EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1935

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1935 оd 8. studenoga 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca (Tekst značajan za EGP)

C/2021/7764

SL L 396, 10.11.2021, p. 17–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1935/oj

10.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 396/17


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1935

оd 8. studenoga 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2019/723 u pogledu informacija i podataka o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda koje treba dostaviti putem standardnog predloška obrasca

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 25. prvi stavak točku (a), članak 113. stavak 2. i članak 134. prvi podstavak točku (f),

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/723 (2) utvrđuje se standardni predložak obrasca koji treba upotrebljavati u godišnjem izvješću koje svaka država članica podnosi u skladu s člankom 113. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625.

(2)

U odjeljku 9. tog standardnog predloška obrasca od država članica zahtijeva se da dostavljaju ekološke podatke u skladu s obrascima iz Priloga XIII.c Uredbi Komisije (EZ) br. 889/2008 (3).

(3)

Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (4) utvrđuju se nova pravila o kontrolama ekološke proizvodnje i označivanja ekoloških proizvoda, uključujući kontrole za provjeru uspostave i funkcioniranja sustava za unutarnju kontrolu skupina subjekata te ponovnu kontrolu minimalnog broja subjekata koji su članovi skupine subjekata. Osim toga, države članice morat će izraditi nacionalni katalog mjera koje treba poduzeti u slučaju neusklađenosti, koji uključuje klasifikaciju neusklađenosti i odgovarajuće mjere. Države članice morat će izvješćivati o službenim kontrolama koje proizlaze iz tih novih pravila i dostaviti informacije o otkrivenim neusklađenostima i izvršavanju mjera u skladu sa svojim nacionalnim katalogom mjera.

(4)

Kako bi se ta nova pravila i zahtjevi uzeli u obzir u godišnjem izvješću koje se podnosi u skladu s člankom 113. stavkom 1. Uredbe (EU) 2017/625, potrebno je ažurirati odjeljak 9. dijela II. standardnog predloška obrasca.

(5)

Provedbenu uredbu (EU) 2019/723 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(6)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2019/723 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

Standardni predložak obrasca

Države članice dostavljaju informacije i podatke iz članka 113. stavka 1. Uredbe (EU) 2017/625 putem standardnog predloška obrasca koji je utvrđen u Prilogu ovoj Uredbi. U tu svrhu upotrebljava se elektronička verzija standardnog predloška obrasca dostupnog u sustavu za upravljanje informacijama za službene kontrole (IMSOC). Međutim, za informacije i podatke o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda iz odjeljka 9. dijela II. tog obrasca upotrebljava se Informacijski sustav za ekološku poljoprivredu (OFIS).

Države članice naknadno u elektroničkoj verziji standardnog predloška obrasca u sustavu IMSOC potvrđuju da je odjeljak 9. dijela II. tog obrasca podnesen u OFIS-u.”;

(2)

U Prilogu se odjeljak 9. standardnog predloška obrasca zamjenjuje tekstom iz Priloga ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. rujna 2022. na godišnja izvješća koja se moraju podnijeti do 31. kolovoza 2023. za 2022. i na godišnja izvješća za godine nakon toga.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 8. studenoga 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/723 od 2. svibnja 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu standardnog predloška obrasca koji će se upotrebljavati u godišnjim izvješćima država članica (SL L 124, 13.5.2019., str. 1.).

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 889/2008 od 5. rujna 2008. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda s obzirom na ekološku proizvodnju, označivanje i kontrolu (SL L 250, 18.9.2008., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).


PRILOG

„9.   Ekološka proizvodnja i označivanje ekoloških proizvoda

9.1.

Opći zaključak o postignutoj razini usklađenosti

9.2.

Ekološki podaci

Identifikacija države članice/nadležnog tijela koje podnosi godišnje izvješće

Podaci iz

Država članica

Broj nadležnih tijela čiji su podaci uključeni

(A)

Broj nadležnih tijela

Broj kontrolnih tijela čiji su podaci uključeni

(B)

Broj kontrolnih tijela

Broj kontrolnih ustanova čiji su podaci uključeni

(C)

Broj kontrolnih ustanova

Ukupan broj tijela/ustanova čiji su podaci uključeni

(A) + (B) + (C)

Ukupan broj tijela/ustanova

Izvještajno razdoblje

Godina

Tablica 1.

Broj kontrola za sva nadležna tijela – kontrolna tijela – kontrolne ustanove (svi članci odnose se na Uredbu (EU) 2018/848)

1.   Registrirani subjekti koji posjeduju certifikat na dan 31. prosinca izvještajne godine

 

Brojčana oznaka ili naziv nadležnog tijela/ kontrolnog tijela/ kontrolne ustanove

Broj subjekata

Broj provjera sukladnosti iz članka 38. stavka 3.

(fizičke i nefizičke)

Broj provedenih fizičkih službenih kontrola na terenu

Broj uzetih uzoraka iz članka 38. stavka 4. točke (c)

Godišnje kontrole iz članka 38. stavka 3.

Dodatne kontrole na temelju rizika iz članka 38. stavka 4. točke (b)

Ukupan broj kontrola iz članka 38. stavka 3. i članka 38. stavka 4. točke (b)

Od čega nenajavljene iz članka 38. stavka 4. točke (a)

Ukupan broj uzoraka

Broj uzoraka s utvrđenim neusklađenostima

1.a.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

nastaviti i navesti sva tijela/ustanove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukupno za sva nadležna tijela/kontrolna tijela/ kontrolne ustanove [zbroj (1.a. + 1.b. + 1.c. + .....]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Skupine subjekata koje posjeduju certifikat na dan 31. prosinca izvještajne godine

 

Brojčana oznaka ili naziv nadležnog tijela/kontrolnog tijela/kontrolne ustanove

Broj skupina

Identifikacija skupine

Ukupan broj subjekata koji su članovi skupina

Ukupan broj službenih kontrola nad skupinama

Broj ponovnih kontrola članova skupina

Inspekcije u kojima je uzet najmanje 1 uzorak

2.

Ukupno za sve skupine subjekata za sva nadležna tijela/kontrolna tijela/kontrolne ustanove

 

 

 

 

 

 

 

2.a.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1

 

 

 

 

 

 

 

2.a.1.

Skupina subjekata a.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.a.2.

Skupina subjekata a.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.a.....

Skupina subjekata a.....

 

 

 

 

 

 

 

2.b.

Brojevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2

 

 

 

 

 

 

 

2.b.1.

Skupina subjekata b.1.

 

 

 

 

 

 

 

2.b.2.

Skupina subjekata b.2.

 

 

 

 

 

 

 

2.b.....

Skupina subjekata b.....

 

 

 

 

 

 

 

2.c.

Nastaviti i navesti sve skupine subjekata po nadležnom tijelu/kontrolnom tijelu/kontrolnoj ustanovi

 

 

 

 

 

 

 

2.c....

Skupina subjekata ...

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 2.

NEUSKLAĐENOSTI

Podaci po nadležnom tijelu/kontrolnom tijelu/kontrolnoj ustanovi

1.   Vrsta i broj utvrđenih slučajeva većih i kritičnih neusklađenosti

 

Naziv ili brojčana oznaka nadležnog tijela/ kontrolnog tijela/ kontrolne ustanove

Vrste slučajeva po vrsti neusklađenosti utvrđenih tijekom provedenih službenih kontrola

Opća pravila proizvodnje

Posebna pravila proizvodnje

Neodobrene tvari ili proizvodi

Odstu- panja

Dokumenti i evidencije

Pravila za skupinu subjekata

Označivanje

Ostalo

1.

Utvrđeni slučajevi neusklađenosti – UKUPNO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.a.

Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.b.

Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.c.

Utvrđeni slučajevi za nadležno tijelo/kontrolno tijelo/kontrolnu ustanovu 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

nastaviti i navesti sva tijela/ustanove

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Mjere poduzete za utvrđene slučajeve većih i kritičnih neusklađenosti

Broj utvrđenih slučajeva neusklađenosti

Mjere poduzete za utvrđene slučajeve neusklađenosti

Poboljšanje provedbe mjera predostrožnosti i kontrola koje je uspostavio subjekt

Neupućivanje na ekološku proizvodnju pri označivanju i oglašavanju cijele dotične serije proizvoda ili proizvodne serije

Zabrana stavljanja predmetnih proizvoda na tržište s upućivanjem na ekološku proizvodnju tijekom određenog razdoblja

Novo prijelazno razdoblje

Ograničenje područja primjene certifikata

Suspenzija certifikata

Povlačenje certifikata

Korektivne mjere još nisu utvrđene

Ostalo

(A)

(B1)

(B2)

(B3)

(B4)

(B5)

(B6)

(B7)

(B8)

(B9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablica 3.

Nadzor i revizije

Aktivnosti nadležnog tijela koje se odnose na

kontrolne ustanove kojima je delegiralo određene zadaće

nadzor nad takvim kontrolnim ustanovama

povlačenje delegiranja takvim kontrolnim ustanovama

reviziju kontrolnih tijela

1.   Nove kontrolne ustanove kojima je nadležno tijelo delegiralo zadaće kontrole/kontrolne ustanove za koje je delegiranje povučeno

 

Broj kontrolnih ustanova

Napomene prema potrebi

Broj na početku izvještajne godine (1. siječnja godine N)

(A)

 

 

Nove kontrolne ustanove tijekom godine N

(B)

 

 

Kontrolne ustanove za koje je delegiranje povučeno tijekom godine N

(C)

 

 

Broj na kraju izvještajne godine (31. prosinca godine N)

(D)

 

 

2.   Nadzor kontrolnih ustanova koji provodi nadležno tijelo

2.a.   Ukupni podaci o nadzoru kontrolnih ustanova

 

Broj kontrolnih ustanova na kraju izvještajne godine

Broj nadzornih revizija kontrolnih ustanova koje je nadležno tijelo provelo tijekom izvještajne godine

Udio kontrolnih ustanova obuhvaćenih nadzornom revizijom nadležnog tijela

Napomena prema potrebi

(D)

(E)

(F) = (E)/(D)

 

Broj kontrolnih ustanova – Broj nadzornih revizija tijekom izvještajne godine – udio

 

 

 

 

Ukupan broj odobrenih kontrolnih ustanova (D) trebao bi odgovarati broju prijavljenome u odjeljku 1.

2.b.   Pojedinosti o nadzoru po kontrolnoj ustanovi

Popis svih kontrolnih ustanova pod nadzorom nadležnog tijela

Broj subjekata

Broj skupina subjekata

Revizija koju je provelo nadležno tijelo tijekom izvještajne godine da = 1/ne = 0

Broj pregledanih spisa subjekata u okviru nadzorne revizije tijekom izvještajne godine

Udio broja pregledanih spisa subjekata u odnosu na ukupan broj subjekata

Broj pregledanih spisa skupina subjekata u okviru revizije tijekom izvještajne godine

Udio broja pregledanih spisa skupina subjekata u odnosu na ukupan broj skupina subjekata

Navesti referentni broj pojedinačnog obrasca ispunjenog za kontrolnu ustanovu (priložen predložak „pojedinačni obrazac za kontrolnu ustanovu”)

Brojčana oznaka

(G)

(H)

(I)

(J)

(K) = (J)/(G)

(L)

(M) = (L)/(H)

(N)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Revizijske aktivnosti koje je nadležno tijelo provelo nad kontrolnim tijelima (relevantno samo ako nadležno tijelo delegira zadaće kontrole kontrolnim tijelima)

 

Broj kontrolnih tijela kojima je nadležno tijelo delegiralo zadaće kontrole

Broj revizija koje je nadležno tijelo provelo nad kontrolnim tijelima

Udio kontrolnih tijela nad kojima je nadležno tijelo provelo reviziju tijekom izvještajne godine

Napomena prema potrebi

(K)

(L)

(M) = (L)/(K)

 

Tijekom izvještajne godine

 

 

 

 

Tablica 4.

POJEDINAČNI OBRAZAC O NADZORU KONTROLNE USTANOVE

(Nadležno tijelo može ispuniti obrazac za svaku kontrolnu ustanovu nad kojom je provedena nadzorna revizija tijekom izvještajne godine (nije obvezno).)

Referentni broj obrasca

 

kopirati u tablicu o nadzornoj reviziji – podatkovno polje K

Izvještajna godina

 

 

Nadležno tijelo zaduženo za nadzor

 

 

Izvješće o nadzornoj reviziji

Referentna oznaka

 

 

Datum

 

 

Identifikacija kontrolne ustanove

Brojčana oznaka

 

 

SAŽETAK GLAVNIH NALAZA NADZORNE REVIZIJE

1.

Uvjeti za odobravanje kontrolne ustanove i delegiranje zadaća kontrole

Umetnuti tekst

2.

Nalazi o usklađenosti s minimalnim zahtjevima za kontrolu

Umetnuti tekst

3.

Nalazi o procjeni rizika subjekata

Umetnuti tekst

4.

Nalazi o usklađenosti s nacionalnim katalogom mjera

Umetnuti tekst

5.

Nalazi o razmjeni informacija s nadležnim tijelom

Umetnuti tekst

6.

Ostali nalazi

Umetnuti tekst

7.

Opći zaključak

Umetnuti tekst+A1:C24


Tablica 5.

Aktivnosti i mjere koje je nadležno tijelo poduzelo tijekom izvještajne godine kako bi osiguralo učinkovitost službenih kontrola koje provode kontrolna tijela/kontrolne ustanove

Podaci iz

Država članica

 

Razdoblje

Godina

 

1.

Nacionalno zakonodavstvo

Umetnuti tekst

2.

Novi, ažurirani ili revidirani postupci kontrole

Umetnuti tekst

3.

Aktivnosti osposobljavanja

Umetnuti tekst

4.

Osiguravanje dodatnih sredstava ili preraspodjela postojećih sredstava nakon preispitivanja prioriteta

Umetnuti tekst

5.

Posebne inicijative za kontrolu

Umetnuti tekst

6.

Promjene ustrojstva ili upravljanja nadležnih tijela

Umetnuti tekst

7.

Ostalo

Umetnuti tekst”


Top