EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0872

Uredba (EU) 2020/872 Europskog parlamenta i vijeća od 24. lipnja 2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19

PE/17/2020/REV/1

OJ L 204, 26.6.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/872/oj

26.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 204/1


UREDBA (EU) 2020/872 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

od 24. lipnja 2020.

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1305/2013 u pogledu posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) kao odgovor na izbijanje bolesti COVID-19

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 42. i članak 43. stavak 2.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora (1),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom (2),

budući da:

(1)

Posljedice izbijanja bolesti COVID-19 pogodile su poljoprivrednike i ruralna poduzeća na dosad nezabilježen način. Znatna ograničenja kretanja koja su uvedena u državama članicama te obvezno zatvaranje trgovina, tržnica na otvorenom, restorana i drugih ugostiteljskih objekata uzrokovali su ekonomski poremećaj u poljoprivrednom sektoru i ruralnim zajednicama te doveli do problema s likvidnošću i novčanim tokovima za poljoprivrednike i za mala poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda. To je dovelo do izvanredne situacije na koju je potrebno reagirati.

(2)

Kako bi se odgovorilo na učinke krize do koje je došlo zbog izbijanja bolesti COVID-19 („kriza”), trebalo bi donijeti novu izvanrednu i privremenu mjeru radi rješavanja problema s likvidnošću koji ugrožavaju kontinuitet poljoprivrednih aktivnosti i postojanja malih poduzeća koja se bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda.

(3)

Tom mjerom trebalo bi državama članicama omogućiti korištenje sredstava koja su dostupna u okviru njihovih postojećih programa ruralnog razvoja kako bi pružile potporu poljoprivrednicima te malim i srednjim poduzećima (MSP-ovi) koji su posebno pogođeni krizom. Potporu, koja ima za cilj osigurati konkurentnost poljoprivrednog poslovanja i isplativost poljoprivrednih gospodarstava, trebalo bi, radi najboljeg fokusiranja dostupnih resursa na korisnike najpogođenije krizom, dodjeljivati na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija. Kada je riječ o poljoprivrednicima, takvi kriteriji mogu uključivati proizvodne sektore, vrste poljoprivredne djelatnosti, strukturu poljoprivrednih gospodarstava, načina plasiranja na tržište proizvoda s poljoprivrednih gospodarstava i broj zaposlenih sezonskih radnika; kada je riječ o MSP-ovima, takvi kriteriji mogu uključivati vrste sektora, vrste djelatnosti, vrste regija te druga posebna ograničenja.

(4)

Zbog hitnosti i izvanredne naravi te mjere trebalo bi odrediti jednokratno plaćanje i rok za primjenu mjere pri čemu je potrebno podsjetiti na načelo prema kojem Komisija treba izvršavati plaćanja u skladu s odobrenim proračunskim sredstvima i podložno dostupnom financiranju.

(5)

Kako bi se pružila veća potpora tamo gdje su poljoprivrednici i MSP-ovi najteže pogođeni, primjereno je dopustiti državama članicama da prilagode razinu jednokratnih iznosa za određene kategorije prihvatljivih korisnika na temelju objektivnih i nediskriminirajućih kriterija.

(6)

Kako bi se osiguralo odgovarajuće financiranje nove mjere a da se pritom ne ugrožavaju drugi ciljevi programâ ruralnog razvoja, kako su utvrđeni u Uredbi (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (3), trebalo bi utvrditi maksimalni udio doprinosa Unije toj mjeri.

(7)

S obzirom na to da cilj ove Uredbe, odnosno pružanje odgovora na učinke krize uvođenjem posebne mjere za pružanje izvanredne privremene potpore u okviru EPFRR-a, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog opsega i učinaka predloženog djelovanja on na bolji način može ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji (UEU). U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tog cilja.

(8)

Uredbu (EU) br. 1305/2013 trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(9)

Uzimajući u obzir hitnost rješavanja krize, smatralo se primjerenim predvidjeti iznimku od roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog UEU-u, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(10)

S obzirom na hitnost situacije u vezi s krizom, ova Uredba trebala bi stupiti na snagu na dan objave u Službenom listu Europske Unije,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Uredba (EU) br. 1305/2013 mijenja se kako slijedi:

1.

umeće se sljedeći članak:

„Članak 39.b

Izvanredna privremena potpora poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19

1.   Potporom u okviru ove mjere pruža se hitna pomoć poljoprivrednicima i MSP-ovima koji su posebno pogođeni krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 s ciljem osiguranja kontinuiteta njihova poslovanja, podložno uvjetima utvrđenima u ovom članku.

2.   Potpora se dodjeljuje poljoprivrednicima kao i MSP-ovima koji se bave preradom, plasiranjem na tržište ili razvojem poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih Prilogom I. UFEU-u ili pamuka, uz iznimku proizvodâ ribarstva. Rezultat proizvodnog procesa može biti proizvod koji nije obuhvaćen tim prilogom.

3.   Države članice usmjeravaju potporu na korisnike koji su najpogođeniji krizom uzrokovanom bolešću COVID-19 tako što na temelju dostupnih dokaza utvrđuju uvjete prihvatljivosti i, ako dotična država članica to smatra primjerenim, kriterije odabira, koji moraju biti objektivni i nediskriminirajući.

4.   Potpora ima oblik plaćanja jednokratnog iznosa koji se mora isplatiti do 30. lipnja 2021. na temelju zahtjeva za potporu koje je nadležno tijelo odobrilo do 31. prosinca 2020. Naknadna nadoknada od strane Komisije izvršava se u skladu s odobrenim proračunskim sredstvima i podložno dostupnom financiranju. Razina plaćanja može se razlikovati prema kategorijama korisnika u skladu s objektivnim i nediskriminirajućim kriterijima.

5.   Maksimalni iznos potpore ne smije premašiti 7 000 EUR po poljoprivredniku i 50 000 EUR po MSP-u.

6.   Pri dodjeli potpore na temelju ovog članka države članice uzimaju u obzir potporu dodijeljenu u okviru drugih nacionalnih instrumenata potpore ili drugih instrumenata potpore Unije ili privatnih programa za pružanje odgovora na učinke krize uzrokovane bolešću COVID-19.”;

2.

u članku 49. stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„2.   Tijelo države članice odgovorno za odabir djelatnosti dužno je osigurati da su djelatnosti, uz iznimku djelatnosti iz članka 18. stavka 1. točke (b), članka 24. stavka 1. točke (d) i članaka od 28. do 31., članaka 33. i 34. te članaka od 36. do 39.b, odabrane u skladu s kriterijima odabira iz stavka 1. ovog članka i na temelju transparentnog i dobro dokumentiranog postupka.”;

3.

u članku 59. umeće se sljedeći stavak:

„6.   aPotpora u okviru EPFRR-a koja se pruža na temelju članka 39.b ne smije premašiti 2 % ukupnog doprinosa EPFRR-a programu ruralnog razvoja.”.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 24. lipnja 2020.

Za Europski parlament

Predsjednik

D. M. SASSOLI

Za Vijeće

Predsjednica

N. BRNJAC


(1)  Mišljenje od 11. lipnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu).

(2)  Stajalište Europskog parlamenta od 19. lipnja 2020. (još nije objavljeno u Službenom listu) i odluka Vijeća od 24. lipnja 2020.

(3)  Uredba (EU) br. 1305/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o potpori ruralnom razvoju iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1698/2005 (SL L 347, 20.12.2013., str. 487.).


Top