EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0432

Odluka (EU) 2021/432 Europske središnje banke od 1. ožujka 2021. o izmjeni Odluke (EU) 2017/1198 o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci (ESB/2021/7)

OJ L 86, 12.3.2021, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/432/oj

12.3.2021   

HR

Službeni list Europske unije

L 86/14


ODLUKA (EU) 2021/432 EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE

od 1. ožujka 2021.

o izmjeni Odluke (EU) 2017/1198 o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci (ESB/2021/7)

UPRAVNO VIJEĆE EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU) br. 1024/2013 od 15. listopada 2013. o dodjeli određenih zadaća Europskoj središnjoj banci u vezi s politikama bonitetnog nadzora kreditnih institucija (1), a posebno njezin članak 6. stavak 2.,

Uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 468/2014 Europske središnje banke od 16. travnja 2014. o uspostavljanju okvira za suradnju unutar jedinstvenog nadzornog mehanizma između Europske središnje banke i nacionalnih nadležnih tijela te s nacionalnim imenovanim tijelima (Okvirna uredba o SSM-u) (ESB/2014/17) (2), a posebno njezin članak 21.,

uzimajući u obzir prijedlog Nadzornog odbora,

budući da:

(1)

Odlukom (EU) 2017/1198 Europske središnje banke (3) od nacionalnih nadležnih tijela zahtijeva se da Europskoj središnjoj banci (ESB) dostave planove financiranja određenih značajnih i manje značajnih kreditnih institucija te se utvrđuju usklađeni postupci za podnošenje tih planova financiranja ESB-u.

(2)

Kako bi se osigurale dosljedne, učinkovite i djelotvorne nadzorne prakse i olakšalo izvješćivanje o planovima financiranja, Odlukom (EU) 2017/1198 zahtijeva se izvješćivanje o planovima financiranja u skladu s usklađenim obrascima i definicijama iz obrasca plana financiranja priloženog Smjernicama Europskog nadzornog tijela za bankarstvo (EBA) o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija na temelju Preporuke A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) (4).

(3)

Smjernice EBA-e o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija na temelju Preporuke A4 ESRB/2012/2 (EBA/GL/2014/04) stavljaju se izvan snage i zamjenjuju s učinkom od 31. prosinca 2020. EBA-inim Smjernicama o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija na temelju Preporuke Europskog odbora za sistemske rizike ESRB/2012/2 od 20. prosinca 2012. (ESRB/2012/2) (5) (dalje u tekstu „Smjernice EBA-e iz 2019.”).

(4)

Isključivo u svrhu provođenja zadaća koje se ESB-u dodjeljuju člankom 4. stavcima 1. i 2. i člankom 5. stavkom 2. Uredbe (EU) br. 1024/2013, ESB se smatra, prema potrebi, nadležnim tijelom ili imenovanim tijelom u državama članicama sudionicama, kako je utvrđeno pravom Unije. Stoga je ESB među adresatima Smjernica EBA-e iz 2019.

(5)

Odlukom EBA-e o nadzornom izvješćivanju nadležnih tijela EBA-i (EBA/DC/2020/334) (6), kojom se stavlja izvan snage Odluka EBA-e od 23. rujna 2015. (EBA/DC/2015/130), zahtijeva se da nadležna tijela dostave podatke o planovima financiranja svih kreditnih institucija u svojoj nadležnosti u skladu sa smjernicama EBA-e iz 2019. Pored toga, tom se odlukom EBA-e sve kreditne institucije razvrstavaju kao „najveće institucije u državi članici” ili „manje institucije” za potrebe određivanja datuma podnošenja zatraženih podataka od strane nadležnih tijela EBA-i. Primjereno je da ESB uzme u obzir te klasifikacije.

(6)

Kako bi se uskladilo izvješćivanje nacionalnih nadležnih tijela ESB-u o planovima financiranja kreditnih institucija s najnovijim usklađenim definicijama i obrascima u smjernicama EBA-e iz 2019. te kako bi se osiguralo postupanje u skladu s Odlukom EBA/DC/2020/334, Odluku (EU) 2017/1198 trebalo bi na odgovarajući način izmijeniti,

DONIJELO JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Izmjene Odluke (EU) 2017/1198 (ESB/2017/21)

Odluka (EU) 2017/1198 (ESB/2017/21) mijenja se kako slijedi:

1.

Članak 3. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 3.

Zahtjevi za izvješćivanje o planovima financiranja

1.   Nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u planove financiranja koji su u skladu sa Smjernicama EBA-e o usklađenim definicijama i obrascima za planove financiranja kreditnih institucija u skladu s Preporukom A4 Europskog odbora za sistemske rizike od 20. prosinca 2012. (ESRB/2012/2) (*1) (dalje u tekstu „Smjernice EBA-e iz 2019.”) sljedećih kreditnih institucija osnovanih u njihovim odnosnim državama članicama sudionicama:

(a)

značajnih kreditnih institucija na najvišoj razini konsolidacije u državama članicama sudionicama na konsolidiranoj osnovi;

(b)

značajnih kreditnih institucija koje nisu dio nadzirane grupe na pojedinačnoj osnovi;

(c)

manje značajnih kreditnih institucija u odnosu na koje odgovarajuće nacionalno nadležno tijelo prikuplja planove financiranja u skladu sa Smjernicama EBA-e iz 2019.

2.   Nacionalna nadležna tijela koja prikupljaju planove financiranja značajnih kreditnih institucija koje nisu navedene u točkama (a) i (b) stavka 1. dužna su dostaviti ESB-u te planove financiranja ako su usklađeni sa Smjernicama EBA-e iz 2019.

3.   Planovi financiranja bit će podneseni ESB-u u skladu s usklađenim uputama i obrascima navedenih u Smjernicama EBA-e iz 2019. Planovi financiranja moraju imati referentni datum izvješćivanja od 31. prosinca prethodne godine.

Ako je kreditnim institucijama u skladu s nacionalnim zakonima dopušteno izvješćivanje o njihovim financijskim podacima na temelju stanja na kraju računovodstvene godine, koji odstupa od kraja kalendarske godine, posljednji dostupni datum računovodstvene godine smatra se referentnim datumom izvješćivanja.

(*1)  EBA/GL/1'29/05. Dostupno na internetskoj stranici EBA-e.”"

2.

Članak 4. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 4.

Datumi za dostavu podataka

1.   Odgovarajuća nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u planove financiranja sljedećih kreditnih institucija do 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu desetog radnog dana nakon 15. ožujka:

(a)

planove financiranja kreditnih institucija iz članka 3. stavka 1. točke (a) i članka 3. stavka 1. točke (b);

(b)

planove financiranja kreditnih institucija iz članka 3. stavka 1. točke (c) i članka 3. stavka 2. ako su navedeni na popisu najvećih institucija u državi članici koji je EBA objavila u skladu s člankom 2. stavkom 6. Odluke EBA/DC/2020/334 (*2).

2.   Odgovarajuća nacionalna nadležna tijela dostavljaju ESB-u planove financiranja svih kreditnih institucija koje nisu navedene u stavku 1. do 12:00 sati po srednjoeuropskom vremenu 25. radnog dana nakon 15. ožujka.

(*2)  Dostupno na internetskoj stranici EBA-e.”"

3.

U članku 5., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nacionalna nadležna tijela prate i ocjenjuju kvalitetu i pouzdanost podataka koji se stavljaju na raspolaganje ESB-u. Nacionalna nadležna tijela primjenjuju odgovarajuća pravila provjere valjanosti koja EBA uspostavlja i vodi, te koja je EBA objavila. Nacionalna nadležna tijela također primjenjuju dodatne kontrole kvalitete podataka koje je utvrdio ESB u suradnji s nacionalnim nadležnim tijelima.”

4.

U članku 7., stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

„1.   Nacionalna nadležna tijela dužna su dostavljati podatke utvrđene u ovoj Odluci pomoću klasifikacije eXtensible Business Reporting Language taxonomy kako bi osigurala jedinstveni tehnički format za razmjenu podataka u vezi sa Smjernicama EBA-e iz 2019.”

5.

Umeće se sljedeći članak 8.a:

„Članak 8.a

Prvi referentni datum izvješćivanja u 2021.

Prvi referentni datum za izvješćivanje u 2021., u skladu s člankom 3. jest 31. prosinca 2020. Primjenjuje se članak 3. stavak 3. drugi podstavak”.

Članak 2.

Završne odredbe

Ova Odluka stupa na snagu na dan kada su o njoj obaviješteni adresati.

Članak 3.

Adresati

Ova je odluka upućena nacionalnim nadležnim tijelima država članica sudionica.

Sastavljeno u Frankfurtu na Majni 1. ožujka 2021.

Predsjednica ESB-a

Christine LAGARDE


(1)  SL L 287, 29.10.2013., str. 63.

(2)  SL L 141, 14,5.2014., str. 1.

(3)  Odluka (EU) 2017/1198 Europske središnje banke od 27. lipnja 2017. o podnošenju izvješća nacionalnih nadležnih tijela o planovima financiranja kreditnih institucija Europskoj središnjoj banci (SL L 172, 5.7.2017., str. 32).

(4)  Dostupno na internetskoj stranici EBA-e.

(5)  EBA/GL/2019/05.

(6)  Dostupno na internetskoj stranici ESB-a.


Top