EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1752

Provedbena odluka Komisije (EU) 2021/1752 оd 1. listopada 2021. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu

C/2021/6995

SL L 349, 4.10.2021, p. 19–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1752/oj

4.10.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 349/19


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2021/1752

оd 1. listopada 2021.

o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izračuna, provjere i dostave podataka o odvojenom skupljanju otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš (1), a posebno njezin članak 9. stavak 3. i članak 13. stavak 4.,

budući da:

(1)

Direktivom (EU) 2019/904 utvrđuju se ciljevi za odvojeno skupljanje radi recikliranja otpadnih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu F Priloga toj direktivi („otpadne boce za jednokratnu uporabu”). U skladu s člankom 9. stavkom 1. Direktive (EU) 2019/904 cilj za 2025. jest 77 %, izraženo u masi, svih takvih boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a cilj za 2029. je 90 %. Komisija treba utvrditi metodologiju za izračun i provjeru tih ciljeva odvojenog skupljanja i format u kojem države članice trebaju dostavljati podatke o otpadnim bocama za jednokratnu uporabu koje se svake godine zasebno skupljaju.

(2)

Kako bi se osigurala usporedivost podataka, potrebno je utvrditi detaljna pravila za određivanje točaka na kojima se mjeri masa skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu. Ta bi pravila trebala uzeti u obzir postojeće prakse odvojenog skupljanja i pored tih boca uzeti u obzir i količinu drugih materijala i tvari prisutnih u skupljenom otpadu.

(3)

Kako bi se osigurala usporedivost podataka o kojima se izvješćuje, potrebno je utvrditi detaljna pravila za primjenu dviju alternativnih metoda iz članka 9. stavka 1. Direktive (EU) 2019/904 za utvrđivanje količine tih boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište.

(4)

Kako bi se osigurala točnost podataka o masi skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu, obrascem za izvješćivanje trebalo bi osigurati da se utvrde svi parametri relevantni za izračun količine odvojeno skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu te da se dostavi opis metodologija koje se primjenjuju za izračun i provjeru podataka za te parametre.

(5)

Iako se obvezom odvojenog skupljanja otpada zahtijeva da se otpad drži odvojeno prema vrsti i svojstvima, trebalo bi biti moguće da se određene vrste otpada skupljaju zajedno pod uvjetom da se time ne ometa visokokvalitetno recikliranje sukladno s hijerarhijom otpada u skladu s člankom 10. stavkom 2. i člankom 10 stavkom 3. točkom (a) Direktive 2008/98/EZ.

(6)

Metodologija za izračun i provjeru ciljeva odvojenog skupljanja otpadnih boca za jednokratnu uporabu iz članka 9. stavka 3. Direktive (EU) 2019/904 usko je povezana s formatom za izvješćivanje o takvom odvojenom skupljanju iz članka 13. stavka 4. te direktive s obzirom na predmet tih mjera i kontekst u kojem se one trebaju primjenjivati. Stoga je primjereno donijeti ovaj akt na temelju obiju tih odredaba kako bi se osigurala usklađenost pravila o izračunu, provjeri i dostavljanju podataka o odvojenom skupljanju otpadnih boca za jednokratnu uporabu i olakšao pristup tim pravilima.

(7)

Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 39. Direktive 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2),

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Metodologija za izračun i dostavljanje podataka o količini odvojeno skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu

1.   Količina odvojeno skupljenih plastičnih boca za napitke za jednokratnu uporabu navedenih u dijelu F Priloga Direktivi (EU) 2019/904 („otpadne boce za jednokratnu uporabu”) izračunava se dijeljenjem mase odvojeno skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu s masom takvih boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište („boce za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište”). Dobiveni omjer izražava se u postocima.

2.   Države članice primjenjuju formule utvrđene u Prilogu I. za izračun količine odvojeno skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu.

Članak 2.

Metodologija za utvrđivanje mase odvojeno skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu

1.   Masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu uključuje masu njihovih čepova i poklopaca.

2.   Masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu ne uključuje masu preostalog napitka.

3.   Masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu može uključivati masu etiketa i ljepila samo ako je uključena i u masu jednokratnih boca koje su stavljene na tržište.

4.   Otpadne boce za jednokratnu uporabu smatraju se odvojeno skupljenima ako je ispunjen bilo koji od sljedećih uvjeta:

(a)

otpadne boce za jednokratnu uporabu skupljene su odvojeno radi recikliranja iz bilo kojeg drugog otpada;

(b)

otpadne boce za jednokratnu uporabu skupljene su zajedno s drugim frakcijama ambalaže komunalnog otpada ili drugim neambalažnim plastičnim, metalnim, papirnatim ili staklenim frakcijama komunalnog otpada koji je prikupljen odvojeno radi recikliranja, i

i.

sustavom prikupljanja ne prikuplja se otpad koji može sadržavati opasne tvari;

ii.

skupljanje otpada i naknadno razvrstavanje osmišljavaju se i provode na način kako bi se smanjila kontaminacija prikupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu otpadnom plastikom koja ne potječe iz takvih boca i drugog otpada;

iii.

subjekti za gospodarenje otpadom uspostavljaju sustave osiguranja kvalitete kako bi provjerili jesu li ispunjeni uvjeti iz podtočaka i. i ii.

5.   U okviru sustava osiguranja kvalitete iz stavka 4. točke (b) podtočke iii. mora se:

(a)

uzeti u obzir adekvatnost osoblja, njegovo znanje i vještine te organizacija prostora i opreme u mjeri u kojoj je to potrebno kako bi se osiguralo da su prikupljene otpadne boce za jednokratnu uporabu u skladu s uvjetima iz stavka 4. točke (b) podtočaka i. i ii.;

(b)

provesti postupke provjere u skladu s unaprijed utvrđenim uputama i procedurama;

(c)

osigurati da te sustave osiguranja kvalitete certificira neovisna treća strana.

6.   Masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje se skupljaju odvojeno u skladu sa stavkom 4. točkom (a) mjeri se na mjestu skupljanja ili na izlazu iz postupaka sortiranja. Masa takvih otpadnih boca može se izračunati brojenjem boca pod uvjetom da su primijenjeni faktori konverzije kojima se uzima u obzir masa svake veličine boce, polimerna vrsta boca, poklopci i čepovi te gubici u naknadnim postupcima sortiranja.

7.   Masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje su skupljene odvojeno u skladu sa stavkom 4. točkom (b) mjeri se na izlazu iz postupaka sortiranja u kojima su odvojene od drugog otpada s kojim su skupljene.

8.   Ako su otpadne jednokratne boce i drugi ambalažni otpad istog polimera prisutni na izlazu iz postupka sortiranja, masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu mora biti razmjerna udjelu otpadnih boca za jednokratnu uporabu na ulazu u postupak sortiranja. Taj se udio utvrđuje na temelju reprezentativnog uzorkovanja i naknadne analize sastava ili s pomoću elektroničkih registara.

Članak 3.

Metodologija za utvrđivanje mase boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište

1.   Masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište uključuje samo masu boca koje su stavljene na tržište nakon što su napunjene napitkom.

2.   Masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište može se, ako gospodarski subjekti ili fizičke osobe u većim količinama uvoze, izvoze ili prevoze te boce unutar Unije radi vlastite osobne uporabe, prilagoditi kako bi se uzela u obzir takva kretanja.

3.   U slučajevima kada države članice utvrde masu boca za jednokratnu upotrebu koje su stavljene na tržište na temelju mase otpada nastalog od tih proizvoda, kako je navedeno u članku 9. stavku 1. drugom podstavku Direktive (EU) 2019/904, masa tog otpada uključuje sljedeće:

(a)

odvojeno skupljene otpadne boce za jednokratnu uporabu, neovisno o tome ispunjavaju li zahtjeve iz članka 2. stavka 4. točaka (a) i (b);

(b)

otpadne boce za jednokratnu uporabu skupljene kao miješani komunalni otpad;

(c)

otpadne boce za jednokratnu uporabu koje se odlažu kao otpad izvan sustava za skupljanje otpada, bez obzira na to jesu li naknadno skupljene.

Masa boca iz prvog podstavka točaka (b) i (c) izračunava se primjenom metodologije uzorkovanja i analize sastava otpada iz članka 4.

Članak 4.

Metodologija uzorkovanja i analiza sastava otpada za izračun mase otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje su prikupljene kao miješani komunalni otpad ili koje se odlažu kao smeće

1.   Prikupljanje podataka za analizu sastava otpada temelji se na ispitivanjima i prikupljanju reprezentativnih uzoraka. Pri prikupljanju podataka uzimaju se u obzir:

(a)

sezonske varijacije otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje se odlažu kao smeće izvan sustava za skupljanje otpada;

(b)

razlike u razinama urbanizacije;

(c)

razlike u učestalosti, vrsti i mjestu skupljanja komunalnog otpada.

2.   Prikupljanje i analiza podataka iz stavka 1. obuhvaćaju cijelo državno područje dotične države članice.

Članak 5.

Prikupljanje i dostava podataka

1.   Svake se godine prikupljaju podaci za izračun mase otpadnih boca za jednokratnu uporabu i jednokratnih boca koje su stavljene na tržište u skladu s člankom 2. i člankom 3. Države članice, u mjeri u kojoj je to moguće, koriste elektroničke registre za prikupljanje i dostavu podataka.

2.   Države članice dostavljaju podatke iz članka 13. stavka 1. točke (c) Direktive (EU) 2019/904 u formatu utvrđenom u Prilogu II. ovoj Odluci i podnose izvješće o provjeri kvalitete iz članka 13. stavka 2. te direktive u pogledu tih podataka u formatu utvrđenom u Prilogu III. ovoj Odluci.

3.   Komisija objavljuje podatke koje su dostavile države članice, osim ako država članica u izvješću iz stavka 2. dostavi opravdan zahtjev da se određeni podaci ne objave.

Članak 6.

Stupanje na snagu

Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Sastavljeno u Bruxellesu 1. listopada 2021.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 155, 12.6.2019., str. 1.

(2)  Direktiva 2008/98/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i stavljanju izvan snage određenih direktiva (SL L 312, 22.11.2008., str. 3.).


PRILOG I.

FORMULE ZA IZRAČUNAVANJE MASE ODVOJENO SKUPLJENIH OTPADNIH BOCA ZA JEDNOKRATNU UPORABU

ASCB = (WSCB apart + WSCB blended)/(WBPM + WEWG) * 100 %

Pri čemu je:

ASCB

količina odvojeno skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu iz članka 1.

WSCB apart

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje se skupljaju odvojeno radi recikliranja iz drugog otpada u skladu s člankom 2. stavkom 4. točkom (a)

WSCB blended

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje se skupljaju odvojeno radi recikliranja zajedno s drugim otpadom u skladu s člankom 2. stavkom 4. točkom (b)

WBPM

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište kako je navedeno u članku 3. stavcima 1. i 2.

WEWG

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište i utvrđena na temelju mase otpada nastalog od tih proizvoda kako je navedeno u članku 3. stavku 3.

WBPM = WBPM gross – WB out + WB in

WBPM gross

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište kako je navedeno u članku 3. stavku 1.

WB out

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su gospodarski subjekti ili fizičke osobe radi osobne uporabe izvezli ili premjestili u druge države članice, kako je navedeno u članku 3. stavku 2.

WB in

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su gospodarski subjekti ili fizičke osobe radi osobne uporabe uvezli iz drugih država članica, kako je navedeno u članku 3. stavku 2.

WB out = W B out moved to other MS  + W B out exp  + W B out moved to other MS by natural persons  + W B out by natural persons

W B out moved to other MS

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su gospodarski subjekti premjestili u druge države članice

W B out exp

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su izvezli gospodarski subjekti

W B out moved to other MS by natural persons

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su fizičke osobe radi osobne uporabe premjestile u drugu državu članicu

W B out by natural persons

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su fizičke osobe izvezle radi osobne uporabe

WB in = W B in from other MS  + W B in imported  + W B in moved from other MS by natural persons + W B in by natural persons

W B in from other MS

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su gospodarski subjekti primili iz druge države članice

W B in imported

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su uvezli gospodarski subjekti

W B in moved from other MS by natural persons

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište i koje su fizičke osobe radi osobne uporabe premjestile iz druge države članice

W B in by natural persons

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su fizičke osobe uvezle radi osobne uporabe

WEWG = TWSCB + Wother SCB + WMSW + Wlitter

TWSCB

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje su odvojeno skupljene za recikliranje u skladu sa zahtjevima iz članka 2. stavka 4. točaka (a) i (b), kako je navedeno u članku 3. stavku 3. točki (a)

Wother SCB

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje su odvojeno skupljene za recikliranje i nisu u skladu sa zahtjevima iz članka 2. stavka 4. točaka (a) i (b), kako je navedeno u članku 3. stavku 3. točki (a)

WMSW

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje su skupljene kao miješani komunalni otpad, kako je navedeno u članku 3. stavku 3. točki (b)

Wlitter

masa boca za jednokratnu uporabu odloženih kao smeće kako je navedeno u članku 3. stavku 3. točki (c)


PRILOG II.

FORMAT ZA DOSTAVU PODATAKA

I.   Format za dostavu podataka koji su izračunani na temelju metodologije iz članka 3.

Tablica 1.

Masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište izračunana kako je navedeno u članku 3. (u tonama)

DRŽAVA:

 

REFERENTNA GODINA:

 

Masa boca za jednokratnu uporabu u tonama izračunana u skladu s člankom 3. stavkom 1.

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište  (1)

 

Prilagodba mase boca za jednokratnu uporabu izračunana u skladu s člankom 3. stavkom 2.

 

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su uvezli gospodarski subjekti (2)

 

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su gospodarski subjekti primili iz drugih država članica (3)

 

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su izvezli gospodarski subjekti (4)

 

masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su gospodarski subjekti premjestili u druge države članice (5)

 

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su fizičke osobe izvezle radi osobne uporabe  (6)

 

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su fizičke osobe uvezle radi osobne uporabe  (7)

 

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su fizičke osobe radi osobne uporabe premjestile u druge države članice (8)

 

procijenjena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište, a koje su fizičke osobe radi osobne uporabe premjestile iz druge države članice  (9)

 

prilagođena masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište  (10)

 

 

Masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište utvrđena na temelju mase otpada nastale od tih proizvoda izračunane u skladu s člankom 3. stavkom 3.

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje su odvojeno skupljene za recikliranje u skladu sa zahtjevima iz članka 2. stavka 4. točaka (a) i (b (11)

 

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje su odvojeno skupljene, ali ne u skladu sa zahtjevima iz članka 2. stavka 4. točaka (a) i (b (12)

 

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu skupljenih kao miješani komunalni otpad  (13)

 

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu odloženih kao smeće  (14)

 

Napomene:

Tamno osjenčana polja: izvješćivanje je dobrovoljno

II.   Format za dostavu podataka koji su izračunani na temelju metodologije iz članka 2. stavka 4.

Tablica 2.

Masa boca za jednokratnu uporabu koje su odvojeno skupljene za recikliranje izračunana u skladu s člankom 2. stavkom 4. (u tonama)

DRŽAVA:

 

REFERENTNA GODINA:

 

 

 

a)

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu odvojeno skupljenih iz bilo kojeg drugog otpada  (15)

 

b)

masa otpadnih boca za jednokratnu uporabu skupljenih zajedno s drugim otpadom  (16)

 

Napomene:


(1)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B in from other MS)

(2)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 1. (W BPM gross )

(3)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B in imported )

(4)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B out exp )

(5)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B out moved to other MS )

(6)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B out by natural persons )

(7)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B in by natural persons )

(8)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B out moved to other MS by natural persons )

(9)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W B in moved from other MS by natural persons)

(10)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 2. (W BPM )

(11)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a). (TW SCB )

(12)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (a). (W other SCB )

(13)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (b). (W MSW )

(14)  Izračunano u skladu s člankom 3. stavkom 3. točkom (c). (W litter )

(15)  Izračunana u skladu s člankom 2. stavkom 4. točkom (a). (W SCB apart)

(16)  Skupljenih zajedno s drugim frakcijama ambalaže komunalnog otpada ili drugim neopasnim, neambalažnim plastičnim, metalnim, papirnim ili staklenim frakcijama komunalnog otpada koji je skupljen odvojeno radi recikliranja i izračunana u skladu s člankom 2. stavkom 4. točkom (b). (W SCB blended)


PRILOG III.

FORMAT ZA IZVJEŠĆE O PROVJERI KVALITETE

I.   Opće informacije

1.1.

Država članica:

 

1.2.

Organizacija koja dostavlja podatke i opis:

 

1.3.

Ime osobe za kontakt:

 

1.4.

E-adresa za kontakt:

 

1.5.

Telefonski broj za kontakt:

 

1.6.

Referentna godina:

 

1.7.

Datum dostave/verzija:

 

1.8.

Poveznica na podatke koje objavljuje država članica (ako postoji):

 

II.   Opis institucija uključenih u prikupljanje podataka

Naziv institucije

Opis ključnih odgovornosti

 

 

 

 

Po potrebi dodajte retke

III.   Opis primijenjenih metoda

3.1.   Boce za jednokratnu uporabu stavljene na tržište (Prilog II. tablica 1.)

3.1.1.   Opis metodologije za ispitivanja i analizu sastava

Ako se masa boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište određuje na temelju mase otpada nastalog od tih proizvoda, potreban je opis metodologije upotrijebljene za uzorkovanje i analizu sastava otpada iz članka 4.

 

Primijenjena metodologija

Varijacije uzete u obzir

otpadne boce za jednokratnu uporabu skupljene kao miješani komunalni otpad

 

 

otpadne boce za jednokratnu uporabu koje se odlažu kao smeće

 

 

3.1.2.   Opis svih znatnih nedosljednosti između težine boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište i mase nastalog ambalažnog otpada i druga povezana pitanja

Prema potrebi, opis planiranih ili poduzetih korektivnih mjera.

 

Po potrebi dodajte retke.

3.2.   Informacije o odvojeno skupljenim otpadnim bocama za jednokratnu uporabu (Prilog II. tablica 2.)

3.2.1.   Opis metoda i izvora za određivanje mase odvojeno sakupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu

Objasnite prakse koje se uzimaju u obzir pri izračunu udjela odvojeno skupljenih otpadnih boca za jednokratnu uporabu i metoda za utvrđivanje činjenice da su otpadne boce za jednokratnu uporabu skupljene zajedno s drugim otpadom usporedive kvalitete s otpadnim bocama za jednokratnu uporabu skupljenima odvojeno od bilo kojeg drugog otpada. Priložite dokumentaciju o sustavima osiguranja kvalitete i o provjeri koju provodi treća strana kako su ih utvrdili subjekti za gospodarenje otpadom kako bi provjerili jesu li ispunjeni uvjeti iz članka 2. stavka 4. točke (b) podtočaka i. i ii.

 

Po potrebi dodajte retke.

IV.   Sustav provjere podataka i kontrole

4.1.   Provjera podataka o odvojeno skupljenim otpadnim bocama za jednokratnu uporabu

Postupci provjere i kontrole

Primjenjuje se na podatke o

Dodatne napomene, ako su relevantne

bocama za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište

(da/ne)

otpadnim bocama za jednokratnu uporabu (da/ne)

otpadnim bocama za jednokratnu uporabu koje su skupljene iz drugog otpada kako je navedeno u članku 2. stavku 4. točki (a)

(da/ne)

otpadnim bocama za jednokratnu uporabu koje su skupljene zajedno s drugim otpadom kako je navedeno u članku 2. stavku 4. točki (b)

(da/ne)

prilagodbi kako bi se uzeli u obzir drugi materijali obuhvaćeni odvojenim skupljanjem koji nisu dio boca za jednokratnu uporabu (1) (da/ne)

Provjere potpunosti podataka

 

 

 

 

 

 

Unakrsne provjere

 

 

 

 

 

 

Provjere vremenskih nizova

 

 

 

 

 

 

Revizijske provjere

 

 

 

 

 

 

Ostalo (navesti)

 

 

 

 

 

 

4.2.   Opis glavnih čimbenika koji utječu na točnost dostavljenih podataka o otpadnim bocama za jednokratnu uporabu, bocama za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište i/ili odvojeno skupljenim otpadnim bocama za jednokratnu

Mogući čimbenici koji utječu na pouzdanost podataka

Čimbenici

Opis utjecaja na točnost podataka i metodologija koje su primijenjene kako bi se učinak netočnih podataka sveo na najmanju moguću mjeru

Boce za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište

(da/ne)

Otpadne boce za jednokratnu uporabu

(da/ne)

Otpadne boce za jednokratnu uporabu koje su odvojeno skupljene

(da/ne)

Pogreške uzorkovanja  (2)(npr. koeficijenti varijacije)

 

 

 

 

Pogreške obuhvata  (3)(npr. de minimis pravila, regionalna obuhvaćenost)

 

 

 

 

Pogreške mjerenja  (4)(npr. jedinica mjerenja, materijal koji nije dio prazne boce za jednokratnu uporabu uključujući čepove i poklopce)

 

 

 

 

Instrumenti za testiranje prikupljanja podataka  (5)(npr. testiranje upitnika)

 

 

 

 

Pogreške u obradi  (6) (npr. utvrđivanje pogrešaka, ispravak pogrešaka)

 

 

 

 

Pogreške zbog neodgovora  (7)

 

 

 

 

Pogreške u pretpostavkama modela  (8)

 

 

 

 

Ostalo (navedite)

 

 

 

 

4.3.   Objašnjenje opsega i valjanosti ispitivanja radi dobivanja podataka o otpadnim bocama za jednokratnu uporabu, bocama za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište i/ili otpadnim bocama za jednokratnu uporabu koje se odvojeno skupljaju

 

Po potrebi dodajte retke.

4.4.   Razlike u odnosu na podatke iskazane u prethodnim referentnim godinama

Značajne promjene metode izračuna za trenutačnu referentnu godinu u odnosu na metodu izračuna koja se primjenjivala za prethodne referentne godine ako ih ima (posebice uključiti retrospektivna preispitivanja i njihovu vrstu te navesti je li u podacima za određenu godinu potrebno označiti prekid vremenskog niza).

 

Po potrebi dodajte retke.

4.5.   Objašnjenje razlike u tonaži

Ako prijavljeni podaci pokazuju varijaciju veću od 10 % u odnosu na podatke dostavljene za prethodnu referentnu godinu.

Razlozi za razliku ili temeljni uzroci za razlike u pogledu mase otpadnih boca za jednokratnu uporabu, boca za jednokratnu uporabu koje su stavljene na tržište i/ili otpadnih boca za jednokratnu uporabu koje se odvojeno skupljaju.

Otpadne boce za jednokratnu uporabu, boce za jednokratnu uporabu koje se stavljaju na tržište i/ili otpadne boce za jednokratnu uporabu koje se odvojeno skupljaju

Varijacija (%)

Glavni uzrok varijacije

 

 

 

Po potrebi dodajte retke.

V.   Povjerljivost

Obrazloženje zahtjeva za uskraćivanje objave određenih podataka iz ovog izvješća zajedno s popisom konkretnih dijelova za koje se traži da ih se ne objavi.

 

VI.   Glavne nacionalne internetske stranice, referentni dokumenti i publikacije

Naziv i url glavnih internetskih stranica, referentnih dokumenata i publikacija povezanih s ovim prikupljanjem podataka.

 

Po potrebi dodajte retke.


(1)  Etikete, ljepila, ostaci pića koje boce sadržavaju i bilo koji drugi materijal koji nije dio boce za jednokratnu uporabu ili njezinih čepova i poklopca.

(2)  Opišite procijenjene koeficijente varijacije i metodologije primijenjene za procjenu varijance.

(3)  Opišite vrstu i veličinu pogrešaka obuhvata.

(4)  Opišite instrumente za smanjenje potencijalnih rizika i izbjegavanje pogrešaka.

(5)  Opišite instrumente i metodologije koje se primjenjuju za osiguravanje kvalitete i relevantne instrumente za prikupljanje podataka.

(6)  Opišite korake u obradi između prikupljanja podataka i izrade statistike te navedite sve utvrđene pogreške u obradi i njihov opseg.

(7)  Opišite stope neodgovora za stavke i jedinice mjerenja za glavne varijable i metode imputacije (ako postoje).

(8)  Opišite vrstu i veličinu pogrešaka u pretpostavkama modela.


Top