EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022O0747

Smjernica (EU) 2022/747 Europske središnje banke od 5. svibnja 2022. o izmjeni Smjernice 2012/120/EU o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (ESB/2022/23)

ECB/2022/23

OJ L 137, 16.5.2022, p. 177–184 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2022/747/oj

16.5.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 137/177


SMJERNICA (EU) 2022/747 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 5. svibnja 2022.

o izmjeni Smjernice 2012/120/EU o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (ESB/2022/23)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Statut Europskog sustava središnjih banaka i Europske središnje banke, a posebno njegov članak 3. stavak 1., članak 3. stavak 3., članak 5. stavak 1., članak 12. stavak 1. i članak 14. stavak 3.,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2533/98 od 23. studenoga 1998. o prikupljanju statističkih podataka od strane Europske središnje banke (1), a posebno njezin članak 4.,

budući da:

(1)

U složenom globalnom financijskom sustavu sa sve većim prekograničnim vezama važnu ulogu imaju subjekti pod nazivom subjekti posebne namjene. Multinacionalna poduzeća osnivaju subjekte posebne namjene kako bi usmjerila svoja financijska ulaganja, povećala pristup brojnim financijskim tržištima i organizirala svoju materijalnu i nematerijalnu imovinu na globalnoj razini. Subjekti posebne namjene postali su sve važniji u vanjskoj statistici jer mogu imati oblik specijaliziranih financijskih subjekata ili, u novije vrijeme, specijaliziranih nefinancijskih subjekata koje multinacionalna poduzeća osnivaju kako bi upravljala pravima intelektualnog vlasništva, istraživanjem i razvojem, trgovinom i drugim aktivnostima u okviru strategije financiranja i maksimizacije dobiti na razini cijele grupe.

(2)

Statistički podatci koji se odnose na subjekte posebne namjene omogućili bi Eurosustavu bolje razumijevanje uloge tih subjekata u gospodarskom i financijskom sustavu europodručja. Konkretno, statistički podatci o aktivnostima subjekata posebne namjene u državama članicama čija je valuta euro s visokom koncentracijom subjekata posebne namjene omogućili bi Eurosustavu da analizira i tumači prekograničnu međusobnu povezanost iz tokova i stanja subjekata posebne namjene te da procijeni povezane financijske i gospodarske rizike za potrebe analize financijske stabilnosti. Međutim, iako se statistički podatci o subjektima posebne namjene kao institucionalnim jedinicama već prikupljaju na nacionalnoj razini, ne dostavljaju se zasebno Europskoj središnjoj banci (ESB). Nacionalne središnje banke stoga bi ESB-u trebale dostavljati statističke podatke o subjektima posebne namjene na tromjesečnoj osnovi.

(3)

Statističke podatke koji se odnose na subjekte posebne namjene mogu prikupljati i/ili sastavljati nadležna statistička tijela koja nisu nacionalne središnje banke. Stoga dostavljanje tih podataka ESB-u može zahtijevati suradnju nacionalnih središnjih banaka i tih nadležnih tijela.

(4)

ESB je bio član Radne skupine za subjekte posebne namjene koju je 2016. osnovao Odbor za statistiku platne bilance Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Jedno od pitanja kojima se bavila Radna skupina bilo je nepostojanje međunarodno dogovorene definicije subjekata posebne namjene, a prijedlog takve definicije predstavljen je u njezinu završnom izvješću (2). Zahtjevi nametnuti nacionalnim središnjim bankama u vezi s dostavljanjem statističkih podataka o subjektima posebne namjene trebali bi stoga uzeti u obzir tu definiciju.

(5)

Smjernicu 2012/120/EU (ESB/2011/23) (3) trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU SMJERNICU:

Članak 1.

Izmjene

Smjernica 2012/120/EU (ESB/2011/23) mijenja se kako slijedi:

1.

u članku 1. dodaje se sljedeća točka 18.:

„(18)

„subjekt posebne namjene” ili „SPE” znači formalno registriran i/ili osnovan pravni subjekt koji ispunjava sljedeće uvjete:

(a)

priznat je kao institucionalna jedinica;

(b)

nema zaposlenih ili ima najviše pet zaposlenih;

(c)

nema fizičke prisutnosti ili je njegova fizička prisutnost minimalna;

(d)

nema fizičku proizvodnju ili ima minimalnu fizičku proizvodnju u gospodarstvu u kojem je rezident („jurisdikcija domaćin”);

(e)

pod izravnom je ili neizravnom kontrolom nerezidenata iz jurisdikcije domaćina;

(f)

osnovan je kako bi ostvario posebne prednosti koje pruža jurisdikcija domaćin s jednim ili više od sljedećih ciljeva: i. odobriti svojem vlasniku (vlasnicima) pristup tržištima kapitala ili sofisticiranim financijskim uslugama; ii. odvojiti vlasnika (vlasnike) od financijskih rizika; iii. smanjiti regulatorno i porezno opterećenje; iv. zaštiti povjerljivost svojih transakcija i vlasnika;

(g)

gotovo u potpunosti obavlja transakcije s nerezidentima jurisdikcije domaćina;

(h)

ima financijsku bilancu od koje se velik dio sastoji od prekograničnih potraživanja i obveza, osim u slučaju subjekata koji izdaju utržive dužničke vrijednosne papire, kada ti podatci možda nisu dostupni.”;

2.

u članku 2. umeće se sljedeći stavak 1.b:

„1.b   Nacionalne središnje banke dostavljaju ESB-u tromjesečne podatke o međunarodnim transakcijama i stanjima rezidentnih subjekata posebne namjene kako je utvrđeno u tablici 10. Priloga II. i u skladu s rokovima određenima u članku 3. stavku 2.”;

3.

u članku 6. stavku 3. uvodni stavak zamjenjuje se sljedećim:

„Kada su podatci za stavke u tablicama od 1. do 5. i 10. Priloga II. zanemarivi ili beznačajne veličine za statistiku europodručja i nacionalne statistike ili podatci za tu stavku ne mogu biti prikupljeni uz razumne troškove, nacionalne središnje banke dostavljaju podatke na temelju najbolje procjene na osnovi pouzdanih statističkih metodologija, pod uvjetom da nije ugrožena analitička vrijednost statistike. Osim toga, nacionalne središnje banke dostavljaju podatke na temelju najbolje procjene za sljedeće raščlambe u tablicama 1., 2., 4., 6. i 10. Priloga II.:”;

4.

umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Prvi prijenos podataka koji se odnose na prekogranične transakcije i stanja rezidentnih subjekata posebne namjene nakon stupanja na snagu Smjernice (EU) 2022/747 (ESB/2022/23)

Nakon stupanja na snagu Smjernice (EU) 2022/747 Europske središnje banke (ESB/2022/23) (*1), prvi prijenos podataka koji se odnose na prekogranične transakcije i stanja rezidentnih subjekata posebne namjene iz Priloga II., tablice 10. obavlja se u ožujku 2023. u odnosu na podatke za četvrto tromjesečje 2022.

Tromjesečni podatci za razdoblje od prvog tromjesečja 2020. dostavljaju se najkasnije do rujna 2023.

(*1)  Smjernica (EU) 2022/747 Europske središnje banke od 5. svibnja 2022. o izmjeni Smjernice 2012/120/EU o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (ESB/2022/23) (SL L 137, 16.5.2022., str. 177..).”;"

5.

Prilozi I. i II. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Smjernici.

Članak 2.

Stupanje na snagu

Ova Smjernica stupa na snagu na dan kad su o njoj obaviještene nacionalne središnje banke država članica čija je valuta euro.

Članak 3.

Adresati

Ova Smjernica upućena je svim središnjim bankama Eurosustava.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 5. svibnja 2022.

Za Upravno vijeće ESB-a

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 318, 27.11.1998., str. 8.

(2)  Odbor MMF-a za statistiku platne bilance (BOPCOM), „Završno izvješće Radne skupine za subjekte posebne namjene”, dokument BOPCOM 18/03, 2018. Dostupno na mrežnim stranicama MMF-a www.imf.org.

(3)  Smjernica 2012/120/EU Europske središnje banke od 9. prosinca 2011. o statističkim izvještajnim zahtjevima Europske središnje banke u području vanjske statistike (ESB/2011/23) (SL L 65, 3.3.2012., str. 1. ).


PRILOG

Prilozi I. i II. Smjernici 2012/120/EU (ESB/2011/23) mijenjaju se kako slijedi:

1.

u Prilogu I. dodaje se sljedeći odjeljak 6.:

„6.   Tromjesečne prekogranične transakcije i stanja rezidentnih subjekata posebne namjene

Cilj

Cilj je tromjesečnih prekograničnih transakcija i stanja rezidentnih subjekata posebne namjene bolje razumjeti ulogu te vrste jedinica u različitim komponentama računa vanjskog sektora. Podatci koji se odnose na tu vrstu jedinice mogu se iskazati kao zasebna stavka kako bi se omogućilo bolje razumijevanje njihove uloge u gospodarskom i financijskom sustavu europodručja.

Zahtjevi

Nacionalne središnje banke moraju iskazati podatke o tromjesečnim prekograničnim transakcijama i stanjima rezidentnih subjekata posebne namjene kako je navedeno u Prilogu II. tablici 10.”;

2.

Prilog II. mijenja se kako slijedi:

(a)

tablica 8. zamjenjuje se sljedećim:

„Tablica 8.

Sektorska raščlamba

Sek 1

Sek 2

Sek 2d

Sek 2r

Sek x

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Društva koja primaju depozite osim središnje banke

 

Novčani fondovi

 

Opća država

 

Ostali sektori

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Društva koja primaju depozite osim središnje banke

 

Novčani fondovi

 

Opća država

 

Ostali sektori

 

Nenovčani investicijski fondovi

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Ostale financijske institucije

 

Nefinancijska društva

 

Kućanstva i neprofitne institucije koje služe kućanstvima

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Opća država

 

Ostali sektori

 

Od toga:

 

Nenovčani investicijski fondovi

 

Osiguravajuća društva i mirovinski fondovi

 

Ostale financijske institucije

 

Nefinancijska društva

Ukupno gospodarstvo

 

Središnja banka

 

Ostale monetarne financijske institucije

 

Opća država

 

Ostali sektori

Ukupno gospodarstvo

 

Financijska društva

 

Ostali sektori osim financijskih društava”

(b)

dodaje se sljedeća tablica 10.:

„Tablica 10.

Tromjesečne prekogranične transakcije i stanja rezidentnih subjekata posebne namjene

 

 

Podskup koji se može objaviti

QBOP

QIIP

QBOP

QIIP

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

C/A

D/L

B/N

Tekući račun

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Roba

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Neto izvoz robe za preprodaju

G1_I8

 

 

 

 

 

G1_I8

 

 

 

 

 

Usluge

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Prijevoz

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Financijske usluge

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Naknade za uporabu intelektualnog vlasništva koje nisu drugdje uključene

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Ostale poslovne usluge

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Primarni dohodak

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Dohodak od ulaganja (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Izravno ulaganje (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividende i povlačenja (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

U poduzećima s izravnim ulaganjima (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U izravnom ulagatelju (povratno ulaganje) (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Među sestrinskim poduzećima (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestirana zarada (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dužnički instrumenti (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

U poduzećima s izravnim ulaganjima (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U izravnom ulagatelju (povratno ulaganje) (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Među sestrinskim poduzećima (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portfeljna ulaganja (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Dividende (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestirana zarada (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamate na dužničke vrijednosne papire (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Ostala ulaganja (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Kamate (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Sekundarni dohodak

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Kapitalni račun

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

od toga Bruto nabava/prodaja neproizvedene nefinancijske imovine

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

Financijski račun (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Izravno ulaganje (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Vlasnički kapital i dionice/udjeli investicijskih fondova (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

U poduzećima s izravnim ulaganjima (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

U izravnom ulagatelju (povratno ulaganje) (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Među sestrinskim poduzećima (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo rezident (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo nerezident (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo nepoznato (sek x)

 

 

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Vlasnički udjeli osim reinvestirane zarade (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U poduzećima s izravnim ulaganjima (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U izravnom ulagatelju (povratno ulaganje) (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Među sestrinskim poduzećima (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo rezident (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo nerezident (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo nepoznato (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reinvestirana zarada (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dužnički instrumenti (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

U poduzećima s izravnim ulaganjima (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

U izravnom ulagatelju (povratno ulaganje) (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

Među sestrinskim poduzećima (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo rezident (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo nerezident (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

ako je krajnje matično društvo nepoznato (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

Portfeljna ulaganja (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Vlasnički kapital i dionice investicijskih fondova (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Dužnički vrijednosni papiri (sek x)

G2_I8

G1_I8

 

G2_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Kratkoročno (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Dugoročno (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

Izvedeni financijski instrumenti (osim pričuva) i dioničke opcije zaposlenika (sek x)

 

 

G1_I8

G2_I8

G2_I8

G2_I8

 

 

G1_I8

 

 

G2_I8”

Ostala ulaganja (sek x)

G2_I8

G2_I8

 

G2_I8

G2_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

od toga Kratkoročno (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 

od toga Dugoročno (sek x)

G1_I8

G1_I8

 

G1_I8

G1_I8

 

 

 

 

 

 

 


Top