EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1243

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1243 оd 19. travnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila o olakšavanju ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u motorna vozila te o izmjeni Priloga II. toj uredbi (Tekst značajan za EGP)

C/2021/2563

SL L 272, 30.7.2021, p. 11–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1243/oj

30.7.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 272/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1243

оd 19. travnja 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila o olakšavanju ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u motorna vozila te o izmjeni Priloga II. toj uredbi

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o zahtjevima za homologaciju tipa za motorna vozila i njihove prikolice te za sustave, sastavne dijelove i zasebne tehničke jedinice namijenjene za takva vozila, u pogledu njihove opće sigurnosti te zaštite osoba u vozilima i nezaštićenih sudionika u cestovnom prometu, o izmjeni Uredbe (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća i stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 78/2009, (EZ) br. 79/2009 i (EZ) br. 661/2009 Europskog parlamenta i Vijeća i uredbi Komisije (EZ) br. 631/2009, (EU) br. 406/2010, (EU) br. 672/2010, (EU) br. 1003/2010, (EU) br. 1005/2010, (EU) br. 1008/2010, (EU) br. 1009/2010, (EU) br. 19/2011, (EU) br. 109/2011, (EU) br. 458/2011, (EU) br. 65/2012, (EU) br. 130/2012, (EU) br. 347/2012, (EU) br. 351/2012, (EU) br. 1230/2012 i (EU) 2015/166 (1), a posebno njezin članak 4. stavak 6. i članak 6. stavak 6.,

budući da:

(1)

Člankom 6. Uredbe (EU) 2019/2144 zahtijeva se da motorna vozila kategorija M i N budu opremljena određenim naprednim sustavima za vozila, uključujući sustav za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola. U Prilogu II. toj uredbi utvrđuju se osnovni zahtjevi za homologaciju motornih vozila s obzirom na olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u tim vozilima.

(2)

Uređaji za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola povećavaju sigurnost prometa jer sprječavaju osobe s koncentracijama alkohola u krvi iznad određenih granica da voze motorno vozilo.

(3)

Potrebna su detaljna pravila o posebnim zahtjevima za homologaciju vozila s obzirom na olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola.

(4)

U seriji europskih normi EN 50436 utvrđene su metode ispitivanja i bitni izvedbeni zahtjevi za uređaje za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola te su navedene smjernice za nadležna tijela, donositelje odluka, kupce i korisnike. Te norme uključuju i posebne odredbe za motorna vozila koje se odnose na olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola.

(5)

Uređaji za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola uglavnom su namijenjeni za naknadnu ugradnju. U tu se svrhu priključuju na električni strujni krug i upravljački sustav vozila. Ugradnja ne bi trebala ometati pravilan rad ni održavanje vozila niti smanjivati njegovu sigurnost nego bi trebala biti što jednostavnija za specijalizirane i obučene instalatere.

(6)

Stoga je potrebno od proizvođača vozila zahtijevati da na svojim internetskim stranicama objave dokument s jasnim uputama za ugradnju uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola („dokument o ugradnji”) kako bi tehničari mogli pravilno ugraditi takav uređaj u određeni model vozila.

(7)

Budući da se neke informacije u dokumentu o ugradnji mogu odnositi na informacije za popravak i održavanje vozila povezane sa sigurnošću, trebale bi biti dostupne samo neovisnim subjektima koje su ovlastili akreditirani subjekti u skladu s Dodatkom 3. Prilogu X. Uredbi (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća (2).

(8)

Tablica s popisom zahtjeva iz Priloga II: Uredbi (EU) 2019/2144 ne sadržava upućivanja na regulatorne akte u pogledu olakšavanja ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola. Stoga je u tom prilogu potrebno navesti upućivanje na ovu Uredbu.

(9)

Uredbu (EU) 2019/2144 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Budući da se Uredba (EU) 2019/2144 primjenjuje od 6. srpnja 2022., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Zahtjevi za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola

Homologacija motornih vozila s obzirom na olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola podliježe zahtjevima utvrđenima u Prilogu I.

Članak 2.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/2144

Prilog II. Uredbi (EU) 2019/2144 mijenja se u skladu s Prilogom II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 6. srpnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. travnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 325, 16.12.2019., str. 1.

(2)  Uredba (EU) 2018/858 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o homologaciji i nadzoru tržišta motornih vozila i njihovih prikolica te sustavâ, sastavnih dijelova i zasebnih tehničkih jedinica namijenjenih za takva vozila, o izmjeni uredaba (EZ) br. 715/2007 i (EZ) br. 595/2009 te o stavljanju izvan snage Direktive 2007/46/EZ (SL L 151, 14.6.2018., str. 1.).


PRILOG I.

Tehnički zahtjevi

1.   

Sustav za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola mora omogućavati ugradnju ili naknadnu ugradnju uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola koji je u skladu s europskom normom EN 50436-1:2014 ili EN 50436-2:2014+A1:2015.

2.   

Sustav za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u svakom motornom vozilu kategorija M i N mora biti u skladu s modelom vozila kako je utvrđeno u dokumentu o ugradnji uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola („dokument o ugradnji”) u skladu s europskom normom EN 50436-7:2016. U tu svrhu dokument o ugradnji mora obuhvaćati barem jednu opciju iz norme EN 50436-7:2016 Priloga C 3a, 3b ili 3c. Proizvođač vozila u dogovoru s homologacijskim tijelom i tehničkom službom može dostaviti dokument o ugradnji u skladu s kasnijim revizijama te europske norme.

3.   

Dokument o ugradnji

3.1.   

Dokument o ugradnji mora sadržavati detaljan opis, dijagrame i slike koji objašnjavaju ugradnju uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola i obuhvaćaju bilo koji od sljedećih skupova podataka:

(a)

podatke o napajanju akumulatora, uzemljenju, sklopu za omogućavanje rada glavnog prekidača i pokretanja vozila;

(b)

podatke o napajanju akumulatora, uzemljenju, ulaznom i izlaznom vodu za omogućavanje ili sprečavanje rada glavnog prekidača i pokretanja vozila, opcionalnoj detekciji mogućnosti kretanja (npr. rad motora) ili vodu koji signalizira da se vozilo kreće; ili

(c)

podatke o napajanju akumulatora, uzemljenju i vezi s podatkovnom sabirnicom.

3.2.   

Sav dodatni softver ili hardver ili postupci potrebni za ugradnju uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u standardno vozilo moraju se navesti u dokumentu o ugradnji.

3.3.   

Zadano je stanje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola blokiranje. Blokiranje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola postiže se otvorenim izlaznim relejem, odgovarajućim izlaznim signalom ili odgovarajućom porukom na podatkovnoj sabirnici. Zatvaranje tog releja ili promjena izlaznog signala za blokiranje u izlazni signal bez blokiranja ili prijenos odgovarajuće poruke podatkovne sabirnice o neblokiranju događa se nakon primitka prihvaćenog uzorka daha s koncentracijom alkohola ispod zadane granične vrijednosti.

3.4.   

Ugrađeni uređaj za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola intervenira u pokretanje motora ili omogućavanje kretanja vozila vlastitim pogonom isključivo odmah nakon prebacivanja glavnog prekidača vozila u položaj uključeno i ne smije utjecati na uključeni motor ili vozilo u kretanju.

4.   

Pristup informacijama za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola

4.1.   

Proizvođači vozila uvode potrebne mjere i postupke kako bi osigurali da informacije za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola budu dostupne u skladu s Prilogom X Uredbi (EU) 2018/858 u obliku relevantnih pojedinosti u standardiziranom dokumentu o ugradnji. Budući da se neke informacije u dokumentu o ugradnji mogu odnositi na informacije za popravak i održavanje vozila povezane sa sigurnošću, pristup informacijama za olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola ograničen je na neovisne subjekte koji poštuju postupak iz Dodatka 3. tom prilogu.

5.   

Proizvođač vozila opisnom dokumentu prilaže izjavu sastavljenu na temelju predloška iz Dodatka ovom Prilogu.


Dodatak

Izjava proizvođača

(Proizvođač):

(Adresa proizvođača):

potvrđuje da

daje pristup dokumentu o ugradnji uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u skladu s člankom 1. Delegirane uredbe Komisije (EU) 2021/1243 (1) za sljedeću marku i tip vozila: …

Glavne internetske stranice na kojima je dostupan dokument o ugradnji uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola navedene su u Prilogu A ovoj izjavi. Podaci za kontakt odgovornog predstavnika proizvođača koji je potpisao ovu izjavu navedeni su u Prilogu B ovoj izjavi.

Sastavljeno u …[mjesto]

Dana ...[datum]

[potpis] [funkcija]

Prilog A: internetske stranice

Prilog B: podaci za kontakt


(1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1243 оd 19. travnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila o olakšavanju ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u motorna vozila te o izmjeni Priloga II. toj uredbi (SL L 272, str. 11.).


PRILOG II.

Izmjena Uredbe (EU) 2019/2144

U Prilogu II. Uredbi (EU) 2019/2144 redak za zahtjev E1 zamjenjuje se sljedećim:

„E1 Olakšavanje ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1243  (*1)

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

 

 


(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/1243 оd 19. travnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2019/2144 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem detaljnih pravila o olakšavanju ugradnje uređaja za blokadu u slučaju vožnje pod utjecajem alkohola u motorna vozila te o izmjeni Priloga II. toj uredbi (SL L 272, str. 11.).”


Top