EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L0211

Direktiva (EU) 2022/211 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2022. o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka

PE/77/2021/REV/1

OJ L 37, 18.2.2022, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/211/oj

18.2.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 37/1


DIREKTIVA (EU) 2022/211 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 16. veljače 2022.

o izmjeni Okvirne odluke Vijeća 2002/465/PUP u pogledu njezina usklađivanja s pravilima Unije o zaštiti osobnih podataka

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 16. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (1),

budući da:

(1)

U skladu s člankom 62. stavkom 6. Direktive (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća (2) Komisija preispituje pravne akte koje je donijela Unija, osim te direktive, kojima se uređuje obrada osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe iz članka 1. stavka 1. te direktive. Svrha tog preispitivanja je procjena potrebe usklađivanja tih pravnih akata s tom direktivom i, prema potrebi, davanje potrebnih prijedloga za njihovu izmjenu s ciljem osiguravanja dosljednog pristupa zaštiti osobnih podataka unutar područja primjene te direktive. U tom je preispitivanju Okvirna odluka Vijeća 2002/465/PUP (3) utvrđena kao jedan od pravnih akata koje treba izmijeniti.

(2)

Obrada osobnih podataka na temelju Okvirne odluke 2002/465/PUP obuhvaća obradu, razmjenu i naknadnu upotrebu relevantnih informacija u svrhe utvrđene u članku 82. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU). Radi dosljednosti i djelotvorne zaštite osobnih podataka obrada osobnih podataka na temelju Okvirne odluke 2002/465/PUP trebala bi biti u skladu s Direktivom (EU) 2016/680. Osobni podaci sadržani u informacijama do kojih je zajednički istražni tim došao zakonitim putem trebali bi se moći obrađivati u druge svrhe osim onih za koje je tim osnovan, kao što su naknadni kazneni ili povezani upravni ili građanski postupci ili parlamentarni nadzor, samo u skladu s uvjetima utvrđenima u Direktivi (EU) 2016/680. Takva obrada osobnih podataka trebala bi se provoditi samo u skladu s uvjetima utvrđenima u Direktivi (EU) 2016/680, što uključuje provedbu u skladu s pravom Unije ili pravom države članice te bi trebala biti nužna i proporcionalna svojoj svrsi.

(3)

U skladu s člankom 6.a Protokola br. 21 o stajalištu Ujedinjene Kraljevine i Irske s obzirom na područje slobode, sigurnosti i pravde, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji (UEU) i UFEU-u, za Irsku je Okvirna odluka 2002/465/PUP obvezujuća te ona stoga sudjeluje u donošenju ove Direktive.

(4)

U skladu s člancima 1., 2. i 2.a Protokola br. 22 o stajalištu Danske, priloženog UEU-u i UFEU-u, Danska ne sudjeluje u donošenju ove Direktive te ona za nju nije obvezujuća niti se na nju primjenjuje.

(5)

Provedeno je savjetovanje s Europskim nadzornikom za zaštitu podataka u skladu s člankom 42. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća (4) te je on dao mišljenje 10. ožujka 2021.

(6)

Okvirnu odluku 2002/465/PUP trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Izmjena Okvirne odluke 2002/465/PUP

U članku 1. stavku 10. Okvirne odluke 2002/465/PUP dodaje se sljedeći podstavak:

„Ako informacije koje se upotrebljavaju u svrhe iz prvog podstavka točaka (b), (c) i (d) uključuju osobne podatke, one se obrađuju samo u skladu s Direktivom (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća (*), a posebno njezinim člankom 4. stavkom 2. te člankom 9. stavcima 1. i 3.

Članak 2.

Prenošenje

1.   Države članice stavljaju na snagu zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom do 11. ožujka 2023. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Stupanje na snagu

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Adresati

Ova je Direktiva upućena državama članicama u skladu s Ugovorima.

Sastavljeno u Strasbourgu 16. veljače 2022.

Za Europski parlament

Predsjednik

R. METSOLA

Za Vijeće

Predsjednik

C. BEAUNE


(1)  Stajalište Europskog parlamenta od 14. prosinca 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 25. siječnja 2022.

(2)  Direktiva (EU) 2016/680 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka od strane nadležnih tijela u svrhe sprečavanja, istrage, otkrivanja ili progona kaznenih djela ili izvršavanja kaznenih sankcija i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Okvirne odluke Vijeća 2008/977/PUP (SL L 119, 4.5.2016., str. 89.).

(3)  Okvirna odluka Vijeća 2002/465/PUP od 13. lipnja 2002. o zajedničkim istražnim timovima (SL L 162, 20.6.2002., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 45/2001 i Odluke br. 1247/2002/EZ (SL L 295, 21.11.2018., str. 39.).


Top