EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0007

Provedbena uredba Komisije (EU) 2022/7 оd 5. siječnja 2022. o izmjeni Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 u pogledu zahtjeva o zdravlju životinja za ulazak u Uniju mliječnih proizvoda sadržanih u mješovitim proizvodima stabilnima na sobnoj temperaturi (Tekst značajan za EGP)

C/2022/5

OJ L 2, 6.1.2022, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/7/oj

6.1.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 2/1


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2022/7

оd 5. siječnja 2022.

o izmjeni Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 u pogledu zahtjeva o zdravlju životinja za ulazak u Uniju mliječnih proizvoda sadržanih u mješovitim proizvodima stabilnima na sobnoj temperaturi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla (1), a posebno njezin članak 7. stavak 2. točku (a),

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (2), a posebno njezin članak 238. stavak 3. i članak 239. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (3), a posebno njezin članak 90. prvi stavak točke (a) i (e) i članak 126. stavak 3.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/692 (4) dopunjuju se pravila o zdravlju životinja utvrđena u Uredbi (EU) 2016/429 u pogledu, među ostalim, ulaska u Uniju pošiljaka određenih proizvoda životinjskog podrijetla. Konkretno, člankom 163. te delegirane uredbe, kako je nedavno izmijenjena Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/1703 (5), utvrđeni su posebni zahtjevi za ulazak u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla sadržanih u mješovitim proizvodima stabilnima na sobnoj temperaturi. Među ostalim, tim se člankom utvrđuju zahtjevi u pogledu obrade za umanjivanje rizika koji se primjenjuju na mliječne proizvode sadržane u takvim mješovitim proizvodima, pri čemu se uzima u obzir zdravstveni status treće zemlje ili područja ili njihove zone podrijetla.

(2)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/2235 (6) utvrđena su pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 u pogledu obrazaca, među ostalim, potvrda za ulazak u Uniju određenih proizvoda životinjskog podrijetla. Konkretno, u Prilogu V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 utvrđen je obrazac privatne potvrde subjekta koji u Uniju unosi mješovite proizvode stabilne na sobnoj temperaturi u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/625 (7).

(3)

Privatnu potvrdu iz Priloga V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 trebalo bi zamijeniti ažuriranom verzijom uzimajući u obzir zahtjeve u pogledu obrade za umanjivanje rizika za mliječne proizvode utvrđene u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692, kako je izmijenjena Delegiranom uredbom (EU) 2021/1703.

(4)

Provedbenu uredbu (EU) 2020/2235 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Budući da se Provedbena uredba (EU) 2020/2235 primjenjuje od 21. travnja 2021., u interesu pravne sigurnosti, izmjene Uredbe (EU) 2020/2235 uvedene ovom Uredbom trebale bi hitno stupiti na snagu.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog V. Provedbenoj uredbi (EU) 2020/2235 zamjenjuje se tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 5. siječnja 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 139, 30.4.2004., str. 55.

(2)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(3)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1703 оd 13. srpnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/692 u pogledu zahtjeva o zdravlju životinja za ulazak u Uniju proizvoda životinjskog podrijetla sadržanih u mješovitim proizvodima (SL L 339, 24.9.2021., str. 29.).

(6)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2235 оd 16. prosinca 2020. o utvrđivanju pravila za primjenu uredbi (EU) 2016/429 i (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu predložaka certifikata o zdravlju životinja, predložaka službenih certifikata i predložaka certifikata o zdravlju životinja/službenih certifikata za ulazak u Uniju i premještanja unutar Unije pošiljaka određenih kategorija životinja i robe i u pogledu službenog certificiranja u vezi s takvim certifikatima te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 599/2004, provedbenih uredbi (EU) br. 636/2014 i (EU) 2019/628, Direktive 98/68/EZ i odluka 2000/572/EZ, 2003/779/EZ i 2007/240/EZ (SL L 442, 30.12.2020., str. 1.).

(7)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/625 оd 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131, 17.5.2019., str. 18.).


PRILOG

„PRILOG V.

PREDLOŽAK PRIVATNE POTVRDE SUBJEKTA KOJI UNOSI U UNIJU MJEŠOVITE PROZVODE STABILNE NA SOBNOJ TEMPERATURI U SKLADU S ČLANKOM 14. DELEGIRANE UREDBE (EU) 2019/625

Image 1

Dio II.: Potvrda

II. Podaci o zdravstvenom stanju

II.a

Potvrda

II.b

Referentni broj u sustavu IMSOC

Ja, dolje potpisani, …

(ime, adresa i puni podaci o uvozniku)

kao osoba odgovorna za ulazak u Uniju pošiljke mješovitih proizvoda opisanih u dijelu I., izjavljujem da su mješoviti proizvodi koje prati ova potvrda:

1.

u skladu s primjenjivim zahtjevima iz članka 126. stavka 2. Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (A);

2.

ne moraju se skladištiti ili prevoziti na kontroliranoj temperaturi;

3.

ne sadržavaju drugo prerađeno meso osim želatine, kolagena i visokorafiniranih proizvoda iz odjeljka XVI. Priloga III. Uredbi (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (B);

4.

sadržavaju sljedeće sastojke biljnog podrijetla i prerađene proizvode životinjskog podrijetla(2):

…;

5.

sadržavaju prerađene proizvode životinjskog podrijetla, za koje su utvrđeni zahtjevi u Prilogu III. Uredbi (EZ) br. 853/2004, koji potječu iz sljedećih odobrenih objekata(3):

…;

6.

sadržavaju prerađene proizvode životinjskog podrijetla koji potječu iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren izvoz u Uniju svakog prerađenog proizvoda životinjskog podrijetla, kako su navedeni u Odluci Komisije 2011/163/EU (C);

7.

potječu iz trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren izvoz u Uniju mesnih proizvoda, mliječnih proizvoda, proizvoda na osnovi kolostruma, proizvoda ribarstva ili proizvoda od jaja na temelju zahtjeva Unije u pogledu zdravlja životinja i javnog zdravlja i koje su za barem jedan od tih proizvoda životinjskog podrijetla uvrštene na popis u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/405 (D) i Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/404 (E);

8.

proizvedeni su u objektu koji ispunjava higijenske standarde koji su priznati kao jednakovrijedni standardima iz Uredbe (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća (F);

9.

proizvedeni su u uvjetima koji jamče sukladnost s najvećim dopuštenim količinama ostataka pesticida koje su utvrđene u Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća (G) i najvećim dopuštenim količinama kontaminanata koje su utvrđene u Uredbi Komisije (EZ) br. 1881/2006 (H);

10.

sadržavaju mliječne proizvode:

(4)(5) ili

koji nisu podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika iz Priloga XXVII. Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 (I);

(4)(6) ili

koji su podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika iz stupca A ili B tablice u Prilogu XXVII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692;

(4)(7) ili

koji su podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika koji je barem istovrijedan jednom od postupaka obrade iz stupca B tablice u Prilogu XXVII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692;

11.

sadržavaju proizvode od jaja koji su podvrgnuti posebnom postupku obrade za umanjivanje rizika koji je barem istovrijedan jednom od postupaka obrade iz tablice u Prilogu XXVIII. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692(4).

Napomene

U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, upućivanja na Europsku uniju u ovoj potvrdi uključuju Ujedinjenu Kraljevinu u vezi sa Sjevernom Irskom.

 

Datum

 

Zvanje i titula uvoznika(8)

 

 

Pečat

 

Potpis

 

(2)

Navesti sastojke silaznim redoslijedom prema masi. Dopušteno je grupiranje određenih sastojaka, prema potrebi, u mliječne proizvode, proizvode ribarstva, proizvode od jaja, proizvode neživotinjskog podrijetla.

(3)

Navesti broj odobrenja objekta/objekata u kojima su proizvedeni prerađeni proizvodi životinjskog podrijetla koje sadržava mješoviti proizvod i treću zemlju ili područje ili njihovu zonu u kojima je odobreni objekt smješten, kako je predviđeno člankom 4. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 853/2004 te kako je naveo subjekt u poslovanju s hranom koji uvozi proizvode.

(4)

Nepotrebno precrtati.

(5)

Samo:

(a)

ako su treća zemlja ili područje podrijetla mješovitog proizvoda ili njihova zona (ISO oznaka zemlje navedena u rubrici I.7. dijela I. potvrde) uvršteni na popis za ulazak u Uniju sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda koji nisu podvrgnuti postupku obrade za umanjivanje rizika u skladu s Prilogom XVII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404 (J);

i

(b)

ako se odobreni objekt podrijetla sirovog mlijeka ili mliječnog proizvoda (naveden u točki 5. dijela II. potvrde) nalazi:

i.

u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju sirovog mlijeka i mliječnih proizvoda koji nisu podvrgnuti postupku obrade za umanjivanje rizika iz Priloga XVII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404; ili

ii.

u Uniji.

(6)

Samo:

(a)

ako su treća zemlja ili područje podrijetla mješovitog proizvoda ili njihova zona (ISO oznaka zemlje navedena u rubrici I.7. dijela I. potvrde) uvršteni na popis za ulazak u Uniju mliječnih proizvoda koji su podvrgnuti postupku obrade za umanjivanje rizika u skladu s Prilogom XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404;

i

(b)

ako se odobreni objekt podrijetla sirovog mlijeka ili mliječnog proizvoda (naveden u točki 5. dijela II. potvrde) nalazi:

i.

u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju mliječnih proizvoda koji su podvrgnuti postupku obrade za umanjivanje rizika u skladu s Prilogom XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404; ili

ii.

u Uniji.

(7)

Ako:

(a)

treća zemlja ili područje podrijetla mješovitog proizvoda ili njihova zona (ISO oznaka zemlje navedena u rubrici I.7. dijela I. potvrde) nisu uvršteni na popis za ulazak u Uniju sirovog mlijeka i/ili mliječnih proizvoda u prilozima XVII. i XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404;

i

(b)

odobreni objekt podrijetla mliječnog proizvoda (naveden u točki 5. dijela II. potvrde) nalazi se:

i.

u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju sirovog mlijeka i/ili mliječnih proizvoda u skladu s prilogom XVII. ili XVIII. Provedbenoj uredbi (EU) 2021/404; ili

ii.

u Uniji.

(8)

Uvoznik: predstavnik subjekata u poslovanju s hranom koji uvoze robu, kako je utvrđeno u članku 14. stavku 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/625 od 4. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva koji se primjenjuju na ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi (SL L 131, 17.5.2019., str. 18.).

(A)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).

(B)  Uredba (EZ) br. 853/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o utvrđivanju određenih higijenskih pravila za hranu životinjskog podrijetla ( SL L 139, 30.4.2004., str. 55. ).

(C)  Odluka Komisije 2011/163/EU od 16. ožujka 2011. o odobravanju planova koje su dostavile treće zemlje u skladu s člankom 29. Direktive Vijeća 96/23/EZ (SL L 70, 17.3.2011., str. 40.).

(D)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/405 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja ili njihovih regija iz kojih je odobren ulazak u Uniju određenih životinja i robe namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 118.).

(E)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).

(F)  Uredba (EZ) br. 852/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. o higijeni hrane (SL L 139, 30.4.2004., str. 1.).

(G)  Uredba (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (SL L 70, 16.3.2005., str. 1.).

(H)  Uredba Komisije (EZ) br. 1881/2006 od 19. prosinca 2006. o utvrđivanju najvećih dopuštenih količina određenih kontaminanata u hrani (SL L 364, 20.12.2006., str. 5.).

(I)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(J)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/404 оd 24. ožujka 2021. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, područja ili njihovih zona iz kojih je dopušten ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla u skladu s Uredbom (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 114, 31.3.2021., str. 1.).


Top