EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0771

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/771 оd 21. siječnja 2021. o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata (Tekst značajan za EGP)

C/2021/254

SL L 165, 11.5.2021, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/05/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/771/oj

11.5.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 165/25


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/771

оd 21. siječnja 2021.

o dopuni Uredbe (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanjem posebnih kriterija i uvjeta za provjere evidencije u službenim dokumentima u okviru službenih kontrola u ekološkoj proizvodnji i službenih kontrola skupina subjekata

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2018/848 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. svibnja 2018. o ekološkoj proizvodnji i označivanju ekoloških proizvoda te stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 834/2007 (1), a posebno njezin članak 38. stavak 8. točku (a) podtočke i. i ii.,

budući da:

(1)

Kako bi se osigurao integritet ekološke proizvodnje, potrebno je utvrditi posebne kriterije i uvjete za provedbu službenih kontrola koje se provode kako bi se osigurala sljedivost u svim fazama proizvodnje, pripreme i distribucije te usklađenost s Uredbom (EU) 2018/848, posebno u pogledu fizičke inspekcije na terenu subjekata ili skupina subjekata u ekološkoj proizvodnji iz članka 38. stavka 3. te uredbe. Radi djelotvornosti ta bi fizička inspekcija na terenu trebala uključivati barem provjeru sljedivosti i provjeru bilance mase koje se provode provjerama evidencije u službenim dokumentima. Cilj je provjere sljedivosti potvrditi jesu li proizvodi koje su subjekt ili skupina subjekata primili ili poslali ekološki proizvodi ili proizvodi iz prijelaznog razdoblja. Svrha je provjere bilance mase odrediti ravnotežu između ulaznih i izlaznih materijala subjekta ili skupine subjekata, a posebno vjerodostojnost količina ekoloških proizvoda ili proizvoda iz prijelaznog razdoblja. Trebalo bi utvrditi elemente za provjeru sljedivosti i provjeru bilance mase.

(2)

U svrhu službenih kontrola, koncept skupine subjekata utvrđen u članku 36. stavku 1. Uredbe (EU) 2018/848 sastoji se od posebne kategorije subjekata koji su poljoprivrednici ili subjekti koji proizvode alge ili životinje akvakulture te koji osim toga mogu sudjelovati u preradi, pripremi ili stavljanju na tržište hrane ili hrane za životinje. Svaka skupina subjekata mora uspostaviti sustav unutarnjih kontrola (ICS) sastavljen od dokumentiranog skupa kontrolnih aktivnosti. Nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova trebali bi biti odgovarajuće kvalificirani za ocjenjivanje ICS-a i provođenje ponovnih inspekcija na uzorku članova skupine subjekata koje se temelje na riziku kako bi donijeli zaključak o ukupnoj usklađenosti skupine. Stoga je potrebno utvrditi zahtjeve za kompetencije nadležnog tijela ili, prema potrebi, kontrolnog tijela ili kontrolne ustanove za ocjenjivanje tog posebnog sastava subjekata u skupini, kao i zahtjeve za ICS, radi usklađenosti okvira za ocjenjivanje ICS-a i odabira uzorka članova za ponovnu inspekciju.

(3)

Radi jasnoće i pravne sigurnosti ova bi se Uredba trebala primjenjivati od datuma primjene Uredbe (EU) 2018/848,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provjere evidencije u službenim dokumentima

1.   Fizička inspekcija na terenu u skladu s člankom 38. stavkom 3. Uredbe (EU) 2018/848 uključuje provjeru sljedivosti i provjeru bilance mase subjekta ili skupine subjekata koje se provode provjerama evidencije u službenim dokumentima.

2.   Nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova provode provjeru sljedivosti i provjeru bilance mase u skladu sa standardnim predloškom dokumentiranim u pisanom zapisniku iz članka 38. stavka 6. Uredbe (EU) 2018/848.

3.   Za potrebe provjere sljedivosti i provjere bilance mase, odabir proizvoda, skupina proizvoda i razdoblja koje se provjerava provodi se na temelju rizika.

4.   Provjera sljedivosti podrazumijeva barem sljedeće elemente uz odgovarajuće dokumente, uključujući evidenciju o zalihama i financijama:

(a)

naziv i adresu dobavljača i, ako su različiti, vlasnika, prodavatelja ili izvoznika proizvodâ;

(b)

naziv i adresu primatelja i, ako su različiti, kupca ili uvoznika proizvodâ;

(c)

certifikat dobavljača u skladu s člankom 35. stavkom 6. Uredbe (EU) 2018/848;

(d)

podatke iz prvog odjeljka točke 2.1. Priloga III. Uredbi (EU) 2018/848;

(e)

odgovarajuću identifikacijsku oznaku serije.

5.   Ako je relevantno, provjera bilance mase podrazumijeva barem sljedeće elemente uz odgovarajuće dokumente, uključujući evidenciju o zalihama i financijama:

(a)

prirodu i količine proizvoda koji se dostavljaju u jedinicu i, ako je relevantno, kupljeni materijal i upotrebu takvog materijala i, ako je relevantno, sastav proizvodâ;

(b)

narav i količine proizvoda koji se drže na skladištu u radnim prostorima;

(c)

prirodu i količine proizvoda premještenih iz jedinice subjekta ili skupine subjekata u objekte primatelja ili skladišne objekte;

(d)

u slučaju subjekata koji kupuju i prodaju proizvod/proizvode bez fizičkog rukovanja njima, prirodu i količine proizvoda koji su kupljeni i prodani te dobavljače i, ako su različiti, prodavatelje ili izvoznike i kupce te, ako su različiti, primatelje;

(e)

prinos dobivenih, prikupljenih ili ubranih proizvoda tijekom prethodne godine;

(f)

stvarni prinos dobivenih, prikupljenih ili ubranih proizvoda u tekućoj godini;

(g)

broj i/ili masu stoke kojom se upravljalo tijekom tekuće i prethodne godine;

(h)

sve gubitke, povećanje ili smanjenje količine proizvoda u bilo kojoj fazi proizvodnje, pripreme i distribucije;

(i)

ekološke proizvode ili proizvode iz prijelaznog razdoblja koji se na tržištu prodaju kao neekološki.

Članak 2.

Službene kontrole skupina subjekata

1.   Radi potvrde i provjere usklađenosti skupine subjekata, nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova imenuje inspektore nadležne za ocjenu sustava unutarnjih kontrola (ICS).

2.   U svrhu ocjene strukture, funkcioniranja i održavanja ICS-a skupine subjekata, nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova provjerava barem sljedeće:

(a)

uvedeni dokumentirani postupci ICS-a u skladu su sa zahtjevima iz Uredbe (EU) 2018/848;

(b)

popis članova skupine subjekata s potrebnim podacima o svakom članu kontinuirano se ažurira i usklađuje s opsegom certifikata;

(c)

svi članovi skupine subjekata ispunjavaju kriterije iz članka 36. stavka 1. točaka (a), (b) i (e) Uredbe (EU) 2018/848 tijekom djelovanja u skupini subjekata;

(d)

broj, obuka i kompetencije inspektora u ICS-u razmjerni su i prikladni, a inspektori u ICS-u nisu u sukobu interesa;

(e)

najmanje jednom godišnje provode se i dokumentiraju unutarnje inspekcije svih članova skupine subjekata i njihovih aktivnosti te proizvodnih jedinica ili prostora, uključujući centre za kupnju i sabirne centre;

(f)

novi članovi ili nove proizvodne jedinice i nove aktivnosti postojećih članova, uključujući nove centre za kupnju i sabirne centre, odobravaju se tek nakon što ih odobri rukovoditelj ICS-a na temelju izvještaja o unutarnjoj inspekciji u skladu s uvedenim dokumentiranim postupcima ICS-a;

(g)

rukovoditelj ICS-a poduzima odgovarajuće mjere u slučaju nesukladnosti, uključujući daljnje mjere, u skladu s uvedenim dokumentiranim postupcima ICS-a;

(h)

obavijesti rukovoditelja ICS-a nadležnom tijelu ili, prema potrebi, kontrolnom tijelu ili kontrolnoj ustanovi odgovarajuće su i dovoljne;

(i)

unutarnja sljedivost svih proizvoda i članova skupine subjekata osigurava se procjenom količina i unakrsnom provjerom prinosa svakog člana skupine subjekata;

(j)

članovi skupine subjekata prolaze odgovarajuće osposobljavanje o postupcima ICS-a i zahtjevima iz Uredbe (EU) 2018/848.

3.   Nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova odabire uzorak članova skupine subjekata za provedbu ponovnih inspekcija na temelju procjene rizika u skladu s člankom 38. stavkom 4. točkom (d) Uredbe (EU) 2018/848. Pritom uzima u obzir barem količinu i vrijednost proizvodnje te ocjenu vjerojatne nesukladnosti s odredbama Uredbe (EU) 2018/848. Ponovne inspekcije provode se fizički na terenu u prisustvu odabranih članova.

4.   Nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova određuje razuman rok za provedbu kontrole skupine subjekata, razmjeran vrsti, strukturi, veličini, proizvodima, aktivnostima i ekonomskom rezultatu ekološke proizvodnje skupine subjekata.

5.   Nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova provode revizije u prisutnosti svjedoka kako bi provjerili stručnost i znanje inspektora ICS-a.

6.   Nadležno tijelo ili, prema potrebi, kontrolno tijelo ili kontrolna ustanova na temelju broja nesukladnosti koje inspektori u ICS-u nisu otkrili te rezultata istrage uzroka i prirode nesukladnosti ocjenjuje postoji li nedostatak u ICS-u.

Članak 3.

Stupanje na snagu i primjena

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2022.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. siječnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 150, 14.6.2018., str. 1.


Top