EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0110

Uredba Vijeća (EU) 2022/110 od 27. siječnja 2022. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru

ST/15090/2021/INIT

SL L 21, 31.1.2022, p. 165–186 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/110/oj

31.1.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 21/165


UREDBA VIJEĆA (EU) 2022/110

od 27. siječnja 2022.

o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2022. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 43. stavak 3.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)

Člankom 6. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (1) zahtijeva se da se mjere očuvanja donose uzimajući u obzir raspoložive znanstvene, tehničke i gospodarske savjete, uključujući, ako je to relevantno, izvješća koja je sastavio Znanstveni, tehnički i gospodarski odbor za ribarstvo (STECF), kao i savjete primljene od savjetodavnih vijeća osnovanih za odgovarajuća geografska područja ili područja nadležnosti te zajedničke preporuke država članica.

(2)

Zadaća je Vijeća donijeti mjere o utvrđivanju i raspodjeli ribolovnih mogućnosti, prema potrebi uključujući određene uvjete koji su s njima funkcionalno povezani. Člankom 16. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 1380/2013 predviđa se da bi se ribolovne mogućnosti trebale dodijeliti državama članicama na način kojim se osigurava relativna stabilnost ribolovnih aktivnosti svake države članice za svaki riblji stok ili svaku vrstu ribolova.

(3)

U članku 2. Uredbe (EU) br. 1380/2013 predviđa se da je cilj zajedničke ribarstvene politike (ZRP) postizanje stope iskorištavanja kojom se osigurava najviši održivi prinos (MSY) ako je to moguće do 2015., a postupnim povećavanjem najkasnije do 2020. za sve stokove.

(4)

Ukupne dopuštene ulove (TAC-ovi) trebalo bi stoga, u skladu s Uredbom (EU) br. 1380/2013, utvrditi na temelju raspoloživih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte uz istodobno osiguravanje pravednog postupanja među različitim sektorima ribarstva, kao i s obzirom na mišljenja iznesena tijekom savjetovanja s dionicima.

(5)

Člankom 16. stavkom 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013 predviđa se da bi ribolovne mogućnosti za stokove koji podliježu posebnim višegodišnjim planovima trebalo utvrditi u skladu s pravilima utvrđenima u tim planovima.

(6)

Višegodišnji plan za ribarstvo koje iskorištava stokove pridnenih vrsta u zapadnom Sredozemnome moru („plan”) uspostavljen je Uredbom (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i stupio je na snagu 16. srpnja 2019. Planom se želi osigurati da se iskorištavanjem živih morskih bioloških resursa populacije izlovljavanih vrsta obnavljaju i održavaju iznad razina koje mogu proizvesti MSY.

(7)

U skladu s člankom 4. stavkom 1. Uredbe (EU) 2019/1022 ribolovne mogućnosti za stokove navedene u članku 1. te uredbe trebalo bi utvrditi tako da se postupnim povećavanjem, ako je to moguće do 2020., a najkasnije do 1. siječnja 2025., postigne ribolovna smrtnost na razini najvišeg održivog prinosa. Ribolovne mogućnosti trebalo bi izraziti kao najveći dopušteni ribolovni napor za koćarice i plovila s parangalom utvrđen u skladu s režimom ribolovnog napora iz članka 7. Uredbe (EU) 2019/1022, kao i najveća ograničenja ulova za svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) i veliku crvenu kozicu (Aristaeomorpha foliacea) utvrđena u skladu sa znanstvenim savjetima.

(8)

STECF je savjetovao da je za postizanje ciljeva MSY-ja za riblje stokove u zapadnom Sredozemlju potrebno daljnje hitno djelovanje i znatna smanjenja ribolovne smrtnosti za koćarice. Najveći dopušteni ribolovni napor koćarica za 2022., u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (b) plana, trebalo bi stoga smanjiti za 6 % u odnosu na polaznu vrijednost za razdoblje 2015.–2017., što treba oduzeti od najvećeg dopuštenog ribolovnog napora utvrđenog za 2021. Uredbom Vijeća (EU) 2021/90 (3) i dodatnog smanjenja ribolovnog napora utvrđenog na razini talijanskih tijela.

(9)

STECF je savjetovao da je za postizanje ciljeva MSY-ja za riblje stokove u zapadnom Sredozemlju potrebno daljnje hitno djelovanje, posebno za upravljanje ribolovnom smrtnosti za plovila koja se koriste pridnenim parangalom. Za 2022. potrebno je utvrditi najveći dopušteni ribolovni napor plovila s parangalima u skladu s člankom 7. stavkom 5. plana na temelju ribolovnog napora izraženog u broju ribolovnih dana od 1. siječnja 2015. do 31. prosinca 2017. Tim najvećim dopuštenim ribolovnim naporom za plovila s parangalima ne bi se smjelo prejudicirati utvrđivanje najvećeg dopuštenog ribolovnog napora za 2023.

(10)

STECF je 2020. savjetovao da bi se ribolovna smrtnost svijetlocrvene kozice na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6 i 7 te 8, 9, 10 i 11 trebala znatno smanjiti kako bi se najkasnije do 2025. postigao MSY. Znanstveni savjetodavni odbor za ribarstvo (SAC) Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM) također je izdao isti savjet za ribolovnu smrtnost svijetlocrvene kozice na geografskom potpodručju GFCM-a 2. Nadalje, STECF je procijenio da se biomasa svijetlocrvene kozice smanjuje. STECF je 2021. naveo da se ribolovna smrtnost te vrste nije promijenila i stoga je savjetovao dodatne mjere upravljanja. S obzirom na znanstveni savjet i nepromijenjeno stanje stokova, u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (b) plana primjereno je dopuniti režim ribolovnog napora najvećim ograničenjima ulova i utvrditi posebna najveća ograničenja ulova za svijetlocrvenu kozicu na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7 te najveća ograničenja ulova za svijetlocrvenu kozicu na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11.

(11)

STECF je 2020. u svojem savjetu naveo da se biomasa velike crvene kozice na geografskim potpodručjima 8-9, 10 i 11 smanjuje. STECF je 2021. izjavio da se ribolovna smrtnost te vrste nije promijenila i da se biomasa i dalje smanjuje. S obzirom na znanstveni savjet i nepromijenjeno stanje stokova, u skladu s člankom 7. stavkom 3. točkom (b) plana primjereno je dopuniti režim ribolovnog napora najvećim ograničenjima ulova i utvrditi posebna najveća ograničenja ulova za veliku crvenu kozicu na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11.

(12)

Na svojem 42. godišnjem sastanku 2018. GFCM je donio Preporuku GFCM/42/2018/1 o utvrđivanju mjera upravljanja za jegulju (Anguilla anguilla) u Sredozemnome moru (geografska potpodručja GFCM-a od 1 do 27). Te mjere uključuju ograničenja ulova ili napora i godišnje razdoblje zabrane ribolova od tri uzastopna mjeseca, koje svaka država članica treba utvrditi u skladu s ciljevima očuvanja iz Uredbe Vijeća (EZ) br. 1100/2007 (4), nacionalnim planom ili nacionalnim planovima upravljanja za jegulju i vremenskim obrascima migracije jegulje u državi članici. Ako su nacionalni planovi upravljanja koji dovode do smanjenja napora ili ulova od najmanje 30 % bili na snazi prije stupanja na snagu te preporuke, ne bi se smjela premašiti već utvrđena i provedena ograničenja ulova ili ribolovnog napora. U skladu s tom preporukom zabrana ribolova trebala bi se primjenjivati na sve morske vode Sredozemnog mora i na bočate vode kao što su estuariji, obalne lagune i prijelazne vode. Razdoblje zabrane ribolova funkcionalno je povezano s ribolovnim mogućnostima jer bi bez njega trebalo smanjiti razinu ulova ili ribolovnog napora kako bi se osigurao oporavak stoka. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(13)

Na svojem 44. godišnjem sastanku 2021. GFCM je donio Preporuku GFCM/44/2021/20 o višegodišnjem planu upravljanja za održivo iskorištavanje stokova malih pelagičnih vrsta u Jadranskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 17 i 18), kojom je uvedena maksimalna razina ulova i povezani najveći kapacitet flote za plivaričare i pelagične koćarice koje love male pelagične vrste. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(14)

Na svojem 44. godišnjem sastanku 2021. GFCM je donio Preporuku GFCM/44/2021/6 o višegodišnjem planu upravljanja za održivi koćarski ribolov velike crvene kozice i svijetlocrvene kozice u Levantskome moru, kojom je izmijenjena Preporuka GFCM/42/2018/3 (geografska potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27) kojom je uveden prag za zamrzavanje ribolovnog napora izražen kao najveći broj ribarskih plovila. Tom su preporukom postojeće mjere produljene za godinu dana. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(15)

Na svojem 44. godišnjem sastanku 2021. GFCM je donio Preporuku GFCM/44/2021/8 o višegodišnjem planu upravljanja za održivi koćarski ribolov velike crvene kozice i svijetlocrvene kozice u Jonskome moru, kojom je izmijenjena Preporuka GFCM/42/2018/4 (geografska potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21) kojom je uveden prag za zamrzavanje ribolovnog napora izražen kao najveći broj ribarskih plovila. Tom su preporukom postojeće mjere produljene za godinu dana. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(16)

Na svojem 44. godišnjem sastanku 2021. GFCM je donio Preporuku GFCM/44/2021/7 o mjerama upravljanja za održivi koćarski ribolov velike crvene kozice i svijetlocrvene kozice u Sicilijanskom prolazu, kojom je izmijenjena Preporuka GFCM/43/2019/6 (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16) kojom je uveden prag za zamrzavanje ribolovnog napora izražen kao najveći broj ribarskih plovila. Tom su preporukom postojeće mjere produljene za godinu dana. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(17)

Na svojem 43. godišnjem sastanku 2019. GFCM je donio Preporuku GFCM/43/2019/5 o višegodišnjem planu upravljanja za održivi ribolov pridnenih vrsta u Jadranskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 17 i 18), kojom je uveden režim ribolovnog napora i povezani najveći kapacitet flote za određene stokove pridnenih vrsta. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(18)

Na svojem 44. godišnjem sastanku 2021. GFCM je donio Preporuku GFCM/44/2021/1 o uspostavi režima ribolovnog napora za ključne ribolove pridnenih vrsta u Jadranskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 17 i 18), kojom je za određene stokove pridnenih vrsta uveden najveći broj dopuštenih ribolovnih dana po vrsti povlačnih mreža (koća) i segmentu flote. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(19)

Uzimajući u obzir posebnosti slovenske flote i njezin zanemariv utjecaj na stokove malih pelagičnih vrsta i stokove pridnenih vrsta, primjereno je očuvati postojeće obrasce ribolova i slovenskoj floti osigurati pristup minimalnoj količini malih pelagičnih vrsta i kvoti minimalnog napora za stokove pridnenih vrsta.

(20)

Na svojem 43. godišnjem sastanku 2019. GFCM je donio i Preporuku GFCM/43/2019/4 o planu upravljanja za održivo iskorištavanje crvenog koralja (Corallium rubrum) u Sredozemnome moru (geografska potpodručja GFCM-a od 1 do 27), kojom su uvedeni prag za zamrzavanje ribolovnog napora izražen kao najveći broj odobrenja za ribolov i ograničenjâ izlova crvenog koralja. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(21)

Na svojem 44. godišnjem sastanku 2021. GFCM je donio Preporuku GFCM/44/2021/4 o planu upravljanja za održivo iskorištavanje rumenca okana u Alboranskome moru, kojom je izmijenjena Preporuka GFCM/43/2019/2 (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2 i 3) kojom je uvedeno ograničenje ulova i napora na temelju prosječne dopuštene i iskorištene razine u razdoblju 2010.–2015. Tom su preporukom postojeće mjere produljene za godinu dana. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(22)

Na svojem 44. godišnjem sastanku 2021. GFCM je donio Preporuku GFCM/44/2021/11 o mjerama upravljanja za upotrebu usidrenih uređaja za privlačenje ribe u ribolovu lampuge u Sredozemnome moru, kojom je izmijenjena Preporuka GFCM/43/2019/1 (geografska potpodručja GFCM-a od 1 do 27) kojom je uveden prag za zamrzavanje ribolovnog napora izražen kao najveći broj ribarskih plovila koja ciljano love lampugu. Tom su preporukom postojeće mjere produljene za godinu dana. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(23)

Na svojem 43. godišnjem sastanku 2019. GFCM je donio Preporuku GFCM/43/2019/3 o izmjeni Preporuke GFCM/41/2017/4 o višegodišnjem planu upravljanja ribolovom romba kvrgaša u Crnome moru (geografsko potpodručje GFCM-a 29). Tom su preporukom uvedeni ažurirani regionalni sustav utvrđivanja ukupnog dopuštenog ulova i sustav raspodjele kvota za romba kvrgaša te dodatne mjere očuvanja, a posebno dvomjesečna zabrana ribolova i ograničenje ribolovnih dana na 180 dana godišnje. Te su dodatne mjere funkcionalno povezane s ribolovnim mogućnostima jer bi bez tih mjera trebalo smanjiti razinu TAC-a za romba kvrgaša kako bi se osigurao oporavak tog stoka. Te bi mjere trebalo provesti u pravu Unije.

(24)

U skladu sa znanstvenim savjetom GFCM-a, za osiguravanje održivosti stoka papaline u Crnome moru potrebno je ribolovnu smrtnost tog stoka zadržati na trenutačnim razinama. Stoga je primjereno nastaviti utvrđivati autonomnu kvotu za taj stok.

(25)

Ribolovne mogućnosti trebalo bi utvrditi na temelju raspoloživih znanstvenih savjeta, uzimajući u obzir biološke i društveno-gospodarske aspekte uz istodobno osiguravanje pravednog postupanja među različitim sektorima ribarstva, kao i s obzirom na mišljenja iznesena tijekom savjetovanja s dionicima.

(26)

Korištenje ribolovnih mogućnosti dostupnih ribarskim plovilima Unije koje su utvrđene u ovoj Uredbi podliježe Uredbi Vijeća (EZ) br. 1224/2009 (5), a posebno člancima 33. i 34. te uredbe, koji se odnose na evidentiranje ulova i ribolovnog napora te dostavu podataka o iscrpljenju ribolovnih mogućnosti. Stoga je potrebno utvrditi oznake koje države članice trebaju upotrebljavati kad Komisiji dostavljaju podatke o iskrcanim ulovima stokova koji podliježu ovoj Uredbi.

(27)

Korištenje ribolovnih mogućnosti dostupnih ribarskim plovilima Unije koje su utvrđene u ovoj Uredbi podliježe Uredbi (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (6) o provedbi određenih odredaba za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u.

(28)

Uredbom Vijeća (EZ) br. 847/96 (7) uvedeni su dodatni uvjeti za upravljanje TAC-ovima iz godine u godinu, uključujući odredbe o fleksibilnosti za zaštitni i za analitički TAC iz članaka 3. i 4. te uredbe. Na temelju članka 2. te uredbe Vijeće pri utvrđivanju TAC-ova treba odlučiti na koje se stokove ne primjenjuje članak 3. ili članak 4. te uredbe, posebno na temelju biološkog stanja stokova. Nedavno je člankom 15. stavkom 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013 uveden mehanizam fleksibilnosti iz godine u godinu za sve stokove koji podliježu obvezi iskrcavanja. Stoga bi, radi izbjegavanja prekomjerne fleksibilnosti kojom bi se dovelo u pitanje načelo racionalnog i odgovornog iskorištavanja morskih bioloških resursa, omelo ostvarivanje ciljeva ZRP-a i uzrokovalo pogoršanje biološkog stanja stokova, trebalo utvrditi da se članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 primjenjuju na analitičke TAC-ove samo ako se ne upotrebljava fleksibilnost iz godine u godinu predviđena u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(29)

Kako bi se izbjegao prekid ribolovnih aktivnosti i ribarima iz Unije osigurao izvor zarade, ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2022. Zbog hitnosti ova bi Uredba trebala stupiti na snagu odmah nakon objave.

(30)

Ribolovne mogućnosti trebalo bi koristiti u potpunosti u skladu s pravom Unije,

DONIJELO JE OVU UREDBU:

GLAVA I.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Predmet

Ovom se Uredbom za 2022. utvrđuju ribolovne mogućnosti koje su dostupne u Sredozemnom i Crnome moru za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova.

Članak 2.

Područje primjene

1.   Ova se Uredba primjenjuje na ribarska plovila Unije koja iskorištavaju sljedeće riblje stokove:

(a)

jegulja (Anguilla anguilla), crveni koralj (Corallium rubrum) i lampuga (Coryphaena hippurus) u Sredozemnome moru, kako je definirano u članku 4. točki (b);

(b)

svijetlocrvena kozica (Aristeus antennatus), dubinska kozica (Parapenaeus longirostris), velika crvena kozica (Aristaeomorpha foliacea), oslić (Merluccius merluccius), škamp (Nephrops norvegicus) i trlja blatarica (Mullus barbatus) u zapadnom Sredozemnome moru, kako je definirano u članku 4. točki (c);

(c)

inćun (Engraulis encrasicolus) i srdela (Sardina pilchardus) u Jadranskome moru, kako je definirano u članku 4. točki (d);

(d)

oslić (Merluccius merluccius), škamp (Nephrops norvegicus), list (Solea solea), dubinska kozica (Parapenaeus longirostris) i trlja blatarica (Mullus barbatus) u Jadranskome moru, kako je definirano u članku 4. točki (d);

(e)

velika crvena kozica (Aristaeomorpha foliacea) i svijetlocrvena kozica (Aristeus antennatus) u Sicilijanskom prolazu kako je definirano u članku 4. točki (e), u Jonskome moru kako je definirano u članku 4. točki (f) i Levantskome moru kako je definirano u članku 4. točki (g);

(f)

rumenac okan (Pagellus bogaraveo) u Alboranskome moru, kako je definirano u članku 4. točki (h);

(g)

papalina (Sprattus sprattus) i romb kvrgaš (Scophthalmus maximus) u Crnome moru, kako je definirano u članku 4. točki i.

2.   Ova se Uredba primjenjuje i na rekreacijski ribolov kad ga se izrijekom navodi u relevantnim odredbama.

Članak 3.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se definicije iz članka 4. Uredbe (EU) br. 1380/2013. Osim toga, primjenjuju se i sljedeće definicije:

(a)

„međunarodne vode” znači vode koje nisu pod suverenitetom ili jurisdikcijom nijedne države;

(b)

„rekreacijski ribolov” znači negospodarske ribolovne aktivnosti kojima se iskorištavaju živi morski resursi u svrhu rekreacije, turizma ili sporta;

(c)

„ukupni dopušteni ulov” (TAC) znači:

i.

u vrstama ribolova koje podliježu izuzeću od obveze iskrcavanja iz članka 15. stavaka od 4. do 7. Uredbe (EU) br. 1380/2013, količina ribe iz svakog stoka koja se smije iskrcati svake godine;

ii.

u svim ostalim vrstama ribolova, količina ribe iz svakog stoka koja se smije uloviti tijekom jedne godine;

(d)

„kvota” znači udio TAC-a koji je dodijeljen Uniji ili državi članici;

(e)

„autonomna kvota Unije” znači ograničenje ulova autonomno raspodijeljeno ribarskim plovilima Unije ako ne postoji dogovoreni TAC;

(f)

„analitička kvota” znači autonomna kvota Unije za koju je dostupna analitička procjena;

(g)

„analitička procjena” znači kvantitativna evaluacija kretanja za određeni stok utemeljena na podacima o biologiji i iskorištavanju stoka za koje se na temelju znanstvene analize pokazalo da su dovoljno kvalitetni da mogu poslužiti kao znanstveni savjet o mogućnostima za buduće ulove;

(h)

„uređaj za privlačenje ribe” (FAD uređaj) znači svaka usidrena oprema koja pluta na morskoj površini s ciljem privlačenja ribe.

Članak 4.

Ribolovne zone

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije zona:

(a)

„geografska potpodručja GFCM-a” znači područja kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(b)

„Sredozemno more” znači vode geografskih potpodručja GFCM-a od 1 do 27, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(c)

„zapadno Sredozemno more” znači vode geografskih potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(d)

„Jadransko more” znači vode geografskih potpodručja GFCM-a 17 i 18, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(e)

„Sicilijanski prolaz” znači vode geografskih potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(f)

„Jonsko more” znači vode geografskih potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(g)

„Levantsko more” znači vode geografskih potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(h)

„Alboransko more” znači vode geografskih potpodručja GFCM-a od 1 do 3, kako su definirana u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011;

(i)

„Crno more” znači vode geografskog potpodručja GFCM-a 29, kako je definirano u Prilogu I. Uredbi (EU) br. 1343/2011.

GLAVA II.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI

POGLAVLJE I.

Sredozemno more

Članak 5.

Jegulja

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u lovu na jegulje (Anguilla anguilla), to jest na ciljani, slučajni i rekreacijski ribolov, u svim morskim vodama Sredozemnog mora, uključujući slatku i prijelaznu bočatu vodu, kao što su lagune i estuariji.

2.   Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se ribolov jegulje u vodama Unije i međunarodnim vodama u Sredozemnome moru tijekom razdoblja od tri uzastopna mjeseca koje treba utvrditi svaka država članica. Razdoblje zabrane ribolova mora biti u skladu s ciljevima očuvanja utvrđenima u Uredbi (EZ) br. 1100/2007, važećim nacionalnim planovima upravljanja i vremenskim obrascima migracije jegulje u dotičnim državama članicama. Države članice o utvrđenom razdoblju obavješćuju Komisiju najkasnije mjesec dana prije stupanja na snagu zabrane ribolova, a u svakom slučaju najkasnije 31. siječnja 2022.

3.   Države članice ne smiju premašiti maksimalnu razinu ulova ili ribolovnog napora za jegulju koja je utvrđena i provedena njihovim nacionalnim planovima upravljanja donesenima u skladu s člancima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 1100/2007.

Članak 6.

Crveni koralj

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u izlovu crvenog koralja (Corallium rubrum), to jest na ciljani i rekreacijski ribolov u Sredozemnome moru.

2.   U ciljanom ribolovu najveći broj odobrenja za ribolov i najveće količine izlovljenih stokova crvenog koralja koji ostvare ribarska plovila Unije i Unijine aktivnosti izlova ne smiju premašiti razine utvrđene u Prilogu I.

3.   Ribarskim plovilima Unije koja podliježu stavku 2. zabranjuje se prekrcavati crveni koralj na moru.

4.   Kad je riječ o rekreacijskom ribolovu, države članice poduzimaju potrebne mjere kako bi zabranile ulov i zadržavanje na plovilu, prekrcavanje ili iskrcavanje crvenog koralja.

Članak 7.

Lampuga

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve gospodarske aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u kojima se upotrebljavaju uređaji za privlačenje ribe u lovu na lampugu (Coryphaena hippurus) u međunarodnim vodama Sredozemnog mora.

2.   Najveći broj plovila koja imaju odobrenje za ribolov lampuge utvrđen je u Prilogu II.

POGLAVLJE II.

Zapadno Sredozemno more

Članak 8.

Stokovi pridnenih vrsta

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u lovu na stokove pridnenih vrsta iz članka 1. stavka 2. Uredbe (EU) 2019/1022 u zapadnom Sredozemnome moru.

2.   Najveći dopušteni ribolovni napor za koćarice i plovila s parangalima utvrđen je u Prilogu III. ovoj Uredbi. Države članice upravljaju najvećim dopuštenim ribolovnim naporom u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/1022.

3.   Raspodjela najvećih ograničenja ulova među državama članicama za ribarska plovila Unije u vodama Unije u zapadnom Sredozemnome moru utvrđena je u Prilogu III.

4.   Posebne odredbe o raspodjeli ribolovnih mogućnosti:

(a)

raspodjela ribolovnih mogućnosti od strane država članica, kako je utvrđena u ovoj Uredbi, usklađena je s kriterijima iz članka 17. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

(b)

raspodjelom ribolovnih mogućnosti među državama članicama kako je utvrđeno ovom Uredbom ne dovode se u pitanje:

razmjene na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013,

smanjenja i preraspodjele na temelju članka 37. Uredbe (EZ) br. 1224/2009,

dodatna iskrcavanja dopuštena na temelju članka 3. Uredbe (EZ) br. 847/96 ili na temelju članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013,

količine zadržane u skladu s člankom 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 ili prenesene na temelju članka 15. stavka 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013,

smanjenja na temelju članaka 105., 106. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 9.

Prijenos podataka

Države članice evidentiraju i Komisiji dostavljaju podatke o ribolovnom naporu u skladu s člankom 10. Uredbe (EU) 2019/1022.

Pri dostavljanju podataka o ribolovnom naporu Komisiji u skladu s ovim člankom države članice upotrebljavaju oznake skupina ribolovnog napora navedene u Prilogu III.

POGLAVLJE III.

Jadransko more

Članak 10.

Stokovi malih pelagičnih vrsta

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u lovu na srdelu (Sardina pilchardus) i inćuna (Engraulis encrasicolus) u Jadranskome moru.

2.   Najviša razina ulova ne smije premašiti razine utvrđene u Prilogu IV.

3.   Najveći kapacitet flote, izražen u kW, bruto tonaži (GT) i broju, ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov malih pelagičnih vrsta utvrđen je u Prilogu IV.

Članak 11.

Stokovi pridnenih vrsta

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u lovu na oslića (Merluccius merluccius), škampa (Nephrops norvegicus), lista (Solea solea), dubinske kozice (Parapenaeus longirostris) i trlje blatarice (Mullus barbatus) u Jadranskome moru.

2.   Najveći dopušteni ribolovni napor i najveći kapacitet flote za stokove pridnenih vrsta u okviru područja primjene ovog članka utvrđen je u Prilogu IV.

3.   Država članica može izmijeniti svoju raspodjelu ribolovnog napora, kako je navedeno u Prilogu IV., tako da ribolovne dane iz jedne skupine ribolovnog napora prenese u druge skupine napora istog geografskog područja i/ili alata, uz uvjet da primijeni nacionalni konverzijski faktor koji se temelji na najboljim raspoloživim znanstvenim savjetima.

4.   Države članice upravljaju najvećim dopuštenim naporom u skladu s člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Članak 12.

Prijenos podataka

Kad na temelju članaka 33. i 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 države članice Komisiji dostavljaju podatke o iskrcanim količinama ulovljenih stokova, one upotrebljavaju oznake stokova navedene u Prilogu IV.

POGLAVLJE IV.

Jonsko more, Levantsko more i Sicilijanski prolaz

Članak 13.

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u lovu na veliku crvenu kozicu (Aristaeomorpha foliacea) i svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) u Jonskome moru, Levantskome moru i Sicilijanskom prolazu.

2.   Najveći broj plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov stokova pridnenih vrsta utvrđen je u Prilogu V.

POGLAVLJE V.

Alboransko more

Članak 14.

1.   Ovaj se članak primjenjuje na gospodarski ribolov parangalima i povrazima koji obavljaju ribarska plovila Unije u lovu na rumenca okana (Pagellus bogaraveo) u Alboranskome moru.

2.   Najviša razina ulova ne smije premašiti razine utvrđene u Prilogu VI.

POGLAVLJE VI.

Crno more

Članak 15.

Raspodjela ribolovnih mogućnosti za papalinu

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u lovu na papalinu (Sprattus sprattus) u Crnome moru.

2.   Autonomna kvota Unije za papalinu, raspodjela te kvote među državama članicama i, prema potrebi, s time funkcionalno povezani uvjeti utvrđeni su u Prilogu VII.

Članak 16.

Raspodjela ribolovnih mogućnosti za romba kvrgaša

1.   Ovaj se članak primjenjuje na sve aktivnosti ribarskih plovila Unije i druge ribolovne aktivnosti Unije u lovu na romba kvrgaša (Scophthalmus maximus) u Crnome moru.

2.   TAC za romba kvrgaša koji se primjenjuje u vodama Unije u Crnome moru i raspodjela tog TAC-a među državama članicama i, prema potrebi, s time funkcionalno povezani uvjeti utvrđeni su u Prilogu VII.

Članak 17.

Upravljanje ribolovnim naporom za romba kvrgaša

Ribarska plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov romba kvrgaša u okviru područja primjene članka 16. ne smiju, neovisno o duljini plovila preko svega, obavljati ribolov više od 180 ribolovnih dana godišnje.

Članak 18.

Razdoblje zabrane ribolova romba kvrgaša

Ribarskim plovilima Unije zabranjuje se obavljanje svih ribolovnih aktivnosti, uključujući prekrcaj, zadržavanje na plovilu, iskrcavanje i prvu prodaju romba kvrgaša u vodama Unije u Crnome moru od 15. travnja do 15. lipnja.

Članak 19.

Posebne odredbe o raspodjeli ribolovnih mogućnosti u Crnome moru

1.   Raspodjelom ribolovnih mogućnosti među državama članicama kako je utvrđeno u člancima 15. i 16. ove Uredbe ne dovode se u pitanje:

(a)

razmjene na temelju članka 16. stavka 8. Uredbe (EU) br. 1380/2013;

(b)

smanjenja i preraspodjele na temelju članka 37. Uredbe (EZ) br. 1224/2009; i

(c)

smanjenja na temelju članaka 105. i 107. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

2.   Članci 3. i 4. Uredbe (EZ) br. 847/96 ne primjenjuju se ako se država članica koristi fleksibilnošću iz godine u godinu predviđenom u članku 15. stavku 9. Uredbe (EU) br. 1380/2013.

Članak 20.

Prijenos podataka

Kad na temelju članaka 33. i 34. Uredbe (EZ) br. 1224/2009 države članice Komisiji dostavljaju podatke o iskrcanim količinama stokova papaline i romba kvrgaša ulovljenih u vodama Unije u Crnome moru, one upotrebljavaju oznake stokova navedene u Prilogu VII.

GLAVA III.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 21.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. siječnja 2022.

Za Vijeće

Predsjednik

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Uredba (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28.12.2013., str. 22.).

(2)  Uredba (EU) 2019/1022 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o uspostavi višegodišnjeg plana za ribarstvo koje iskorištava pridnene stokove u zapadnom Sredozemnome moru i izmjeni Uredbe (EU) br. 508/2014 (SL L 172, 26.6.2019., str. 1.).

(3)  Uredba Vijeća (EU) 2021/90 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru (SL L 31, 29.1.2021., str. 1.).

(4)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1100/2007 od 18. rujna 2007. o uvođenju mjera za obnavljanje stoka europske jegulje (SL L 248, 22.9.2007., str. 17.).

(5)  Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 od 20. studenoga 2009. o uspostavi sustava kontrole Unije za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike, o izmjeni uredbi (EZ) br. 847/96, (EZ) br. 2371/2002, (EZ) br. 811/2004, (EZ) br. 768/2005, (EZ) br. 2115/2005, (EZ) br. 2166/2005, (EZ) br. 388/2006, (EZ) br. 509/2007, (EZ) br. 676/2007, (EZ) br. 1098/2007, (EZ) br. 1300/2008, (EZ) br. 1342/2008 i o stavljanju izvan snage uredbi (EEZ) br. 2847/93, (EZ) br. 1627/94 i (EZ) br. 1966/2006 (SL L 343, 22.12.2009., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) br. 1343/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o određenim odredbama za ribolov u području Sporazuma o GFCM-u (Opća komisija za ribarstvo Sredozemlja) i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1967/2006 o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru (SL L 347, 30.12.2011., str. 44.).

(7)  Uredba Vijeća (EZ) br. 847/96 od 6. svibnja 1996. o uvođenju dodatnih uvjeta za upravljanje iz godine u godinu ukupnim dopuštenim ulovom (TAC) i kvotama (SL L 115, 9.5.1996., str. 3.).


PRILOG I.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U KONTEKSTU VIŠEGODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA OPĆE KOMISIJE ZA RIBARSTVO SREDOZEMLJA ZA CRVENOG KORALJA U SREDOZEMNOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđen je najveći dopušteni broj odobrenja za ribolov i najviša razina izlovljenih količina crvenog koralja u Sredozemnome moru.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja Opće komisije za ribarstvo Sredozemlja (GFCM).

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva ribljih stokova:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Corallium rubrum

COL

Crveni koralj


Tablica 1.

Najveći broj odobrenja za ribolov (1)

Države članice

Crveni koralj COL

Grčka

12

Španjolska

0 (2)

Francuska

32

Hrvatska

28

Italija

40


Tablica 2.

Najviša razina izlovljenih količina izražena u tonama žive mase

Vrsta:

Crveni koralj

Corallium rubrum

Zona:

Vode Unije u Sredozemnome moru – geografska potpodručja GFCM-a od 1 do 27

COL/GF1-27

Grčka

1,844

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Španjolska

,  (2)

 

Francuska

1,400

 

Hrvatska

1,226

 

Italija

1,378

 

Unija

5,848

 

TAC

Nije relevantno/Nije dogovoreno


(1)  Predstavlja broj plovila i/ili ronioca ili par koji čine jedan ronilac i jedno plovilo koje ima odobrenje za izlov crvenog koralja.

(2)  U skladu s vremenskom zabranom skupljanja crvenog koralja uvedenom u španjolskim vodama.


PRILOG II.

RIBOLOVNI NAPOR ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U KONTEKSTU UPRAVLJANJA STOKOVIMA LAMPUGE U SREDOZEMNOME MORU

U tablici u ovom Prilogu utvrđen je najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov lampuge u međunarodnim vodama Sredozemnog mora.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na međunarodne vode Sredozemnog mora.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva ribljih stokova:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Coryphaena hippurus

DOL

Lampuga

Najveći broj odobrenja za ribolov za plovila koja obavljaju ribolov u međunarodnim vodama (1)

Država članica

Lampuga DOL

Italija

797

Malta

130


(1)  Ta se kvota smije loviti samo od 15. kolovoza do 31. prosinca 2022. u skladu s Uredbom (EU) br. 1343/2011.


PRILOG III.

RIBOLOVNI NAPOR ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U KONTEKSTU UPRAVLJANJA STOKOVIMA PRIDNENIH VRSTA U ZAPADNOM SREDOZEMNOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđeni su najveći dopušteni ribolovni napori (u ribolovnim danima) po skupinama stokova, kako su definirane u članku 1. Uredbe (EU) 2019/1022, najveća ograničenja ulova i duljina preko svega plovilâ za sve vrste povlačnih mreža (koća) (1) i plovila s pridnenim parangalom kojima se love stokovi pridnenih vrsta u zapadnom Sredozemnome moru.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima u Uredbi (EU) 2019/1022 i člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva ribljih stokova:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Velika crvena kozica

Aristeus antennatus

ARA

Svijetlocrvena kozica

Merluccius merluccius

HKE

Oslić

Mullus barbatus

MUT

Trlja blatarica

Nephrops norvegicus

NEP

Škamp

Parapenaeus longirostris

DPS

Dubinska kozica

Najveći dopušteni ribolovni napor u ribolovnim danima

(a)

Koćarice u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7) (2)

Skupina stokova

Duljina plovila preko svega

Španjolska

Francuska

Italija

Oznaka skupine ribolovnog napora

Trlja blatarica na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6 i 7; Oslić na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 5, 6 i 7; Dubinska kozica na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 5 i 6; Škamp na geografskim potpodručjima GFCM-a 5 i 6.

< 12 m

1 921

0

0

EFF1/MED1_TR1

≥ 12 m i < 18 m

20 641

0

0

EFF1/MED1_TR2

≥ 18 m i < 24 m

38 728

4 372

0

EFF1/MED1_TR3

≥ 24 m

13 640

5 320

0

EFF1/MED1_TR4

Skupina stokova

Duljina plovila preko svega

Španjolska

Francuska

Italija

Oznaka skupine ribolovnog napora

Svijetlocrvena kozica na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7.

< 12 m

0

0

0

EFF2/MED1_TR1

≥ 12 m i < 18 m

968

0

0

EFF2/MED1_TR2

≥ 18 m i < 24 m

9 805

0

0

EFF2/MED1_TR3

≥ 24 m

7 871

0

0

EFF2/MED1_TR4

(b)

Koćarice kod otokâ Korzike i Sardinije, u Ligurskome moru i Tirenskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11) (3)

Skupina stokova

Duljina plovila preko svega

Španjolska

Francuska

Italija

Oznaka skupine ribolovnog napora

Trlja blatarica na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11; Oslić na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11; Dubinska kozica na geografskim potpodručjima GFCM-a 9, 10 i 11; Škamp na geografskim potpodručjima GFCM-a 9 i 10.

< 12 m

0

177

2 534

EFF1/MED2_TR1

≥ 12 m i < 18 m

0

709

38 110

EFF1/MED2_TR2

≥ 18 m i < 24 m

0

177

25 629

EFF1/MED2_TR3

≥ 24 m

0

177

3 421

EFF1/MED2_TR4

Skupina stokova

Duljina plovila preko svega

Španjolska

Francuska

Italija

Oznaka skupine ribolovnog napora

Velika crvena kozica na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11.

< 12 m

0

0

419

EFF2/MED2_TR1

≥ 12 m i < 18 m

0

0

3 091

EFF2/MED2_TR2

≥ 18 m i < 24 m

0

0

2 489

EFF2/MED2_TR3

≥ 24 m

0

0

333

EFF2/MED2_TR4

(c)

Plovila s pridnenim parangalom u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7)

Skupina stokova

Duljina plovila preko svega

Španjolska

Francuska

Italija

Oznaka skupine ribolovnog napora

Trlja blatarica na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7; Oslić na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7;

< 12 m

9 433

6 432

0

EFF1/MED1_LL1

≥ 12 m i < 18 m

2 148

93

0

EFF1/MED1_LL2

≥ 18 m i < 24 m

74

0

0

EFF1/MED1_LL3

≥ 24 m

29

0

0

EFF1/MED1_LL4

(d)

Plovila s pridnenim parangalom kod otoka Korzike i Sardinije, u Ligurskome moru i Tirenskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11)

Skupina stokova

Duljina plovila preko svega

Španjolska

Francuska

Italija

Oznaka skupine ribolovnog napora

Trlja blatarica na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11; Oslić na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11;

< 12 m

0

1 650

33 187

EFF1/MED2_LL1

≥ 12 m i < 18 m

0

51

4 748

EFF1/MED2_LL2

≥ 18 m i < 24 m

0

0

26

EFF1/MED2_LL3

≥ 24 m

0

0

0

EFF1/MED2_LL4

Najveća ograničenja ulova

(e)

ribolovne mogućnosti za svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) u Alboranskome moru, na području Balearskih otoka, sjevernoj Španjolskoj i Lionskom zaljevu (geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7) izražene kao najviša razina ulova u tonama žive mase.

Vrsta:

Svijetlocrvena kozica

(Aristeus antennatus)

Zona:

geografska potpodručja GFCM-a 1, 2, 5, 6 i 7

(ARA/GF1-7)

Španjolska

872

 

 

Francuska

56

 

 

Italija

0

 

 

Unija

928

 

 

TAC

Nije relevantno

 

Najviša razina ulova

(f)

ribolovne mogućnosti za svijetlocrvenu kozicu (Aristeus antennatus) i veliku crvenu kozicu (Aristaeomorpha foliacea) na otoku Korzici, Ligurskome moru, Tirenskome moru i otoku Sardiniji (geografska potpodručja GFCM-a 8, 10 i 11) izražene kao najviša razina ulova u tonama žive mase.

Vrsta:

Svijetlocrvena kozica

(Aristeus antennatus)

Zona:

geografska potpodručja GFCM-a 9, 10 i 11

(ARA/GF9-11)

Španjolska

0

 

 

Francuska

9

 

 

Italija

250

 

 

Unija

259

 

 

TAC

Nije relevantno

 

Najviša razina ulova

Vrsta:

Velika crvena kozica

(Aristaeomorpha foliacea)

Zona:

geografska potpodručja GFCM-a 8, 9, 10 i 11

(ARS/GF9-11)

Španjolska

0

 

 

Francuska

5

 

 

Italija

365

 

 

Unija

370

 

 

TAC

Nije relevantno

 

Najviša razina ulova


(1)  TBB, OTB, PTB, TBN, TBS, TB, OTM, PTM, TMS, TM, OTT, OT, PT, TX, OTP, TSP.

(2)  Uz navedeni najveći dopušteni ribolovni napor za koćarice, država članica plovilima koja plove pod njezinom zastavom može odobriti dodjelu dodatnih ribolovnih dana u iznosu od najviše 2 % ribolovnog napora toj državi članici za dotični segment flote. Država članica može to uraditi pod sljedećim uvjetima:

(a)

ta plovila upotrebljavaju povlačnu mrežu (koću) sa sakom kvadratnog oka mrežnog tega od 45 mm kako bi se za najmanje 25 % smanjili ulovi juvenilnih primjeraka oslića; ili

(b)

ta plovila upotrebljavaju povlačnu mrežu (koću) sa sakom kvadratnog oka mrežnog tega od 50 mm kako bi se na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 za najmanje 25 % smanjili ulovi svijetlocrvene kozice kojoj je duljina leđnog dijela oklopa (DO) manja od 25 mm te kako bi se na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11 za najmanje 25 % smanjili ulovi velike crvene kozice kojoj je DO manji od 35 mm; ili

(c)

ta plovila upotrebljavaju regulirani visokoselektivni alat, čija tehnička svojstva, u skladu sa znanstvenom studijom koju je procijenio STECF, omogućuju smanjenje od najmanje 25 % ulova juvenilnih primjeraka ili najmanje 20 % ulova ikraša svih pridnenih vrsta u usporedbi s 2020.; ili

(d)

dotična država članica donijela je odluku o područjima privremene zabrane ribolova kako bi se ulovi juvenilnih primjeraka pridnenih vrsta smanjili za najmanje 25 % ili ulovi ikraša svih pridnenih vrsta za najmanje 20 %.

Dotična država članica obavješćuje Komisiju o popisu ribarskih plovila na koja se odnosi takva dodjela dodatnih ribolovnih dana. Dotična država članica svaki mjesec Komisiju odvojeno obavješćuju o dodatnoj dodjeli.

Dotična država članica najkasnije do 15. listopada Komisiji podnosi sve dostupne informacije u vezi s provedbom mjera iz točke (a), (b), (c) ili (d).

Iznos od najviše 2 % ribolovnog napora računa se od dodjele napora dotičnog segmenta flote, i to od datuma obavijesti dotične države članice.

(3)  Uz navedeni najveći dopušteni ribolovni napor za koćarice, država članica plovilima koja plove pod njezinom zastavom može odobriti dodjelu dodatnih ribolovnih dana u iznosu od najviše 2 % ribolovnog napora toj državi članici za dotični segment flote. Država članica može to uraditi pod sljedećim uvjetima:

(a)

ta plovila upotrebljavaju povlačnu mrežu (koću) sa sakom kvadratnog oka mrežnog tega od 45 mm kako bi se za najmanje 25 % smanjili ulovi juvenilnih primjeraka oslića ili

(b)

ta plovila upotrebljavaju povlačnu mrežu (koću) sa sakom kvadratnog oka mrežnog tega od 50 mm kako bi se na geografskim potpodručjima GFCM-a 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i 11 za najmanje 25 % smanjili ulovi svijetlocrvene kozice kojoj je duljina leđnog dijela oklopa (DO) manja od 25 mm te kako bi se na geografskim potpodručjima GFCM-a 8, 9, 10 i 11 za najmanje 25 % smanjili ulovi velike crvene kozice kojoj je DO manji od 35 mm. ili

(c)

ta plovila upotrebljavaju regulirani visokoselektivni alat, čija tehnička svojstva, u skladu sa znanstvenom studijom koju je procijenio STECF, omogućuju smanjenje od najmanje 25 % ulova juvenilnih primjeraka ili najmanje 20 % ulova ikraša svih pridnenih vrsta u usporedbi s 2020. ili

(d)

dotična država članica donijela je odluku o područjima privremene zabrane ribolova kako bi se ulovi juvenilnih primjeraka pridnenih vrsta smanjili za najmanje 25 % ili ulovi ikraša svih pridnenih vrsta za najmanje 20 %.

Dotična država članica obavješćuje Komisiju o popisu ribarskih plovila na koja se odnosi takva dodjela dodatnih ribolovnih dana. Dotična država članica svaki mjesec Komisiju odvojeno obavješćuju o dodatnoj dodjeli.

Dotična država članica najkasnije do 15. listopada Komisiji podnosi sve dostupne informacije u vezi s provedbom mjera iz točaka (a), (b), (c) ili (d).

Iznos od najviše 2 % ribolovnog napora računa se od dodjele napora dotičnog segmenta flote, i to od datuma obavijesti dotične države članice.


PRILOG IV.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U JADRANSKOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđene su ribolovne mogućnosti po skupinama napora za stokove ili plovila i, prema potrebi, s time funkcionalno povezani uvjeti, uključujući najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov malih pelagičnih vrsta.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima u člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Engraulis encrasicolus

ANE

Inćun

Merluccius merluccius

HKE

Oslić

Mullus barbatus

MUT

Trlja blatarica

Nephrops norvegicus

NEP

Škamp

Parapenaeus longirostris

DPS

Dubinska kozica

Sardina pilchardus

PIL

Srdela

Solea solea

SOL

List

1.   Stokovi malih pelagičnih vrsta na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18

Najviša razina ulova izražena u tonama žive mase

Vrsta:

Male pelagične vrste (inćun i srdela)

Engraulis encrasicolus i Sardina pilchardus

Zona:

Vode Unije i međunarodne vode na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18

(SP1/GF1718)

Italija

35 394

 (1)

Najviša razina ulova

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Hrvatska

56 304

TAC

Nije relevantno

Maksimalni kapacitet flote koćarica i plivaričara koje aktivno love male pelagične vrste

Država članica

Ribolovni alat

Broj plovila

kW

GT

Hrvatska

PS

249

77 145,52

18 537,72

Italija

PS

685

134 556,7

25 852

Slovenija (2)

PS

4

433,7

38,5

2.   Stokovi pridnenih vrsta na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18

Najveći dopušteni ribolovni napor (u ribolovnim danima) po vrstama povlačnih mreža (koća) i segmentu flote kojima se love stokovi pridnenih vrsta na geografskim potpodručjima GFCM-a 17 i 18 (Jadransko more).

 

 

 

 

 

Ribolovni dani 2022.

Vrsta ribolovnog alata

Zemljopisno područje

Dotični stokovi

Duljina plovila preko svega

Oznaka skupine napora

ITALIJA

HRVATSKA

SLOVENIJA (3)

Povlačne mreže (koće) (OTB)

Potpodručja GFCM-a 17 i 18

Trlja blatarica; Oslić; Dubinska kozica i škamp

< 12 m

EFF/MED3_OTB_TR1

3 521

10 388

 

≥ 12 m i < 24 m

EFF/MED3_OTB_TR2

79 139

24 202

 

≥ 24 m

EFF/MED3_OTB_TR3

6 934

2 173

 

Povlačna mreža (koća) s gredom (TBB)

Potpodručje GFCM-a 17

List

< 12 m

EFF/MED3_TBB_TR1

200

0

 

≥ 12 m i < 24 m

EFF/MED3_TBB_TR2

3 747

0

 

≥ 24 m

EFF/MED3_TBB_TR3

3 726

0

 

Najveći kapacitet flote plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) i povlačnim mrežama (koćama) s gredom koja imaju odobrenje za ribolov stokova pridnenih vrsta

Država članica

Ribolovni alat

Broj plovila

kW

GT

Hrvatska

OTB

495

79 867,99

13 267,99

Italija

OTB-TBB

1 363

260 618,37

47 148

Slovenija  (*1)

OTB

11

1 813,00

168,67


(1)  Kad je riječ o Sloveniji, količine se temelje na razini ulova ostvarenih u 2014., do količine koja ne bi smjela premašiti 300 tona.

(2)  Odredba iz stavka 28. Preporuke GFCM/44/2020/20 ne primjenjuje se na nacionalne flote s manje od deset plivaričara i/ili pelagičnih koćarica koje aktivno love stokove malih pelagičnih vrsta, kako je zabilježeno 2014. i u nacionalnom registru i u registru GFCM-a. U takvom slučaju kapacitet aktivne flote može se povećati za najviše 50 % u broju plovila i u pogledu bruto tonaže (GT) i/ili bruto registarske tonaže (BRT) i kW.

(3)  Slovenija ne smije premašiti ograničenje napora od 3000 ribolovnih dana godišnje u skladu sa stavkom 13. Preporuke GFCM/43/2019/5.

(*1)  Odredbe iz stavka 9. točke (c) i stavka 28. Preporuke GFCM/43/2019/5 ne primjenjuju se na nacionalne flote koje se koriste alatom pod oznakom OTB i obavljaju ribolov manje od 1 000 dana tijekom referentnog razdoblja navedenog u stavku 9. točki (c). Ribolovni kapacitet flote koja se koristi alatom pod oznakom OTB ne smije se povećati za više od 50 % u odnosu na referentno razdoblje.


PRILOG V.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U JONSKOME MORU, LEVANTSKOME MORU I SICILIJANSKOM PROLAZU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđen je najveći broj ribarskih plovila Unije koja imaju odobrenje za ribolov stokova pridnenih vrsta u Jonskome moru, Levantskome moru i Sicilijanskom prolazu.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva ribljih stokova:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Aristaeomorpha foliacea

ARS

Velika crvena kozica

Aristeus antennatus

ARA

Svijetlocrvena kozica

(a)

najveći broj plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov u Jonskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 19, 20 i 21)

Država članica

Velika crvena kozica u vodama Unije na geografskim potpodručjima GFCM-a 19, 20 i 21

Svijetlocrvena kozica u vodama Unije na geografskim potpodručjima GFCM-a 19, 20 i 21

Grčka

263

263

Italija

410

410

Malta

15

15

(b)

najveći broj plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov u Levantskome moru (geografska potpodručja GFCM-a 24, 25, 26 i 27)

Država članica

Velika crvena kozica u vodama Unije na geografskim potpodručjima GFCM-a 24, 25, 26 i 27

Svijetlocrvena kozica u vodama Unije na geografskim potpodručjima GFCM-a 24, 25, 26 i 27

Italija

80

80

Cipar

6

6

(c)

najveći broj plovila s pridnenim povlačnim mrežama (koćama) koja imaju odobrenje za ribolov u Sicilijanskom prolazu (geografska potpodručja GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16)

Država članica

Velika crvena kozica u vodama Unije na geografskim potpodručjima GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16

Svijetlocrvena kozica u vodama Unije na geografskim potpodručjima GFCM-a 12, 13, 14, 15 i 16

Španjolska

2

2

Italija

320

320

Cipar

1

1

Malta

15

15


PRILOG VI.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U ALBORANSKOME MORU

Najviša razina ulova ostvarenih parangalima i povrazima izražena u tonama žive mase

Vrsta:

Rumenac okan

Pagellus bogaraveo

Zona:

Vode Unije u Alboranskome moru – geografska potpodručja 1-3

SBR/GF1-3

Španjolska

225

 

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Unija

225

 

TAC

Nije relevantno/Nije dogovoreno


PRILOG VII.

RIBOLOVNE MOGUĆNOSTI ZA RIBARSKA PLOVILA UNIJE U CRNOME MORU

U tablicama u ovom Prilogu utvrđeni su TAC-ovi i kvote izraženi u tonama žive mase za svaki stok i, prema potrebi, s time funkcionalno povezani uvjeti.

Sve ribolovne mogućnosti utvrđene u ovom Prilogu podliježu pravilima utvrđenima u člancima od 26. do 35. Uredbe (EZ) br. 1224/2009.

Upućivanja na ribolovne zone znače upućivanja na geografska potpodručja GFCM-a.

Za potrebe ovog Priloga navodi se sljedeća usporedna tablica latinskih i uobičajenih naziva:

Znanstveni naziv

Troslovna oznaka

Uobičajeni naziv

Sprattus sprattus

SPR

Papalina

Scophthalmus maximus

TUR

Romb kvrgaš


Vrsta:

Papalina

Sprattus sprattus

Zona:

Vode Unije u Crnome moru na geografskom potpodručju GFCM-a 29

(SPR/F3742C)

Bugarska

8 032,50

 

Analitička kvota

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Rumunjska

3 442,50

 

Unija

11 475

 

TAC

Nije relevantno/Nije dogovoreno


Vrsta:

Romb kvrgaš

Scophthalmus maximus

Zona:

Vode Unije u Crnome moru na geografskom potpodručju GFCM-a 29

(TUR/F3742C)

Bugarska

75

 

Analitički TAC

Ne primjenjuje se članak 3. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Ne primjenjuje se članak 4. Uredbe (EZ) br. 847/96.

Rumunjska

75

 

Unija

150

 (*1)

TAC

857

 


(*1)  Od 15. travnja do 15. lipnja 2022. nisu dopuštene nikakve ribolovne aktivnosti, uključujući prekrcaj, zadržavanje na plovilu, iskrcavanje i prvu prodaju.


Top