EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L2261

Direktiva (EU) 2021/2261 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (Tekst značajan za EGP)

PE/72/2021/REV/1

OJ L 455, 20.12.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2261/oj

20.12.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 455/15


DIREKTIVA (EU) 2021/2261 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 15. prosinca 2021.

o izmjeni Direktive 2009/65/EZ u pogledu uporabe dokumenata s ključnim informacijama od strane društava za upravljanje subjektima za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 53. stavak 1.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Člankom 78. Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (3) od društava za investicije i društava za upravljanje zahtijeva se da sastave kratak dokument koji sadržava ključne informacije o bitnim obilježjima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) koji se nude ulagateljima („ključne informacije za ulagatelje”) kako bi ti ulagatelji mogli shvatiti vrstu i rizike UCITS-a koji im se nudi te na temelju toga donijeti utemeljenu odluku o ulaganju.

(2)

Uredbom (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (4) od izdavatelja upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) zahtijeva se da prije nego što PRIIP učine dostupnim malim ulagateljima sastave i objave dokument s ključnim informacijama („dokument s ključnim informacijama”) za taj proizvod kako bi mali ulagatelji mogli razumjeti i usporediti ključna obilježja i rizike PRIIP-a.

(3)

UCITS-i se također smatraju PRIIP-ovima za koje se u skladu s Uredbom (EU) br. 1286/2014 zahtijeva dokument s ključnim informacijama. Međutim, člankom 32. stavkom 1. te uredbe društva za upravljanje definirana u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ, društva za investicije iz članka 27. te direktive i osobe koje savjetuju o udjelima UCITS-â navedenima u članku 1. stavku 2. te direktive, ili ih prodaju, izuzimaju se od obveza utvrđenih u toj uredbi, a time i od zahtjeva za izradom dokumenta s ključnim informacijama, do 31. prosinca 2021. („prijelazni aranžman”).

(4)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2017/653 (5) dopunjuje se Uredba (EU) br. 1286/2014 utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem i standardnim oblikom dokumenta s ključnim informacijama, metodologijom za prikaz rizika i nagrada te za izračuna troškova, uvjetima i minimalnom učestalosti preispitivanja informacija sadržanih u dokumentu s ključnim informacijama te uvjetima za dostavu tog dokumenta malim ulagateljima.

(5)

Komisija je 7. rujna 2021. donijela Delegiranu uredbu o izmjeni regulatornih tehničkih standarda utvrđenih u Delegiranoj uredbi (EU) 2017/653 u pogledu temeljne metodologije i prikaza scenarija uspješnosti, prikaza troškova i metodologije za izračun zbirnih pokazatelja troškova, prikaza i sadržaja informacija o povijesnim prinosima i prikaza troškova u okviru upakiranih investicijskih proizvoda za male ulagatelje i investicijskih osigurateljnih proizvoda (PRIIP-ovi) koji nude niz mogućnosti ulaganja te u pogledu usklađivanja prijelaznog aranžmana za izdavatelje PRIIP-ova koji nude udjele u fondovima iz članka 32. Uredbe (EU) br. 1286/2014 kao temeljne mogućnosti ulaganja s produljenim prijelaznim aranžmanom iz tog članka. Datum početka primjene te delegirane uredbe je 1. srpnja 2022., ali je važno odraziti potrebu da se društvima za upravljanje, društvima za investicije i osobama koje savjetuju o udjelima UCITS-a i subjekata koji nisu UCITS ili ih prodaju pruži dovoljno vremena da se pripreme za kraj prijelaznog aranžmana, a time i za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama.

(6)

Kako bi se osiguralo dovoljno vremena za pripremu za obvezu izrade dokumenta s ključnim informacijama, Uredba (EU) br. 1286/2014 izmijenjena je Uredbom (EU) 2021/2259 Europskog parlamenta i Vijeća (6) kako bi se prijelazni aranžman produljio do 31. prosinca 2022.

(7)

Ključne informacije za ulagatelje i dokument s ključnim informacijama u osnovi obuhvaćaju iste zahtjeve u pogledu informacija. Stoga je potrebno osigurati da mali ulagatelji u PRIIP-ove koji su zainteresirani za stjecanje udjela UCITS-a od 1. siječnja 2023. ne dobiju oba dokumenta za isti financijski proizvod. Zbog toga bi trebalo utvrditi da se za dokument s ključnim informacijama smatra da ispunjava zahtjeve koji se primjenjuju na ključne informacije za ulagatelje. Nadalje, za ulagatelje koji nisu mali ulagatelji, društva za investicije i društva za upravljanje trebala bi nastaviti sastavljati ključne informacije za ulagatelje u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, osim ako odluče sastaviti dokument s ključnim informacijama, kako je utvrđeno u Uredbi (EU) br. 1286/2014.U takvim slučajevima nadležna tijela od društava za investicije i društava za upravljanje ne bi smjela zahtijevati da dostave ključne informacije za ulagatelje, nego bi tim ulagateljima trebalo dostaviti samo dokument s ključnim informacijama.

(8)

Direktivu 2009/65/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELI SU OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

U Direktivi 2009/65/EZ umeće se sljedeći članak:

„Članak 82.a

1.   Države članice osiguravaju da, ako društvo za investicije ili, za svaki investicijski fond kojim upravlja, društvo za upravljanje sastavi, dostavi, revidira i prevede dokument s ključnim informacijama koji je u skladu sa zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća (*1), nadležna tijela smatraju da taj dokument s ključnim informacijama ispunjava zahtjeve koji se primjenjuju na ključne informacije za ulagatelje kako je utvrđeno u člancima od 78. do 82. i članku 94. ove Direktive.

2.   Države članice osiguravaju da nadležna tijela ne zahtijevaju od društva za investicije ili, za svaki investicijski fond kojim upravlja, od društva za upravljanje da sastavi ključne informacije za ulagatelje, u skladu s člancima od 78. do 82. i članku 94. ove Direktive ako sastavi, dostavi, revidira i prevede dokument s ključnim informacijama koji je u skladu sa zahtjevima za dokumente s ključnim informacijama utvrđenima u Uredbi (EU) br. 1286/2014.

Članak 2.

1.   Države članice do 30. lipnja 2022. donose i objavljuju mjere potrebne radi usklađivanja s ovom Direktivom. One o tome odmah obavješćuju Komisiju.

One primjenjuju te mjere od 1. siječnja 2023.

Kada države članice donose te mjere, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Načine tog upućivanja određuju države članice.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih mjera nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Strasbourgu 15. prosinca 2021.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednik

A. LOGAR


(1)  Mišljenje od 20. listopada 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 23. studenoga 2021. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 9. prosinca 2021.

(3)  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(4)  Uredba (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) (SL L 352, 9.12.2014., str. 1.).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/653 od 8. ožujka 2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi) utvrđivanjem regulatornih tehničkih standarda u vezi s prikazom, sadržajem, preispitivanjem i revizijom dokumenata s ključnim informacijama te uvjetima za ispunjivanje zahtjeva za dostavu tih dokumenata (SL L 100, 12.4.2017., str. 1.).

(6)  Uredba (EU) 2021/2259 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. prosinca 2021. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 u pogledu produljenja prijelaznog aranžmana za društva za upravljanje, investicijska društva i osobe koje savjetuju o udjelima subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i subjekata koji nisu UCITS ili ih prodaju (vidjeti stranicu 1. ovoga Službenog lista).


Top