EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0248

Provedbena odluka Komisije (EU) 2020/248 оd 21. veljače 2020. o utvrđivanju tehničkih smjernica za inspekcije u skladu s člankom 17. Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 889) (Tekst značajan za EGP)

C/2020/889

OJ L 51, 25.2.2020, p. 4–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/248/oj

25.2.2020   

HR

Službeni list Europske unije

L 51/4


PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2020/248

оd 21. veljače 2020.

o utvrđivanju tehničkih smjernica za inspekcije u skladu s člankom 17. Direktive 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća

(priopćeno pod brojem dokumenta C(2020) 889)

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKA KOMISIJA,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Direktivu 2006/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o gospodarenju otpadom od industrija vađenja minerala i o izmjeni Direktive 2004/35/EZ (1), a posebno njezin članak 22. stavak 1. točku (c),

budući da:

(1)

Člankom 17. Direktive 2006/21/EZ zahtijevaju se inspekcije nad svim postrojenjima za gospodarenje otpadom iz članka 7. kako bi se osiguralo da su ispunjeni odgovarajući uvjeti iz dozvole. Kako bi ti pregledi bili učinkoviti i djelotvorni, nadležna tijela trebala bi raspolagati odgovarajućim resursima, ne ovisiti o operateru predmetnih postrojenja za gospodarenje otpadom, imati potrebne funkcije i ovlasti te imati pravo na pomoć operatera. Inspekcijske aktivnosti trebale bi uključivati i suradnju i koordinaciju nacionalnih tijela odgovornih za osiguravanje da postrojenja za gospodarenje otpadom u njihovoj nadležnosti budu u skladu s odredbama iz Direktive 2006/21/EZ.

(2)

Kako bi inspekcije bile učinkovite i proaktivne, primjereno ih je planirati unaprijed u planovima inspekcija koji odražavaju rizike predmetnih postrojenja za gospodarenje otpadom.

(3)

Budući da postrojenja za gospodarenje otpadom obuhvaćena člankom 7. Direktive 2006/21/EZ uključuju postrojenja za gospodarenje otpadom koja bi trebala imati dozvolu te da se člankom 7. propisuje da nijedno postrojenje za gospodarenje otpadom ne bi smjelo raditi bez dozvole, u planovima inspekcija potrebno je uzeti u obzir postrojenja za gospodarenje otpadom koja bi trebala imati dozvolu, ali je ne posjeduju.

(4)

Države članice trebale bi pri primjeni smjernica za inspekciju zadržati diskrecijsko pravo uzimajući u obzir različite okolnosti u svakom postrojenju za gospodarenje otpadom kako bi osigurale da inspekcije budu razmjerne relevantnim rizicima u području okoliša i sigurnosti koje predstavlja svako postrojenje za gospodarenje otpadom.

(5)

Kako bi se riješile razne situacije moguće neusklađenosti s dozvolama, trebalo bi omogućiti i rutinske i nerutinske inspekcije kako bi se odgovorilo na ozbiljne pritužbe, nesreće, nezgode i slučajeve neusklađenosti. Pri provođenju inspekcija inspektori bi trebali uzeti u obzir i nalaze inspekcija provedenih na temelju drugih primjenjivih propisa EU-a u mjeri u kojoj bi ti nalazi mogli upućivati i na moguće probleme sa zahtjevima za dozvole iz članka 7. Direktive 2006/21/EZ.

(6)

Kako bi se osigurala učinkovitost inspekcija, potrebno je da određeni postotak inspekcijskih aktivnosti, a posebno obilasci lokacija, bude nenajavljen.

(7)

Kako bi se mogli izvući zaključci iz inspekcijskih aktivnosti, posebno iz obilazaka lokacija, te osigurati empirijska podloga za buduće inspekcije i druge povezane mjere, važno je da sve inspekcijske aktivnosti budu pravilno dokumentirane, među ostalim u redovitim izvješćima o obilascima lokacija.

(8)

Kako bi se djelotvorno osigurala usklađenost s uvjetima iz dozvole, važno je da se inspekcijama olakšaju i omoguće sve daljnje mjere za rješavanje utvrđene neusklađenosti.

(9)

Budući da se rizici razlikuju ovisno o fazi postojanja predmetnih postrojenja za gospodarenje otpadom, potrebno je da tehničke smjernice sadržavaju detaljne odredbe o različitim fazama životnog ciklusa postrojenja za gospodarenje otpadom iz članka 7. Direktive 2006/21/EZ.

(10)

Budući da postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A potencijalno predstavljaju veći rizik, potrebno je da tehničke smjernice sadržavaju posebne odredbe koje se odnose na takva postrojenja.

(11)

Mjere predviđene ovom Odlukom u skladu su s mišljenjem Odbora uspostavljenog u skladu s člankom 23. stavkom 2. Direktive 2006/21/EZ,

DONIJELA JE OVU ODLUKU:

Članak 1.

Donose se tehničke smjernice za inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s člankom 17. Direktive 2006/21/EZ utvrđene u Prilogu ovoj Odluci.

Članak 2.

Ova je Odluka upućena državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu 21. veljače 2020.

Za Komisiju

Virginijus SINKEVIČIUS

Član Komisije


(1)  SL L 102, 11.4.2006., str. 15.


PRILOG

Tehničke smjernice za inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom

DIO A

Ciljevi

U ovim se smjernicama utvrđuju elementi koje treba uzeti u razmatranje za inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom obuhvaćenih člankom 7. Direktive 2006/21/EZ koje nadležna tijela trebaju provoditi u skladu s člankom 17. te direktive. Takvim se inspekcijama nastoji osigurati da svako postrojenje za gospodarenje otpadom ima potrebnu dozvolu i da je u skladu s odgovarajućim uvjetima iz dozvole. Inspekcije se odnose na različite faze životnog ciklusa postrojenja za gospodarenje otpadom.

Ove se smjernice odnose na opći okvir za provođenje inspekcija (dio C.), težište inspekcija za svaku od faza životnog ciklusa postrojenja za gospodarenje otpadom (dio D.) i posebne elemente relevantne za inspekciju postrojenja kategorije A (dio E.).

DIO B

Definicija

Za potrebe ovih smjernica „inspekcija” znači sve aktivnosti koje poduzima nadležno tijelo ili koje se poduzimaju u njegovo ime kako bi se osigurala usklađenost postrojenja za gospodarenje otpadom obuhvaćenih člankom 7. Direktive 2006/21/EZ s uvjetima iz dozvole koju moraju dobiti. Te aktivnosti mogu uključivati posebice:

procjenjivanje relevantnih pitanja u području okoliša i sigurnosti te rizika koje predstavljaju postrojenja za gospodarenje otpadom,

obilazak lokacije radi provjere poslovnih prostora, uvjeta na lokaciji, relevantne opreme, uključujući primjerenost njezina održavanja, relevantnih dokumenata i elektroničkih podataka, internih mjera i sustava te operativnih procesa,

održavanje razgovora s osobljem koje radi u postrojenju za gospodarenje otpadom,

jačanje znanja operatera o relevantnim pravnim zahtjevima i utjecajima aktivnosti operatera na okoliš,

uzimanje uzoraka,

primjenu tehnika promatranja Zemlje i drugih oblika daljinskog nadzora, uključujući, prema potrebi, one koji obuhvaćaju senzore in situ,

ocjenjivanje unutarnjeg praćenja operatera,

provjeravanje dokumenata i elektroničkih podataka, uključujući izvješća operatera, osim u okviru obilaska lokacije,

provjeravanje unutarnjih mjera i sustava te operativnih postupaka operatera, osim u okviru obilaska lokacije,

provjeravanje financijskih ili jednakovrijednih jamstava,

evidentiranje činjeničnih informacija o neusklađenosti,

utvrđivanje uzroka za utvrđenu neusklađenost i mogućih vrsta utjecaja te neusklađenosti na okoliš i zdravlje ljudi,

opisivanje utvrđene neusklađenosti, posebno okolnosti (uključujući osobe) koje su dovele do neusklađenosti, kako bi se, u mjeri u kojoj je to moguće, utvrdilo koje su radnje potrebne za osiguravanje usklađenosti i kako bi ih se omogućilo, među ostalim i suradnjom i dijeljenjem nalaza inspekcije s drugim relevantnim nadležnim tijelima.

Inspekcije, uključujući obilaske lokacija, mogu se provoditi rutinski, tj. kao dio redovitog skupa aktivnosti, i nerutinski, tj. kao odgovor na ozbiljne pritužbe ili za istragu ozbiljnih nesreća, nezgoda i drugih slučajeva neusklađenosti.

DIO C

Provođenje detaljnih provjera, istraga i prikupljanja informacija

1.   Nadležna tijela

U razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

raspoloživost nadležnih tijela zaduženih za inspekcije na cjelokupnom državnom području države članice i za sve vrste postrojenja za gospodarenje otpadom obuhvaćenih člankom 7. Direktive 2006/21/EZ;

(b)

neovisnost nadležnih tijela i njihova sposobnost za ispunjavanje svih zadaća potrebnih za provođenje inspekcija;

(c)

ovlasti nadležnih tijela za provođenje inspekcija, uključujući njihovo pravo ulaska u postrojenja i pregleda relevantne materijalne imovine, dokumenata i elektroničkih podataka;

(d)

dostatnost resursa, osoblja i opreme raspoloživih nadležnim tijelima za provođenje inspekcija;

(e)

mehanizmi koje su nadležna tijela uspostavila za suradnju i koordinaciju svojih aktivnosti s drugim relevantnim tijelima, posebno drugim tijelima sa zaduženjima u vezi s usklađenošću s dozvolama potrebnima na temelju nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva Unije u području okoliša koje se primjenjuje na postrojenja obuhvaćena člankom 7. Direktive 2006/21/EZ ili je relevantno za njih;

(f)

razina znanja, iskustva i stručnosti koje inspektori moraju imati za provođenje inspekcija, posebno u pogledu projektiranja, izgradnje, rada i zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom;

(g)

organizacija obuka za inspektore radi održavanja potrebne razine znanja;

(h)

potrebna pomoć koju operateri moraju pružiti nadležnim tijelima kako bi mogla provoditi inspekcije, uključujući obilaske lokacija, uzimanje uzoraka i prikupljanje informacija potrebnih za obavljanje njihovih dužnosti u skladu s člankom 17. Direktive 2006/21/EZ.

Prilikom provođenja inspekcija nadležnim tijelima mogu pomagati neovisni stručnjaci te im ona mogu delegirati zadaće u okviru inspekcije u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, uz uvjet da stručnjaci djeluju pod nadzorom nadležnog tijela. Nadležno tijelo određuje minimalnu razinu kvalifikacija za stručnjake i ocjenjuje jesu li te kvalifikacije ispunjene. Nadležno tijelo također osigurava da stručnjaci nemaju osobnog interesa u pogledu ishoda inspekcije.

2.   Organizacija inspekcija

2.1.   Planovi inspekcija

U razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

planiranje inspekcija unaprijed izradom plana ili planova na odgovarajućoj administrativnoj razini na temelju opće ocjene relevantnih pitanja i rizika u području okoliša i sigurnosti postrojenja za gospodarenje otpadom te, ako su već dostupni podaci o usklađenosti, ukupne ocjene stanja usklađenosti postrojenja za gospodarenje otpadom unutar područja obuhvaćenog planom. Takvi planovi mogu biti integrirani ili kombinirani s drugim planovima inspekcija ako se to smatra prikladnim;

(b)

periodičko preispitivanje i, prema potrebi, ažuriranje plana ili planova inspekcija;

(c)

obuhvaćenost svakog postrojenja za gospodarenje otpadom iz članka 7. Direktive 2006/21/EZ planom ili planovima inspekcija;

(d)

uključivanje sljedećeg u svaki plan inspekcije:

i.

opće ocjene relevantnih pitanja i rizika u području okoliša i sigurnosti;

ii.

geografskog područja obuhvaćenog planom inspekcija;

iii.

popisa postrojenja za gospodarenje otpadom obuhvaćenih planom inspekcija koja imaju dozvolu;

iv.

načina na koji se osigurava identifikacija postrojenja za gospodarenje otpadom obuhvaćenih člankom 7. Direktive 2006/21/EZ koja rade bez dozvole;

v.

postupaka za provođenje rutinskih inspekcija;

vi.

postupaka za provođenje nerutinskih inspekcija;

vii.

postupaka za provođenje najavljenih i nenajavljenih obilazaka lokacija;

viii.

prema potrebi, mehanizama za suradnju i koordinaciju između različitih nadležnih tijela zaduženih za inspekcije te između tih tijela i drugih tijela koja imaju ulogu u provođenju sustava dozvola potrebnih na temelju nacionalnog zakonodavstva ili zakonodavstva Unije u području okoliša koje se primjenjuje na postrojenja za gospodarenje otpadom obuhvaćena člankom 7. Direktive 2006/21/EZ ili je relevantno za njih;

ix.

informacija o ljudskim, financijskim i drugim resursima koji su potrebni nadležnim tijelima za provedbu tog plana inspekcija.

2.2.   Rutinske inspekcije

U razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

provođenje rutinskih inspekcija u redovitim vremenskim razmacima na temelju odgovarajuće procjene rizika predmetnog postrojenja za gospodarenje otpadom;

(b)

primjerena učestalost obilaska lokacije na temelju odgovarajuće procjene rizika predmetnog postrojenja za gospodarenje otpadom koja odražava i potencijalno veće rizike postrojenja kategorije A;

(c)

primjena sljedećih kriterija za procjenu rizika postrojenja za gospodarenje otpadom:

i.

mogući i stvarni utjecaji predmetnih postrojenja na zdravlje ljudi i okoliš, uzimajući u obzir razine i vrste emisija, osjetljivost lokalnog okoliša i rizik od nesreća, kako je detaljnije navedeno u najboljoj raspoloživoj tehnici (NRT 5.) referentnog dokumenta o NRT-ima za gospodarenje otpadom od industrija vađenja minerala (1);

ii.

prethodni podaci o usklađenosti;

iii.

sudjelovanje operatera postrojenja za gospodarenje otpadom u sustavu upravljanja okolišem (EMS) kako je detaljnije navedeno u NRT-u 1. referentnog dokumenta o NRT-ima za gospodarenje otpadom od industrija vađenja minerala;

(d)

prema potrebi, inspektorovo dokumentiranje relevantnih nalaza inspekcija provedenih na temelju drugih primjenjivih propisa Unije;

(e)

dostavljanje operateru, pri prethodnoj najavi obilaska lokacije, rasporeda obilaska i pojedinosti o informacijama i o svoj drugoj pomoći koji će se zatražiti od operatera;

(f)

u slučaju otkrivanja neusklađenosti ili rizika za usklađenost, provođenje istrage i, prema potrebi, dijeljenje rezultata s drugim tijelima, posebno radi:

i.

navođenja opisa neusklađenosti ili rizika za usklađenost, objašnjenja njihovih uzroka i utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, a posebno objašnjenja okolnosti (uključujući osobe) koje su dovele do neusklađenosti;

ii.

osiguravanja činjenične osnove kako bi se olakšao i omogućio prikladan odgovor na utvrđenu neusklađenost i spriječile buduće neusklađenosti, uključujući, prema potrebi, dodatne inspekcije, korektivne mjere koje provodi operater, ažuriranje uvjeta iz dozvole, suspenziju dozvole ili primjenu sankcija;

(g)

u slučaju suspenzije rada postrojenja za gospodarenje otpadom zbog neusklađenosti s uvjetima iz dozvole, obavljanja dodatnih inspekcijskih aktivnosti s ciljem postizanja rezultata u području okoliša i drugih rezultata koje se namjeravalo osigurati uvjetima iz dozvole.

2.3.   Nerutinske inspekcije

U razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

provođenje nerutinskih inspekcija, uključujući obilaske lokacija, što je prije moguće nakon što nadležno tijelo zaprimi ozbiljne pritužbe u pogledu neusklađenosti s uvjetima iz dozvole ili na neki drugi način sazna za ozbiljne nesreće, nezgode ili slučajeve neusklađenosti, bez obzira na to treba li o takvim događajima izvijestiti u skladu s člankom 11. stavkom 3. ili člankom 12. stavkom 6. Direktive 2006/21/EZ, posebno radi:

i.

objašnjenja uzroka događaja, njegovih utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, a posebno objašnjenja okolnosti (uključujući osobe) koje su dovele do neusklađenosti;

ii.

osiguravanja činjenične osnove kako bi se olakšao i omogućio prikladan odgovor na utvrđenu neusklađenost i spriječile buduće nesreće, nezgode ili slučajevi neusklađenosti, uključujući, prema potrebi, dodatne inspekcije, korektivne mjere koje provodi operater, ažuriranje uvjeta iz dozvole, suspenziju dozvole ili primjenu sankcija;

(b)

prema potrebi, inspektorovog dokumentiranja relevantnih nalaza inspekcija provedenih na temelju drugih primjenjivih propisa Unije;

(c)

provođenja nerutinskih inspekcija što je prije moguće u odnosu na izdavanje, ponovno razmatranje ili ažuriranje dozvole ili, prema potrebi, prije njega.

2.4.   Nenajavljeni obilasci lokacija

U razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

obavljanje odgovarajućeg broja nenajavljenih obilazaka lokacije, posebno ako je to relevantno za otkrivanje problema ili izloženosti riziku ili za potrebu za odgovorom na hitnu situaciju;

(b)

u mjeri u kojoj je to izvedivo, uzimanje u obzir u odlukama o nenajavljenim obilascima lokacije pitanja zdravlja, okoliša i sigurnosti te moguće potrebe da osoblje postrojenja za gospodarenje otpadom bude prisutno na lokaciji.

3.   Dokumentiranje inspekcija

3.1.   Dokumentiranje inspekcijskih aktivnosti, uključujući obilaske lokacija

U razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

odgovarajuće dokumentiranje svih inspekcijskih aktivnosti;

(b)

izrada, nakon svakog obilaska lokacije postrojenja za gospodarenje otpadom, izvješća o obilasku lokacije koje se evidentira u pisanom obliku i pohranjuje u obliku koji je moguće identificirati u lako dostupnu i prikladno održavanu bazu podataka;

(c)

uključivanje u izvješće o obilasku lokacije svrhe inspekcije, prikupljenih podataka, informacija i nalaza, njihove ocjene i zaključka o tome je li postrojenje za gospodarenje otpadom u skladu s relevantnim uvjetima iz dozvole te treba li provesti ikakve daljnje mjere;

(d)

dovršavanje izvješća o obilasku lokacije u roku od dva mjeseca od obilaska lokacije, osim ako su tijekom obilaska utvrđeni ozbiljni nedostaci, u kojem slučaju može biti potrebno odrediti druge rokove;

(e)

omogućivanje operateru da, prema potrebi, prije ili nakon finalizacije izvješća o obilasku lokacije podnese primjedbe;

(f)

dostupnost javnosti rezultata obilaska lokacije i, prema potrebi, drugih inspekcijskih aktivnosti u skladu s Direktivom 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (2).

DIO D

Težište inspekcija tijekom različitih faza životnog ciklusa postrojenja za gospodarenje otpadom

1.   Inspekcije novih postrojenja za gospodarenje otpadom prije započinjanja postupaka odlaganja

Za potrebe inspekcije u razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

provedba mjera poduzetih kako bi se utjecaj na okoliš tijekom rada i nakon zatvaranja sveo na najmanju moguću mjeru, uključujući, ako je potrebno, obradu kontaminirane i procjedne vode;

(b)

usklađenost lokacije, projektiranja i izgradnje postrojenja za gospodarenje otpadom s elementima povezanima sa sigurnošću i okolišem koji su navedeni u dozvoli;

(c)

sadržaj, dostupnost i učinkovitost sustava unutarnjeg praćenja za redovito praćenje i unutarnje inspekcije operatera te planirano izvješćivanje nadležnog tijela o podacima o praćenju;

(d)

provedba planiranih mjera za upravljanje, održavanje i nadzor kako bi se osigurala fizička stabilnost postrojenja i spriječilo onečišćenje ili kontaminacija tla, zraka, površinskih voda ili podzemnih voda u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju i na najmanju moguću mjeru svelo oštećenje krajolika;

(e)

dostupnost dostatnih ljudskih resursa i kompetencija osoblja zaduženog za upravljanje okolišem i za sigurnost postrojenja za gospodarenje otpadom;

(f)

primjerenost plana zatvaranja iz članka 5. stavka 3. točke (f) Direktive 2006/21/EZ;

(g)

primjerenost financijskog ili jednakovrijednog jamstva u pogledu njegova iznosa i oblika, ako nadležno tijelo zahtijeva financijsko ili jednakovrijedno jamstvo; je li potrebno preispitati i provjeriti razvrstavanje postrojenja za gospodarenje otpadom kao postrojenja kategorije A ili postrojenja koje nije postrojenje kategorije A;

(h)

usklađenost s bilo kojim drugim uvjetom iz dozvole i bilo kojim drugim relevantnim zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2006/21/EZ.

2.   Inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom u pogonu

Za potrebe inspekcije u razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

štetni učinci postrojenja za gospodarenje otpadom na okoliš i ljudsko zdravlje i mjere poduzete kako bi se utjecaj na okoliš sveo na najmanju moguću mjeru; posebno prikladnost izgradnje, upravljanja i održavanja postrojenja za gospodarenje otpadom kako bi se osigurala njegova fizička stabilnost i spriječilo onečišćenje ili kontaminacija tla, zraka, površinskih voda ili podzemnih voda u kratkoročnom i dugoročnom razdoblju i na najmanju moguću mjeru svelo oštećenje krajobraza i način na koji ti učinci odgovaraju uvjetima iz dozvole te informacije u procjeni utjecaja na okoliš ako je takva procjena potrebna;

(b)

usklađenost količina, značajki i razvrstavanja otpada odloženog u postrojenju za gospodarenje otpadom s elementima koji su navedeni u dozvoli;

(c)

usklađenost procijenjenog stvaranja procjedne vode, uključujući sadržaj onečišćujućih tvari u procjednoj vodi, odloženog otpada i vodne bilance postrojenja za gospodarenje otpadom s elementima koji su navedeni u dozvoli;

(d)

strukturne i operativne promjene u postrojenju za gospodarenje otpadom: provjeravanje (1) upravljanja vodama, (2) kvalitete aktivnosti geotehničke gradnje (npr. izgradnja podignute brane/nasipa), (3) upravljanja sustavima geotehničke sigurnosti (npr. površinski slojevi, praćenje stabilnosti i sigurnosti), (4) količina i značajki odloženog otpada u odnosu na projekcije u planu gospodarenja otpadom, (5) stvaranja procjedne vode, uključujući sadržaj onečišćujućih tvari u procjednoj vodi u odnosu na projekcije u planu gospodarenja otpadom, (6) vodne bilance postrojenja za gospodarenje otpadom u odnosu na projekcije u planu gospodarenja otpadom i (7) primijenjenih tehnika za upravljanje okolišem i sigurnošću i praćenje okoliša te njihovu primjerenost;

(e)

prihvaćanje mjera koje su preporučene ili uvedene nakon prethodnih inspekcija;

(f)

revizijska izvješća i izjave u području okoliša i sigurnosti ako se to zahtijeva u dozvoli;

(g)

rezultati, cjelovitost i uspješnost programa unutarnjeg praćenja za redovito praćenje i izvješćivanje nadležnog tijela o svim podacima o praćenju (ako je primjenjivo) te upravljanje njime;

(h)

vizualne anomalije na lokaciji;

(i)

reprezentativnost uzorkovanja i karakterizacije otpada od vađenja minerala;

(j)

uloge, odgovornosti i stručnost osoblja zaduženog za upravljanje okolišem i sigurnošću u postrojenju za gospodarenje otpadom te dostupnost dostatnih ljudskih resursa i osposobljavanja za osoblje;

(k)

postupci za obavješćivanje nadležnog tijela o svim događajima koji bi mogli utjecati na stabilnost postrojenja za gospodarenje otpadom i o svim znatnim štetnim učincima na okoliš otkrivenima odgovarajućim postupcima kontrole i praćenja;

(l)

primjerenost plana zatvaranja iz članka 5. stavka 3. točke (f) Direktive 2006/21/EZ i usklađenost sa svim progresivnim mjerama zatvaranja utvrđenima u planu;

(m)

primjerenost iznosa i oblika financijskog ili jednakovrijednog jamstva s obzirom na izračunane troškove obveza operatera koje proizlaze iz dozvole, uključujući mehanizme zatvaranja i nakon zatvaranja te sanaciju zemljišta, ako nadležno tijelo zahtijeva financijsko ili jednakovrijedno jamstvo;

(n)

razvrstavanje postrojenja za gospodarenje otpadom kao postrojenja kategorije A ili postrojenja koje nije postrojenje kategorije A;

(o)

usklađenost s bilo kojim drugim uvjetom iz dozvole i bilo kojim drugim relevantnim zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2006/21/EZ.

3.   Završna inspekcija na lokaciji postrojenja za gospodarenje otpadom u skladu s člankom 12. stavkom 3. Direktive 2006/21/EZ

Za potrebe inspekcije u razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

štetni učinci postrojenja za gospodarenje otpadom na okoliš i zdravlje ljudi te mjere poduzete kako bi se smanjio takav utjecaj nakon zatvaranja, uključujući, ako je potrebno, obradu kontaminirane i procjedne vode;

(b)

provedba plana zatvaranja iz članka 5. stavka 3. točke (f) Direktive 2006/21/EZ;

(c)

sanacija zemljišta na koje je utjecalo postrojenje za gospodarenje otpadom;

(d)

primjerenost plana i mehanizama za održavanje, praćenje, kontrolu i korektivne mjere u fazi nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom, uključujući funkcioniranje i primjerenost opreme za praćenje, nadzor i kontrolu;

(e)

primjerenost iznosa i oblika financijskog ili jednakovrijednog jamstva s obzirom na izračunane troškove obveza operatera koje proizlaze iz dozvole, uključujući dovršavanje mehanizama zatvaranja i nakon zatvaranja te preostalu sanaciju zemljišta, ako nadležno tijelo zahtijeva financijsko ili jednakovrijedno jamstvo;

(f)

razvrstavanje postrojenja za gospodarenje otpadom kao postrojenja kategorije A ili postrojenja koje nije postrojenje kategorije A;

(g)

usklađenost s bilo kojim drugim uvjetom iz dozvole i s bilo kojim drugim relevantnim zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2006/21/EZ;

4.   Inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom nakon zatvaranja u pogledu postrojenja zatvorenih nakon 1. svibnja 2008.

Za potrebe inspekcije u razmatranje se uzima sljedeće:

(a)

štetni učinci postrojenja za gospodarenje otpadom na okoliš i zdravlje ljudi te mjere poduzete kako bi se smanjio takav utjecaj nakon zatvaranja, uključujući, ako je potrebno, obradu kontaminirane i procjedne vode;

(b)

usklađenost štetnih učinaka iz točke (a) s jedne strane i uvjeta iz dozvole i informacija u procjeni utjecaja na okoliš s druge strane, ako je to potrebno;

(c)

usklađenost stvaranja procjedne vode, uključujući sadržaj onečišćujućih tvari u procjednoj vodi, odloženog otpada i vodne bilance postrojenja za gospodarenje otpadom te, ako je potrebno, obrade kontaminirane i procjedne vode s elementima koji su navedeni u dozvoli;

(d)

provedba plana zatvaranja iz članka 5. stavka 3. točke (f) Direktive 2006/21/EZ;

(e)

primjerenost plana zatvaranja iz članka 5. stavka 3. točke (f) Direktive 2006/21/EZ, posebno u pogledu potrebe za dodatnim mjerama zatvaranja i sanacije na temelju ocjene rizika za okoliš i utjecaja na okoliš;

(f)

sanacija zemljišta na koje je utjecalo postrojenje za gospodarenje otpadom; primjerenost plana i mehanizama za održavanje, praćenje, kontrolu i korektivne mjere u fazi nakon zatvaranja postrojenja za gospodarenje otpadom, uključujući funkcioniranje i primjerenost opreme za praćenje, nadzor i kontrolu, te izvješćivanja nadležnog tijela o svim podacima o praćenju;

(g)

postupak za obavješćivanje nadležnog tijela o svim događajima ili kretanjima koja bi mogla utjecati na stabilnost postrojenja za gospodarenje otpadom i o svim znatnim štetnim učincima na okoliš otkrivenima odgovarajućim postupcima kontrole i praćenja;

(h)

primjerenost iznosa i oblika financijskog ili jednakovrijednog jamstva s obzirom na izračunane troškove obveza koje proizlaze iz dozvole, uključujući dovršavanje mehanizama nakon zatvaranja, korektivne mjere te sanaciju zemljišta, ako nadležno tijelo zahtijeva financijsko ili jednakovrijedno jamstvo;

(i)

razvrstavanje postrojenja za gospodarenje otpadom kao postrojenja kategorije A ili postrojenja koje nije postrojenje kategorije A;

(j)

usklađenost s bilo kojim drugim uvjetom iz dozvole i bilo kojim drugim relevantnim zahtjevima utvrđenima u Direktivi 2006/21/EZ.

DIO E

Dodatni elementi za inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije a

1.   Inspekcija brana postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A koja zadržavaju jalovinu

Uz odgovarajuće elemente navedene u dijelu D., ako se inspekcija odnosi na brane postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A koja zadržavaju jalovinu inspektor uzima u razmatranje sljedeće:

(a)

vrstu i stanje zaštite od erozije;

(b)

primjerenost hidrološkog projekta, npr. vodne bilance, raspoloživog nadvišenja (vertikalna udaljenost (visina) između normalne najviše operativne razine akumulacije i krune brane);

(c)

sastav, stanje i strukturnu cjelovitost žala jalovine, kao što su prisutnost depresija, gustoća jalovine, kontrola emisije čestica;

(d)

promjene trenutačnog stanja krune brane i nagiba u odnosu na stanje predviđeno u projektu;

(e)

funkcioniranje i stanje drenažnog sustava te njegovih statičkih i geotehničkih struktura (kao što su geomembrane, brane) i opreme (kao što je praćenje strukture brane);

(f)

područja na kojima dolazi do istjecanja i procjeđivanja te količinu materijala koji je istekao;

(g)

sva uočena oštećenja;

(h)

stabla i vegetaciju na brani.

2.   Inspekcija mehanizama ispuštanja postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A koja zadržavaju jalovinu

Uz odgovarajuće elemente navedene u dijelu D., ako se inspekcija odnosi na mehanizme ispuštanja postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A koja zadržavaju jalovinu i funkcioniranje takvih mehanizama ispuštanja inspektor uzima u razmatranje sljedeće:

(a)

primjerenost pristupa vodovima i točkama za ispuštanje;

(b)

oštećenja građevinske i kontrolne opreme;

(c)

istjecanje kroz mehanizme ispuštanja i oko njih;

(d)

eroziju nizvodnog ispusta;

(e)

vegetaciju u mehanizmima ispuštanja ili blizu njih;

(f)

opremu za reguliranje ispuštanja;

(g)

mehanizme ispuštanja u slučaju nužde;

(h)

rezervnu opskrbu električnom energijom;

(i)

stopu povećanja ispuštanja u akumulaciju s jalovinom i povezanu stopu porasta razine akumulacije (mjereno u metrima godišnje);

(j)

sustav za smještanje jalovine;

(k)

sustav upravljanja vodama.

3.   Inspekcije postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A koja zadržavaju otpadne stijene

Uz odgovarajuće elemente navedene u dijelu D., ako se inspekcija odnosi na postrojenja za gospodarenje otpadom kategorije A koja zadržavaju otpadne stijene inspektor uzima u razmatranje sljedeće:

(a)

kalanje stijena;

(b)

kvalitetu i količinu procjedne vode;

(c)

jesu li mjere koje se poduzimaju kako bi se utjecaji postrojenja s otpadnim stijenama na okoliš smanjili na najmanju moguću mjeru primjerene;

(d)

ispravnost i učinkovitost aktivnosti rekultivacije koje se temelje na relevantnim zakonskim obvezama.


(1)  http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/jrc109657_mwei_bref_-_for_pubsy_online.pdf.

(2)  Direktiva 2003/4/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 28. siječnja 2003. o javnom pristupu informacijama o okolišu i stavljanju izvan snage Direktive Vijeća 90/313/EEZ (SL L 41, 14.2.2003., str. 26.).


Top