EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2203

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/2203 оd 22. prosinca 2020. o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i krunske posjede na popisu trećih zemalja i dijelova državnog područja trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak pošiljaka kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju (Tekst značajan za EGP)

C/2020/9550

OJ L 438, 28.12.2020, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; Implicitno stavljeno izvan snage 32021R0404

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2203/oj

28.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 438/4


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/2203

оd 22. prosinca 2020.

o izmjeni Priloga I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659 u pogledu unosa za Ujedinjenu Kraljevinu i krunske posjede na popisu trećih zemalja i dijelova državnog područja trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak pošiljaka kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 92/65/EEZ od 13. srpnja 1992. o utvrđivanju uvjeta zdravlja životinja kojima se uređuje trgovina i uvoz u Zajednicu životinja, sjemena, jajnih stanica i zametaka koji ne podliježu uvjetima zdravlja životinja utvrđenima u određenim propisima Zajednice iz Priloga A dijela I. Direktive 90/425/EEZ (1), a posebno članak 17. stavak 3.,

uzimajući u obzir Direktivu Vijeća 2009/156/EZ od 30. studenoga 2009. o uvjetima zdravlja životinja kojima se uređuje premještanje i uvoz kopitara iz trećih zemalja (2), a posebno njezin članak 2. točku i., članak 12. stavke 1., 4. i 5., članak 13. stavak 2., članke 15., 16., 17. i 19.,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2017. o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima kojima se osigurava primjena propisa o hrani i hrani za životinje, pravila o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja, o izmjeni uredaba (EZ) br. 999/2001, (EZ) br. 396/2005, (EZ) br. 1069/2009, (EZ) br. 1107/2009, (EU) br. 1151/2012, (EU) br. 652/2014, (EU) 2016/429 i (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 1/2005 i (EZ) br. 1099/2009 i direktiva Vijeća 98/58/EZ, 1999/74/EZ, 2007/43/EZ, 2008/119/EZ i 2008/120/EZ te o stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 854/2004 i (EZ) br. 882/2004 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva Vijeća 89/608/EEZ, 89/662/EEZ, 90/425/EEZ, 91/496/EEZ, 96/23/EZ, 96/93/EZ i 97/78/EZ te Odluke Vijeća 92/438/EEZ (Uredba o službenim kontrolama) (3), a posebno njezin članak 52.

budući da:

(1)

Provedbenom uredbom Komisije (EU) 2018/659 (4) utvrđuju se uvjeti za ulazak pošiljaka živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju. Konkretno, u Prilogu I. toj provedbenoj uredbi utvrđen je popis trećih zemalja i dijelova državnog područja trećih zemalja iz kojih je odobren ulazak pošiljaka kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara u Uniju.

(2)

Ujedinjena Kraljevina pružila je potrebna jamstva koja se zahtijevaju Provedbenom uredbom (EU) 2018/659 kako bi se Ujedinjena Kraljevina i krunski posjedi Guernsey, Otok Man i Jersey uvrstili na popis iz Priloga I. toj provedbenoj uredbi nakon isteka prijelaznog razdoblja predviđenog Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske iz Europske unije i Europske zajednice za atomsku energiju (Sporazum o povlačenju), ne dovodeći u pitanje primjenu prava Unije na Ujedinjenu Kraljevinu i u Ujedinjenoj Kraljevini u vezi sa Sjevernom Irskom u skladu s člankom 5. stavkom 4. Protokola o Irskoj/Sjevernoj Irskoj uz Sporazum povlačenju u vezi s Prilogom 2. tom protokolu. Uzimajući u obzir jamstva koja je pružila Ujedinjena Kraljevina, tu bi treću zemlju i krunske posjede trebalo uvrstiti u Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659.

(3)

Kad je riječ o zdravstvenom statusu kopitara u Ujedinjenoj Kraljevini i krunskim posjedima, tu treću zemlju i krunske posjede trebalo bi uvrstiti u sanitarnu skupinu A te bi trebalo dopustiti sve vrste ulazaka i ulazak svih kategorija kopitara.

(4)

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(5)

Budući da prijelazno razdoblje predviđeno u Sporazumu o povlačenju završava 31. prosinca 2020., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od 1. siječnja 2021.

(6)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659 mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu trećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 1. siječnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 22. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 268, 14.9.1992., str. 54.

(2)  SL L 192, 23.7.2010., str. 1.

(3)  SL L 95, 7.4.2017., str. 1.

(4)  Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/659 od 12. travnja 2018. o uvjetima za ulazak u Uniju živih kopitara te sjemena, jajnih stanica i zametaka kopitara (SL L 110, 30.4.2018., str. 1.).


PRILOG

Prilog I. Provedbenoj uredbi (EU) 2018/659 mijenja se kako slijedi:

1.

nakon unosa za Falklandske Otoke umeću se sljedeći unosi:

„GB

Ujedinjena Kraljevina (*1)

GB-0

Cijela zemlja

A

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

GG

Guernsey

GG-0

Cijela zemlja

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X

 

2.

nakon unosa za Izrael umeće se sljedeći unos:

„IM

Otok Man

IM-0

Cijela zemlja

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X”

 

3.

nakon unosa za Island umeće se sljedeći unos:

„JE

Jersey

JE-0

Cijela zemlja

A

X

X

X

 

X

 

 

 

 

X”

 Top