EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2119

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/2119 оd 1. prosinca 2021. o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

C/2021/8546

SL L 430, 2.12.2021, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/11/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2119/oj

2.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 430/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/2119

оd 1. prosinca 2021.

o utvrđivanju detaljnih pravila o određenim evidencijama i izjavama koje se zahtijevaju od subjekata i skupina subjekata te o tehničkim sredstvima za izdavanje certifikata u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća te o izmjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 u pogledu izdavanja certifikata subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 35. stavak 10., članak 39. stavak 2. točke (a) i (b) i članak 45. stavak 4.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 35. stavkom 1. točkom (a) Uredbe (EU) 2018/848, certifikat koji nadležna tijela ili, prema potrebi, kontrolna tijela ili kontrolne ustanove izdaju subjektima ili skupinama subjekata izdaje se u elektroničkom obliku kad god je to moguće. Razvojem i potpunim uvođenjem elektroničkog sustava TRACES iz članka 2. točke 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (2) omogućit će se da sva nadležna tijela, kontrolna tijela i kontrolne ustanove u Uniji od 1. siječnja 2023. izdaju certifikate u elektroničkom obliku. Zbog toga je potrebno propisati da se certifikat iz članka 35. Uredbe (EU) 2018/848 od 1. siječnja 2023. mora izdavati u elektroničkom obliku, upotrebom sustava TRACES.

(2)

Uredbom (EU) 2018/848 od subjekata i skupina subjekata zahtijeva se da vode evidenciju kako bi dokazali svoju usklađenost s tom uredbom. Određeni minimalni zahtjevi za vođenje evidencije i pojedinosti utvrđeni su u članku 9. stavku 10. točki (c) i članku 34. stavku 5. Uredbe (EU) 2018/848 te u prilozima II. i III. toj uredbi.

(3)

U skladu s općim pravilima proizvodnje iz Uredbe (EU) 2018/848, potrebno je uvesti preventivne mjere i mjere predostrožnosti, prema potrebi, u svakoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije. Zbog toga relevantne službene kontrole uključuju prije svega provjeru primjene takvih mjera od strane subjekata i skupina subjekata. Dok se primjena nekih od tih mjera može provjeriti fizičkim inspekcijama na terenu, za dokazivanje primjene drugih mjera potrebna je evidencija. Stoga bi subjekti i skupine subjekata trebali voditi tu evidenciju kako bi mogli pružiti dokaze kada je to potrebno. Na primjer, dokazi o mjerama poduzetima kako bi se izbjeglo onečišćenje neodobrenim proizvodima i tvarima i miješanje s neekološkim proizvodima mogu se pružiti vođenjem evidencije o čišćenju objekata, opreme i prijevoznih sredstava te potvrdom o osposobljavanju.

(4)

Evidencija u službenim dokumentima važna je i za potrebe sljedivosti i bilance mase te stoga za ocjenu usklađenosti s Uredbom (EU) 2018/848. Provjerama sljedivosti i bilance mase u skladu s Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2021/771 (3) obuhvaćene su posebne informacije koje se moraju potkrijepiti odgovarajućim dokumentima. Subjekti i skupine subjekata trebali bi čuvati te dokumente kako bi pružili dokaze o usklađenosti svojih aktivnosti.

(5)

U skladu s člankom 38. stavkom 2. Uredbe (EU) 2018/848 službene kontrole trebaju se provoditi prije svega na temelju vjerojatnosti nesukladnosti. U tu svrhu nadležnim tijelima ili, prema potrebi, kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama potrebne su relevantne informacije. Stoga se člankom 39. stavkom 1. točkom (b) Uredbe (EU) 2018/848 od subjekata i skupina subjekata zahtijeva da daju sve izjave i druge obavijesti potrebne za službene kontrole. Osim toga, člankom 39. stavkom 1. točkom (d) podtočkom i. te uredbe zahtijeva se, među ostalim, puni opis njihovih ekoloških proizvodnih jedinica ili proizvodnih jedinica u prijelaznom razdoblju i njihovih aktivnosti.

(6)

Kako bi se osiguralo primjereno planiranje službenih kontrola, potrebno je odrediti informacije koje treba uključiti u te izjave i druge obavijesti, prije svega informacije o aktivnostima povjerenima podugovarateljima i određene pojedinosti o proizvodnim jedinicama i drugim prostorima, objektima i jedinicama koji se upotrebljavaju za aktivnosti subjekata i skupina subjekata te planirano predviđanje proizvodnje.

(7)

U skladu s člankom 1. prvim stavkom i drugim stavkom točkom (a) Provedbene uredbe Komisije (EU) 2021/1378 (4), koja se primjenjuje od 1. siječnja 2022., kontrolna tijela i kontrolne ustanove koji su priznati u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 dužni su subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su bili podvrgnuti kontrolama iz članka 45. stavka 1. točke (b) podtočke i. te uredbe dostaviti certifikat koji se izdaje u elektroničkom obliku i upotrebom sustava TRACES. Budući da će se sustav TRACES moći upotrebljavati tek od 1. siječnja 2023., potrebno je odgoditi obvezu upotrebe sustava TRACES i u Provedbenoj uredbi (EU) 2021/1378.

(8)

Provedbenu uredbu (EU) 2021/1378 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848. Međutim, odredba o upotrebi sustava TRACES trebala bi se primjenjivati od 1. siječnja 2023.

(10)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izdavanje certifikata iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 u elektroničkom obliku

Certifikat iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 izdaje se kako slijedi:

(a)

u skladu s modelom utvrđenim u Prilogu VI. Uredbi (EU) 2018/848;

(b)

u elektroničkom obliku, upotrebom elektroničkog sustava TRACES iz članka 2. točke 36. Provedbene uredbe (EU) 2019/1715.

Članak 2.

Evidencija koju vode subjekti i skupine subjekata

1.   Subjekti i skupine subjekata čuvaju sve potrebne dokumente, uključujući evidenciju zaliha i financijsku evidenciju, koji će nadležnim tijelima ili, prema potrebi, kontrolnim tijelima ili kontrolnim ustanovama omogućiti provođenje prije svega sljedećih provjera:

(a)

provjere preventivnih mjera i mjera predostrožnosti poduzetih u skladu s člankom 9. stavkom 6. i člankom 28. Uredbe (EU) 2018/848;

(b)

provjera sljedivosti u skladu s člankom 1. stavkom 4. Delegirane uredbe (EU) 2021/771;

(c)

provjera bilance mase u skladu s člankom 1. stavkom 5. Delegirane uredbe (EU) 2021/771.

2.   Dokumenti koji se čuvaju za potrebe provjera iz stavka 1. točke (a) prije svega uključuju dokumente kojima se potvrđuje da su subjekt ili skupina subjekata poduzeli razmjerne i primjerene mjere za:

(a)

sprečavanje pojave štetnih organizama i bolesti;

(b)

izbjegavanje onečišćenja proizvodima i tvarima koji nisu odobreni za upotrebu u ekološkoj proizvodnji u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 i miješanje s neekološkim proizvodima.

Članak 3.

Izjave i druge obavijesti potrebne za službene kontrole

Subjekti i skupine subjekata u svojim izjavama ili obavijestima iz članka 39. stavka 1. točke (b) Uredbe (EU) 2018/848 koje daju nadležnom tijelu, kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi koja provodi službene kontrole navode sljedeće informacije:

(a)

aktivnosti obuhvaćene certifikatom iz članka 35. stavka 1. Uredbe (EU) 2018/848 koje su povjerene podugovarateljima;

(b)

adresu ili geolokaciju ekoloških proizvodnih jedinica, proizvodnih jedinica u prijelaznom razdoblju i neekoloških proizvodnih jedinica, područja sakupljanja samoniklog bilja ili algi te drugih prostora i jedinica koje se upotrebljavaju za njihove aktivnosti;

(c)

ako je riječ o gospodarstvima podijeljenima u različite proizvodne jedinice u skladu s člankom 9. stavkom 7. Uredbe (EU) 2018/848, opis i adresu ili geolokaciju neekoloških proizvodnih jedinica;

(d)

svoje planirano predviđanje proizvodnje.

Te se izjave i obavijesti prema potrebi ažuriraju.

Članak 4.

Izmjena Provedbene uredbe (EU) 2021/1378

Provedbena uredba (EU) 2021/1378 mijenja se kako slijedi:

(1)

u članku 1. drugi stavak točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

izdaje se kako slijedi:

i.

u skladu s modelom utvrđenim u Prilogu I. ovoj Uredbi;

ii.

u elektroničkom obliku, upotrebom elektroničkog sustava TRACES iz članka 2. točke 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (*1);

(*1)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 od 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”) (SL L 261, 14.10.2019., str. 37.)”;"

(2)

u članku 3. dodaje se sljedeći treći stavak:

„Članak 1. drugi stavak točka (a) podtočka ii. primjenjuje se od 1. siječnja 2023.”.

Članak 5.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Članak 1. točka (b) primjenjuje se od 1. siječnja 2023.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. prosinca 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 od 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”) (SL L 261, 14.10.2019., str. 37.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 od 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata (SL L 165, 11.5.2021., str. 25).

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 od 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 297, 20.8.2021., str. 24.).


Top