EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021L0647

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2021/647 оd 15. siječnja 2021. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene spojeve olova i šesterovalentnog kroma u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu (Tekst značajan za EGP)

C/2021/50

SL L 133, 20.4.2021, p. 54–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/647/oj

20.4.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 133/54


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2021/647

оd 15. siječnja 2021.

o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izuzeća za određene spojeve olova i šesterovalentnog kroma u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2011/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Direktivom 2011/65/EU propisuje se da države članice moraju osigurati da električna i elektronička oprema stavljena na tržište ne sadržava opasne tvari navedene u Prilogu II. toj direktivi. To se ograničenje ne primjenjuje na izuzete primjene navedene u Prilogu III. toj direktivi.

(2)

Kategorije električne i elektroničke opreme na koje se primjenjuje Direktiva 2011/65/EU navedene su u Prilogu I. toj direktivi.

(3)

Olovo i šesterovalentni krom su ograničene tvari navedene u Prilogu II. Direktivi 2011/65/EU.

(4)

Komisija je 19. siječnja 2018. primila zahtjev u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2011/65/EU za uvrštenje izuzeća na popis u Prilogu III. toj direktivi za uporabu spojeva olova i šesterovalentnog kroma u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu (dalje u tekstu „zatraženo izuzeće”).

(5)

U skladu s člankom 5. stavkom 7. Direktive 2011/65/EU u okviru ocjenjivanja zahtjeva provedena su savjetovanja s dionicima. Primjedbe zaprimljene tijekom tih savjetovanja objavljene su na posebnoj internetskoj stranici.

(6)

Spojevi olova i šesterovalentnog kroma sadržani su u bitnim dijelovima električnih i elektroničkih sklopova za iniciranje kao što su električni detonatori, inicijalna eksplozivna punjenja i pirotehnički usporivači sa zadrškom. Električni i elektronički sklopovi za iniciranje dio su električnih i elektroničkih detonatora koji se prvenstveno upotrebljavaju u djelatnostima vađenja minerala, građevinarstva i rušenja te u komponentama integriranih sustava za spašavanje.

(7)

Trenutačno na tržištu nisu dostupne alternative za olovov diazid, olovni stifnat, olovni dipikramat, narančasto olovo (olovni tetroksid) niti za olovni dioksid u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje, kao ni za barijev kromat u pirotehničkim usporivačima sa zadrškom u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje koje bi ispunile sve ključne zahtjeve potrebne za siguran rad električnih i elektroničkih sklopova za iniciranje.

(8)

Zbog nedostatka alternativa, zamjena ili eliminacija olovnog diazida, olovnog stifnata, olovnog dipikramata, narančastog olova (olovni tetroksid), olovnog dioksida i barijevog kromata u određenim komponentama električnih i elektroničkih sklopova za iniciranje znanstveno je i tehnički neizvediva. Izuzeće je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća (2) i stoga se njime ne narušava zaštita okoliša i zdravlja koja je njome predviđena.

(9)

Stoga je primjereno odobriti zatraženo izuzeće tako da se primjene obuhvaćene tim izuzećem u pogledu električne i elektroničke opreme kategorije 11. uvrste u Prilog III. Direktivi 2011/65/EU.

(10)

Zatraženo izuzeće trebalo bi odobriti u trajanju od pet godina od 20. travnja 2021., u skladu s člankom 5. stavkom 2. prvim podstavkom Direktive 2011/65/EU. Imajući na umu rezultate stalnih nastojanja da se pronađu pouzdane zamjene, razdoblje trajanja izuzeća ne bi trebalo negativno utjecati na inovacije.

(11)

Direktivu 2011/65/EU trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog III. Direktivi 2011/65/EU mijenja se kako je utvrđeno u Prilogu ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 31. listopada 2021. donose i objavljuju zakone i druge propise potrebne za usklađivanje s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One te odredbe primjenjuju od 1. studenoga 2021.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 15. siječnja 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 174, 1.7.2011., str. 88.

(2)  Uredba (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30.12.2006., str. 1.).


PRILOG

U Prilogu III. Direktivi 2011/65/EU dodaje se sljedeći unos 45:

„45.

olovov diazid, olovni stifnat, olovni dipikramat, narančasto olovo (olovni tetroksid), olovni dioksid u električnim i elektroničkim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu i barijev kromat u pirotehničkim usporivačima s dugom zadrškom u električnim sklopovima za iniciranje eksploziva za civilnu (profesionalnu) uporabu

Primjenjuje se na kategoriju 11. i istječe 20. travnja 2026.”


Top