EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1351

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1351 оd 6. svibnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju značajke sustavâ i kontrole za utvrđivanje i izvješćivanje o svakom ponašanju koje može uključivati manipulaciju ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću (Tekst značajan za EGP)

C/2021/3125

OJ L 291, 13.8.2021, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj

13.8.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 291/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1351

оd 6. svibnja 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju značajke sustavâ i kontrole za utvrđivanje i izvješćivanje o svakom ponašanju koje može uključivati manipulaciju ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/1011 Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2016. o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2008/48/EZ i 2014/17/EU te Uredbe (EU) br. 596/2014 (1), a posebno njezin članak 14. stavak 4.,

budući da:

(1)

Trebalo bi osigurati da otkrivanje manipulacije ili pokušaja manipulacije referentnim vrijednostima bude učinkovito i primjereno. Stoga je nužno da sustavi i kontrole administratora referentnih vrijednosti budu razmjerni prirodi, složenosti i riziku od manipulacije pruženom referentnom vrijednošću te da se rizik od manipulacije ocjenjuje na temelju objektivne procjene kojom se uzimaju u obzir podrijetlo, priroda, posebnost i ozbiljnost takvog rizika.

(2)

Kako bi se osiguralo učinkovito otkrivanje svakog ponašanja koje može uključivati manipulaciju ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću, potrebno je pripremiti odgovarajuće automatizirane sustave za praćenje ulaznih podataka. No automatizirani sustavi sami po sebi nisu dovoljni za učinkovito otkrivanje manipulativnog ponašanja. Automatizirane sustave stoga bi trebalo dopuniti odgovarajućom ljudskom analizom koju provodi primjereno osposobljeno osoblje.

(3)

Kako bi se osiguralo da nadležna tijela mogu učinkovito ocijeniti mjere poduzete za otkrivanje propusta i izvješćivanje o njima, administratori bi trebali, na zahtjev, dostaviti nadležnom tijelu informacije o prirodi, složenosti i riziku od manipulacije predmetnom referentnom vrijednošću te obrazložiti primjerenost odabrane razine automatizacije i ljudske analize.

(4)

Zaposlenici administratora referentne vrijednosti koji su zaduženi za upravljanje administratorovim sustavima i kontrolama trebali bi proći odgovarajuće osposobljavanje kako bi mogli analizirati je li određeni unos podataka sumnjiv. Takvim bi se osposobljavanjem trebalo osigurati da su ti zaposlenici svjesni značajki pravilnog podnošenja ulaznih podataka i neusklađenosti u ulaznim podacima koje su potencijalno posljedica manipulacije ili pokušaja manipulacije. Učinkovito osposobljavanje trebalo bi biti prilagođeno prirodi, složenosti i riziku od manipulacije pruženom referentnom vrijednošću.

(5)

Administratori će možda dati prednost eksternalizaciji funkcija povezanih sa sustavima i kontrolama. Takva eksternalizacija poslovnih procesa trebala bi biti moguća samo u mjeri u kojoj to znatno ne narušava administratorovu kontrolu nad pružanjem referentne vrijednosti ili sposobnost relevantnog nadležnog tijela da nadzire referentnu vrijednost, a u svakom slučaju podliježe zahtjevima iz članka 10. Uredbe (EU) 2016/1011.

(6)

Ova Uredba temelji se na nacrtu regulatornih tehničkih standarda koji je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) dostavilo Komisiji.

(7)

ESMA je provela otvorena javna savjetovanja o nacrtu regulatornih tehničkih standarda na kojem se temelji ova Uredba, analizirala je moguće povezane troškove i koristi te zatražila mišljenje Interesne skupine za vrijednosne papire i tržišta kapitala osnovane u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Kako bi se osigurala usklađenost s datumom početka primjene članka 5. Uredbe (EU) 2019/2175 Europskog parlamenta i Vijeća (3), kojim je u Uredbu (EU) 2016/1011 uveden članak 14. stavak 4., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2022.,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Odgovarajući sustavi i učinkovita kontrola

1.   Odgovarajući sustavi i učinkovite kontrole iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011:

(a)

primjereni su i razmjerni prirodi, složenosti i riziku od manipulacije predmetnom referentnom vrijednošću;

(b)

redovito, a najmanje jednom godišnje, se preispituju i prema potrebi ažuriraju kako bi se osiguralo da su i dalje u skladu s točkom (a);

(c)

dokumentirani su u pisanom obliku na jasan i razumljiv način, uključujući sve promjene ili ažuriranja tih sustava i kontrola.

Za potrebe prvog podstavka točke (a), administrator redovito, a najmanje jednom godišnje, procjenjuje rizik od manipulacije pruženom referentnom vrijednošću, uzimajući u obzir sljedeće elemente:

(a)

predviđene radnje potrebne za pružanje referentne vrijednosti;

(b)

moguće podrijetlo, prirodu, posebnost i ozbiljnost rizika od manipulacije;

(c)

mjere predviđene za uklanjanje rizika od manipulacije, uključujući zaštitne mjere, sigurnosne mjere i unutarnje postupke.

2.   Odgovarajući sustavi i učinkovite kontrole iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011 uključuju, u mjeri koja je primjerena prirodi, složenosti i riziku od manipulacije pruženom referentnom vrijednošću, sve sljedeće elemente:

(a)

softver za odgođeno automatizirano čitanje, reprodukciju i analizu ulaznih podataka;

(b)

ljudsku analizu u otkrivanju i utvrđivanju ponašanja koje može uključivati manipulaciju ili pokušaj manipulacije referentnom vrijednošću.

3.   Administrator na zahtjev nadležnog tijela dostavlja nadležnom tijelu informacije iz stavka 1. prvog podstavka točaka (a), (b) i (c) te obrazlaže primjerenost odabrane razine automatizacije i ljudske analize, kako je navedeno u stavku 2.

Članak 2.

Osposobljavanje

1.   Odgovarajućim sustavima i učinkovitim kontrolama iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011 upravljaju zaposlenici administratora koji prolaze odgovarajuće i redovito osposobljavanje za sljedeće:

(a)

otkrivanje i prepoznavanje svih sumnjivih ulaznih podataka koji bi mogli biti rezultat manipulacije ili pokušaja manipulacije referentnom vrijednošću;

(b)

brzo izvješćivanje u okviru svoje interne linije izvješćivanja o svim takvim nalazima.

2.   Pri određivanju sadržaja osposobljavanja iz stavka 1. ovog članka, administrator uzima u obzir prirodu, složenost i rizik od manipulacije referentnom vrijednošću iz članka 1. stavka 1. točke (a).

Članak 3.

Politika cjelovitosti ulaznih podataka

Odgovarajući sustavi i učinkovite kontrole iz članka 14. stavka 1. Uredbe (EU) 2016/1011 dokumentiraju se u politici cjelovitosti ulaznih podataka navođenjem sljedećeg:

(a)

rizik od manipulacije referentnim vrijednostima;

(b)

opći opis odgovarajućih sustava i učinkovitih kontrola, uključujući njihovu usklađenost sa zahtjevima utvrđenima u članku 1.;

(c)

opći opis osposobljavanja zaposlenika administratora uključenih u upravljanje odgovarajućim sustavima i učinkovitim kontrolama, kako je navedeno u članku 2.;

(d)

ime i kontaktni podaci osoba odgovornih za odgovarajuće sustave i učinkovite kontrole.

Članak 4.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 6. svibnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 171, 29.6.2016., str. 1.

(2)  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(3)  Uredba (EU) 2019/2175 Europskog Parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za bankarstvo), Uredbe (EU) br. 1094/2010 o osnivanju Europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje), Uredbe (EU) br. 1095/2010 o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), Uredbe (EU) br. 600/2014 o tržištima financijskih instrumenata, Uredbe (EU) 2016/1011 o indeksima koji se upotrebljavaju kao referentne vrijednosti u financijskim instrumentima i financijskim ugovorima ili za mjerenje uspješnosti investicijskih fondova i Uredbe (EU) 2015/847 o informacijama koje su priložene prijenosu novčanih sredstava (SL L 334, 27.12.2019., str. 1.).


Top