EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1565

Uredba Komisije (EU) 2020/1565 оd 27. listopada 2020. o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,4 diaminobutan, 1-metilciklopropen, amonijev acetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, ciprodinil, vapnenac, mandipropamid, papar, piridaben, repelente: brašno od krvi, ekstrakte morskih algi i trimetilamin hidroklorid u ili na određenim proizvodima (Tekst značajan za EGP)

C/2020/7267

OJ L 358, 28.10.2020, p. 3–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1565/oj

28.10.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 358/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1565

оd 27. listopada 2020.

o izmjeni priloga II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu maksimalnih razina ostataka za 1,4 diaminobutan, 1-metilciklopropen, amonijev acetat, bifenazat, klorantraniliprol, klormekvat, ciprodinil, vapnenac, mandipropamid, papar, piridaben, repelente: brašno od krvi, ekstrakte morskih algi i trimetilamin hidroklorid u ili na određenim proizvodima

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ (1), a posebno njezin članak 5. stavak 1. i članak 14. stavak 1. točku (a),

budući da:

(1)

Maksimalne razine ostataka (MRO) za 1-metilciklopropen, bifenazat, ciprodinil, mandipropamid i piridaben utvrđene su u Prilogu II. Uredbi (EZ) br. 396/2005. MRO-i za klorantraniliprol i klormekvat utvrđeni su u dijelu A Priloga III. toj uredbi. 1,4-diaminobutan, amonijev acetat, vapnenac, papar, repelenti: brašno od krvi, ekstrakti morskih algi i trimetilamin hidroklorid uvršteni su u Prilog IV. toj uredbi.

(2)

U okviru postupka odobrenja uporabe sredstva za zaštitu bilja koje sadržava aktivnu tvar 1-metilciklopropen na jabuci i banani podnesen je zahtjev za izmjenu postojećih MRO-a u skladu s člankom 6. stavkom 1. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(3)

U pogledu bifenazata takav je zahtjev podnesen za bobice bazge. U pogledu klormekvata takav je zahtjev podnesen za ječam. U pogledu ciprodinila takav je zahtjev podnesen za rabarbaru. U pogledu mandipropamida takav je zahtjev podnesen za korabu i „začinsko bilje i jestive cvjetove”. U pogledu piridabena takav je zahtjev podnesen za papriku.

(4)

U skladu s člankom 6. stavcima 2. i 4. Uredbe (EZ) br. 396/2005 zahtjevi za uvozna odstupanja podneseni su za klorantraniliprol koji se u Maleziji upotrebljava na košticama uljne palme i plodovima uljne palme te piridaben koji se u Sjedinjenim Američkim Državama upotrebljava na orašastim plodovima. Podnositelji zahtjeva tvrde da odobrenom uporabom tih tvari na tim kulturama u predmetnim zemljama nastaju ostaci koji prekoračuju MRO-e iz Uredbe (EZ) br. 396/2005 te da su potrebni viši MRO-i kako bi se izbjegle trgovinske zapreke pri uvozu tih kultura.

(5)

U skladu s člankom 8. Uredbe (EZ) br. 396/2005 predmetne države članice ocijenile su te zahtjeve i Komisiji dostavile izvješća o ocjeni.

(6)

Europska agencija za sigurnost hrane („Agencija”) ocijenila je zahtjeve i izvješća o ocjeni, posebno ispitavši rizike za potrošače i, prema potrebi, za životinje te je dala obrazložena mišljenja o predloženim MRO-ima (2), Ta je mišljenja dostavila podnositeljima zahtjeva, Komisiji i državama članicama te ih učinila dostupnima javnosti.

(7)

U pogledu 1-metilciklopropena podnositelj zahtjeva dostavio je informacije koje nisu bile dostupne tijekom revizije provedene u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005. Te se informacije odnose na ispitivanja ostataka i metabolizma.

(8)

U pogledu klormekvata Agencija je preporučila povećanje MRO-a za određene proizvode životinjskog podrijetla nakon uporabe te tvari na ječmu.

(9)

Za sve ostale zahtjeve Agencija je zaključila da su svi uvjeti u pogledu podataka ispunjeni i da su izmjene MRO-a koje su zatražili podnositelji zahtjeva prihvatljive u odnosu na sigurnost potrošača na temelju ocjene izloženosti potrošača za 27 specifičnih europskih potrošačkih skupina. Agencija je uzela u obzir najnovije informacije o toksikološkim svojstvima tvari. Opasnost od prekoračenja prihvatljivog dnevnog unosa ili akutne referentne doze nije utvrđena ni pri izlaganju tim tvarima tijekom cijelog životnog vijeka konzumiranjem svih prehrambenih proizvoda koji ih mogu sadržavati ni pri kratkoročnom izlaganju zbog znatnog konzumiranja predmetnih proizvoda.

(10)

1,4-diaminobutan, amonijev acetat, vapnenac, papar, repelenti: brašno od krvi, ekstrakti morskih algi i trimetilamin hidroklorid (3) bili su privremeno uvršteni u Prilog IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 do dovršetka njihova ocjenjivanja u skladu s Direktivom Vijeća 91/414/EEZ (4) ili Uredbom (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća (5). Agencija je ocijenila te tvari i zaključila da je primjereno trajno zadržati vapnenac, papar, repelente: brašno od krvi, ekstrakte morskih algi i trimetilamin hidroklorid u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 (6) (7). U pogledu 1,4-diaminobutana i amonijeva acetata zaključila je da je potrebno da upravitelji rizikom izvrše daljnje razmatranje. Iz perspektive upravljanja rizicima primjereno je te tvari trajno zadržati u Prilogu IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 s obzirom na njihovu prirodnu prisutnost u okolišu.

(11)

Na temelju obrazloženih mišljenja, izjave i zaključka Agencije i uzimajući u obzir čimbenike relevantne za pitanje koje se razmatra predmetne izmjene MRO-a ispunjavaju uvjete iz članka 14. stavka 2. Uredbe (EZ) br. 396/2005.

(12)

Uredbu (EZ) br. 396/2005 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(13)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Prilozi II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se u skladu s Prilogom ovoj Uredbi.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 27. listopada 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 70, 16.3.2005., str. 1.

(2)  Znanstvena izvješća Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) dostupna su na internetu: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene („Obrazloženo mišljenje o ocjeni potvrdnih podataka nakon preispitivanja MRO-a za 1-metilciklopropen u skladu s člankom 12.”). EFSA Journal 2020.;18(1):5963.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za bifenazat u bobicama bazge”). EFSA Journal 2019.;17(11):5878.

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms frums and oil palms palms („Obrazloženo mišljenje o utvrđivanju uvoznih odstupanja za klorantraniliprol u košticama uljne palme i plodovima uljne palme”). EFSA Journal 2019.;17(11):5877.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za klormekvat u ječmu i proizvodima životinjskog podrijetla”). EFSA Journal 2020.;18(1):5982.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojeće maksimalne razine ostataka za ciprodinil u rabarbari”). EFSA Journal 2019.;17(9):5813.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za mandipropamid u korabi i začinskom bilju i jestivim cvjetovima”). EFSA Journal 2020.;18(1):5958.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts („Obrazloženo mišljenje o izmjeni postojećih maksimalnih razina ostataka za piridaben u paprici i utvrđivanju uvoznog odstupanja za orašaste plodove”). EFSA Journal 2020.;18(2):6035.

(3)  Uredba Komisije (EZ) br. 839/2008 od 31. srpnja 2008. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s prilozima II., III. i IV. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u određenim proizvodima ili na njima (SL L 234, 30.8.2008., str. 1).

(4)  Direktiva Vijeća 91/414/EEZ od 15. srpnja 1991. o stavljanju sredstava za zaštitu bilja na tržište (SL L 230, 19.8.1991., str. 1.).

(5)  Uredba (EZ) br. 1107/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. listopada 2009. o stavljanju na tržište sredstava za zaštitu bilja i stavljanju izvan snage direktiva Vijeća 79/117/EEZ i 91/414/EEZ (SL L 309, 24.11.2009., str. 1.).

(6)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005 („Izjava o aktivnim tvarima koje se upotrebljavaju u pesticidima, a za koje nije potrebno preispitivanje postojećih maksimalnih razina ostataka u skladu s člankom 12. Uredbe (EZ) br. 396/2005”). EFSA Journal 2019.;17(12):5954.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal („Zaključak o stručnom pregledu procjene rizika od uporabe aktivne tvari brašno od krvi kao pesticida”). EFSA Journal 2020.;18(2):6006.


PRILOG

Prilozi II., III. i IV. Uredbi (EZ) br. 396/2005 mijenjaju se kako slijedi:

(1)

U Prilogu II. stupci koji se odnose na 1-metilciklopropen, bifenazat ciprodinil, mandipropamid i piridaben zamjenjuju se sljedećim:

[PRILOG II.]

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO)  (1)

1-metilciklopropen

Bifenazat (zbroj bifenazata i bifenazat-diazena izražen kao bifenazat) (F)

Ciprodinil (F) (R)

Mandipropamid (bilo koji omjer sastavnih izomera)

Piridaben (F)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

 

 

 

0110000

Agrumi

0,01 (*1)

0,9

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0110010

Grejp

 

 

 

 

 

0110020

Naranča

 

 

 

 

 

0110030

Limun

 

 

 

 

 

0110040

Limeta

 

 

 

 

 

0110050

Mandarina

 

 

 

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,02 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,05

0120010

Bademi

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

0,04

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

0,04

 

 

0120040

Kesteni

 

 

0,04

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

0,04

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

0,04

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

0,04

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

0,04

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

0,04

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120110

Orasi

 

 

0,04

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

0,04

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,01 (*1)

0,7 (+)

2

0,01 (*1)

0,9

0130010

Jabuka

 

 

 

 

(+)

0130020

Kruška

 

 

 

 

(+)

0130030

Dunja

 

 

 

 

(+)

0130040

Mušmula

 

 

 

 

(+)

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

 

 

 

(+)

0130990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0140000

Koštuničavo voće

0,01 (*1)

2

2

0,01 (*1)

 

0140010

Marelica

 

 

 

 

0,3 (+)

0140020

Trešnja (slatka)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140030

Breskva

 

 

 

 

0,3 (+)

0140040

Šljiva

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140990

Ostalo (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0150000

Bobičasto i sitno voće

0,01 (*1)

 

 

 

 

0151000

(a)

grožđe

 

0,7

3

2

0,01 (*1)

0151010

Stolno grožđe

 

 

 

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

 

 

 

0152000

(b)

jagode

 

3

5

0,01 (*1)

0,9

0153000

(c)

jagodičasto voće

 

7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Kupine

 

 

3

 

 

0153020

Ostružnice

 

 

0,02 (*1)

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

3

 

 

0153990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

 

3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Borovnice

 

0,7

 

 

 

0154020

Brusnice

 

0,7

 

 

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

 

0,7

 

 

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

 

0,7

 

 

 

0154050

Šipak

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

 

0,7

 

 

 

0154080

Bobice bazge

 

0,4

 

 

 

0154990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0160000

Razno voće

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

(a)

s jestivom korom

 

 

 

 

 

0161010

Datulja

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161020

Smokva

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161030

Stolna maslina

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161040

Kumkvat

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161050

Karambola

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

 

2

 

 

0161070

Jamun

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

 

 

 

0162020

Liči

 

 

 

 

 

0162030

Marakuja

 

 

 

 

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

 

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

 

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

 

 

 

0162990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

1

 

 

0163020

Banana

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163030

Mango

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163040

Papaja

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163050

Nar/šipak

 

 

5

 

 

0163060

Tropska jabuka

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163070

Guava

 

 

1,5

 

 

0163080

Ananas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163090

Kruhovac

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163100

Durian

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

 

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

(a)

krumpir

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

 

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

 

 

 

0212030

Jam

 

 

 

 

 

0212040

Maranta

 

 

 

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

 

 

 

0213010

Cikla

 

 

1,5

0,1

 

0213020

Mrkva

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213030

Celer korjenaš

 

 

0,3

0,01 (*1)

 

0213040

Hren

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213050

Čičoka

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213060

Pastrnjak

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213070

Korijen peršina

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213080

Rotkvica

 

 

0,3

0,3

 

0213090

Turovac/bijeli korijen

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213100

Stočna koraba

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213110

Repa

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0220000

Lukovičasto povrće

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0220010

Češnjak

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220020

Luk

 

 

0,3

0,1 (+)

 

0220030

Ljutika

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220040

Mladi luk i velški luk

 

 

0,8

7 (+)

 

0220990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0230000

Plodovito povrće

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

(a)

Solanaceae (pomoćnice) i Malvaceae (sljezovke)

 

 

 

 

 

0231010

Rajčica

 

0,5

1,5

3 (+)

0,15

0231020

Paprika

 

3

1,5

1

0,3

0231030

Patlidžan

 

0,5

1,5

3

0,15

0231040

Bamija

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

(b)

tikvenjače s jestivom korom

 

0,5

0,5

 

0,15

0232010

Krastavac

 

 

 

0,2

 

0232020

Mali krastavac za kiseljenje

 

 

 

0,01 (*1)

 

0232030

Tikvice

 

 

 

0,2 (+)

 

0232990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0233000

(c)

tikvenjače s nejestivom korom

 

0,5

0,6

 

0,01 (*1)

0233010

Dinja

 

 

 

0,5

 

0233020

Bundeva

 

 

 

0,3

 

0233030

Lubenica

 

 

 

0,3

 

0233990

Ostalo (2)

 

 

 

0,3

 

0234000

(d)

slatki kukuruz

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

(e)

ostalo plodovito povrće

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Kupusnjače (uz izuzetak korijena kupusnjača i kultura kupusnjača s mladim listovima)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0241000

(a)

kupusnjače koje cvjetaju

 

 

2

 

 

0241010

Brokula

 

 

 

2

 

0241020

Cvjetača

 

 

 

0,3

 

0241990

Ostalo (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0242000

(b)

glavate kupusnjače

 

 

 

 

 

0242010

Kelj pupčar

 

 

0,02 (*1)

0,2

 

0242020

Glavati kupus

 

 

0,7

3

 

0242990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0243000

(c)

lisnate kupusnjače

 

 

0,02 (*1)

25

 

0243010

Pekinški kupus

 

 

 

 

 

0243020

Kelj

 

 

 

 

 

0243990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0244000

(d)

korabe

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0250000

Lisnato povrće, začinsko bilje i jestivi cvjetovi

 

 

 

 

 

0251000

(a)

salate i salatno bilje

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0251010

Matovilac

 

 

 

 

 

0251020

Salata

 

 

 

 

 

0251030

Širokolisna endivija

 

 

 

 

 

0251040

Vrtna grbica te ostale klice i izdanci

 

 

 

 

 

0251050

Barica

 

 

 

 

 

0251060

Rikola

 

 

 

 

 

0251070

Crvena gorušica

 

 

 

 

 

0251080

Kulture s mladim listovima (uključujući vrste roda Brassica)

 

 

 

 

 

0251990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0252000

(b)

špinat i slični listovi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0252010

Špinat

 

 

 

 

 

0252020

Tušt

 

 

 

 

 

0252030

Blitva

 

 

 

 

 

0252990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0253000

(c)

listovi vinove loze i slične vrste

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0254000

(d)

potočarke

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0255000

(e)

cikorije

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,06

0,15

0,01 (*1)

0256000

(f)

začinsko bilje i jestivi cvjetovi

0,02 (*1)

 

40

30

0,02 (*1)

0256010

Vrtna krasuljica

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256020

Vlasac

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256030

Lišće celera

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256040

Peršin

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256050

Kadulja

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256060

Ružmarin

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256070

Majčina dušica/timijan

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256080

Bosiljak i jestivi cvjetovi

 

40

 

 

 

0256090

Lovor

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256100

Estragon

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0260000

Mahunarke

0,01 (*1)

 

 

 

 

0260010

Grah (s mahunama)

 

7

2

1

0,2 (+)

0260020

Grah (bez mahuna)

 

0,4

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260030

Grašak (s mahunama)

 

7

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260040

Grašak (bez mahuna)

 

0,4

0,08

0,3

0,01 (*1)

0260050

Leća

 

0,4

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Stabljičasto povrće

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0270010

Šparoge

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270020

Karda

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270030

Trakasti celer

 

 

30

20

 

0270040

Slatki komorač

 

 

4

0,01 (*1)

 

0270050

Artičoka

 

 

4

0,3

 

0270060

Poriluk

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270070

Rabarbara

 

 

2

0,01 (*1)

 

0270080

Mladice bambusa

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270090

Palmine srčike

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0280000

Gljive, mahovine i lišajevi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Kultivirane gljive

 

 

 

 

 

0280020

Divlje gljive

 

 

 

 

 

0280990

Mahovine i lišajevi

 

 

 

 

 

0290000

Alge i prokariotski organizmi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

MAHUNARKE

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Grah

 

0,3

0,2

 

 

0300020

Leća

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0300030

Grašak

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300040

Lupine

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0400000

SJEME ULJARICA I PLODOVI ULJARICA

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Sjeme uljarica

 

 

 

 

 

0401010

Sjemenke lana

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401020

Kikiriki

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401030

Sjemenke maka

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401040

Sjemenke sezama

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401050

Sjemenke suncokreta

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401060

Sjemenke uljane repice

 

0,05 (*1)

0,02

 

 

0401070

Soja

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401080

Sjemenke gorušice

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401090

Sjemenke pamuka

 

0,3

0,02 (*1)

 

 

0401100

Bučine sjemenke

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401110

Sjemenke šafranike

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401120

Sjemenke borača

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401130

Sjemenke zubastog lanka

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401140

Sjemenke konoplje

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401150

Ricinus

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401990

Ostalo (2)

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402000

Plodovi uljarica

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402010

Masline za proizvodnju ulja

 

 

 

 

 

0402020

Koštice uljne palme

 

 

 

 

 

0402030

Plodovi uljne palme

 

 

 

 

 

0402040

Kapok

 

 

 

 

 

0402990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0500000

ŽITARICE

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Ječam

 

 

4

 

 

0500020

Heljda i ostale pseudožitarice

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500030

Kukuruz

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500040

Proso

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500050

Zob

 

 

4

 

 

0500060

Riža

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500070

Raž

 

 

0,5

 

 

0500080

Sirak

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500090

Pšenica

 

 

0,5

 

 

0500990

Ostalo (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0600000

ČAJEVI, KAVA, BILJNE INFUZIJE, KAKAO I ROGAČI

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0610000

Čajevi

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Zrna kave

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0630000

Biljne infuzije

 

 

 

0,05 (*1)

 

0631000

(a)

iz cvjetova

 

 

0,1 (*1)

 

 

0631010

Rimska kamilica

 

 

 

 

 

0631020

Hibiskus

 

 

 

 

 

0631030

Ruža

 

 

 

 

 

0631040

Jasmin

 

 

 

 

 

0631050

Lipa

 

 

 

 

 

0631990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0632000

(b)

iz listova i začinskog bilja

 

 

0,1 (*1)

 

 

0632010

Jagoda

 

 

 

 

 

0632020

Rooibos

 

 

 

 

 

0632030

Mate čaj/maté

 

 

 

 

 

0632990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0633000

(c)

iz korijena

 

 

1,5 (+)

 

 

0633010

Odoljen

 

 

 

 

 

0633020

Ginseng

 

 

 

 

 

0633990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0639000

(d)

iz svih drugih dijelova biljke

 

 

0,1 (*1)

 

 

0640000

Kakao u zrnu

 

 

0,1 (*1)

0,06

 

0650000

Rogač

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

HMELJ

0,05 (*1)

20

0,1 (*1)

90

0,05 (*1)

0800000

ZAČINI

 

 

 

 

 

0810000

Začini od sjemenki

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anis

 

 

 

 

 

0810020

Crni kim

 

 

 

 

 

0810030

Celer

 

 

 

 

 

0810040

Korijandar

 

 

 

 

 

0810050

Kumin

 

 

 

 

 

0810060

Kopar

 

 

 

 

 

0810070

Komorač

 

 

 

 

 

0810080

Grozdasta piskavica/grčka djetelina

 

 

 

 

 

0810090

Muškatni oraščić

 

 

 

 

 

0810990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0820000

Začini od plodova

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Piment

 

 

 

 

 

0820020

Sečuanski papar

 

 

 

 

 

0820030

Kim

 

 

 

 

 

0820040

Kardamom

 

 

 

 

 

0820050

Bobice kleke/borovice

 

 

 

 

 

0820060

Papar (bijeli, crni i zeleni)

 

 

 

 

 

0820070

Vanilija

 

 

 

 

 

0820080

Tamarind/indijska datulja

 

 

 

 

 

0820990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0830000

Začini od kore

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Cimet

 

 

 

 

 

0830990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0840000

Začini od korijena i podanaka (rizoma)

 

 

 

 

 

0840010

Slatki korijen

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Đumbir (10)

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Hren (11)

 

 

 

 

 

0840990

Ostalo (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Začini od pupoljaka

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Klinčić

 

 

 

 

 

0850020

Kapari

 

 

 

 

 

0850990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0860000

Začini od tučka

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Šafran

 

 

 

 

 

0860990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0870000

Začini od ljuski

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muškatni orah

 

 

 

 

 

0870990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

0900000

BILJKE BOGATE ŠEĆEROM

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Korijen šećerne repe

 

 

 

 

 

0900020

Šećerna trska

 

 

 

 

 

0900030

Korijen cikorije

 

 

 

 

 

0900990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

 

 

(+)

 

 

1010000

Proizvodi od

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

(a)

svinje

 

 

0,02 (*1)

 

 

1011010

Mišić

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011020

Masno tkivo

 

0,05

 

 

 

1011030

Jetra

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011040

Bubreg

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1012000

(b)

goveda

 

 

 

 

 

1012010

Mišić

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1012020

Masno tkivo

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1012030

Jetra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012040

Bubreg

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1012990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013000

(c)

ovce

 

 

 

 

 

1013010

Mišić

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1013020

Masno tkivo

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1013030

Jetra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013040

Bubreg

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014000

(d)

koze

 

 

 

 

 

1014010

Mišić

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1014020

Masno tkivo

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1014030

Jetra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014040

Bubreg

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015000

(e)

konja

 

 

 

 

 

1015010

Mišić

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1015020

Masno tkivo

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1015030

Jetra

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015040

Bubreg

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016000

(f)

peradi

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016010

Mišić

 

 

 

 

 

1016020

Masno tkivo

 

 

 

 

 

1016030

Jetra

 

 

 

 

 

1016040

Bubreg

 

 

 

 

 

1016050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

 

 

 

 

1016990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

1017000

(g)

ostalih kopnenih životinja iz uzgoja

 

 

 

 

 

1017010

Mišić

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017020

Masno tkivo

 

0,05

0,02 (*1)

 

 

1017030

Jetra

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017040

Bubreg

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017050

Jestive iznutrice (koje nisu jetra i bubreg)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017990

Ostalo (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1020000

Mlijeko

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Krava

 

 

 

 

(+)

1020020

Ovca

 

 

 

 

(+)

1020030

Koza

 

 

 

 

(+)

1020040

Kobila

 

 

 

 

(+)

1020990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

1030000

Ptičja jaja

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Kokoš

 

 

 

 

 

1030020

Patka

 

 

 

 

 

1030030

Guska

 

 

 

 

 

1030040

Prepelica

 

 

 

 

 

1030990

Ostalo (2)

 

 

 

 

 

1040000

Med i ostali proizvodi pčelarstva (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Vodozemci i gmazovi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1060000

Kopneni beskralježnjaci

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1070000

Divlji kopneni kralježnjaci

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1100000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – RIBA, RIBLJI PROIZVODI I SVI OSTALI MORSKI I SLATKOVODNI PREHRAMBENI PROIZVODI (8)

 

 

 

 

 

1200000

PROIZVODI ILI NJIHOV DIO NAMIJENJENI ISKLJUČIVO ZA PROIZVODNJU HRANE ZA ŽIVOTINJE (8)

 

 

 

 

 

1300000

PRERAĐENI PREHRAMBENI PROIZVODI (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

topiv u mastima

Bifenazat (zbroj bifenazata i bifenazat-diazena izražen kao bifenazat) (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o hidrolizi nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 30. siječnja 2016. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0130000

Jezgričavo voće

Ciprodinil (F) (R)

(R)

=

Definicija ostatka razlikuje se za sljedeće kombinacije pesticida i brojčanih oznaka:

Ciprodinil – brojčana oznaka 1000000 osim 1020000, 1040000: ciprodinil (zbroj ciprodinila i CGA 304075 (slobodan), izražen kao ciprodinil)

Ciprodinil-1020000: ciprodinil (zbroj ciprodinila i CGA 304075 (slobodan i konjugiran), izražen kao ciprodinil)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o analitičkim i/ili potvrdnim metodama nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako su dostavljene do 14. ožujka 2017. ili nedostatak informacija ako nisu dostavljene do tog datuma.

0120010

Bademi

0633000

(c) iz korijena

0840010

Slatki korijen

0840030

Kurkuma

0840990

Ostalo (2)

1000000

PROIZVODI ŽIVOTINJSKOG PODRIJETLA – KOPNENE ŽIVOTINJE

Mandipropamid (bilo koji omjer sastavnih izomera)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o toksičnosti metabolita nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 11. srpnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0220020

Luk

0220040

Mladi luk i velški luk

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 11. srpnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0231010

Rajčica

0232030

Tikvica

Piridaben (F)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o ispitivanjima ostataka nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 24. siječnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

0130010

Jabuka

0130020

Kruška

0130030

Dunja

0130040

Mušmula

0130050

Nešpula/japanska mušmula

0140010

Marelica

0140030

Breskva

0260010

Grah (s mahunama)

(+)

Europska agencija za sigurnost hrane utvrdila je da određene informacije o stabilnosti pri skladištenju, ispitivanjima hranidbe i analitičkim metodama nisu dostupne. Pri preispitivanju MRO-a Komisija će uzeti u obzir informacije iz prve rečenice ako budu dostavljene do 24. siječnja 2021. ili nedostatak informacija ako ne budu dostavljene do tog datuma.

1012010

Mišić

1012020

Masno tkivo

1012030

Jetra

1012040

Bubreg

1013010

Mišić

1013020

Masno tkivo

1013030

Jetra

1013040

Bubreg

1014010

Mišić

1014020

Masno tkivo

1014030

Jetra

1014040

Bubreg

1015010

Mišić

1015020

Masno tkivo

1015030

Jetra

1015040

Bubreg

1020010

Krava

1020020

Ovca

1020030

Koza

1020040

Kobila

(2)

U dijelu A Priloga III. stupci koji se odnose na klorantraniliprol i klormekvat zamjenjuju se sljedećim:

[PRILOG III.A]

Ostaci pesticida i maksimalne razine ostataka (mg/kg)

Brojčana oznaka

Skupine i primjeri pojedinačnih proizvoda na koje se odnose maksimalne razine ostataka (MRO)  (2)

Klorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

Klormekvat (zbroj klormekvata i njegovih soli, izražen kao klormekvat klorid)

0100000

VOĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO; ORAŠASTI PLODOVI

 

 

0110000

Agrumi

0,7

0,01 (*2)

0110010

Grejp

 

 

0110020

Naranča

 

 

0110030

Limun

 

 

0110040

Limeta

 

 

0110050

Mandarina

 

 

0110990

Ostalo (2)

 

 

0120000

Orašasti plodovi

0,05

0,01 (*2)

0120010

Bademi

 

 

0120020

Brazilski orasi

 

 

0120030

Indijski oraščići

 

 

0120040

Kesteni

 

 

0120050

Kokosovi orasi

 

 

0120060

Lješnjaci

 

 

0120070

Makadamije/australski oraščići

 

 

0120080

Pekan orasi

 

 

0120090

Pinjoli

 

 

0120100

Pistacije

 

 

0120110

Orasi

 

 

0120990

Ostalo (2)

 

 

0130000

Jezgričavo voće

0,5

 

0130010

Jabuka

 

0,01 (*2)

0130020

Kruška

 

0,07 (+)

0130030

Dunja

 

0,01 (*2)

0130040

Mušmula

 

0,01 (*2)

0130050

Nešpula/japanska mušmula

 

0,01 (*2)

0130990

Ostalo (2)

 

0,01 (*2)

0140000

Koštuničavo voće

1

0,01 (*2)

0140010

Marelica

 

 

0140020

Trešnja (slatka)

 

 

0140030

Breskva

 

 

0140040

Šljiva

 

 

0140990

Ostalo (2)

 

 

0150000

Bobičasto i sitno voće

 

 

0151000

(a)

grožđe

1

0,05

0151010

Stolno grožđe

 

 

0151020

Vinsko grožđe

 

 

0152000

(b)

jagode

1

0,01 (*2)

0153000

(c)

jagodičasto voće

1

0,01 (*2)

0153010

Kupine

 

 

0153020

Ostružnice

 

 

0153030

Maline (crvene i žute)

 

 

0153990

Ostalo (2)

 

 

0154000

(d)

drugo sitno voće i bobice

 

0,01 (*2)

0154010

Borovnice

1,5

 

0154020

Brusnice

1

 

0154030

Ribiz (bijeli, crni i crveni)

1

 

0154040

Ogrozd (crveni, zeleni i žuti)

1

 

0154050

Šipak

1

 

0154060

Dud (bijeli i crni)

1

 

0154070

Azarola/mediteranska mušmula/mušmulasti glog

0,01 (*2)

 

0154080

Bobice bazge

1

 

0154990

Ostalo (2)

1

 

0160000

Razno voće

 

0,01 (*2)

0161000

(a)

s jestivom korom

0,01 (*2)

 

0161010

Datulja

 

 

0161020

Smokva

 

 

0161030

Stolna maslina

 

 

0161040

Kumkvat

 

 

0161050

Karambola

 

 

0161060

Kaki/japanska jabuka

 

 

0161070

Jamun

 

 

0161990

Ostalo (2)

 

 

0162000

(b)

s nejestivom korom, manje

0,01 (*2)

 

0162010

Kivi (crveni, zeleni i žuti)

 

 

0162020

Liči

 

 

0162030

Marakuja

 

 

0162040

Indijska smokva/plod kaktusa

 

 

0162050

Zvjezdasta jabuka

 

 

0162060

Virginijski draguni/Virginijski kaki

 

 

0162990

Ostalo (2)

 

 

0163000

(c)

s nejestivom korom, veće

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*2)

 

0163020

Banana

0,01 (*2)

 

0163030

Mango

0,01 (*2)

 

0163040

Papaja

0,01 (*2)

 

0163050

Nar/šipak

0,4

 

0163060

Tropska jabuka

0,01 (*2)

 

0163070

Guava

0,01 (*2)

 

0163080

Ananas

0,01 (*2)

 

0163090

Kruhovac

0,01 (*2)

 

0163100

Durian

0,01 (*2)

 

0163110

Bodljikava anona/guanabana

0,01 (*2)

 

0163990

Ostalo (2)

0,01 (*2)

 

0200000

POVRĆE, SVJEŽE ili SMRZNUTO

 

 

0210000

Korjenasto i gomoljasto povrće

 

0,01 (*2)

0211000

(a)

krumpir

0,02

 

0212000

(b)

tropsko korjenasto i gomoljasto povrće

0,02

 

0212010

Kasava/manioka

 

 

0212020

Slatki krumpir

 

 

0212030

Jam

 

 

0212040

Maranta

 

 

0212990

Ostalo (2)

 

 

0213000

(c)

ostalo korjenasto i gomoljasto povrće osim šećerne repe

 

 

0213010

Cikla

0,06

 

0213020

Mrkva

0,08

 

0213030

Celer korjenaš

0,06

 

0213040

Hren

0,06

 

0213050

Čičoka

0,06

 

0213060

Pastrnjak

0,06

 

0213070

Korijen peršina

0,06