EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D2032

Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/2032 od 19. studenoga 2021. o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu vojnim jedinicama koje osposobljava misija EU-a za osposobljavanje u Mozambiku

ST/12950/2021/INIT

SL L 415, 22.11.2021, p. 25–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/04/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2032/oj

22.11.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 415/25


ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2021/2032

od 19. studenoga 2021.

o mjeri pomoći u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći za potporu vojnim jedinicama koje osposobljava misija EU-a za osposobljavanje u Mozambiku

VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o Europskoj uniji, a posebno njegov članak 28. stavak 1. i članak 41. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Visokog predstavnika Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku,

budući da:

(1)

U skladu s Odlukom Vijeća (ZVSP) 2021/509 (1) Europski instrument mirovne pomoći („Instrument”) uspostavljen je kako bi države članice financirale djelovanja Unije u okviru zajedničke vanjske i sigurnosne politike u cilju očuvanja mira, sprečavanja sukoba i jačanja međunarodne sigurnosti u skladu s člankom 21. stavkom 2. točkom (c) Ugovora. Posebice se na temelju članka 1. stavka 2. točke (b) podtočke i. Odluke (ZVSP) 2021/509 iz Instrumenta mogu financirati djelovanja za jačanje kapaciteta trećih država te regionalnih i međunarodnih organizacija povezanih s vojnim i obrambenim pitanjima.

(2)

Aktualna kriza u mozambičkoj sjevernoj pokrajini Cabo Delgado višedimenzionalna je te postoji ozbiljan rizik od njezina prelijevanja na druge pokrajine u toj zemlji i na susjedne zemlje. Mozambička vlada pozdravila je razmještanje neizvršne vojne misije Europske unije za osposobljavanje kao dio integriranog pristupa EU-a krizi u pokrajini Cabo Delgado.

(3)

Vijeće je 12. srpnja 2021. donijelo Odluku (ZVSP) 2021/1143 (2) o uspostavi misije Europske unije za vojno osposobljavanje u Mozambiku (EUTM Mozambique). Strateški je cilj misije EUTM Mozambique pružiti potporu izgradnji kapaciteta jedinica mozambičkih oružanih snaga odabranih za sastavljanje budućih snaga za brzi odgovor kako bi te jedinice razvile potrebne održive kapacitete za ponovnu uspostavu sigurnosti i zaštite u pokrajini Cabo Delgado.

(4)

Vijeće je 30. srpnja 2021. odobrilo konceptualni sažetak za mjeru pomoći u okviru Instrumenta za potporu vojnim jedinicama koje osposobljava misija EUTM Mozambique, uključujući hitnu mjeru za osiguravanje opreme i materijala koji su najhitnije potrebni za odgovarajuće osposobljavanje dvaju mozambičkih poduzeća koja bi prva trebala osposobljavati misija EUTM Mozambique.

(5)

U dopisu od 27. kolovoza 2021. upućenom Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku („Visoki predstavnik”) ministrica vanjskih poslova Republike Mozambika zatražila je od Unije da osigura opremu koja nije namijenjena za primjenu smrtonosne sile i materijale za sva mozambička poduzeća koja treba osposobljavati misija EUTM Mozambique.

(6)

Ta mjera pomoći treba se provoditi uzimajući u obzir načela i zahtjeve utvrđene u Odluci (ZVSP) 2021/509, osobito poštovanje Zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (3), te u skladu s pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

(7)

Vijeće ponovno potvrđuje svoju odlučnost u zaštiti, promicanju i ostvarivanju ljudskih prava, temeljnih sloboda i demokratskih načela te jačanju vladavine prava i dobrog upravljanja, u skladu s Poveljom Ujedinjenih naroda, Općom deklaracijom o ljudskim pravima i međunarodnim pravom, posebno međunarodnim pravom u području ljudskih prava i međunarodnim humanitarnim pravom,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Uspostava, ciljevi, područje primjene i trajanje

1.   Uspostavlja se mjera pomoći u korist Republike Mozambika („korisnik”) koja se financira u okviru Europskog instrumenta mirovne pomoći („Instrument”) („mjera pomoći”).

2.   Cilj je mjere pomoći pružiti potporu izgradnji kapaciteta i raspoređivanju jedinica mozambičkih oružanih snaga koje treba osposobljavati misija EUTM Mozambique kako bi se tim jedinicama omogućilo da razviju potrebne održive kapacitete za ponovnu uspostavu sigurnosti i zaštite u mozambičkoj sjevernoj pokrajini Cabo Delgado, čime se omogućuje prisutnost odgovornih tijela za izvršavanje zakonodavstva koja podliježu vladavini prava kako bi se zaštitilo civilno stanovništvo, kao i povrat odgovornih državnih struktura koje pružaju usluge diljem pokrajine Cabo Delgado.

3.   Kako bi se postigao cilj utvrđen u stavku 2., mjerom pomoći financira se nabava sljedeće opreme koja nije namijenjena za primjenu smrtonosne sile i materijala za mozambičke jedinice iz tog stavka:

(a)

osobne opreme za vojnike;

(b)

zajedničke opreme za poduzeća;

(c)

kapaciteta za kretanje na tlu i u vodi;

(d)

tehničkih uređaja; i

(e)

poljske bolnice.

4.   Mjera pomoći traje 30 mjeseci od datuma sklapanja ugovora između administratora za mjere pomoći koji djeluje kao dužnosnik za ovjeravanje i subjekta iz članka 4. stavka 2. u skladu s člankom 32. stavkom 2. točkom (a) Odluke (ZVSP) 2021/509.

Članak 2.

Financijski aranžmani

1.   Financijski referentni iznos namijenjen pokrivanju rashoda povezanih s mjerom pomoći iznosi 40 000 000 EUR.

2.   Svim se rashodima upravlja u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta.

Članak 3.

Aranžmani s korisnikom

1.   Visoki predstavnik dogovara potrebne aranžmane s korisnikom kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima i uvjetima koji su utvrđeni ovom Odlukom kao uvjet za pružanje potpore u okviru mjere pomoći kao i hitnom mjerom pomoći koju je Vijeće odobrilo 30. srpnja 2021.

2.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe kojima je korisnik obvezan osigurati sljedeće:

(a)

da jedinice mozambičkih oružanih snaga koje osposobljava misija EUTM Mozambique poštuju relevantno međunarodno pravo, posebno međunarodno pravo u području ljudskih prava i međunarodno humanitarno pravo;

(b)

pravilnu i učinkovitu upotrebu sve imovine pružene u okviru mjere pomoći u svrhe za koje je pružena;

(c)

dostatno održavanje sve imovine pružene u okviru mjere pomoći kako bi se osigurala njezina upotrebljivost i operativna dostupnost tijekom njezina vijeka trajanja;

(d)

da se imovina pružena u okviru mjere pomoći neće izgubiti, ili bez suglasnosti Odbora za Instrument osnovanog Odlukom (ZVSP) 2021/509 prenijeti na osobe ili subjekte koji nisu utvrđeni u dotičnim aranžmanima, na kraju njezina vijeka trajanja.

3.   Aranžmani iz stavka 1. uključuju odredbe o suspenziji i ukidanju potpore u okviru mjere pomoći u slučaju da se utvrdi da je korisnik prekršio obveze utvrđene u stavku 2.

Članak 4.

Provedba

1.   Visoki predstavnik odgovoran je za osiguravanje provedbe ove Odluke u skladu s Odlukom (ZVSP) 2021/509 i pravilima za izvršenje prihoda i rashoda koji se financiraju u okviru Instrumenta, u skladu s integriranim metodološkim okvirom za procjenu i utvrđivanje potrebnih mjera i kontrola za mjere pomoći u okviru Instrumenta.

2.   Aktivnosti iz članka 1. stavka 3. provodi Ministarstvo obrane Portugalske Republike.

Članak 5.

Praćenje, kontrola i evaluacija

1.   Visoki predstavnik osigurava praćenje korisnikova poštovanja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. Tim se praćenjem pruža uvid u kontekst i rizike od kršenja obveza utvrđenih u skladu s člankom 3. te se doprinosi sprečavanju takvih kršenja, što uključuje povrede međunarodnog prava u području ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava te djela seksualnog i rodno uvjetovanog nasilja od strane jedinica mozambičkih oružanih snaga koje primaju potporu u okviru mjere pomoći.

2.   Kontrola opreme i materijala nakon otpreme organizirana je kako slijedi:

(a)

provjera isporuke, pri čemu potvrde o isporuci trebaju potpisati snage krajnjeg korisnika nakon prijenosa vlasništva;

(b)

izvješćivanje o inventuri, pri čemu korisnik jednom godišnje treba izvješćivati o inventuri određenih predmeta; izvješćivanje se treba nastaviti dok god to Politički i sigurnosni odbor (PSO) bude smatrao potrebnim;

(c)

kontrola na licu mjesta, pri čemu korisnik treba omogućiti Visokom predstavniku da se na njegov zahtjev provede kontrola na licu mjesta.

3.   Visoki predstavnik provodi evaluaciju, u obliku prve procjene mjere pomoći, šest mjeseci nakon razmještanja u pokrajinu Cabo Delgado prvih dvaju poduzeća koja osposobljava misija EUTM Mozambique. To će uključivati posjete na licu mjesta radi kontrole opreme i materijala isporučenih u okviru mjere pomoći ili bilo koje druge učinkovite oblike neovisno pruženih informacija. Završna evaluacija provodi se po završetku isporuke opreme u okviru mjere pomoći.

Članak 6.

Izvješćivanje

Tijekom razdoblja provedbe Visoki predstavnik PSO-u podnosi šestomjesečna izvješća o provedbi mjere pomoći, u skladu s člankom 63. Odluke (ZVSP) 2021/509. Administrator za mjere pomoći redovito obavješćuje Odbor za Instrument osnovan Odlukom (ZVSP) 2021/509 o izvršenju prihoda i rashoda u skladu s člankom 38. te odluke, među ostalim pružanjem informacija o uključenim dobavljačima i podugovarateljima.

Članak 7.

Suspenzija i ukidanje

PSO može odlučiti u cijelosti ili djelomično suspendirati provedbu mjere pomoći u skladu s člankom 64. Odluke (ZVSP) 2021/509.

PSO može također preporučiti da Vijeće ukine mjeru pomoći.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu na dan donošenja.

Sastavljeno u Bruxellesu 19. studenoga 2021.

Za Vijeće

Predsjednik

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/509 od 22. ožujka 2021. o uspostavi Europskog instrumenta mirovne pomoći i o stavljanju izvan snage Odluke (ZVSP) 2015/528 (SL L 102, 24.3.2021., str. 14.).

(2)  Odluka Vijeća (ZVSP) 2021/1143 od 12. srpnja 2021. o misiji Europske unije za vojno osposobljavanje u Mozambiku (EUTM Mozambique) (SL L 247, 13.7.2021., str. 93.).

(3)  Zajedničko stajalište Vijeća 2008/944/ZVSP od 8. prosinca 2008. o definiranju zajedničkih pravila kojima se uređuje kontrola izvoza vojne tehnologije i opreme (SL L 335, 13.12.2008., str. 99.).


Top