EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0690

Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/690 оd 17. prosinca 2019. o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji, zemljopisnog područja primjene takvih programa i bolesti s popisa za koje se može utvrditi status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente (Tekst značajan za EGP) (Tekst značajan za EGP)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 341–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj

3.6.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 174/341


PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/690

оd 17. prosinca 2019.

o utvrđivanju pravila za primjenu Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji, zemljopisnog područja primjene takvih programa i bolesti s popisa za koje se može utvrditi status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o prenosivim bolestima životinja te o izmjeni i stavljanju izvan snage određenih akata u području zdravlja životinja („Zakon o zdravlju životinja”) (1), a posebno njezin članak 30. stavak 1. točku (a) i članak 37. stavak 4. prvi podstavak točku (b),

budući da:

(1)

Uredbom (EU) 2016/429 utvrđena su pravila o sprečavanju i suzbijanju bolesti koje su prenosive na životinje ili ljude, uključujući pravila o nadziranju, iskorjenjivanju i dodjeli statusa „područje slobodno od bolesti” na razini kompartmenta.

(2)

Uredbom (EU) 2016/429 utvrđen je usklađeni popis prenosivih bolesti životinja („bolesti s popisa”) koje ugrožavaju zdravlje životinja ili javno zdravlje u Uniji, bilo u cijeloj Uniji ili samo u njezinim dijelovima.

(3)

Člankom 28. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđeni su programi nadziranja u Uniji za određene bolesti s popisa. Člankom 30. te uredbe utvrđeno je da se provedbenim aktom utvrđuje koje od bolesti s popisa podliježu programima nadziranja u Uniji, uključujući zemljopisno područje primjene takvih programa.

(4)

Uredbom (EU) 2016/429 Direktiva Vijeća 2005/94/EZ (2) stavlja se izvan snage od 21. travnja 2021. Direktivom 2005/94/EZ utvrđuju se obvezni programi nadziranja za influencu ptica kod peradi i pernate divljači. Obvezni programi nadziranja za influencu ptica i dalje su relevantni kako bi se zbog utjecaja visokopatogene influence ptica na zdravlje životinja osigurala visoka razina nadziranja diljem Unije. Ti programi trebali bi obuhvaćati i nadziranje određenih područja s povećanim rizikom mutacije virusa niskopatogene influence ptica u visokopatogene viruse influence ptica. Nadziranje influence ptica pridonosi i znanju o virusima koji predstavljaju potencijalni zoonotski rizik. Stoga bi se ta obveza trebala odražavati u Unijinim programima nadziranja za influencu ptica u okviru Uredbe (EU) 2016/429.

(5)

Prema usklađenom popisu prenosivih bolesti životinja iz Uredbe (EU) 2016/429 postoji razlika između visokopatogene influence ptica i infekcije virusima niskopatogene influence ptica. Kako bi se osigurala dosljednost, ta bi se razlika trebala odražavati u području primjene programâ nadziranja u Uniji.

(6)

Delegiranom uredbom Komisije (EU) 2020/689 (3) utvrđuju se, među ostalima, kriteriji za utvrđivanje bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji i sadržaji takvih programa. Visokopatogena influenca ptica i infekcija virusima niskopatogene influence ptica ispunjavaju te kriterije.

(7)

Člankom 37. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđeno je da države članice imaju pravo podnijeti zahtjev za priznavanje statusa „područje slobodno od bolesti” za kompartmente za određene bolesti s popisa iz članka 9. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) te uredbe. Provedbenim aktom trebalo bi odrediti za koju se od tih bolesti može utvrditi status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente.

(8)

Uredbom (EU) 2016/429 Direktiva Vijeća 2006/88/EZ (4) stavlja se izvan snage od 21. travnja 2021. Direktivom 2006/88/EZ predviđa se utvrđivanje kompartmenata slobodnih od bolesti za popis bolesti akvatičnih životinja u skladu s Kodeksom o zdravlju akvatičnih životinja koji je izdala Svjetska organizacija za zdravlje životinja (OIE). Kako bi se olakšalo održavanje statusa „područje slobodno od bolesti” za kompartmente, bolesti akvatičnih životinja uvrštene na taj popis bolesti trebale bi se, u najvećoj mogućoj mjeri, upotrebljavati u svrhe onih bolesti s popisa za koje se status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente može utvrditi u okviru Uredbe (EU) 2016/429.

(9)

Budući da se odredbe Uredbe (EU) 2016/429 kojima se uređuju pitanja obuhvaćena ovom Uredbom primjenjuju od 21. travnja 2021., ova bi se Uredba trebala primjenjivati od istog datuma.

(10)

Mjere predviđene ovom Uredbom u skladu su s mišljenjem Stalnog odbora za bilje, životinje, hranu i hranu za životinje,

DONIJELA JE OVU UREDBU:

Članak 1.

Bolesti s popisa koje podliježu programima nadziranja u Uniji u skladu s člankom 28. Uredbe (EU) 2016/429 i zemljopisno područje primjene takvih programa utvrđeni su u Prilogu I. ovoj Uredbi.

Članak 2.

Bolesti s popisa za koje se status „područje slobodno od bolesti” za kompartmente može utvrditi u skladu s člankom 37. Uredbe (EU) 2016/429 utvrđene su u Prilogu II. ovoj Uredbi.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od 21. travnja 2021.

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 17. prosinca 2019.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 84, 31.3.2016., str. 1.

(2)  Direktiva Vijeća 2005/94/EZ od 20. prosinca 2005. o mjerama Zajednice u vezi s kontrolom influence ptica i o stavljanju izvan snage Direktive 92/40/EEZ (SL L 10, 14.1.2006., str. 16.).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/689 оd 17. prosinca 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/429 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu pravila o nadziranju, programima iskorjenjivanja i statusu „slobodno od bolesti” za određene bolesti s popisa i emergentne bolesti (vidjeti stranicu 211 ovog Službenog lista).

(4)  Direktiva Vijeća 2006/88/EZ od 24. listopada 2006. o zahtjevima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te o sprečavanju i kontroli određenih bolesti akvatičnih životinja (SL L 328, 24.11.2006., str. 14.).


PRILOG I.

BOLESTI S POPISA KOJE PODLIJEŽU PROGRAMIMA NADZIRANJA U UNIJI

ZEMLJOPISNO PODRUČJE PRIMJENE PROGRAMÂ NADZIRANJA U UNIJI

Visokopatogena influenca ptica

Cijelo državno područje države članice

Infekcija virusima niskopatogene influence ptica

Cijelo državno područje države članice


PRILOG II.

BOLESTI S POPISA ZA KOJE SE STATUS „PODRUČJE SLOBODNO OD BOLESTI” ZA KOMPARTMENTE MOŽE UTVRDITI

Epizootska hematopoetska nekroza

Virusna hemoragijska septikemija

Zarazna hematopoetska nekroza

Infekcija virusom anemije lososa s uklonjenim genotipom HPR (visoko polimorfno područje)

Infekcija s Microcytos mackini

Infekcija s Perkinsus marinus

Infekcija s Bonamia ostreae

Infekcija s Bonamia exitiosa

Infekcija s Marteilia refringens

Infekcija virusom taurskog sindroma

Infekcija virusom bolesti žute glave rakova

Infekcija virusom sindroma bijelih pjega


Top