21 00

daske za jedrenje

ex

9506 29 00

Ostalo

ex

9506 31 00

palice, kompletne

ex

9506 32 00

Loptice za golf

ex

9506 39 00

Ostalo

ex

9506 40 00

proizvodi i oprema za stolni tenis

ex

9506 51 00

reketi za tenis na travi, neovisno jesu li ožičeni ili ne

ex

9506 59 00

Ostalo

ex

9506 61 00

lopte za tenis na travi

ex

9506 69 10

lopte za kriket i polo

ex

9506 69 90

Ostalo

ex

9506 70

klizaljke i koturaljke, uključujući cipele s pričvršćenim klizaljkama ili koturaljkama

ex

9506 91

proizvodi i oprema za sve vrste tjelovježbi, gimnastiku ili atletiku

ex

9506 99 10

oprema za kriket i polo, osim lopti

ex

9506 99 90

Ostalo

ex

9507 00 00

Štapovi, udice i ostali pribor za ribolov udicom; mreže za prihvat ulovljenih riba, mreže za leptire i slične mreže; „ptice” mamci (osim onih iz tarifnog broja 9208 ili 9705 ) i slični rekviziti za lov i streljaštvo

22.   Proizvodi i oprema za biljar, automatske kuglane, kasino igre i igre koje rade na kovanice ili novčanice

ex

9504 20 00

proizvodi i pribor za biljare svih vrsta

ex

9504 30 00

ostale igre, koje rade na kovanice, novčanice, bankovne kartice, tokene ili druge načine plaćanja, osim opreme za automatske kuglane

ex

9504 40 00

Igraće karte

ex

9504 50 00

Video igraće konzole i uređaji, osim onih iz podbroja 9504 30

ex

9504 90 80

Ostalo

PRILOG XIX.

POPIS TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U DRŽAVNOM VLASNIŠTVU IZ ČLANKA 5.aa

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

ALMAZ-ANTEY

KAMAZ

ROSTEC (Državna korporacija za ruske tehnologije)

JSC PO SEVMASH

SOVCOMFLOT

UNITED SHIPBUILDING CORPORATION

”.

(1)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).


Top