EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1378

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 оd 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP)

C/2021/6052

SL L 297, 20.8.2021, p. 24–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/06/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1378/oj

20.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 297/24


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1378

оd 19. kolovoza 2021.

o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda i proizvoda iz prijelaznog razdoblja u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 45. stavak 4. i članak 46. stavak 1.,

budući da:

(1)

U skladu s člankom 45. stavkom 1. točkom (b) podtočkom i. Uredbe (EU) 2018/848, proizvod se može uvesti iz treće zemlje kako bi se stavio na tržište unutar Unije kao ekološki proizvod ili proizvod iz prijelaznog razdoblja ako su subjekti i skupine subjekata, uključujući izvoznike u predmetnoj trećoj zemlji, bili predmet kontrola od strane kontrolnih tijela ili kontrolnih ustanova priznatih u skladu s člankom 46. te uredbe i ako su ta tijela ili ustanove svim takvim subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima izdali certifikat kojim se potvrđuje da su u skladu s Uredbom (EU) 2018/848.

(2)

Kako bi se proveo članak 45. stavak 1. točka (b) podtočka i. Uredbe (EU) 2018/848, trebalo bi utvrditi sadržaj certifikata iz te odredbe i tehnička sredstva za njezino izdavanje.

(3)

Osim toga, za potrebe članka 45. stavka 1. točke (b) podtočke i. Uredbe (EU) 2018/848 primjereno je u ovoj Uredbi utvrditi popis priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova koji su nadležni za provedbu tih kontrola i izdavanje tog certifikata u trećim zemljama.

(4)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma početka primjene Uredbe (EU) 2018/848.

(5)

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu su s mišljenjem Odbora za ekološku proizvodnju,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Certifikat za subjekte, skupine subjekata i izvoznike u trećim zemljama

Kontrolna tijela i kontrolne ustanove koji su priznati u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 dostavljaju subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su bili podvrgnuti kontrolama iz članka 45. stavka 1. točke (b) podtočke i. te uredbe certifikat kojim se potvrđuje da su ti subjekti, skupine subjekata i izvoznici u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 („certifikat”).

Za taj certifikat vrijedi sljedeće:

(a)

izdaje se u elektroničkom obliku, u skladu s modelom iz Priloga I. ovoj Uredbi, upotrebom elektroničkog sustava TRACES iz članka 2. točke 36. Provedbene uredbe Komisije (EU) 2019/1715 (2);

(b)

omogućuje identifikaciju:

i.

subjekta, skupine subjekata ili izvoznika na kojeg se odnosi certifikat, uključujući popis članova skupine subjekata;

ii.

kategorije proizvoda obuhvaćenih certifikatom, razvrstanih na isti način kako je predviđeno u članku 35. stavku 7. Uredbe (EU) 2018/848; te

iii.

roka valjanosti certifikata;

(c)

potvrđuje da je aktivnost subjekta, skupine subjekata ili izvoznika u skladu s Uredbom (EU) 2018/848; i

(d)

ažurira se kad god dođe do promjena u vezi s podacima koji su u njega uključeni.

Članak 2.

Popis priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova

1.   Popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih u skladu s člankom 46. stavkom 1. Uredbe (EU) 2018/848 utvrđen je u Prilogu II. ovoj Uredbi. Popis sadržava sljedeće informacije o svakom priznatom kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi:

(a)

naziv i brojčanu oznaku kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove;

(b)

kategorije proizvoda, kako su utvrđene u članku 35. stavku 7. Uredbe (EU) 2018/848, za svaku treću zemlju;

(c)

treće zemlje iz kojih te kategorije proizvoda potječu, pod uvjetom da te treće zemlje nisu za predmetnu kategoriju proizvoda ili proizvod već obuhvaćene sporazumom o trgovini ekološkim proizvodima u skladu s člankom 47. Uredbe (EU) 2018/848 ili priznavanjem ekvivalentnosti u skladu s člankom 48. te uredbe;

(d)

razdoblje valjanosti priznanja; i

(e)

iznimke od priznanja, prema potrebi.

2.   Detaljne informacije o poštanskoj adresi, adresi internetske stranice i e-adresi kontaktne točke kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove te naziv akreditacijskog tijela koje je izdalo akreditaciju u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/848 javno su dostupne na internetskim stranicama Komisije o ekološkom uzgoju.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. kolovoza 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/1715 od 30. rujna 2019. o utvrđivanju pravila za funkcioniranje sustava za upravljanje informacijama za službene kontrole i njegovih sistemskih komponenata („Uredba o IMSOC-u”) (SL L 261, 14.10.2019., str. 37.).


PRILOG I.

MODEL CERTIFIKATA

CERTIFIKAT ZA SUBJEKTE, SKUPINE SUBJEKATA I IZVOZNIKE U TREĆIM ZEMLJAMA ZA PROIZVODE KOJI SE UVOZE U EUROPSKU UNIJU KAO EKOLOŠKI PROIZVODI ILI PROIZVODI IZ PRIJELAZNOG RAZDOBLJA

Dio I.: Obavezni elementi

1.

Broj dokumenta

2.

(odabrati odgovarajuću mogućnost)

subjekt

skupina subjekata – vidjeti točku 10.

izvoznik

3.

Naziv i adresa subjekta, skupine subjekata ili izvoznika:

4.

Naziv, adresa i brojčana oznaka kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove u čijoj je nadležnosti subjekt, skupina subjekata ili izvoznik:

5.

Aktivnost ili aktivnosti subjekta, skupine subjekata ili izvoznika (odabrati odgovarajuću mogućnost):

proizvodnja

priprema

distribucija

skladištenje

uvoz

izvoz

6.

Kategorija ili kategorije proizvoda iz članka 35. stavka 7. Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (1) i proizvodne metode (odabrati odgovarajuću mogućnost):

(a)

Neprerađeno bilje i biljni proizvodi, uključujući sjemenje i drugi biljni reprodukcijski materijal

Proizvodna metoda:

ekološka proizvodnja, osim tijekom prijelaznog razdoblja

proizvodnja tijekom prijelaznog razdoblja

ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(b)

Stoka i neprerađeni proizvodi stočnog podrijetla

Proizvodna metoda:

ekološka proizvodnja, osim tijekom prijelaznog razdoblja

proizvodnja tijekom prijelaznog razdoblja

ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(c)

Alge i neprerađeni proizvodi akvakulture

Proizvodna metoda:

ekološka proizvodnja, osim tijekom prijelaznog razdoblja

proizvodnja tijekom prijelaznog razdoblja

ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(d)

Prerađeni poljoprivredni proizvodi, uključujući proizvode akvakulture, koji se upotrebljavaju za prehrambene svrhe

Proizvodna metoda:

proizvodnja ekoloških proizvoda

proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(e)

Hrana za životinje

Proizvodna metoda:

proizvodnja ekoloških proizvoda

proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(f)

Vino

Proizvodna metoda:

proizvodnja ekoloških proizvoda

proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

(g)

Drugi proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Uredbi (EU) 2018/848 ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama

Proizvodna metoda:

proizvodnja ekoloških proizvoda

proizvodnja proizvoda iz prijelaznog razdoblja

ekološka proizvodnja s neekološkom proizvodnjom

7.

Registar proizvoda:

Naziv proizvoda i/ili oznaka kombinirane nomenklature (KN) iz Uredbe Vijeća (EEZ) br. 2658/87 (2) za proizvode obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2018/848

ekološki

iz prijelaznog razdoblja

 

 

 

 

 

 

Ovaj je dokument izdan u skladu s Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2021/1378 (3) kako bi se potvrdilo da je subjekt, skupina subjekata ili izvoznik (odabrati odgovarajuću mogućnost) u skladu s Uredbom (EU) 2018/848.

8.

Datum, mjesto

Ime i potpis u ime kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove koja izdaje certifikat:

9.

Certifikat je valjan od………. [unijeti datum] do..………[unijeti datum]

10.

Popis članova skupine subjekata kako je definirana u članku 36. Uredbe (EU) 2018/848

Naziv člana

Adresa ili drugi način identifikacije člana

 

 

 

 

 

 

Dio II.: Elementi koji nisu obavezni

Ispunjava se jedan ili više elemenata ako je tako odlučilo kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova koja subjektu, skupini subjekata ili izvozniku izdaje certifikat u skladu s Provedbenom uredbom (EU) 2021/1378.

1.

Količina proizvodâ

Naziv proizvoda i/ili oznaka KN iz Uredbe (EEZ) br. 2658/87 za proizvode obuhvaćene područjem primjene Uredbe (EU) 2018/848

☐ ekološki

☐ iz prijelaznog razdoblja

Količina procijenjena u kilogramima, litrama ili, ako je to relevantno, broju jedinica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Podaci o zemljištu

Naziv proizvoda

☐ ekološki

☐ iz prijelaznog razdoblja

☐ neekološki

Površina u hektarima

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Popis objekata ili proizvodnih jedinica u kojima subjekt ili skupina subjekata obavlja svoje aktivnosti

Adresa ili geolokacija

Opis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

 

 

 

 

 

 

4.

Podaci o aktivnosti ili aktivnostima koje obavlja subjekt ili skupina subjekata te o tome obavlja li ih za vlastite potrebe ili u svojstvu podugovaratelja za drugi subjekt pri čemu zadržava odgovornost za njih

Opis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

☐ obavljanje aktivnosti za vlastite potrebe

☐ obavljanje aktivnosti u svojstvu podugovaratelja koji te aktivnosti obavlja za drugi subjekt, ali zadržava odgovornost za njih

 

 

 

 

 

 

5.

Podaci o aktivnosti ili aktivnostima koje je obavila treća strana koja je podugovaratelj

Opis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

☐ odgovornost zadržava subjekt ili skupina subjekata

☐ odgovorna je treća strana koja je podugovaratelj

 

 

 

 

 

 

6.

Popis podugovaratelja koji obavljaju aktivnosti za subjekt ili skupinu subjekata, za koje su subjekt ili skupina subjekata i dalje odgovorni kad je riječ o ekološkoj proizvodnji i za koje tu odgovornost nisu prenijeli na podugovaratelja

Naziv i adresa

Opis aktivnosti iz dijela I. točke 5.

 

 

 

 

 

 

7.

Podaci o akreditaciji kontrolne ustanove u skladu s člankom 46. stavkom 2. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/848

(a)

naziv akreditacijskog tijela;

(b)

poveznica na potvrdu o akreditaciji.

8.

Ostali podaci

 


(1)  Uredba (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (SL L 150, 14.6.2018., str. 1.).

(2)  Uredba Vijeća (EEZ) br. 2658/87 od 23. srpnja 1987. o tarifnoj i statističkoj nomenklaturi i o Zajedničkoj carinskoj tarifi (SL L 256, 7.9.1987., str. 1.).

(3)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/1378 od 19. kolovoza 2021. o utvrđivanju određenih pravila u vezi s certifikatom koji se izdaje subjektima, skupinama subjekata i izvoznicima u trećim zemljama koji su uključeni u uvoz ekoloških proizvoda u Uniju i utvrđivanju popisa priznatih kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova u skladu s Uredbom (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 297, 20.8.2021., str. 24.).


PRILOG II.

Popis kontrolnih tijela i kontrolnih ustanova priznatih u skladu s člankom 46. Uredbe (EU) 2018/848

Za potrebe ovog Priloga kategorije proizvoda označuju se u skladu sa sljedećim oznakama:

A

:

neprerađeno bilje i biljni proizvodi, uključujući sjemenje i drugi biljni reprodukcijski materijal;

B

:

stoka i neprerađeni proizvodi stočnog podrijetla;

C

:

alge i neprerađeni proizvodi akvakulture;

D

:

prerađeni poljoprivredni proizvodi, uključujući proizvode akvakulture, koji se upotrebljavaju za prehrambene svrhe;

E

:

hrana za životinje;

F

:

vino;

G

:

drugi proizvodi navedeni na popisu u Prilogu I. Uredbi (EU) 2018/848 ili proizvodi koji nisu obuhvaćeni prethodnim kategorijama.

Podaci o poštanskoj adresi, adresi internetske stranice i e-adresi kontaktne točke kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove te naziv akreditacijskog tijela koje im je izdalo akreditaciju dostupni su na internetskim stranicama Komisije o ekološkom uzgoju.

Naziv kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove:

1.

Brojčane oznake, treće zemlje i obuhvaćene kategorije proizvoda

Brojčana oznaka

Treća zemlja

Kategorija proizvoda

XX-BIO-XXX

 

A

B

C

D

E

F

G

2.

Razdoblje valjanosti priznanja:

3.

Iznimke:


Top