EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0849

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/849 оd 11. ožujka 2021. o izmjeni dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njegove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku (Tekst značajan za EGP)

C/2021/1533

SL L 188, 28.5.2021, p. 27–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/849/oj

28.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 188/27


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/849

оd 11. ožujka 2021.

o izmjeni dijela 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa za potrebe njegove prilagodbe tehničkom i znanstvenom napretku

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (1), a posebno njezin članak 37. stavak 5.,

budući da:

(1)

Tablica 3. u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 sadržava popis usklađenog razvrstavanja i označivanja opasnih tvari na temelju kriterija utvrđenih u dijelovima od 2. do 5. Priloga I. toj uredbi.

(2)

Europskoj agenciji za kemikalije („Agencija”) podneseni su prijedlozi za uvođenje usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih tvari te za ažuriranje ili brisanje usklađenog razvrstavanja i označivanja određenih drugih tvari u skladu s člankom 37. Uredbe (EZ) br. 1272/2008. Odbor za procjenu rizika Agencije (RAC) donio je mišljenja (2) o tim prijedlozima nakon što je uzeo u obzir primjedbe zainteresiranih strana. Ta mišljenja RAC-a su:

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o 1,2,4-triazolu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o 1,4-dioksanu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o benzil salicilatu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o flumioksazinu (ISO);

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o mankozebu (ISO);

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o M faktorima za dugotrajnu opasnost za vodeni okoliš za bakar i njegove spojeve navedene u Uredbi Komisije (EU) 2016/1179;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o N-{2-[[1,1’-bi(ciklopropil)]-2-il]fenil} -3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamidu; sedaksanu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o N-metoksi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triklorofenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-karboksamidu; pidiflumetofenu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o p-cimenu; 1-izopropil-4-metilbenzenu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o p-menta-1,3-dienu; alfa-terpinenu; 1-izopropil-4-metilcikloheksa-1,3-dienu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o protiokonazolu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o (R)-p-menta-1,8-dienu; d-limonenu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o tiofanat-metilu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o tolklofos-metilu (ISO); O-(2,6-diklor-p-tolil) O,O-dimetil tiofosfatu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o tolpiralatu;

Mišljenje od 15. ožujka 2019. o triniklovom disulfidu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o azametifosu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o 2-fenoksietanolu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o 2,2-dibromo-2-cijanoacetamidu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o 3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilaminu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o 6,6′-di-tert-butil-2,2′-metilendi-p-krezolu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o diflufenikanu (ISO) N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluormetil)fenoksi]-3-piridinkarboksamidu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o imidaklopridu (ISO); 1-(6-klorpiridin-3-ilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenaminu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o priofenonu;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o S-abscizinskoj kiselini;

Mišljenje od 13. lipnja 2019. o tetrakis(2,6-dimetilfenil)-m-fenilen-bisfosfatu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o 1,2-epoksi-4-epoksietilcikloheksanu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o 4-metilpentan-2-onu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o bornoj kiselini; diborovom trioksidu; tetraborovom dinatrijevom heptaoksidu, hidratu; dinatrijevom tetraboratu, bezvodnom; ortobornoj kiselini, natrijevoj soli; dinatrijevom tetraboratu dekahidratu; dinatrijevom tetraboratu pentahidratu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o limunskoj kiselini;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o klomazonu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o desmedifamu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o dimetomorfu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o emamektin benzoatu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o esfenvaleratu (ISO) (S)-α-cijano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutiratu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o etametsulfuron-metilu (ISO);

Mišljenje od 20. rujna 2019. o mekropop-P (ISO); (R)-2-(4-kloro-2-metilfenoksi)propionskoj kiselini i njezinim solima;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o metil salicilatu;

Mišljenje od 20. rujna 2019. o fenmedifamu (ISO);

Mišljenje od 20. rujna 2019. o trifloksistrobinu (ISO);

Mišljenje od 20. rujna 2019. o tritikonazolu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o 1,4-dimetilnaftalenu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o (3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroksi-5,6-dimetilheptan-2-il]-5,6-dihidroksi-7a,9a-dimetilheksadekahidro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-onu; 24-epibrasinolidu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o 3-metilpirazolu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o karbendazimu (ISO); metil benzimidazol-2-ilkarbamatu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o cipermetrinu cis/trans +/– 40/60; (RS)-α-cijano-3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o imazamoksu (ISO); (RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-metoksimetilnikotinskoj kiselini;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o tetrafluoretilenu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o tiametoksamu (ISO); 3-(2-klor-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oksadiazinan-4-iliden-N-nitroaminu;

Mišljenje od 5. prosinca 2019. o (ISO) trineksapak-etilu (ISO); etil 4-[ciklopropil(hidroksi)metilen]-3,5-dioksocikloheksankarboksilatu;

(3)

Procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE) prvenstveno se koriste za određivanje razvrstavanja s obzirom na akutnu toksičnost za ljudsko zdravlje smjesa koje sadržavaju tvari razvrstane u kategoriju akutne toksičnosti. Uključivanjem ATE vrijednosti u unose iz Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 olakšava se usklađivanje razvrstavanja smjesa i daje potpora provedbenim tijelima. Nakon dodatnih znanstvenih procjena određenih tvari Agencija je odredila ATE vrijednosti za dibakrov oksid, dibakrov klorid trihidroksid, tetrabakrov heksahidroksid sulfat i tetrabakrov heksahidroksid sulfat hidrat, ljuskice od bakra (prevučene alifatskom kiselinom), bakar(II) karbonat--bakar(II) hidroksid (1:1), bakrov dihidroksid; bakar(II) hidroksid, bordošku juhu; produkte reakcije bakrova sulfata s kalcijevim dihidroksidom i bakrovim sulfatom pentahidratom, uz ostale tvari koje je RAC predložio u svojim mišljenjima. Te ATE vrijednosti trebalo bi uvrstiti u pretposljednji stupac tablice 3. u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008.

(4)

Komisija je zaprimila dodatne informacije kojima se osporava znanstvena procjena utvrđena u mišljenjima RAC-a od 15. ožujka 2019. o mankozebu, od 20. rujna 2019. o 4-metilpentan-2-onu i od 20. rujna 2019. o dimetomorfu. Komisija je procijenila te informacije i utvrdila da nisu dostatne da se dovede u pitanje znanstvena analiza iz mišljenja RAC-a.

(5)

Komisija stoga smatra da bi trebalo unijeti, ažurirati ili izbrisati usklađeno razvrstavanje i označivanje određenih tvari.

(6)

Uredbu (EZ) br. 1272/2008 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(7)

Ne bi trebalo odmah zahtijevati usklađenost s novim ili ažuriranim usklađenim razvrstavanjima jer je dobavljačima potrebno određeno vrijeme kako bi prilagodili označivanje i pakiranje tvari i smjesa novim ili izmijenjenim razvrstavanjima te prodali postojeće zalihe koje podliježu prethodnim regulatornim zahtjevima. To je vrijeme potrebno i kako bi se dobavljačima omogućilo dovoljno vremena za poduzimanje mjera potrebnih za osiguravanje trajne usklađenosti s drugim pravnim zahtjevima nakon promjena na temelju ove Uredbe. Takvi zahtjevi mogu uključivati one utvrđene u članku 22. stavku 1. točki (f) Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (3) ili one utvrđene u članku 50. Uredbe (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća (4). Dobavljači bi, međutim, trebali imati mogućnost primjene novih ili ažuriranih usklađenih razvrstavanja te u skladu s tim prilagoditi označivanje i pakiranje na dobrovoljnoj osnovi prije datuma početka primjene ove Uredbe i od datuma stupanja na snagu kako bi se osigurala visoka razina zaštite zdravlja ljudi i okoliša te osigurala dovoljna fleksibilnost dobavljačima,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Izmjene Uredbe (EZ) br. 1272/2008

Tablica 3. u dijelu 3. Priloga VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Uredbi.

Članak 2.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 17. prosinca 2022.

Odstupajući od drugog stavka ovog članka, tvari i smjese mogu se razvrstavati, označivati i pakirati u skladu s ovom Uredbom od datuma njezina stupanja na snagu.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 353, 31.12.2008., str. 1.

(2)  Mišljenja su dostupna na sljedećoj internetskoj stranici: https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/

(3)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).

(4)  Uredba (EU) br. 528/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 22. svibnja 2012. o stavljanju na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda (SL L 167, 27.6.2012., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu VI. Uredbi (EZ) br. 1272/2008 tablica 3. u dijelu 3. mijenja se kako slijedi:

(1)

umeću se sljedeći unosi:

Indeks broj

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i ATE vrijednosti

Napomene

Razred opasnosti i kodovi kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„601-093-00-6

1,4-dimetilnaftalen

209-335-9

571-58-4

Ak. toks. 4

Aspir. toks. 1

Nadraž. oka 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 3.

H302

H304

H319

H400

H412

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H302

H304

H319

H410

 

gutanje: ATE = 1 300  mg/kg tjelesne mase

M = 1”

 

„601-094-00-1

1-izopropil-4-metilbenzen;

p-cimen

202-796-7

99-87-6

Zap. tek. 3

Ak. toks. 3

Aspir. toks. 1

Kron. toks. vod. okol. 2.

H226

H331

H304

H411

GHS02

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H331

H304

H411

 

udisanje: ATE = 3 mg/l (pare)”

 

„601-095-00-7

p-menta-1,3-dien; 1-izopropil-4-metilcikloheksa-1,3-dien;

alfa-terpinen

202-795-1

99-86-5

Zap. tek. 3

Ak. toks. 4

Derm. senz. 1

Aspir. toks. 1

Kron. toks. vod. okol. 2.

H226

H302

H317

H304

H411

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H302

H317

H304

H411

 

gutanje: ATE = 1 680  mg/kg tjelesne mase”

 

„602-110-00-X

tetrafluoroetilen

204-126-9

116-14-3

Karc. 1B

H350

GHS08

Dgr

H350”

 

 

 

„604-095-00-5

6,6′-di-tert-butil-2,2′-metilendi-p-krezol;

[DBMC]

204-327-1

119-47-1

Repr. 1B

H360F

GHS08

Dgr

H360F”

 

 

 

„606-152-00-X

(5-kloro-2-metoksi-4-metil-3-piridil)(4,5,6-trimetoksi-o-tolil)metanon; piriofenon

688046-61-9

Karc. 2

Kron. toks. vod. okol. 1.

H351

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

„607-747-00-7

2,2-dibromo-2-cianoacetamid; [DBNPA]

233-539-7

10222-01-2

Ak. toks. 2

Ak. toks. 3

TCOP 1

Nadraž. koža 2

Ozlj. oka 1

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H330

H301

H372 (dišni sustav) (udisanje)

H315

H318

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H301

H372 (dišni sustav) (udisanje)

H315

H318

H317

H410

 

udisanje: ATE = 0,24 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 118 mg/kg tjelesne mase

M = 1

M = 1”

 

„607-748-00-2

[S-(Z,E)]-5-(1-hidroksi-2,6,6-trimetil-4-oksocikloheks-2-en-1-il)-3-metilpenta-2,4-dienska kiselina;

S-abscizinska kiselina

244-319-5

21293-29-8

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„607-749-00-8

metilsalicilat

204-317-7

119-36-8

Repr. 2

Ak. toks. 4

Derm. senz. 1B

Kron. toks. vod. okol. 3.

H361d

H302

H317

H412

GHS07

GHS08

Wng

H361d

H302

H317

H412

 

gutanje: ATE = 890 mg/kg tjelesne mase”

 

„607-750-00-3

limunska kiselina

201-069-1

77-92-9

Nadraž. oka 2

TCOJ 3

H319

H335

GHS07

Wng

H319

H335”

 

 

 

„607-751-00-9

etametsulfuron-metil (ISO);

metil 2-({[4-etoksi-6-(metilamino)-1,3,5-triazin-2-il]karbamoil}sulfamoil)benzoat

97780-06-8

Nadraž. oka 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H319

H410

 

M = 1 000

M = 100”

 

„607-752-00-4

trineksapak-etil (ISO);

etil 4-[ciklopropil(hidroksi)metilen]-3,5-dioksocikloheksankarboksilat

95266-40-3

TCOP 2

Derm. senz. 1B

Kron. toks. vod. okol. 1.

H373 (gastrointestinalni trakt)

H317

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (gastrointestinalni trakt)

H317

H410

 

M = 1”

 

„607-753-00-X

(3aS,5S,6R,7aR,7bS,9aS,10R,12aS,12bS)-10-[(2S,3R,4R,5R)-3,4-dihidroksi-5,6-dimetilheptan-2-il]-5,6-dihidroksi-7a,9a-dimetilheksadekahidro-3H-benzo[c]indeno[5,4-e]oksepin-3-on; 24-epibrasinolid

78821-43-9

Kron. toks. vod. okol. 4.

H413

 

H413”

 

 

 

„607-754-00-5

benzilsalicilat

204-262-9

118-58-1

Derm. senz. 1B

H317

GHS07

Wng

H317”

 

 

 

„607-755-00-0

(RS)-1-{1-etil-4-[4-mesil-3-(2-metoksietoks)-o-toluoil]pirazol-5-iloksi}etil metil karbonat;

tolpiralat

1101132-67-5

Karc. 2

Repr. 2

TCOP 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H351

H361fd

H373 (oko)

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361fd

H373 (oko)

H410

 

M = 10

M = 100”

 

„613-337-00-9

protiokonazol (ISO);

2-[2-(1-klorciklopropi)-3-(2-klorofenil)-2-hidroksipropil]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-thion

178928-70-6

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 1”

 

„613-338-00-4

azametifos (ISO); S-[(6-kloro-2-oksooksazolo[4,5-b]piridin-3(2H)-il)metil] O,O-dimetiltiofosfat

252-626-0

35575-96-3

Karc. 2

Ak. toks. 3

Ak. toks. 4

TCOJ 1

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H351

H331

H302

H370 (živčani sustav)

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H351

H331

H302

H370 (živčani sustav)

H317

H410

 

udisanje: ATE = 0,5 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„613-339-00-X

3-metilpirazol

215-925-7

1453-58-3

Repr. 1B

Ak. toks. 4

TCOP 2

Nagriz. koža 1

Ozlj. oka 1

H360D

H302

H373 (pluća)

H314

H318

GHS08

GHS07

GHS05

Dgr

H360D

H302

H373 (pluća)

H314

 

gutanje: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase”

 

„613-340-00-5

klomazon (ISO); 2-(2-klorbenzil)-4,4-dimetil-1,2-oksazolidin-3-on

81777-89-1

Ak. toks. 4

Ak. toks. 4

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H332

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H410

 

udisanje: ATE = 4,85 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 768 mg/kg tjelesne mase

M = 1

M = 1”

 

„614-030-00-2

emamektin benzoat (ISO); (4”R)-4”-deoksi-4”-(metilamino) avermektin B1 benzoat

155569-91-8

Ak. toks. 3

Ak. toks. 3

Ak. toks. 3

TCOJ 1

TCOP 1

Ozlj. oka 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H331

H311

H301

H370 (živčani sustav)

H372 (živčani sustav)

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H311

H301

H370 (živčani sustav)

H372 (živčani sustav)

H318

H410

 

udisanje:

ATE = 0,663

mg/l (prašina ili maglica)

dodir s kožom:

ATE = 300

mg/kg tjelesne mase

gutanje: ATE =

60 mg/kg tjelesne mase

TCOP 1 H372: C ≥ 5 % TCOP 2.; H373: 0,5 % ≤ C < 5 %

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„616-234-00-7

N-metoksi-N-[1-metil-2-(2,4,6-triklorofenil)-etil]-3-(difluorometil)-1-metilpirazol-4-karboksamid; pidiflumetofen

1228284-64-7

Karc. 2

Repr. 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H351

H361f

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H351

H361f

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-235-00-2

N-{2-[[1,1’-bi(ciklopropil)]-2-il]fenil} -3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-karboksamid; sedaksan

874967-67-6

Karc. 2

Ak. toks. vod. okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 2

H351

H400

H411

GHS08

GHS09

Wng

H351

H410

 

M = 1”

 

(2)

unosi za indeks brojeve 005-007-00-2, 005-008-00-8; 005-011-00-4; 005-011-01-1; 005-011-02-9; 006-069-00-3; 006-076-00-1; 015-113-00-0; 028-007-00-4; 029-002-00-X; 029-015-00-0; 029-016-00-6; 029-017-00-1; 029-018-00-7; 029-019-01-X; 029-020-00-8; 029-021-00-3; 029-022-00-9; 029-023-00-4; 601-029-00-7; 601-096-00-2; 603-024-00-5; 603-066-00-4; 603-098-00-9; 606-004-00-4; 607-421-00-4; 607-424-00-0; 607-434-00-5; 608-058-00-4; 612-067-00-9; 612-252-00-4; 613-048-00-8; 613-102-00-0; 613-111-00-X; 613-166-00-X; 613-208-00-7; 613-267-00-9; 613-282-00-0; 616-032-00-9; 616-106-00-0 i 616-113-00-9 zamjenjuju se sljedećim unosima:

Indeks broj

Kemijsko ime

EZ broj

CAS broj

Razvrstavanje

Označivanje

Specifične granične vrijednosti koncentracije, M faktori i ATE vrijednosti

Napomene

Razred opasnosti i kodovi kategorije

Oznake upozorenja

Piktogrami, oznake opasnosti

Oznake upozorenja

Dodatne oznake upozorenja

„005-007-00-2

borna kiselina [1]

borna kiselina [2]

233-139-2 [1]

234-343-4 [2]

10043-35-3 [1]

11113-50-1 [2]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„005-008-00-8

diborov trioksid

215-125-8

1303-86-2

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

„005-011-00-4

tetraborov dinatrijev heptaoksid, hidrat; [1]

dinatrijev tetraborat, bezvodni; [2]

ortoborna kiselina, natrijeva sol [3]

dinatrijev tetraborat dekahidrat [4]

dinatrijev tetraborat pentahidrat [5]

235-541-3 [1]

215-540-4 [2]

237-560-2 [3]

215-540-4 [4]

215-540-4 [5]

12267-73-1 [1]

1330-43-4 [2]

13840-56-7 [3]

1303-96-4 [4]

12179-04-3 [5]

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„006-069-00-3

tiofanat-metil (ISO);

dimetil (1,2-fenilenedikarbamotioil)biskarbamat;

dimetil 4,4′-(o-fenilen)bis(3-tioalofanat)

245-740-7

23564-05-8

Karc. 2

Muta. 2

Ak. toks. 4

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H351

H341

H332

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H351

H341

H332

H317

H410

 

udisanje: ATE = 1,7 mg/l

(prašina i maglica)

M = 10

M = 10”

 

„006-076-00-1

mankozeb (ISO); manganov etilenbis(ditiokarbamat) (polimerni) kompleks s cinkovom soli

8018-01-7

Karc. 2

Repr. 1B

TCOP 2

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H351

H360D

H373 (štitnjača, živčani sustav)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H351

H360D

H373 (oči, živčani sustav)

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„015-113-00-0

tolklofos-metil (ISO);

O-(2,6-diklor-p-tolil) O,O-dimetil tiofosfat

260-515-3

57018-04-9

Derm. senz. 1B

Ak. toks. vod. okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H317

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„028-007-00-4

triniklov disulfid;

niklov subsulfid; [1]

hezlvoodit [2]

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Karc. 1 A

Muta. 2

Ak. toks. 3

TCOP 1

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H350i

H341

H331

H372**

H317

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H350i

H341

H331

H372**

H317

H410

 

udisanje:

ATE = 0,92 mg/l

(prašina ili maglica)”

 

„029-002-00-X

dibakrov oksid

bakar(I) oksid

215-270-7

1317-39-1

Ak. toks. 4

Ak. toks. 4

Ozlj. oka 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H332

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H302

H318

H410

 

udisanje: ATE = 3,34 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 100

M = 10”

 

„029-015-00-0

bakrov tiocianat

214-183-1

1111-67-7

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H400

H410

GHS09

Wng

H410

EUH032

M = 10

M = 10”

 

„029-016-00-6

bakar(II) oksid

215-269-1

1317-38-0

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 100

M = 10”

 

„029-017-00-1

dibakrov klorid trihidroksid

215-572-9

1332-65-6

Ak. toks. 4

Ak. toks. 3

Ak. toks. vod. okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1

H332

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H332

H301

H410

 

udisanje: ATE = 2,83 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 299 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„029-018-00-7

tetrabakrov heksahidroksid sulfat; [1]

tetrabakrov heksahidroksid sulfat hidrat [2]

215-582-3 [1]

215-582-3 [2]

1333-22-8 [1]

12527-76-3 [2]

Ak. toks. 4

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H302

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H410

 

gutanje: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„029-019-01-X

ljuskice od bakra (prevučene alifatskom kiselinom)

Ak. toks. 3

Ak. toks. 4

Nadraž. oka 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H331

H302

H319

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H331

H302

H319

H410

 

udisanje: ATE = 0,733 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„029-020-00-8

bakar(II) karbonat--bakar(II) hidroksid (1:1)

235-113-6

12069-69-1

Ak. toks. 4

Ak. toks. 4

Nadraž.oka 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H332

H302

H319

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H332

H302

H319

H410

 

udisanje: ATE = 1,2 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„029-021-00-3

bakrov dihidroksid;

bakar(II) hidroksid

243-815-9

20427-59-2

Ak. toks. 2

Ak. toks. 4

Ozlj. oka 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H330

H302

H318

H400

H410

GHS06

GHS05

GHS09

Dgr

H330

H302

H318

H410

 

udisanje: ATE = 0,47 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„029-022-00-9

bordoška juha;

produkt reakcije bakrova sulfata s kalcijevim dihidroksidom

8011-63-0

Ak. toks. 4

Ozlj. oka 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H332

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H332

H318

H410

 

udisanje: ATE = 1,97 mg/l (prašina ili maglica)

M = 10

M = 1”

 

„029-023-00-4

bakrov sulfat pentahidrat

231-847-6

7758-99-8

Ak. toks. 4

Ozlj. oka 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

gutanje: ATE = 481 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 1”

 

„601-029-00-7

dipenten;

limonen [1]

(S)-p-menta-1,8-dien; l-limonen [2]

trans-1-metil-4-(1-metilvinil)cikloheksen; [3]

(±)-1-metil-4-(1-metilvinil)cikloheksen [4]

205-341-0 [1]

227-815-6 [2]

229-977-3 [3]

231-732-0 [4]

138-86-3 [1]

5989-54-8 [2]

6876-12-6 [3]

7705-14-8 [4]

Zap. tek. 3

Nadraž. koža 2

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H226

H315

H317

H400

H410

GHS02

GHS07

GHS09

Wng

H226

H315

H317

H410

 

 

C”

„601-096-00-2

(R)-p-menta-1,8-dien;

d-limonen

227-813-5

5989-27-5

Zap. tek. 3

Nadraž. koža 2

Derm. senz. 1B

Aspir. toks. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 3.

H226

H315

H317

H304

H400

H412

GHS02

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H226

H315

H317

H304

H410

 

M = 1”

 

„603-024-00-5

1,4-dioksan

204-661-8

123-91-1

Zap. tek. 2

Karc. 1B

TCOJ 3

Nadraž.oka 2

H225

H350

H335

H319

GHS02

GHS08

GHS07

Dgr

H225

H350

H335

H319

EUH019

EUH066

 

D”

„603-066-00-4

7-oks-3-oksiranilbiciklo[4.1.0]heptan; 1,2-epoksi-4-epoksietilcikloheksan; 4-vinilcikloheksen diepoksid

203-437-7

106-87-6

Karc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Ak. toks. 3

Ak. toks. 4

H350

H341

H360F

H331

H302

GHS08

GHS06

Dgr

H350

H341

H360F

H331

H302

 

udisanje: ATE = 0,5 mg/l (prašina ili maglica)

gutanje: ATE = 1 847  mg/kg tjelesne mase”

 

„603-098-00-9

2-fenoksietanol

204-589-7

122-99-6

Ak. toks. 4

TCOJ 3

Ozlj. oka 1

H302

H335

H318

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H335

H318

 

gutanje:

ATE = 1 394  mg/kg tjelesne mase”

 

„606-004-00-4

4-metilpentan-2-on; izobutil-metil-keton

203-550-1

108-10-1

Zap. tek. 2

Karc. 2

Ak. toks. 4

TCOJ 3

Nadraž. oka 2

H225

H351

H332

H336

H319

GHS02

GHS07

GHS08

Dgr

H225

H351

H332

H336

H319

EUH066

udisanje: ATE = 11 mg/l (pare)”

 

„607-421-00-4

cipermetrin (ISO);

α-cijano-3-fenoksibenzil 3-(2,2-diklorovinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilat; cipermethrin cis/trans +/- 40/60

257-842-9

52315-07-8

Ak. toks. 4

Ak. toks. 4

TCOJ 3

TCOP 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H332

H302

H335

H373 (živčani sustav)

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H332

H302

H335

H373 (živčani sustav)

H410

 

gutanje; ATE = 500 mg/kg tjelesne mase

udisanje; ATE = 3,3 mg/l (prašina ili maglica)

M = 100000

M = 100000”

 

„607-424-00-0

trifloksistrobin (ISO); metil (E)-metoksiimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etilidenaminooksil-o-tolil}acetat

141517-21-7

Lakt.

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H362

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H362

H317

H410

 

M = 100

M = 10”

 

„607-434-00-5

mekoprop-P (ISO) [1] i njegove soli;

(R)-2-(4-kloro-2-metilfenoksi)propionska kiselina [1] i njezine soli

240-539-0 [1]

16484-77-8 [1]

Ak. toks. 4

Ozlj. oka 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H302

H318

H400

H410

GHS07

GHS05

GHS09

Dgr

H302

H318

H410

 

gutanje: ATE = 431 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„608-058-00-4

esfenvalerat (ISO);

(S)-α-cijano-3-fenoksibenzil-(S)-2-(4-klorofenil)-3-metilbutirat

66230-04-4

Ak. toks. 3

Ak. toks. 3

TCOJ 1

TCOP 2

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H331

H301

H370 (živčani sustav)

H373

H317

H400

H410

GHS06

GHS08

GHS09

Dgr

H331

H301

H370 (živčani sustav)

H373

H317

H410

 

gutanje; ATE = 88,5 mg/kg tjelesne mase

udisanje; ATE = 0,53 mg/l (prašina ili maglica)

M = 10 000

M = 10 000 ”

 

„612-067-00-9

3-aminometil-3,5,5-trimetilcikloheksilamin

220-666-8

2855-13-2

Ak. toks. 4

Nagriz. koža.1B

Ozlj. oka 1

Derm. senz. 1 A

H302

H314

H318

H317

GHS05

GHS07

Dgr

H302

H314

H317

 

gutanje: ATE = 1 030  mg/kg tjelesne mase

Derm. senz. 1 A; H317: C ≥ 0,001 %”

 

„612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

(E)-1-(6-klor-3-piridinilmetil)-N-nitroimidazolidin-2-ilidenamin;

(2E)-1-[(6-klorpiridin-3-il) metil]-N-nitroimidazolidin-2-imin

428-040-8

138261-41-3

Ak. toks. 3

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H301

H400

H410

GHS06

GHS09

Dgr

H301

H410

 

gutanje: ATE = 131 mg/kg tjelesne mase

M = 100

M = 1 000 ”

 

„613-048-00-8

karbendazim (ISO); metil benzimidazol-2-ilkarbamat

234-232-0

10605-21-7

Muta. 1B

Repr. 1B

Derm. senz. 1

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H340

H360FD

H317

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Dgr

H340

H360FD

H317

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-102-00-0

dimetomorf (ISO); (E,Z)-4-(3-(4-klorofenil)-3-(3,4-dimetoksifenil)akroil)morfolin

404-200-2

110488-70-5

Repr. 1B

Kron. toks. vod. okol. 2.

H360F

H411

GHS08

GHS09

Dgr

H360F

H411”

 

 

 

„613-111-00-X

1,2,4-triazol

206-022-9

288-88-0

Repr. 1B

Ak. toks. 4

Nadraž. oka 2

H360FD

H302

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H360FD

H302

H319

 

gutanje: ATE = 1 320  mg/kg tjelesne mase”

 

„613-166-00-X

flumioksazin (ISO);

N-(7-fluor-3,4-dihidro-3-oxo-4-prop-2-inil-2H-1,4-benzoksazin-6-il)cikloheks-1-en-1,2-dikarboksimid

103361-09-7

Repr. 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 1 000

M = 1 000 ”

 

„613-208-00-7

imazamoks (ISO);

(RS)-2-(4-izopropil-4-metil-5-okso-2-imidazolin-2-il)-5-metoksimetilnikotinska kiselina

114311-32-9

Repr. 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„613-267-00-9

tiametoksam (ISO);

3-(2-klor-tiazol-5-ilmetil)-5-metil[1,3,5]oksadiazinan-4-iliden-N-nitroamin

428-650-4

153719-23-4

Repr. 2

Ak. toks. 4

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H361fd

H302

H400

H410

GHS07

GHS08

GHS09

Wng

H361fd

H302

H410

 

gutanje: ATE = 780 mg/kg tjelesne mase

M = 10

M = 10”

 

„613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-klorbenziliden)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanol

138182-18-0

Repr. 2

TCOP 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H361f

H373

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361f

H373

H410

 

M = 1

M = 1”

 

„616-032-00-9

diflufenikan (ISO);

N-(2,4-difluorofenil)-2-[3-(trifluormetil)fenoksi]-3-piridinkarboksamid; 2′,4′-difluor-2-(α,α,α-trifluor-m-toliloksi)nikotinanilid

83164-33-4

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10 000

M = 1 000 ”

 

„616-106-00-0

fenmedifam (ISO); metil 3-(3-metilkarbaniloiloksi)karbanilat

237-199-0

13684-63-4

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 10

M = 10”

 

„616-113-00-9

desmedifam (ISO);

etil 3-fenilkarbamoiloksifenilkarbamat

237-198-5

13684-56-5

Repr. 2

Ak. toks. vod okol. 1

Kron. toks. vod. okol. 1.

H361d

H400

H410

GHS08

GHS09

Wng

H361d

H410

 

M = 10

M = 10”

 

(3)

briše se unos za indeks broj 015-192-00-1.


Top