EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020L2088

Provedbena direktiva Komisije (EU) 2020/2088 оd 11. prosinca 2020. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja alergenih mirisa u igračkama (Tekst značajan za EGP)

C/2020/8770

OJ L 423, 15.12.2020, p. 53–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2088/oj

15.12.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 423/53


PROVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2020/2088

оd 11. prosinca 2020.

o izmjeni Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu označivanja alergenih mirisa u igračkama

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2009/48/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. lipnja 2009. o sigurnosti igračaka (1), a posebno njezin članak 46. stavak 1. prvi podstavak točku (b),

budući da:

(1)

Direktivom 2009/48/EZ utvrđuje se opća obveza da se na igrački, na pričvršćenoj etiketi, na ambalaži ili na priloženim uputama navedu nazivi 11 alergenih mirisa ako su dodani u koncentracijama većima od 100 mg/kg u igrački ili u njezinim sastavnim dijelovima. Ti su alergeni mirisi navedeni u tablici u trećem stavku točke 11. dijela III. Priloga II. toj direktivi.

(2)

Znanstveni odbor za sigurnost potrošača (SCCS), koji pomaže Komisiji kao neovisno tijelo za procjenu rizika u području kozmetičkih proizvoda, u svojem je mišljenju od 26. i 27. lipnja 2012. (2) napomenuo da je kontaktna alergija na mirise uobičajen, značajan i relevantan problem u Europi te da do izloženosti mirisima dolazi pri uporabi drugih proizvoda široke potrošnje, kao što su igračke. SCCS napominje i da se posljednjih godina pojavio trend dodavanja kemikalija za miris mnogim vrstama proizvoda široke potrošnje, kao što su dječje igračke, što može znatno doprinijeti izloženosti potrošača mirisu putem kože. SCCS dodaje da su potrošači izloženi mirisnim tvarima iz raznih kozmetičkih proizvoda, drugih proizvoda široke potrošnje, farmaceutskih proizvoda i na radnomu mjestu te da su sva ta izlaganja značajna u kontekstu kontaktne alergije jer nije kritičan izvor izloženosti, već kumulativna doza po jedinici površine. U tablici 13-1 tog mišljenja naveden je niz poznatih kontaktnih alergena za ljude.

(3)

Istraživanje o alergenim tvarima u proizvodima za djecu, koje je provela Agencija za zaštitu okoliša u Danskoj (3), pokazalo je da su alergeni mirisi prisutni u igračkama, konkretno u plastelinu, „ljigavcima”, lutki, plišanom medvjediću i gumenim vezicama.

(4)

Stručna skupina za sigurnost igračaka savjetuje Komisiju u pripremi zakonodavnih prijedloga i političkih inicijativa u području sigurnosti igračaka. Misija njezine podskupine za kemikalije u igračkama (podskupina „Kemikalije”) je savjetovanje o kemijskim tvarima koje se smiju koristiti u igračkama.

(5)

Stručna skupina za sigurnost igračaka podsjetila je na svojem sastanku održanom 13. rujna 2019. (4) da je alergena tvar, bilo da je prisutna u kozmetičkim proizvodima ili u igračkama, uvijek alergena. To inherentno svojstvo te tvari ne ovisi o njezinoj primjeni te je stoga prisutno bez obzira na to upotrebljava li se alergena tvar u kozmetici ili u igračkama. Stručna skupina zaključila je da alergena tvar koja predstavlja rizik u kozmetičkim proizvodima može predstavljati i rizik u igračkama. Stoga je naglasila važnost toga da se pri donošenju propisa o alergenim mirisima u igračkama uzima u obzir mišljenja SCCS-a i odbora koji su mu prethodili o alergenim mirisima u kozmetičkim proizvodima.

(6)

Na sastanku podskupine za kemikalije održanom 3. svibnja 2018. (5) većina članova zaključila je da bi se poznati kontaktni alergeni za ljude, navedeni u tablici 13-1 mišljenja SCCS-a od 26. i 27. lipnja 2012., trebali dodati na popis alergenih mirisa koji moraju biti navedeni na igrački, na pričvršćenoj etiketi, na ambalaži ili na priloženim uputama u tablici iz trećeg stavka točke 11. dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ.

(7)

Stručna skupina za sigurnost igračaka potvrdila je zaključke podskupine za kemikalije 13. rujna 2019.

(8)

Na sastanku održanom 13. rujna 2019. Stručna skupina za sigurnost igračaka napomenula je da unos br. 4. u tablici u trećem stavku točke 11. dijela III. Priloga II. Direktivi 2009/48/EZ za citronelol, broj CAS 106-22-9, obuhvaća samo mješavinu dvaju enantiomernih oblika citronelola. Prema Stručnoj skupini zahtjevi povezani s označivanjem trebali bi, međutim, obuhvaćati i dva pojedinačna enantiomerna oblika navedena pod brojevima CAS 1117-61-9 i 7540-51-4 u tablici 13-1 mišljenja SCCS-a od 26. i 27. lipnja 2012.

(9)

S obzirom na mišljenje SCCS-a od 26. i 27. lipnja 2012. i preporuku Stručne skupine za sigurnost igračaka od 13. rujna 2019., zahtjevi povezani s označivanjem trebali bi se odnositi i na alergene mirise navedene u tablici 13-1 mišljenja SCCS-a od 26. i 27. lipnja 2012. kad su prisutni u igračkama. Mirise na koje se još ne odnosi zabrana ili zahtjevi povezani s označivanjem utvrđeni u Direktivi 2009/48/EZ trebalo bi stoga uvrstiti u tablicu u trećem stavku točke 11. dijela III. Priloga II. toj direktivi.

(10)

Direktivu 2009/48/EZ trebalo bi stoga na odgovarajući način izmijeniti.

(11)

Mjere koje su za to predviđene u ovoj Direktivi u skladu su s mišljenjem Odbora osnovanog na temelju članka 47. stavka 1. Direktive 2009/48/EZ,

DONIJELA JE OVU DIREKTIVU:

Članak 1.

Prilog II. Direktivi 2009/48/EZ mijenja se u skladu s Prilogom ovoj Direktivi.

Članak 2.

1.   Države članice najkasnije do 4. srpnja 2022. donose i objavljuju zakone i druge propise koji su potrebni radi usklađivanja s ovom Direktivom. One Komisiji odmah dostavljaju tekst tih odredaba.

One primjenjuju te odredbe od 5. srpnja 2022.

Kada države članice donose te odredbe, one sadržavaju upućivanje na ovu Direktivu ili se na nju upućuje prilikom njihove službene objave. Države članice određuju načine tog upućivanja.

2.   Države članice Komisiji dostavljaju tekst glavnih odredaba nacionalnog prava koje donesu u području na koje se odnosi ova Direktiva.

Članak 3.

Ova Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Članak 4.

Ova je Direktiva upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 11. prosinca 2020.

Za Komisiju

Predsjednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  SL L 170, 30.6.2009., str. 1.

(2)  Mišljenje SCCS-a o mirisnim alergenima u kozmetičkim proizvodima, 26.–27. lipnja 2012. (SCCS/1459/11).http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf

(3)  Dansko ministarstvo okoliša i hrane – Agencija za zaštitu okoliša. Istraživanje o alergenim tvarima u proizvodima za djecu – igračkama i kozmetičkim proizvodima. Istraživanje o kemijskim tvarima u proizvodima široke potrošnje br. 148, 2016.

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978-87-93529-00-7.pdf

(4)  Zapisnik sa sastanka Stručne skupine za sigurnost igračaka održanog 13. rujna 2019.https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17996

(5)  Zapisnik sa sastanka podskupine za kemikalije Stručne skupine za sigurnost igračaka održanog 3. svibnja 2018.https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=19025.


PRILOG

Tablica u trećem stavku točke 11. dijela III. Priloga II. mijenja se kako slijedi:

(1)

unos 4 zamjenjuje se sljedećim:

Br.

Naziv alergenog mirisa

Broj CAS

„4.

Citronelol

106-22-9; 1117-61-9; 7540-51-4”;

(2)

dodaju se sljedeći unosi:

Br.

Naziv alergenog mirisa

Broj CAS

„12.

Acetilcedren

32388-55-9

13.

Amil salicilat

2050-08-0

14.

Trans-anetol

4180-23-8

15.

Benzaldehid

100-52-7

16.

Kamfor

76-22-2; 464-49-3

17.

Karvon

99-49-0; 6485-40-1; 2244-16-8

18.

Beta-kariofilen (oks.)

87-44-5

19.

Ružin keton-4 (damaskenon)

23696-85-7

20.

Alfa-damaskon (TMCHB)

43052-87-5; 23726-94-5

21.

Cis-beta-damaskon

23726-92-3

22.

Delta-damaskon

57378-68-4

23.

Dimetilbenzil karbinil acetat (DMBCA)

151-05-3

24.

Heksadekanolakton

109-29-5

25.

Heksametilindanopiran

1222-05-5

26.

(DL)-limonen

138-86-3

27.

Linalil acetat

115-95-7

28.

Mentol

1490-04-6; 89-78-1; 2216-51-5

29.

Metil salicilat

119-36-8

30.

3-metil-5-(2,2,3-trimetil-4-ciklopenten-1-il)pent-3-en-2-ol

67801-20-1

31.

Alfa-pinen

80-56-8

32.

Beta-pinen

127-91-3

33.

Propiliden ftalid

17369-59-4

34.

Salicilaldehid

90-02-8

35.

Alfa-santalol

115-71-9

36.

Beta-santalol

77-42-9

37.

Sklareol

515-03-7

38.

Alfa-terpineol

10482-56-1; 98-55-5

39.

Terpineol (smjesa izomera)

8000-41-7

40.

Terpinolen

586-62-9

41.

Tetrametil acetiloktahidro naftaleni

54464-57-2; 54464-59-4; 68155-66-8; 68155-67-9

42.

Trimetil benzenpropanol (majantol)

103694-68-4

43.

Vanilin

121-33-5

44.

Cananga odorata i ulje ylang-ylanga

83863-30-3; 8006-81-3

45.

Ulje kore Cedrus atlantica

92201-55-3; 8000-27-9

46.

Ulje lista Cinnamomum cassia

8007-80-5

47.

Ulje kore Cinnamomum zeylanicum

84649-98-9

48.

Ulje cvijeta Citrus aurantium amara

8016-38-4

49.

Ulje kore Citrus aurantium amara

72968-50-4

50.

Ulje istisnuto iz kore Citrus bergamia

89957-91-5

51.

Ulje istisnuto iz kore Citrus limonum

84929-31-7

52.

Ulje istisnuto iz kore Citrus sinensis (sin.: Aurantium dulcis)

97766-30-8; 8028-48-6

53.

Ulja Cymbopogon citratus/schoenanthus

89998-14-1; 8007-02-01; 89998-16-3

54.

Ulje lista Eucalyptus spp.

92502-70-0; 8000-48-4

55.

Ulje lista/cvijeta Eugenia caryophyllus

8000-34-8

56.

Jasminum grandiflorum/officinale

84776-64-7; 90045-94-6; 8022-96-6

57.

Juniperus virginiana

8000-27-9; 85085-41-2

58.

Ulje ploda Laurus nobilis

8007-48-5

59.

Ulje lista Laurus nobilis

8002-41-3

60.

Ulje sjemenki Laurus nobilis

84603-73-6

61.

Lavandula hybrida

91722-69-9

62.

Lavandula officinalis

84776-65-8

63.

Mentha piperita

8006-90-4; 84082-70-2

64.

Mentha spicata

84696-51-5

65.

Narcissus spp.

različiti brojevi, uključujući 90064-25-8

66.

Pelargonium graveolens

90082-51-2; 8000-46-2

67.

Pinus mugo

90082-72-7

68.

Pinus pumila

97676-05-6

69.

Pogostemon cablin

8014-09-3; 84238-39-1

70.

Ulje cvjetova ruže (Rosa spp.)

različiti brojevi, uključujući 8007-01-0, 93334-48-6, 84696-47-9, 84604-12-6, 90106-38-0, 84604-13-7, 92347-25-6

71.

Santalum album

84787-70-2; 8006-87-9

72.

Terpentin (ulje)

8006-64-2; 9005-90-7; 8052-14-0”.


Top