EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1705

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1705 оd 14. srpnja 2021. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/692 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (Tekst značajan za EGP)

C/2021/5121

OJ L 339, 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 339/40


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1705

оd 14. srpnja 2021.

o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2020/692 o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 234. stavak 2., članak 237. stavak 4., članak 239. stavak 2. i članak 279. stavak 2.,

budući da:

(1)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/692 (2) dopunjuju se pravila u pogledu zdravlja životinja utvrđena u Uredbi (EU) 2016/429 u pogledu ulaska u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihova premještanja i postupanja s njima nakon ulaska.

(2)

Nakon objave Delegirane uredbe (EU) 2020/692 u Službenom listu Europske unije3. lipnja 2020. primijećene su određene manje pogreške i propusti u odredbama te delegirane uredbe. Te bi pogreške i propuste trebalo ispraviti te bi stoga Delegiranu uredbu (EU) 2020/692 trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(3)

Osim toga, određena pravila utvrđena u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 trebalo bi izmijeniti kako bi se osigurala njihova usklađenost s pravilima utvrđenima u drugim delegiranim aktima donesenima na temelju Uredbe (EU) 2016/429 i Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća (3).

(4)

Potrebno je izmijeniti Delegiranu uredbu (EU) 2020/692 i kako bi se obuhvatile određene okolnosti koje su prvotno izostavljene iz područja primjene tog akta te kako bi se obuhvatile određene mogućnosti koje su predviđene aktima Unije koji su doneseni prije Uredbe (EU) 2016/429 i koje bi trebalo zadržati u okviru Uredbe (EU) 2016/429. To je važno kako bi se osigurao neometan prelazak sa zahtjeva utvrđenih u tim ranijim aktima Unije o ulasku u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla ili kako bi se pojasnile vrste i kategorije životinja i proizvoda životinjskog podrijetla na koje bi se određeni zahtjevi trebali ili se ne bi trebali primjenjivati.

(5)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 trebao bi se osigurati i neometan prelazak sa zahtjeva utvrđenih u ranijim aktima Unije u pogledu ulaska u Uniju akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja, jer su se oni pokazali učinkovitima. Stoga bi u toj delegiranoj uredbi trebalo zadržati cilj i sadržaj tih postojećih pravila, ali bi ih trebalo prilagoditi novom zakonodavnom okviru uspostavljenom Uredbom (EU) 2016/429.

(6)

Osim toga, zahtjevi u pogledu zdravlja životinja koji su utvrđeni u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 ne bi se trebali primjenjivati na proizvode životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja osim živih akvatičnih životinja, izuzev onih koji su namijenjeni daljnjoj preradi u Uniji, s obzirom na to da ne postoje značajni razlozi povezani sa zdravljem životinja za uključivanje takvih proizvoda u područje primjene te delegirane uredbe. Stoga bi trebalo izmijeniti članak 1. stavak 6. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 u kojem je utvrđeno područje primjene tog akta.

(7)

Definicija svinje kako je trenutačno utvrđena u članku 2. točki 8. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 prikladna je samo za potrebe ulaska u Uniju tih životinja. U Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/686 (4), kojom su utvrđena pravila o premještanju zametnih proizvoda u Uniji, predviđena je drukčija definicija svinje, koja je prikladna za donore zametnih proizvoda. Stoga bi definiciju svinje u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/692 trebalo izmijeniti kako bi obuhvaćala ulazak u Uniju i svinja i zametnih proizvoda svinja.

(8)

Definicija „broda s bazenima” koja je trenutačno utvrđena u članku 2. točki 48. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 nije u skladu s definicijom „broda s bazenima” u članku 2. točki 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/990 (5). Radi dosljednosti pravila Unije, definiciju iz članka 2. točke 48. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi izmijeniti kako bi se uskladila s definicijom iz Delegirane uredbe (EU) 2020/990.

(9)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 utvrđeni su zahtjevi u pogledu inspekcije kopnenih životinja prije njihove otpreme u Uniju, što u slučaju peradi obuhvaća i njihovo jato podrijetla. Međutim, trebalo bi pojasniti da se ti zahtjevi ne primjenjuju na jato podrijetla jednodnevnih pilića, u skladu sa zahtjevima koji se primjenjuju do 21. travnja 2021., a koji su utvrđeni u Uredbi Komisije (EZ) br. 798/2008 (6). Članak 13. stavak 1. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/692, koja se primjenjuje od 21. travnja 2021., trebao bi se osigurati neometan prelazak sa zahtjeva utvrđenih u ranijim aktima Unije u pogledu ulaska u Uniju kopnenih životinja i zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla od kopnenih životinja, jer su se oni pokazali učinkovitima. Stoga bi u toj delegiranoj uredbi trebalo zadržati cilj i sadržaj tih pravila, ali bi ih trebalo prilagoditi novom zakonodavnom okviru uspostavljenom Uredbom (EU) 2016/429. Člankom 11. stavkom 1. Uredbe Komisije (EU) br. 206/2010 (7) bilo je propisano da nakon njihova unosa u Uniju pošiljke papkara, osim onih namijenjenih zatvorenim objektima, moraju ostati na gospodarstvu odredišta najmanje 30 dana, osim ako se izravno otpremaju u klaonicu. Uredba (EU) br. 206/2010 stavljena je izvan snage Delegiranom uredbom (EU) 2020/692. Međutim, Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 ne predviđa se mogućnost premještanja kopitara i papkara u klaonicu tijekom razdoblja od 30 dana nakon njihova ulaska u Uniju. Članak 26. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se utvrdila ta mogućnost jer premještanja tijekom tog razdoblja ne izazivaju ozbiljnu zabrinutost u pogledu zdravlja životinja.

(11)

Osim toga, odstupanje od zahtjeva u pogledu razdoblja boravka od 30 dana u objektu odredišta nakon ulaska u Uniju iz članka 26. Delegirane uredbe (EU) 2020/692, koje se trenutačno primjenjuje samo na kopitare koji sudjeluju u natjecanjima, utrkama ili posebnim kulturnim događanjima, trebalo bi proširiti na sve kopitare te bi taj članak trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(12)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 propisano je odstupanje od zahtjeva utvrđenih u tom aktu za ulazak u Uniju pošiljaka peradi i jaja za valenje peradi u slučaju pošiljaka koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki i pošiljaka koje sadržavaju manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki. Međutim, određeni zahtjevi u pogledu prijevoznih sredstava, spremnika u kojima se prevoze u Uniju, cijepljenja protiv visokopatogene influence ptica i dezinfekcije koji se primjenjuju za perad i jaja za valenje trebali bi se primjenjivati i za ulazak u Uniju pošiljaka koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki i manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki. Članke 49. i 101. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 utvrđeno je da sve ptice u zatočeništvu koje se otpremaju u Uniju trebaju biti cijepljene protiv infekcije virusom newcastleske bolesti. Međutim, to nije praktično moguće i nije u skladu sa zahtjevima za ulazak u države članice koje imaju status države slobodne od infekcije virusom newcastleske bolesti bez cijepljenja. Članak 57. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se pojasnilo da se zahtjevi u pogledu cjepiva koja se upotrebljavaju protiv infekcije virusom newcastleske bolesti primjenjuju u slučaju kada su ptice u zatočeništvu cijepljene protiv te bolesti.

(14)

Sportski golubovi obuhvaćeni su definicijom „ptica u zatočeništvu” utvrđenom u članku 4. točki 10. Uredbe (EU) 2016/429. Stoga se posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ptice u zatočeništvu utvrđeni u dijelu II. glavi 3. poglavlju 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 primjenjuju i na te životinje. Međutim, tim se zahtjevima ograničava mogućnost ulaska u Uniju sportskih golubova iz treće zemlje ili područja ili njihove zone s namjerom da će odletjeti natrag u tu treću zemlju ili područje ili njihovu zonu. Nadalje, sportski golubovi uneseni u Uniju s namjerom da odlete natrag u treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu ne predstavljaju isti rizik za zdravlje životinja kao druge ptice u zatočeništvu. Delegiranu uredbu (EU) 2020/692 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi se utvrdilo odstupanje od posebnih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja za ptice u zatočeništvu za ulazak u Uniju sportskih golubova iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima se uobičajeno drže, s namjerom da se odmah puste pod pretpostavkom da će odletjeti natrag u tu treću zemlju ili područje ili njihovu zonu.

(15)

Člankom 74. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 utvrđeni su zahtjevi za identifikaciju pasa, mačaka i pitomih vretica za ulazak u Uniju. Kad je riječ o zahtjevima u pogledu sredstava označivanja, upućuje se na provedbene akte koje je Komisija donijela na temelju članka 120. Uredbe (EU) 2016/429. Međutim, ti provedbeni akti još nisu doneseni jer je člankom 277. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđeno da se Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (8) nastavlja primjenjivati do 21. travnja 2026. u vezi s nekomercijalnim premještanjima kućnih ljubimaca tih vrsta. Članak 74. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi stoga izmijeniti kako bi upućivao na zahtjeve iz Uredbe (EU) br. 576/2013.

(16)

U Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 zbog propusta ne postoje odredbe o inspekciji pošiljaka zametnih proizvoda prije njihove otpreme u Uniju. Kako bi se osiguralo da pošiljke zametnih proizvoda udovoljavaju zahtjevima iz Delegirane uredbe (EU) 2020/692 prije nego što se dopusti njihov ulazak u Uniju, tu bi delegiranu uredbu trebalo izmijeniti kako bi se njome utvrdila pravila u pogledu potrebnih pregleda i provjera tih pošiljaka.

(17)

U članku 86. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 utvrđeno je da pošiljke jajnih stanica i zametaka goveda smiju ulaziti u Uniju ako životinja donor dolazi iz objekta koji je slobodan od enzootske leukoze goveda. Člankom 87. stavkom 2. te delegirane uredbe predviđa se odstupanje za objekt koji nije slobodan od enzootske leukoze goveda pod uvjetom da su životinje donori mlađe od dvije godine i da nije bilo kliničkih slučajeva enzootske leukoze goveda tijekom razdoblja od najmanje tri prethodne godine. To bi se odstupanje trebalo primjenjivati za goveda donore bez obzira na njihovu dob. Članak 87. stavak 2. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(18)

Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 utvrđeno je da jaja za valenje peradi moraju potjecati iz jata koja su podvrgnuta kliničkoj inspekciji u roku od 24 sata prije utovara pošiljke jaja za valenje za otpremu u Uniju. Međutim, treće zemlje i dionici naveli su da se tim zahtjevom neopravdano povećava administrativno opterećenje za nadležna tijela i subjekte te da on predstavlja rizik za biosigurnost objekata. S obzirom na to da ta jaja potječu iz odobrenih objekata u kojima se primjenjuju stroga biosigurnosna pravila, primjereno je omogućiti dulji vremenski okvir za kliničku inspekciju jata podrijetla jaja za valenje, slično onom propisanom u Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2020/688 (9) za premještanje tih proizvoda među državama članicama. Stoga je potrebno na odgovarajući način izmijeniti članak 107. Delegirane uredbe (EU) 2020/692.

(19)

U dijelu III. glavi 2. poglavlju 4. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 utvrđeni su zahtjevi za ulazak u Uniju jaja koja ne sadržavaju specifične patogene uzročnike, uključujući zahtjeve u pogledu objekta podrijetla tih jaja. Delegiranu uredbu (EU) 2020/692 trebalo bi izmijeniti kako bi se propisalo da ti objekti u trećim zemljama moraju biti odobreni u skladu s pravilima koja se primjenjuju na te objekte u Uniji.

(20)

Akvatične životinje kako su definirane u članku 4. točki 3. Uredbe (EU) 2016/429 uključuju držane životinje i divlje životinje. Stoga se može dopustiti ulazak u Uniju akvatičnih životinja iz objekata akvakulture i iz divljih staništa. Te se životinje stoga mogu otpremati iz „mjesta podrijetla” ili iz „objekta podrijetla”. Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 trebalo bi dopustiti tu mogućnost, a članak 167. točke (a) i (d) Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(21)

Člankom 172. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 za određene kategorije akvatičnih životinja i proizvoda od tih životinja utvrđeno je odstupanje od zahtjeva da potječu iz treće zemlje, područja, zone ili kompartmenta koji su slobodni od bolesti. Međutim, u svim slučajevima životinje akvakulture i proizvodi od tih životinja, koji su obuhvaćeni područjem primjene Delegirane uredbe (EU) 2020/692, moraju potjecati iz objekta koji je registriran ili odobren u skladu s dijelom IV. glavom II. poglavljem 1. Uredbe (EU) 2016/429. Ovom bi Uredbom stoga trebalo izmijeniti članak 172. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 kako bi se pojasnilo da se odstupanje koje je u njoj utvrđeno ne primjenjuje na članak 170., nego konkretno na članak 170. stavak 1. te delegirane uredbe.

(22)

Zbog propusta, članak 174. stavak 3. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi izmijeniti tako da upućuje na članak 170. stavak 1. točku (a) podtočku iii., a ne na članak 170. točku (a) podtočku iii.

(23)

Člankom 226. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429 predviđeno je da države članice imaju odobrene nacionalne mjere za bolest koja nije bolest s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) te uredbe. Članak 175. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 i njezin Prilog XXIX. trebalo bi izmijeniti kako bi se pojasnilo da države članice mogu poduzeti takve mjere ne samo za bolesti koje nisu uvrštene na popis, nego i za bolesti s popisa navedene u članku 9. stavku 1. točki (e) Uredbe (EU) 2016/429.

(24)

S obzirom na to da se sjeme, jajne stanice i zameci mogu dugo skladištiti, u dijelu IV. Delegirane uredbe (EU) 2020/692 trebalo bi utvrditi određene prijelazne mjere u pogledu zametnih proizvoda koji su prikupljeni, proizvedeni, obrađeni i pohranjeni u skladu s direktivama Vijeća 88/407/EEZ (10), 89/556/EEZ (11), 90/429/EEZ (12) i 92/65/EEZ (13). Te bi se mjere trebale odnositi na odobravanje centara za prikupljanje sjemena, centara za pohranu sjemena, timova za prikupljanje zametaka i timova za proizvodnju zametaka u skladu s tim direktivama te označivanje pajeta i drugih pakiranja u koja se stavljaju i u kojima se pohranjuju i prevoze sjeme, jajne stanice ili zameci. Te bi se mjere trebale odnositi i na zahtjeve za prikupljanje, proizvodnju, obradu i pohranu zametnih proizvoda, zahtjeve u pogledu zdravlja životinja donora te zahtjeve za laboratorijska i druga testiranja koja se provode na životinjama donorima i zametnim proizvodima u skladu s tim direktivama. Potrebno je osigurati da ne dođe do poremećaja u trgovini tim zametnim proizvodima s obzirom na njihovu važnost za sektor uzgoja životinja. Stoga bi u Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 trebalo utvrditi određene prijelazne odredbe kako bi se osigurao kontinuitet ulaska u Uniju pošiljaka zametnih proizvoda koji su prikupljeni ili proizvedeni prije 21. travnja 2021. i koji ispunjavaju zahtjeve utvrđene u direktivama 88/407/EEZ, 89/556/EEZ, 90/429/EEZ i 92/65/EEZ. Tu bi delegiranu uredbu trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(25)

U tablici 1. Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 utvrđeni su, među ostalim, zahtjevi u pogledu razdobljâ boravka kopitara prije njihova ulaska u Uniju. Konkretno, utvrđena su posebna razdoblja boravka za kopitare osim registriranih kopitara, registrirane kopitare i ponovni ulazak registriranih konja nakon privremenog izvoza. Ta bi razdoblja boravka trebalo detaljnije utvrditi kako bi se obuhvatili rizici povezani s ulaskom kopitara koji nisu namijenjeni klanju, registriranih konja i kopitara namijenjenih klanju te rizici povezani s ponovnim ulaskom registriranih konja nakon privremenog izvoza. Taj bi prilog trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(26)

U tablici 2. Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 utvrđeni su zahtjevi u pogledu razdobljâ boravka peradi prije njezina ulaska u Uniju. Konkretno, utvrđena su posebna razdoblja boravka za perad za proizvodnju mesa ili konzumnih jaja te za perad za proizvodnju za obnovu populacije pernate divljači, ali ne i za perad za proizvodnju drugih proizvoda. Stoga bi trebalo utvrditi posebno razdoblje boravka i za kategoriju peradi za proizvodnju drugih proizvoda. Taj bi prilog trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(27)

U točki 2. Priloga XV. Delegirano uredbi (EU) 2020/692 utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za perad i jaja za valenje podrijetlom iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije iz točke 1. tog priloga. Međutim, trebalo bi dodatno pojasniti koji se od tih zahtjeva primjenjuju na perad, jaja za valenje i njihova jata podrijetla. Taj bi prilog trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(28)

Pravila utvrđena Delegiranom uredbom (EU) 2020/692 dopunjuju pravila iz Uredbe (EU) 2016/429. Budući da su ta pravila međusobno povezana, utvrđena su u jednom aktu. Radi jasnoće i učinkovite primjene primjereno je da se i pravila kojima se mijenja Delegirana uredba (EU) 2020/692 utvrde jednim jedinstvenim delegiranim aktom kojim će biti utvrđen sveobuhvatan skup zahtjeva za ulazak u Uniju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla.

(29)

Delegiranu uredbu (EU) 2020/692 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(30)

Delegirana uredba (EU) 2020/692 primjenjuje se od 21. travnja 2021. Radi pravne sigurnosti ova bi Uredba trebala hitno stupiti na snagu,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Delegirana uredba (EU) 2020/692 mijenja se kako slijedi:

1.

članak 1. mijenja se kako slijedi:

(a)

u stavku 6. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„6.   U dijelu V. utvrđeni su zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju sljedećih vrsta akvatičnih životinja u svim stadijima razvoja te proizvoda životinjskog podrijetla od tih životinja, izuzev proizvoda životinjskog podrijetla osim živih akvatičnih životinja namijenjenih izravnoj prehrani ljudi i divljih akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od tih divljih akvatičnih životinja iskrcanih s ribolovnih plovila, namijenjenih izravnoj prehrani ljudi, kao i zahtjevi za njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska te odstupanja od tih zahtjeva:

(b)

stavak 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.   u dijelu VII. utvrđene su prijelazne i završne odredbe.”;

2.

članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

točka 8. zamjenjuje se sljedećim:

„8.

„svinja” znači životinja koja pripada vrstama kopitara i papkara iz porodice Suidae navedene na popisu u Prilogu III. Uredbi (EU) 2016/429 za potrebe ulaska u Uniju životinje ili životinja vrste Sus scrofa za potrebe ulaska u Uniju zametnih proizvoda;”;

(b)

točka 48. zamjenjuje se sljedećim:

„48.

„brod s bazenima” znači brod s bazenima kako je definiran u članku 2. točki 2. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2020/990 (*1);

(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/990 оd 28. travnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja u Uniji (SL L 221, 10.7.2020., str. 42.).”;"

3.

u članku 3. točka (a) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

u slučaju kopnenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla, iz treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za određenu vrstu i kategoriju životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla;”;

4.

u članku 13. stavku 1. drugi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„U slučaju peradi, osim jednodnevnih pilića, i ptica u zatočeništvu, ta inspekcija obuhvaća i jato podrijetla životinja namijenjenih otpremi u Uniju.”;

5.

članak 26. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 26.

Premještanje kopitara i papkara i postupanje s njima nakon ulaska u Uniju

Nakon ulaska u Uniju, kopitari i papkari, osim kopitara, ostaju u svojem objektu odredišta u razdoblju od najmanje 30 dana od datuma njihova dolaska u taj objekt, osim ako se premještaju radi klanja.”;

6.

članak 49. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Odstupajući od članka 14. stavka. 3., članka 40. i članaka od 43. do 48., pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jedinki peradi osim bezgrebenki smiju ulaziti u Uniju pod uvjetom da su te pošiljke u skladu s sljedećim zahtjevima:”;

(b)

točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

„(c)

u pogledu cijepljenja protiv visokopatogene influence ptica:

i.

perad nije cijepljena protiv visokopatogene influence ptica;

ii.

jato podrijetla peradi, osim jednodnevnih pilića, nije cijepljeno protiv visokopatogene influence ptica;

iii.

ako su matična jata jednodnevnih pilića cijepljena protiv visokopatogene influence ptica, treća zemlja ili područje podrijetla pružili su jamstva o sukladnosti s minimalnim zahtjevima za programe cijepljenja i dodatno nadziranje iz Priloga XIII.;”;

(c)

točka (e) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum u slučaju vrsta Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.,’;

(d)

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

jednodnevni pilići potječu iz jaja za valenje koja su prije inkubacije dezinficirana u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla.”;

7.

članak 57. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 57.

Posebni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ptice u zatočeništvu

Pošiljke ptica u zatočeništvu smiju ulaziti u Uniju samo ako životinje iz pošiljke udovoljavaju sljedećim zahtjevima:

(a)

nisu cijepljena protiv visokopatogene influence ptica;

(b)

ako su cijepljene protiv infekcije virusom newcastleske bolesti, nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.;

(c)

podvrgnute su testu za otkrivanje virusa visokopatogene influence ptica i infekcije virusom newcastleske bolesti s negativnim rezultatima u razdoblju od 7 do 14 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju.”;

8.

u članku 60. točka (b) podtočka vi. postaje točka (c) kako slijedi:

„(c)

da se ptice u zatočeništvu puštaju iz karantene samo uz pisano odobrenje službenog veterinara.”;

9.

članak 62. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 62.

Odstupanja od zahtjeva u pogledu zdravlja životinja za ulazak u Uniju ptica u zatočeništvu

1.   Odstupajući od zahtjeva iz članaka od 3. do 10., osim članka 3. točke (a) podtočke i., iz članaka od 11. do 19. i članaka od 53. do 61., pošiljke ptica u zatočeništvu koje nisu u skladu s tim zahtjevima smiju ulaziti u Uniju ako potječu iz trećih zemalja ili područja koji su izričito navedeni na popisu za ulazak u Uniju ptica u zatočeništvu na temelju jednakovrijednih jamstava.

2.   Odstupajući od zahtjeva utvrđenih u članku 11. i člancima od 54. do 58., pošiljke sportskih golubova koje ulaze u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima se uobičajeno drže, s namjerom da se odmah puste pod pretpostavkom da će odletjeti natrag u tu treću zemlju ili područje ili njihovu zonu i koje nisu u skladu s tim zahtjevima, smiju ulaziti u Uniju ako ispunjavaju sljedeće zahtjeve:

(a)

država članica odredišta utvrdila je da sportski golubovi mogu ući na njezino državno područje iz te treće zemlje ili područja ili njihove zone u skladu s člankom 230. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/429;

(b)

sportski golubovi dolaze iz registriranog objekta oko kojeg u krugu od 10 km, uključujući, prema potrebi, državno područje susjedne države, nije bilo izbijanja visokopatogene influence ptica ili infekcije virusom newcastleske bolesti u razdoblju od najmanje 30 dana prije datuma utovara za otpremu u Uniju;

(c)

nisu cijepljeni protiv visokopatogene influence ptica;

(d)

cijepljeni su protiv infekcije virusom newcastleske bolesti i nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla pružilo je jamstva da su korištena cjepiva u skladu s općim i posebnim kriterijima za cjepiva protiv infekcije virusom newcastleske bolesti koji su utvrđeni u točki 1. Priloga XV.;

(e)

dolaze iz objekta u kojem se provodi cijepljenje protiv infekcije virusom newcastleske bolesti.

3.   Odstupajući od zahtjeva utvrđenih u člancima 59., 60. i 61., nadležno tijelo države članice ulaska u Uniju može odobriti ulazak u Uniju sportskih golubova koji se neće prevoziti izravno u karantenski objekt odobren u skladu s člankom 14. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035 pod sljedećim uvjetima:

(a)

ako je riječ o sportskim golubovima koji su ušli u Uniju iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima se uobičajeno drže u skladu sa stavkom 2.;

(b)

ako se pod nadzorom nadležnog tijela odmah puste pod pretpostavkom da će odletjeti natrag u predmetnu treću zemlju ili područje podrijetla ili njihovu zonu.”;

10.

u članku 74. stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Pošiljke pasa, mačaka i pitomih vretica smiju ulaziti u Uniju samo ako je svaka životinja iz pošiljke pojedinačno označena injektibilnim transponderom iz točke (e) Priloga III. Delegiranoj uredbi (EU) 2019/2035, koji je ugradio veterinar i koji je u skladu s tehničkim zahtjevima iz Priloga II. Uredbi (EU) br. 576/2013.”;

11.

u članku 80. točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

prije datuma prikupljanja boravile u trećoj zemlji ili području ili njihovoj zoni koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju određene vrste i kategorije zametnih proizvoda:

i.

u slučaju goveda, ovaca i koza, tijekom razdoblja od najmanje šest mjeseci;

ii.

u slučaju svinja i kopitara, tijekom razdoblja od najmanje tri mjeseca;”;

12.

u članku 83. točka (a) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

jedinstveni broj odobrenja objekta za zametne proizvode u kojem su ti zametni proizvodi prikupljeni, proizvedeni, obrađeni ili pohranjeni;”;

13.

iza članka 85. umeće se sljedeći članak 85.a:

„Članak 85.a

Inspekcija pošiljaka zametnih proizvoda prije otpreme u Uniju

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka goveda, svinja, ovaca, koza i kopitara smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke podvrgnute vizualnom pregledu i dokumentacijskoj provjeri koje je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 72 sata prije otpreme u Uniju kako slijedi:

(a)

vizualni pregled spremnika za prijevoz radi provjere sukladnosti sa zahtjevima iz članka 84.;

(b)

dokumentacijski pregled podataka koje dostavlja veterinar iz centra ili veterinar tima kako bi se osiguralo:

i.

da su podaci koje treba potvrditi potkrijepljeni evidencijom koja se vodi u skladu s:

člankom 8. stavkom 1. točkom (a) Delegirane uredbe (EU) 2020/686, i

člankom 8. točkom (d) ove Uredbe;

ii.

da oznaka na pajetama ili drugim pakiranjima stavljena u skladu s člankom 83. točkom (a) odgovara broju navedenom u certifikatu o zdravlju životinja i na spremniku u kojem se prevoze;

iii.

da su zadovoljeni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja iz dijela III. glave 1.”;

14.

u članku 87. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Odstupajući od članka 86. točke (b) podtočke iii., pošiljke jajnih stanica i zametaka goveda smiju ulaziti u Uniju ako životinja donor dolazi iz objekta koji nije slobodan od enzootske leukoze goveda pod uvjetom da je službeni veterinar koji je odgovoran za objekt podrijetla potvrdio da u tom objektu nije bilo kliničkog slučaja enzootske leukoze goveda tijekom najmanje prethodne tri godine.”;

15.

članak 91. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 91.

Objekt podrijetla ovaca i koza donora

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka ovaca i koza smiju ulaziti u Uniju samo ako su prikupljeni od životinja donora koje dolaze iz objekta koji je bio slobodan od infekcije bakterijama Brucella abortus, B. melitensis i B. suis i prethodno nikad nisu držane u objektu nižeg statusa.”;

16.

u članku 100. točka (b) podtočka ii. zamjenjuje se sljedećim:

„ii.

jaja za valenje izravno i što prije prekrcana na plovilo ili zrakoplov za daljnje putovanje u Uniju, koji udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u članku 102. točki (a), a da pritom nisu napuštala prostore luke ili zračne luke;”;

17.

u članku 102. u točki (a) uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„(a)

jaja za valenje moraju se prevoziti u prijevoznim sredstvima koja su:”;

18.

u članku 107. točka (f) zamjenjuje se sljedećim:

„(f)

jata su:

i.

podvrgnuta kliničkoj inspekciji koju je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 72 sata prije utovara pošiljke jaja za valenje za otpremu u Uniju radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost bolesti, uključujući relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti, te nisu pokazivala simptome bolesti niti su postojali razlozi za sumnju na prisutnost bilo koje od tih bolesti;

ili

ii.

bila podvrgnuta:

mjesečnim kliničkim inspekcijama koje je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni, od kojih je posljednja obavljena u razdoblju od 31 dana prije utovara pošiljke jaja za valenje za otpremu u Uniju, radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost bolesti, uključujući relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti, te nisu pokazivala simptome bolesti niti su postojali razlozi za sumnju na prisutnost bilo koje od tih bolesti,

procjeni trenutačnog zdravstvenog statusa koju je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 72 sata prije utovara pošiljke jaja za valenje za otpremu u Uniju na temelju ažuriranih podataka koje je dostavio subjekt te na temelju dokumentacijskih provjera evidencije o zdravlju i proizvodnji koja se vodi u objektu, radi otkrivanja znakova koji upućuju na pojavu bolesti, uključujući emergentne bolesti i relevantne bolesti s popisa iz Priloga I.”;

19.

članak 110. mijenja se kako slijedi:

(a)

uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

Odstupajući od članaka 101., 106., 107. i 108., pošiljke koje sadržavaju manje od 20 jaja za valenje peradi osim bezgrebenki smiju ulaziti u Uniju ako udovoljavaju sljedećim zahtjevima:”;

(b)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

potječu iz jata koja su podvrgnuta kliničkoj inspekciji koju je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 24 sata prije utovara pošiljaka jaja za valenje za otpremu u Uniju radi otkrivanja znakova koji upućuju na prisutnost bolesti, uključujući relevantne bolesti s popisa iz Priloga I. i emergentne bolesti, te jata nisu pokazivala simptome bolesti niti su postojali razlozi za sumnju na prisutnost bilo koje od tih bolesti;”;

(c)

u točki (e) podtočki ii. treća alineja zamjenjuje se sljedećim:

„—

Salmonella Pullorum i Salmonella Gallinarum u slučaju vrsta Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.,’;

(d)

dodaje se sljedeća točka (f):

„(f)

jaja za valenje moraju biti dezinficirana u skladu s naputcima nadležnog tijela treće zemlje ili područja podrijetla.”;

20.

u članku 111. točka (a) podtočka iii. zamjenjuje se sljedećim:

„iii.

koja su tijekom neprekidnog razdoblja od najmanje šest tjedana prije datuma prikupljanja jaja za otpremu u Uniju držana u objektima:

koji ispunjavaju uvjete opisane u Europskoj farmakopeji,

koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla u skladu sa zahtjevima koji su barem istovjetni onima utvrđenima u članku 8. Delegirane uredbe (EU) 2019/2035, čije odobrenje nije suspendirano ili povučeno;”;

21.

iza članka 119. umeće se sljedeći članak 119.a:

„Članak 119.a

Inspekcija pošiljaka zametnih proizvoda prije otpreme u Uniju

Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka iz članka 117. smiju ulaziti u Uniju samo ako su te pošiljke podvrgnute vizualnom pregledu i dokumentacijskoj provjeri koje je obavio službeni veterinar u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni u roku od 72 sata prije otpreme u Uniju kako slijedi:

(a)

vizualni pregled spremnika za prijevoz radi provjere sukladnosti sa zahtjevima iz članka 119.;

(b)

dokumentacijsku provjeru podataka koje dostavlja veterinar objekta koji je odgovoran za djelatnosti koje se obavljaju u zatvorenom objektu kako bi se osiguralo:

i.

da su podaci koje treba potvrditi potkrijepljeni evidencijom koja se vodi u zatvorenom objektu;

ii.

da oznaka na pajetama ili drugim pakiranjima stavljena u skladu s člankom 119. točkom (a) odgovara broju navedenom u certifikatu o zdravlju životinja i na spremniku u kojem se prevoze;

iii.

da su zadovoljeni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja iz dijela III. glave 3.”;

22.

u članku 125. točki (c) podtočka i. zamjenjuje se sljedećim:

„i.

očišćeni su i dezinficirani dezinfekcijskim sredstvom koje je odobrilo nadležno tijelo treće zemlje ili područja podrijetla prije utovara trupova za otpremu u objekt za obradu divljači;”;

23.

u članku 154. dodaje se sljedeći stavak 3.:

„3.   Za životinje od kojih su dobiveni sirovo mlijeko, kolostrum ili proizvodi na osnovi kolostruma namijenjeni ulasku u Uniju ne mora biti ispunjen zahtjev u pogledu razdoblja boravka iz stavka 2. pod uvjetom da su u treću zemlju ili područje ili njihovu zonu uneseni iz:

(a)

druge treće zemlje ili područja ili njihove zone koji su uvršteni na popis za ulazak u Uniju sirovog mlijeka, kolostruma ili proizvoda na osnovi kolostruma i životinje su tamo boravile najmanje tri mjeseca prije mužnje; ili

(b)

države članice.”;

24.

članak 167. mijenja se kako slijedi:

(a)

podtočke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„(a)

otpremljene su izravno iz njihova mjesta podrijetla u Uniju;

(b)

nisu istovarene iz njihova spremnika pri zračnom, pomorskom, željezničkom ili cestovnom prijevozu te voda u kojoj se prevoze nije promijenjena u trećoj zemlji ili području, zoni ili kompartmentu koji nisu uvršteni na popis za ulazak određene vrste i kategorije akvatičnih životinja u Uniju;”;

(b)

točka (d) zamjenjuje se sljedećim:

„(d)

od utovara u mjestu podrijetla do dolaska u Uniju nisu se prevozile u istoj vodi ili spremniku ili brodu s bazenima s akvatičnim životinjama koje su bile nižeg zdravstvenog statusa ili nisu bile namijenjene ulasku u Uniju;”;

25.

u članku 169. stavku 3. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

čitljiva oznaka iz točke (a) mora sadržavati i sljedeće izjave, prema potrebi:

i.

„riba namijenjena prehrani ljudi nakon daljnje prerade u Europskoj uniji”;

ii.

„mekušci namijenjeni prehrani ljudi nakon daljnje prerade u Europskoj uniji”;

iii.

„rakovi namijenjeni prehrani ljudi nakon daljnje prerade u Europskoj uniji”.”;

26.

u članku 172. uvodna rečenica zamjenjuje se sljedećim:

„Odstupajući od članka 170. stavka 1., zahtjevi iz tog članka ne primjenjuju se na sljedeće kategorije akvatičnih životinja:”;

27.

u članku 173. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

ribu namijenjenu prehrani ljudi nakon daljnje prerade u Uniji koja je zaklana i kojoj je uklonjena utroba prije otpreme u Uniju.”;

28.

u članku 174. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Nadležno tijelo države članice može izdati odobrenje predviđeno u stavku 2. ovog članka samo ako se puštanjem ili stavljanjem u prirodne vode ne ugrožava zdravstveni status akvatičnih životinja na mjestu puštanja ili stavljanja u prirodne vode te u svakom slučaju puštanje u divljinu mora biti u skladu sa zahtjevom iz članka 170. stavka 1. točke (a) podtočke iii.”;

29.

članak 175. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov se zamjenjuje sljedećim:

„Članak 175.

Dodatni zahtjevi u pogledu zdravlja životinja za ograničavanje učinka bolesti za koje države članice imaju nacionalne mjere u skladu s člankom 226. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429”

(b)

stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nadležna tijela država članica koje imaju nacionalne mjere koje su odobrene u skladu s člankom 226. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/429 protiv bolesti koje nisu bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točke (d) te uredbe poduzimaju mjere za sprečavanje unošenja tih bolesti primjenom dodatnih zahtjeva u pogledu zdravlja životinja za ulazak u te države članice pošiljaka akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja osim živih akvatičnih životinja, vrsta koje su uvrštene u drugi stupac tablice iz Priloga XXIX. ovoj Uredbi.”;

30.

dio VII. mijenja se kako slijedi:

(a)

naslov dijela VII. zamjenjuje se sljedećim:

„DIO VII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE”;

(b)

iza naslova dijela VII. i ispred članka 183. umeće se sljedeći članak 182.a:

„Članak 182.a

Prijelazne mjere

1.   Centri za prikupljanje sjemena, centri za pohranu sjemena, timovi za prikupljanje zametaka i timovi za proizvodnju zametaka koji su odobreni prije 21. travnja 2021. u skladu s direktivama Vijeća 88/407/EEZ (*2), 89/556/EEZ (*3), 90/429/EEZ (*4) i 92/65/EEZ (*5) iz članka 270. stavka 2. šeste, sedme, osme i dvanaeste alineje Uredbe (EU) 2016/429 smatraju se odobrenim objektima za zametne proizvode iz članka 82. stavka 1. ove Uredbe.

U svim ostalim aspektima podliježu pravilima utvrđenima u članku 82. stavku 2. ove Uredbe i članku 233. Uredbe (EU) 2016/429.

2.   Pošiljke sjemena, jajnih stanica i zametaka koji su prikupljeni, proizvedeni, obrađeni i pohranjeni prije 21. travnja 2021. smiju ulaziti u Uniju pod uvjetom da, u pogledu prikupljanja, proizvodnje, obrade i pohrane zametnih proizvoda, zahtjeva u pogledu zdravlja životinja donora i laboratorijskih i drugih testova koji se provode na životinjama donorima i zametnim proizvodima, udovoljavaju zahtjevima utvrđenima u direktivama 88/407/EEZ, 89/556/EEZ, 90/429/EEZ i 92/65/EEZ ovisno o vrsti životinja donora.

3.   Pajete i druga pakiranja u koja se stavljaju i u kojima se pohranjuju i prevoze sjeme, jajne stanice ili zameci, neovisno o tome jesu li odvojeni u pojedinačne doze ili ne, koji su označeni prije 21. travnja 2021. u skladu s direktivama 88/407/EEZ, 89/556/EEZ, 90/429/EEZ i 92/65/EEZ ovisno o vrsti životinja donora, smatraju se označenima u skladu s člankom 83. točkom (a) ove Uredbe.

(*2)  Direktiva Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i na uvoz sjemena domaćih životinja vrste goveda (SL L 194, 22.7.1988., str. 10.)."

(*3)  Direktiva Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 302, 19.10.1989., str. 1.)."

(*4)  Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18.8.1990., str. 62.)."

(*5)  Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992., str. 54.).”;"

(c)

u članku 184. dodaje se sljedeći naslov:

„Stupanje na snagu i primjena”;

31.

Prilozi III., VIII., XV., XXVIII. i XXIX. mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 14. srpnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 od 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(3)  Uredba (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (SL L 95, 7.4.2017., str. 1.).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/686 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu odobravanja objekata za zametne proizvode i zahtjeva u pogledu sljedivosti i zdravlja životinja za premještanja zametnih proizvoda određenih držanih kopnenih životinja u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 1.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/990 od 28. travnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja i certificiranja za premještanja akvatičnih životinja i proizvoda životinjskog podrijetla od akvatičnih životinja u Uniji (SL L 221, 10.7.2020., str. 42.).

(6)  Uredba Komisije (EZ) br. 798/2008 od 8. kolovoza 2008. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja, zona ili kompartmenta iz kojih je dozvoljen uvoz i provoz peradi i proizvoda od peradi kroz Zajednicu te o zahtjevima veterinarskog certificiranja (SL L 226, 23.8.2008., str. 1.).

(7)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str. 1.).

(8)  Uredba (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. lipnja 2013. o nekomercijalnom premještanju kućnih ljubimaca i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 998/2003 (SL L 178, 28.6.2013., str. 1.).

(9)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/688 od 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu zahtjeva zdravlja životinja za premještanja kopnenih životinja i jaja za valenje u Uniji (SL L 174, 3.6.2020., str. 140.).

(10)  Direktiva Vijeća 88/407/EEZ od 14. lipnja 1988. o utvrđivanju zahtjeva zdravlja životinja koji se primjenjuju na trgovinu unutar Zajednice i na uvoz sjemena domaćih životinja vrste goveda (SL L 194, 22.7.1988., str. 10.).

(11)  Direktiva Vijeća 89/556/EEZ od 25. rujna 1989. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina zamecima domaćih životinja vrste goveda unutar Zajednice i njihov uvoz iz trećih zemalja (SL L 302, 19.10.1989., str. 1.).

(12)  Direktiva Vijeća 90/429/EEZ od 26. lipnja 1990. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja koji se primjenjuju na promet unutar Zajednice i uvoz sjemena domaćih životinja vrste svinja (SL L 224, 18.8.1990., str. 62.).

(13)  Direktiva Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (SL L 268, 14.9.1992., str. 54.).


PRILOG

Prilozi III., VIII., XV., XXVIII. i XXIX. Delegiranoj uredbi (EU) 2020/692 mijenjaju se kako slijedi:

1.

Prilog III. mijenja se kako slijedi:

(a)

u tablici 1., u trećem, četvrtom i petom retku, unosi za kopitare osim registriranih kopitara, registrirane kopitare i registrirane konje koji ponovno ulaze nakon privremenog izvoza radi sudjelovanja u natjecanjima, utrkama ili konjičkim kulturnim događanjima zamjenjuju se slijedećim:

Vrste i kategorije životinja

Najkraće razdoblje boravka u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki i.

Najkraće razdoblje boravka u objektu podrijetla, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki ii.

Najkraće razdoblje bez kontakta sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki iii.

„Kopitari koji nisu namijenjeni klanju

40 dana ili od rođenja, ako su životinje mlađe od 40 dana, ili od ulaska iz Unije

30 dana (40 dana iz područja s rizikom od konjske kuge) ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana (40 dana) ili od ulaska iz Unije

15 dana

Registrirani konji

40 dana ili od rođenja, ako su životinje mlađe od 40 dana, ili od ulaska iz Unije ili određenih trećih zemalja s popisa

30 dana (40 dana iz područja s rizikom od konjske kuge) ili od rođenja ako su životinje mlađe od 30 dana (40 dana) ili od ulaska iz Unije ili određenih trećih zemalja s popisa

15 dana

Registrirani konji koji ponovno ulaze nakon privremenog izvoza radi sudjelovanja u natjecanjima, utrkama ili konjičkim kulturnim događanjima

do 30 dana ili do 90 dana u slučaju posebnih natjecanja, utrka ili konjičkih kulturnih događanja

nije utvrđeno

tijekom cijelog razdoblja privremenog izvoza

Kopitari namijenjeni klanju

90 dana

30 dana (40 dana iz područja s rizikom od konjske kuge)

30 dana (40 dana iz područja s rizikom od konjske kuge)”

(b)

tablica 2. mijenja se kako slijedi:

i.

u drugom retku, unos za perad za proizvodnju mesa i konzumnih jaja zamjenjuje se sljedećim:

Kategorija ptica

Razdoblje boravka primjenjuje se na

Najkraće razdoblje boravka u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki i.

Najkraće razdoblje boravka u objektu podrijetla, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki ii.

Najkraće razdoblje bez kontakta sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki iii.

„Perad za proizvodnju mesa, konzumnih jaja i drugih proizvoda

ŽP

3 mjeseca, ili od valenja ako su životinje mlađe od 3 mjeseca

6 tjedana, ili od valenja ako su životinje mlađe od 6 tjedana

6 tjedana, ili od valenja ako su životinje mlađe od 6 tjedana”

ii.

u petom retku, unos za jednodnevne piliće zamjenjuje se sljedećim:

Kategorija ptica

Razdoblje boravka primjenjuje se na

Najkraće razdoblje boravka u trećoj zemlji ili području podrijetla ili njihovoj zoni, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki i.

Najkraće razdoblje boravka u objektu podrijetla, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki ii.

Najkraće razdoblje bez kontakta sa životinjama nižeg zdravstvenog statusa, kako je utvrđeno u članku 11. točki (b) podtočki iii.

„Jednodnevni pilići

ŽP

od valenja

od valenja

od valenja

JP

3 mjeseca prije datuma prikupljanja jaja iz kojih su izvaljeni jednodnevni pilići

6 tjedana prije datuma prikupljanja jaja iz kojih su izvaljeni jednodnevni pilići

–”

2.

u Prilogu VIII. u točki 1. bilješka (**) zamjenjuje se sljedećim:

„(**)

Ne primjenjuje se ako životinje potječu iz treće zemlje, područja ili zone koji su priznati kao slobodni ili sezonski slobodni od bolesti s popisa trećih zemalja ili područja ili njihovih zona iz kojih je odobrene ulazak pošiljaka kopitara i papkara u Uniju.”;

3.

u Prilogu XV. točka 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   ZAHTJEVI U POGLEDU ZDRAVLJA ŽIVOTINJA ZA PERAD I JAJA ZA VALENJE PODRIJETLOM IZ TREĆE ZEMLJE ILI PODRUČJA ILI NJIHOVE ZONE U KOJIMA CJEPIVA KORIŠTENA PROTIV INFEKCIJE VIRUSOM NEWCASTLESKE BOLESTI NE ISPUNJAVAJU POSEBNE KRITERIJE IZ TOČKE 1.

Perad i jaja za valenje koji potječu iz treće zemlje ili područja ili njihove zone u kojima cjepiva korištena protiv infekcije virusom newcastleske bolesti ne ispunjavaju posebne kriterije iz točke 1.2. moraju udovoljavati sljedećim zahtjevima:

(a)

perad, jato podrijetla jednodnevnih pilića i jato podrijetla jaja za valenje nisu bili cijepljeni takvih cjepivima tijekom razdoblja od najmanje 12 mjeseci prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju;

(b)

jato podrijetla peradi i jaja za valenje podvrgnuto je testu izolacije virusa na infekciju virusom newcastleske bolesti najranije dva tjedna prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju ili, u slučaju jaja za valenje, najranije dva tjedna prije datuma prikupljanja jaja. Test je morao biti proveden u službenom laboratoriju na slučajnom uzorku brisova kloake uzetom od najmanje 60 ptica iz svakog jata, pri čemu nisu otkriveni ptičji paramiksovirusi s intracerebralnim indeksom patogenosti (ICPI) većim od 0,4;

(c)

perad, osim jednodnevnih pilića, jato podrijetla jednodnevnih pilića i jato podrijetla jaja za valenje držani su u izolaciji pod službenim nadzorom u objektu podrijetla tijekom razdoblja od dva tjedna iz točke (b);

(d)

perad, osim jednodnevnih pilića, jato podrijetla jednodnevnih pilića i jato podrijetla jaja za valenje nisu bili u kontaktu s peradi koja ne udovoljava zahtjevima iz točaka (a) i (b):

i.

u slučaju peradi, tijekom razdoblja od 60 dana prije datuma utovara pošiljke za otpremu u Uniju;

ii.

u slučaju jaja za valenje, tijekom razdoblja od 60 dana prije datuma prikupljanja jaja;

(e)

jaja za valenje iz kojih su dobiveni jednodnevni pilići nisu bila u kontaktu u valionici ili tijekom prijevoza u valionicu s peradi ili jajima za valenje koji ne udovoljavaju zahtjevima iz točaka od (a) do (d).”;

4.

u trećem retku tablice u točki 1. Priloga XXVIII., unos za bjelanjak u prahu zamjenjuje se sljedećim:

Proizvod od jaja

Obrada

 

Temperatura u središtu (u Celzijevim stupnjevima (°C))

Trajanje obrade (u sekundama (s) ili satima (h))

„Bjelanjak u prahu

67 °C

20 h

54,4 °C

50,4 h”

5.

tablica u Prilogu XXIX. mijenja se umetanjem sljedećeg teksta neposredno iznad retka koji se odnosi na proljetnu viremiju šarana (PVŠ) i vrste prijemljive na tu bolest:

„Koi herpes viroza

Kako su navedene u stupcu 3. tablice u Prilogu Provedbenoj uredbi Komisije (EU) 2018/1882”


Top