EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1950

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1950 оd 10. studenoga 2021. o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga (Tekst značajan za EGP)

C/2021/7927

SL L 398, 11.11.2021, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1950/oj

11.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 398/19


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1950

оd 10. studenoga 2021.

o izmjeni Direktive 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pragova za ugovore o javnoj nabavi robe, radova i usluga

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/81/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju postupaka nabave za određene ugovore o radovima, ugovore o nabavi robe i ugovore o uslugama koje sklapaju javni naručitelji ili naručitelji u području obrane i sigurnosti te izmjeni direktiva 2004/17/EZ i 2004/18/EZ (1), a posebno njezin članak 68. stavak 1. drugi podstavak,

budući da:

(1)

Odlukom 2014/115/EU (2) Vijeće je odobrilo Protokol o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi (3) sklopljenog u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Izmijenjeni Sporazum o javnoj nabavi („Sporazum”) plurilateralan je instrument čija je svrha uzajamno otvaranje tržišta javne nabave među njegovim strankama. Sporazum se primjenjuje na sve ugovore o javnoj nabavi kojima vrijednost doseže ili prelazi iznose („pragove”) utvrđene u njemu i izražene u obliku posebnih prava vučenja.

(2)

Jedan je od ciljeva Direktive 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća (4) omogućiti naručiteljima i javnim naručiteljima koji je primjenjuju da istodobno ispunjavaju obveze utvrđene u Sporazumu. U skladu s člankom 17. Direktive 2014/25/EU Komisija svake dvije godine provjerava odgovaraju li pragovi iz članka 15. točaka (a) i (b) te direktive pragovima utvrđenima u Sporazumu te ih prema potrebi revidira.

(3)

Pragovi utvrđeni u Direktivi 2014/25/EU revidirani su. U skladu s člankom 68. stavkom 1. Direktive 2009/81/EZ pragove utvrđene u toj direktivi treba uskladiti s revidiranim pragovima iz Direktive 2014/25/EU.

(4)

Komisija istodobno s revizijom pragova utvrđenih u Direktivi 2004/17/EZ (5) u skladu s člankom 68. stavkom 1. Direktive 2009/81/EZ revidira i pragove utvrđene u članku 8. te direktive. U članku 17. stavku 1. Direktive 2014/25/EU, kojom je stavljena izvan snage Direktiva 2004/17/EZ, zahtijeva se da Komisija svake dvije godine revidira pragove, s učinkom od 1. siječnja. Stoga bi se pragovi za 2022. i 2023. trebali primjenjivati od 1. siječnja 2022.

(5)

Direktivu 2009/81/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Članak 8. Direktive 2009/81/EZ mijenja se kako slijedi:

1.

u točki (a) „428 000 EUR” zamjenjuje se s „431 000 EUR”;

2.

u točki (b) „5 350 000 EUR” zamjenjuje se s „5 382 000 EUR”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 10. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 216, 20.8.2009., str. 76.

(2)  Odluka Vijeća 2014/115/EU od 2. prosinca 2013. o sklapanju Protokola o izmjeni Sporazuma o javnoj nabavi (SL L 68, 7.3.2014., str. 1.).

(3)  SL L 68, 7.3.2014., str. 2.

(4)  Direktiva 2014/25/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o nabavi subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga i stavljanju izvan snage Direktive 2004/17/EZ (SL L 94, 28.3.2014., str. 243.).

(5)  Direktiva 2004/17/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2004. o usklađivanju postupaka nabave subjekata koji djeluju u sektoru vodnog gospodarstva, energetskom i prometnom sektoru te sektoru poštanskih usluga (SL L 134, 30.4.2004., str. 1.).


Top