EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0519

Provedbena uredba Komisije (EU) 2021/519 оd 24. ožujka 2021. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1375 u pogledu pretraživanja na trihinelu kod kopitara te u pogledu izuzeća Ujedinjene Kraljevine od pretraživanja na trihinelu kod domaćih svinja (Tekst značajan za EGP)

C/2021/1795

OJ L 104, 25.3.2021, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/519/oj

25.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 104/36


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/519

оd 24. ožujka 2021.

o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1375 u pogledu pretraživanja na trihinelu kod kopitara te u pogledu izuzeća Ujedinjene Kraljevine od pretraživanja na trihinelu kod domaćih svinja

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (1), a posebno njezin članak 18. stavak 8. prvi podstavak točku (a),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2017/625 utvrđena su pravila za provedbu službenih kontrola i za mjere koje nadležna tijela trebaju poduzimati u vezi s proizvodnjom proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi.

(2)

Trihinela je parazit koji može biti prisutan u mesu prijemljivih vrsta, kao što su svinje i konji, a kod ljudi konzumacija zaraženog mesa uzrokuje bolest koja se prenosi hranom. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2015/1375 (2) utvrđena su posebna pravila za službene kontrole mesa na trihinelu, uključujući uvjete za odstupanje od obveze pretraživanja na trihinelu pri ulasku mesa domaćih svinja u Uniju.

(3)

Europska agencija za sigurnost hrane je 6. lipnja 2013. donijela znanstveno mišljenje o opasnostima za zdravlje ljudi koje se moraju obuhvatiti pregledom mesa (kopitari) (3). U tom mišljenju preporučna je kontrola na trihinelu u svih kopitara (ne samo u konja nego i u magaraca i mazgi) kao visokoprioritetna. Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2019/627 (4) stoga je utvrđeno obvezno testiranje trupova svih kopitara na trihinelu. Provedbenom uredbom (EU) 2015/1375 utvrđeno je obvezno testiranje konja i drugih životinjskih vrsta prijemljivih na zarazu trihinelom. Radi dosljednosti te kako bi se izbjegle nedoumice, u Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1375 trebalo bi se upućivati na kopitare umjesto na konje.

(4)

Uredbom Komisije (EU) br. 206/2010 (5) odobren je ulazak u Uniju mesa domaćih svinja iz Ujedinjene Kraljevine. Tom uredbom Ujedinjena Kraljevina uvrštena je na popis zemalja koje primjenjuju izuzimanje trupova i mesa neodbijenih domaćih svinja mlađih od 5 tjedana od pretrage na trihinelu u skladu s člankom 3. stavkom 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/1375.

(5)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/692 (6) stavljena je izvan snage Uredba (EU) br. 206/2010 s učinkom od 21. travnja 2021. S obzirom na to stavljanje izvan snage, Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2020/1478 (7) dodan je Prilog VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1375, s učinkom od 21. travnja 2021., u kojem je utvrđen popis trećih zemalja koje primjenjuju odstupanje od testiranja na trihinelu na koje se upućuje u članku 13. stavku 2. Provedbene uredbe (EU) 2015/1375.

(6)

Ujedinjena Kraljevina je 12. siječnja 2021. obavijestila da na temelju povijesnih podataka o kontinuiranom pretraživanju provedenom na populaciji zaklanih svinja postoji 95-postotna pouzdanost da prevalencija trihinele nije veća od 1 slučaja na milijun u toj populaciji, u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (b) Provedbene uredbe (EU) 2015/1375. Nadalje, Ujedinjena Kraljevina obavijestila je Komisiju o svojoj namjeri da primijeni izuzimanje trupova i mesa domaćih svinja od pretrage na trihinelu ako životinje dolaze iz gospodarstva službeno priznatog kao gospodarstvo koje primjenjuje kontrolirane uvjete držanja u skladu s Prilogom IV. toj provedbenoj uredbi.

(7)

Stoga bi Ujedinjenu Kraljevinu trebalo uvrstiti na popis u Prilogu VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1375, ne dovodeći u pitanje primjenu prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom u skladu sa člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj Sporazumu o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju u vezi s Prilogom 2. tom protokolu.

(8)

Prilog VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1375 trebalo bi izmijeniti kako bi odražavao činjenicu da Ujedinjena Kraljevina primjenjuje odstupanja predviđena člankom 3. stavcima 2. i 3. te provedbene uredbe.

(9)

Provedbenu uredbu (EU) 2015/1375 stoga bi trebalo na odgovarajući način izmijeniti.

(10)

Budući da je Uredba (EU) br. 206/2010 stavljena izvan snage s učinkom od 21. travnja 2021. te da se Provedbenom uredbom (EU) 2020/1478 dodaje Prilog VII. Provedbenoj uredbi (EU) 2015/1375 s učinkom od istog tog datuma, i uvrštenje Ujedinjene Kraljevine na popis u tom prilogu trebalo bi se primjenjivati od istog tog datuma.

(11)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Provedbena uredba (EU) 2015/1375 mijenja se kako slijedi:

(1)

Članak 2. mijenja se kako slijedi:

(a)

stavak 2. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

„Trupovi kopitara, divljih svinja i drugih vrsta životinja, uzgojenih ili divljih, prijemljivih na zarazu trihinelom moraju se sustavno uzorkovati u klaonicama ili objektima za obradu i rasijecanje divljači, u sklopu post mortem pregleda.”;

(b)

stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„3.   Do dobivanja rezultata pretrage na trihinelu te ako subjekt u poslovanju s hranom jamči potpunu sljedivost, trupovi domaćih svinja i trupovi kopitara smiju se rasjeći u najviše šest dijelova u klaonici ili u rasjekavaonici koja se nalazi u istim prostorijama kao i klaonica.”;

(2)

u Prilogu III., uvodna rečenica i točke (a) i (b) zamjenjuju se sljedećim:

„Meso kopitara, meso divljači i druge vrste mesa koje bi mogle sadržavati parazite trihinele moraju se pretražiti u skladu s jednom od metoda umjetne probave navedenih u poglavljima I. ili II. Priloga I., uz sljedeće promjene:

(a)

uzorci težine najmanje 10 g uzimaju se iz jezičnog ili žvačnog mišića kopitara te iz prednje noge, jezika ili ošita divljih svinja;

(b)

u slučaju kopitara te ako ti mišići nedostaju, uzima se veći uzorak mišićnog dijela ošita na prijelazu u tetivasti dio. Taj se mišić mora očistiti od vezivnog i masnog tkiva;”;

(3)

u Prilogu IV., poglavlje II. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

„(b)

Broj obavljenih testova i rezultati pretraživanja na trihinelu kod domaćih svinja, divljih svinja, kopitara, divljači i drugih životinja prijemljivih na trihinelu dostavlja se u skladu s Prilogom IV. Direktivi 2003/99/EZ. Podaci o domaćim svinjama moraju, barem, sadržavati posebne informacije u vezi s:

i.

testovima na životinjama uzgojenima u kontroliranim uvjetima držanja;

ii.

testovima na rasplodnim krmačama, nerastima i svinjama za tov.”;

(4)

Prilog VII. zamjenjuje se sljedećim:

„PRILOG VII.

Treće zemlje ili njihove regije koje primjenjuju odstupanja iz članka 13. stavka 2.

ISO oznaka zemlje

Treća zemlja ili njezine regije

Napomene

GB

Ujedinjena Kraljevina (*1)

Primjena odstupanja iz članka 3. stavaka 2. i 3.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 1. stavak 4. primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. ožujka 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(2)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2015/1375 od 10. kolovoza 2015. o utvrđivanju posebnih pravila za službene kontrole trihinele u mesu (SL L 212, 11.8.2015., str. 7.).

(3)  EFSA Journal 2013.;11(6):3263.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2019/627 оd 15. ožujka 2019. o utvrđivanju ujednačenog praktičnog uređenja za provedbu službenih kontrola proizvoda životinjskog podrijetla namijenjenih prehrani ljudi u skladu s Uredbom (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća i o izmjeni Uredbe Komisije (EZ) br. 2074/2005 u pogledu službenih kontrola (SL L 131, 17.5.2019., str. 51.).

(5)  Uredba Komisije (EU) br. 206/2010 od 12. ožujka 2010. o utvrđivanju popisa trećih zemalja, državnih područja ili njihovih dijelova odobrenih za unos u Europsku uniju određenih životinja i svježeg mesa te zahtjeva veterinarskog certificiranja (SL L 73, 20.3.2010., str. 1.).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/692 оd 30. siječnja 2020. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila za ulazak u Uniju pošiljaka određenih životinja, zametnih proizvoda i proizvoda životinjskog podrijetla te njihovo premještanje i postupanje s njima nakon ulaska (SL L 174, 3.6.2020., str. 379.).

(7)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1478 оd 14. listopada 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2015/1375 u pogledu uzorkovanja, referentne metode pretraživanja i uvjeta uvoza u vezi s kontrolom trihinele (SL L 338, 15.10.2020., str. 7.).

(*1)  U skladu sa Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju, a posebno s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj u vezi s Prilogom 2. tom protokolu, za potrebe ovog Priloga upućivanja na Ujedinjenu Kraljevinu ne uključuju Sjevernu Irsku..


Top