EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1657

Provedbena odluka Komisije (EU) 2022/1657 оd 26. rujna 2022. o priznavanju dobrovoljnog programa „Održiva biomasa” za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća za biogoriva, tekuća biogoriva, goriva iz biomase, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla te goriva iz recikliranog ugljika (Tekst značajan za EGP)

C/2022/6713

OJ L 249, 27.9.2022, p. 53–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1657/oj

27.9.2022   

HR

Službeni list Europske unije

L 249/53


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2022/1657

оd 26. rujna 2022.

o priznavanju dobrovoljnog programa „Održiva biomasa” za dokazivanje sukladnosti sa zahtjevima iz Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća za biogoriva, tekuća biogoriva, goriva iz biomase, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla te goriva iz recikliranog ugljika

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2018. o promicanju uporabe energije iz obnovljivih izvora (1), a posebno njezin članak 30. stavak 4. stavak 5.,

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2018/2001 utvrđuju se zahtjevi za određena goriva, konkretno biogoriva, tekuća biogoriva, goriva iz biomase, obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika, kako bi se osiguralo da ih se može uračunati u ciljeve utvrđene u toj Direktivi samo ako su proizvedena na održiv način i ako se njima ostvaruje znatna ušteda emisija stakleničkih plinova u usporedbi s fosilnim gorivima. Člankom 29. Direktive utvrđuju se kriteriji održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova za biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase. Nadalje, člankom 26. Direktive i Delegiranom uredbom (EU) 2019/807 (2) utvrđuju se kriteriji za određivanje, s jedne strane, sirovina za biogoriva, tekuća biogoriva ili goriva iz biomase s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta te, s druge strane, koja se goriva, tekuća biogoriva ili goriva iz biomase s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta koja ispunjavaju određene uvjete mogu certificirati da predstavljaju nizak rizik od neizravnih promjena uporabe zemljišta. Člankom 25. stavkom 2. Direktive utvrđuju se kriteriji uštede emisija stakleničkih plinova za obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla i goriva iz recikliranog ugljika koja se upotrebljavaju u prometu. Člankom 28. stavkom 2. Direktive od gospodarskih se subjekata zahtijeva da u bazu podataka Unije unesu informacije o izvršenim transakcijama i svojstvima održivosti nekih goriva iz obnovljivih izvora (biogoriva, bioplin i obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla) i goriva iz recikliranog ugljika koja se upotrebljavaju u prometu.

(2)

Direktivom (EU) 2018/2001 utvrđuju se i pravila za izračun doprinosa električne energije iz obnovljivih izvora ciljevima u području prometa. Konkretno, člankom 27. stavkom 3. te Direktive utvrđena su pravila za izračun kad se električna energija izravno upotrebljava za pogon električnih vozila i kad se upotrebljava za proizvodnju obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla koja se upotrebljavaju u prometu.

(3)

Dobrovoljni programi imali su važnu ulogu u pružanju dokaza o poštovanju kriterija održivosti i ušteda emisija stakleničkih plinova za biogoriva i tekuća biogoriva. U skladu s Direktivom (EU) 2018/2001 dobrovoljni programi mogu se upotrebljavati za potvrđivanje usklađenosti svih goriva proizvedenih iz biomase, uključujući plinovita i kruta goriva, s kriterijima održivosti utvrđenima u toj direktivi, pružanje točnih podataka o njihovim uštedama emisija stakleničkih plinova, za potvrđivanje usklađenosti obnovljivih tekućih i plinovitih goriva nebiološkog podrijetla namijenjenih uporabi u prometu i goriva iz recikliranog ugljika s kriterijima uštede emisija stakleničkih plinova te za dokazivanje usklađenosti s odredbama članka 27. stavka 3. te direktive u pogledu izračuna udjela električne energije iz obnovljivih izvora u prometu. Uz to, dobrovoljni programi mogu poslužiti kao dokaz da gospodarski subjekti unose točne informacije u Unijinu ili nacionalnu bazu podataka o nekim gorivima iz obnovljivih izvora i gorivima iz recikliranog ugljika koja se upotrebljavaju u prometu u skladu s člankom 28. stavkom 4. Direktive (EU) 2018/2001. Nadalje, u okviru dobrovoljnih programa mogu se certificirati biogoriva, tekuća biogoriva i goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta. Komisija može odlučiti da dobrovoljni nacionalni ili međunarodni programi mogu poslužiti u sve ili neke od tih svrha.

(4)

U skladu s člankom 30. stavkom 9. Direktive (EU) 2018/2001, ako gospodarski subjekt podastre dokaze ili podatke o sukladnosti s kriterijima održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova dobivene u skladu s dobrovoljnim programom koji priznaje Komisija u mjeri obuhvaćenoj predmetnom odlukom o priznavanju, država članica ne zahtijeva dodatne dokaze od opskrbljivača.

(5)

Dobrovoljni program „Održiva biomasa” („program SBP”) Komisiji je 15. listopada 2020. podnio zahtjev za priznavanje u skladu s člankom 30. stavkom 4. Direktive (EU) 2018/2001. Na temelju tog zahtjeva Komisija je provela procjenu tog programa pri čemu su utvrđeni neki problemi koje je bilo potrebno ispraviti. Program SBP je 2. prosinca 2021. ponovno podnio svoj zahtjev nakon što su ti problemi riješeni.

(6)

Program SBP obuhvaća sljedeće vrste sirovina: (a) lignocelulozni materijal dobiven sa šumskih i nešumskih zemljišta; (b) ostatke od prerade iz industrija povezanih s poljoprivredom i šumarstvom (izvan šumskog i poljoprivrednog zemljišta). Isključeni su poljoprivredni ostaci s poljoprivrednog zemljišta. Program SBP obuhvaća goriva iz biomase (pelete i drvnu sječku) proizvedena od šumskog i nešumskog lignoceluloznog materijala te ostataka od prerade iz šumarske i poljoprivredne industrije za proizvodnju topline i električne energije. „Tekuća biogoriva”, „biogoriva”, „bioplin”, „obnovljiva tekuća i plinovita goriva nebiološkog podrijetla namijenjena uporabi u prometu” i „goriva iz recikliranog ugljika” nisu obuhvaćena područjem primjene programa SBP. Program SBP pokriva cijeli svijet i obuhvaća cijeli lanac nadzora.

(7)

Pri procjeni programa SBP Komisija je utvrdila da su u njemu na odgovarajući način obuhvaćeni kriteriji održivosti utvrđeni u članku 29. stavcima 6. i 7. Direktive (EU) 2018/2001, da sadržava točne podatke o uštedama emisija stakleničkih plinova za potrebe članka 29. stavka 10. te direktive i da se u njemu primjenjuje metodologija masene bilance u skladu sa zahtjevima iz članka 30. stavaka 1. i 2. te direktive. U toj procjeni nisu uzeti u obzir predstojeći provedbeni akti koji se donose u skladu s člankom 29. stavkom 8. i člankom 30. stavkom 8. Direktive (EU) 2018/2001, a odnose se na pružanje smjernica za dokazivanje sukladnosti s kriterijima održivosti iz članka 29. stavaka 6. i 7. te direktive i na pravila o provjeri kriterija održivosti i uštede emisija stakleničkih plinova te kriterija za nizak rizik od neizravnih promjena uporabe zemljišta. Stoga će se program SBP ponovno procijeniti pri donošenju takvih provedbenih akata.

(8)

Procjenom dobrovoljnog programa SBP utvrđeno je da on ispunjava odgovarajuće standarde pouzdanosti, transparentnosti i neovisne revizije te da je u skladu s metodološkim zahtjevima iz Priloga VI. Direktivi (EU) 2018/2001.

(9)

Priznati program SBP trebao bi biti dostupan u dijelu o dobrovoljnim programima na Komisijinim internetskim stranicama EUROPA.

(10)

Kako bi se omogućila brza primjena mjera predviđenih u ovoj Odluci, ova bi Odluka trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(11)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora za održivost biogoriva, tekućih biogoriva i biogoriva iz biomase, osnovanog člankom 34. stavkom 2. Direktive (EU) 2018/2001,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Dobrovoljni program „Održiva biomasa”, podnesen Komisiji na priznavanje 2. prosinca 2021., odlikuje sljedeće kad je riječ o gorivima revidiranima u okviru tog programa:

(a)

sukladnost pošiljaka goriva iz biomase s kriterijima održivosti utvrđenima u članku 29. stavcima od 6. do 7. i članku 29. stavku 10. Direktive (EU) 2018/2001.

Usto, u dobrovoljnom programu „Održiva biomasa” navode se točni podaci o uštedama emisija stakleničkih plinova za potrebe članka 29. stavka 10. Direktive (EU) 2018/2001 u mjeri u kojoj se jamči da se sve relevantne informacije gospodarskih subjekata koji se nalaze više u lancu nadzora prenose gospodarskim subjektima niže u lancu nadzora.

Ako se sadržaj dobrovoljnog programa „Održiva biomasa”, kako je radi priznavanja podnesen Komisiji 2. prosinca 2021., promijeni tako da bi to moglo utjecati na osnovu ove Odluke, o tome je potrebno bez odgode obavijestiti Komisiju. Komisija procjenjuje promjene o kojima je obaviještena kako bi se utvrdilo zadovoljava li program i dalje na odgovarajući način kriterije održivosti za koje je priznat.

Članak 2.

Odluka se primjenjuje do 28. rujna 2027.

Članak 3.

Komisija može ovu Odluku staviti izvan snage, među ostalim, u sljedećim slučajevima:

(a)

ako se jasno pokaže da dobrovoljnim programom „Održiva biomasa” nisu provedeni elementi koji se smatraju važnima za ovu Odluku ili ako je došlo do teškog i strukturnog kršenja tih elemenata;

(b)

ako se za dobrovoljni program „Održiva biomasa” Komisiji ne podnesu godišnja izvješća kako je propisano člankom 30. stavkom 5. Direktive (EU) 2018/2001;

(c)

ako se u dobrovoljnom programu „Održiva biomasa” ne primijene standardi neovisne revizije i drugi zahtjevi utvrđeni u provedbenim aktima iz članka 29. stavka 8. ili članka 30. stavka 8. Direktive (EU) 2018/2001 ili ne poboljšaju drugi elementi programa koji se smatraju važnima za nastavak priznavanja.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 26. rujna 2022.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 328, 21.12.2018., str. 82.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/807 оd 13. ožujka 2019. o dopuni Direktive (EU) 2018/2001 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu određivanja sirovina s visokim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta za koje je zabilježeno znatno širenje proizvodnog područja na zemljište s velikim zalihama ugljika i u pogledu certificiranja biogoriva, tekućih biogoriva i goriva iz biomase s niskim rizikom od neizravnih promjena uporabe zemljišta (SL L 133, 21.5.2019., str. 1.).


Top